• نام و نام خانوادگی
  • حسن قلاوندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن قلاوندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (33)

1-حسن قلاوندی, 2015, The relationship between individual factors, organizational and financial performance among university faculty,Terapevt Arkh.

2-حسن قلاوندی, 2014, STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SKILLS AND COLLECTIVE TEACHER EFFICACY WITH LIFE SATISFACTION AMONG,Trends in life science.

3-حسن قلاوندی, 2013, Explaining the relation between the quality of work life with the organizational learning among the staffs of Orumia university,journal of agriculture and resource economics.

4-حسن قلاوندی, 2013, Prediction of Empowerment Cognitive Components based on Organizational Sociability Dimensions, Case Study “Urumia University Staff”,JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS.

5-حسن قلاوندی, 2012, Relationship between Career Anchors and Organizational Commitment among Faculty Members,Journal of Studies in Education.

6-حسن قلاوندی, 2011, the analysis of the relationship between organizational structure and information technologo (IT) :and barrierse to its estabilishment at the university of isfahan from faculty members viewpoints,higher education studies.

7-حسن قلاوندی, 2011, Study of relationship between Total Quality Management (TQM) variables and Teachers Morael (TM) in Iranian Schools,INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY.

8-حسن قلاوندی، 1394، ارزیابی تاثیر عملکرد اعضای هیات علمی بر ارتقای مولفه های توسعه اجتماعی ( از دیدگاه دانشجویان دکتری واحد علوم و تحقیقات)،مطالعات توسعه اجتماعی.

9-حسن قلاوندی، 1394، رابطه ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده،روانشناسی مدرسه.

10-حسن قلاوندی، 1394، روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیرس سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی : مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه،رهیافت نو در مدیریت آموزشی.

11-حسن قلاوندی، 1394، عوامل موثر بر استفاده از رایانه ها در بین آموزگاران : آزمون نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری،اندیشه های نوین تربیتی.

12-حسن قلاوندی، 1393، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات،فناوری آموزش.

13-حسن قلاوندی، 1393، تحلیل همبستگی ویژگیهای رهبری خدمتگزار مدیران ، عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه.

14-حسن قلاوندی، 1393، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه،تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی.

15-حسن قلاوندی، 1393، بررسی رابطه بین ویژگیهای رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.

16-حسن قلاوندی، 1393، رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه،جامعه شناسی کاربردی.

17-حسن قلاوندی، 1392، رابطه مؤلفه های راهبردهای یادگیری با مؤلفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان،رویکردهای نوین آموزشی.

18-حسن قلاوندی، 1392، فرهنگ مدرسه و از خودبیگانکی تحصیلی نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی اساسی،راهبرد فرهنگ.

19-حسن قلاوندی، 1392، پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان ( مطالعه موردی کارکانان دانشگاه ارومیه)،اخلاق در علوم و فن آوری.

20-حسن قلاوندی، 1392، پیش بینی مؤلفه های یادگیری سازمانی ادراک شده بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)،فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه.

21-حسن قلاوندی، 1392، مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی،اندیشه های نوین تربیتی.

22-حسن قلاوندی، 1392، الگوی علّی روابط میان رهبری خدمت گزار، معنویت در محیط کار و سرمایه ی اجتماعی،پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی.

23-حسن قلاوندی، 1392، بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید،اندیشه های نوین تربیتی.

24-حسن قلاوندی، 1392، کیفیت خدمات آموزشی؛ فاصله وضع موجود و مطلوب،راهبردهای آموزش.

25-حسن قلاوندی، 1391، ارجحیت نسبی مؤلف ههای هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه،مطالعات ملی.

26-حسن قلاوندی، 1391، تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی،پژوهش نامه مدیریت اجرایی.

27-حسن قلاوندی، 1391، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز،دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.

28-حسن قلاوندی، 1391، بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال،فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه.

29-حسن قلاوندی، 1391، تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان شناختی اساسی در میان دانش آموزان،اندیشه های نوین تربیتی.

30-حسن قلاوندی، 1390، بررسی رابطه نشاط،سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان،فرایند مدیریت و توسعه.

31-حسن قلاوندی، 1390، بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه،فرایند مدیریت و توسعه.

32-حسن قلاوندی، 1390، پیش بینی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده،اندیشه های نوین تربیتی.

33-حسن قلاوندی، 1389، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگر های مسیر شغلی با منظر های عملکرد سازمانی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه،فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- 1394، انطباق و کاربرد مدل راهبردی سرکوال در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی،همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر،ایران.

2- 1394، بررسی ارتباط بین رهبری امنیت مدار و اخلاق مدار،دومین کنفرانس بین مامللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل،ایران.

3- 1391، بررسی رابطه بین الزامات شغلی و توانمند سازی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه،کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی، قم،ایران.

4- 1394، بررسی رابطه بین روش تدریس یادگیری مشارکتی و سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان دوم متوسطه،همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر،ایران.

5- 1394، بررسی رابطه فرایند تبدیل مدیریت دانش با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)،همایش ملی مدیریت وآموزش، ملایر،ایران.

6- 1394، بررسی رابطه مولفه های اعتماد سازمانی و توسعه کارکنان درمیان دبیران زن مقطع متوسطه مدارس شهر ارومیه،همایش ملی مدیریت وآموزش، ملایر،ایران.

7- 1390، پیش بینی مولفه های یادگیری سازمانی بر اساس عناصر سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه،اولین همایش ملی مدیریت آموزش در نظر و عمل، تهران،ایران.

8- 1394، تبیین رابطه بین احساس عدالت سازمانی و استفاده از تاکتیک های سیاسی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه،همایش ملی مدیریت وآموزش، ملایر،ایران.

9- 1390، تحلیل رگرسیبون چندگانه ابعاد مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه،سومین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری، زنجان،ایران.

10- 1390، تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه،سومین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری، زنجان،ایران.

11- 1391، تعیین رابطه بین سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیئات علمی دانشگاه ارومیه،کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی، قم،ایران.

12- 1390، تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز،ایران.

13- 1391، ضرورت استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد سازمانی موسسات آموزش عالی،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی، قم،ایران.

14- 1391، مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران از نگاه نظریه پردازان و عمل امام علی (ع) در نهج البلاغه،همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان،ایران.

15- 1391، مطالعه و مقایسه انگیزش از دیدگاه امام علی (ع) مزلو و هرزبرگ،همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، همدان،ایران.

16- 1391، مطالعه ویژگی های رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی ( مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)،همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-حسن قلاوندی، 1392، رهبری و مدیریت آموزشی(توسعه دیدگاه ها و مهارتها)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (13)

1-مصطفي سيفي شهريور، 1394، ارزيابي عملكرد فردي و سازماني بيمارستان هاي امير المومنين(ع) و شهيد بهشتي شهرستان مراغه بر اساس مولفه هاي سازمان يادگيرنده و سازمان ياددهنده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيد جعفر زينال پور، 1394، پيش بيني وجدان كاري بر اساس مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-خسرو رسيدي، 1394، پيش بيني رضايت شغلي بر اساس سيرت نيكوي مديران:مطالعهموردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شهاب الدين خضري، 1394، رابطه رفتار شهروند سازماني با رهبري معنوي مديران وسيرت نيكوي مديران در مدارس متوسطه شهرستان اشنويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ميترا صادقيان، 1394، پيش بين وجدان كاري بر اساس مولفه هاي كيفيت زندگي كاري: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-كيوان آقازاده، 1394، سنجش كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل هدپرف از نظر دانشجويان در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سميرا عباسي خالجيري، 1394، بررسي رابطه بين فعاليت هاي منابع سازماني ادراك شده و نگرش مثبت به كار:آزمون نقش ميانجي اخلاق سازماني در ميان كاركنان ناحيه يك و دو شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-صادق بوداقي، 1394، مطالعه سيرت نيكوي مديران و رابطه آن با رفتار شهروند سازماني( مطالعه موردي :كاركنان دانشگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سعيد شهرياري فر، 1394، بررسي رابطه بين هوش معنوي با شادكامي در ميان كودكان بي سرپرست شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سيمين شاكر، 1394، بررسي رابطه بين خودكارآمدي با اهمال كاري و فرسودگي شغلي كار در بين كاركنان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-چنگيز كاكوكاني سرخ، 1391، مطالعه تغيير سازماني بر اساس عوامل فردي و رابطه آن با عملكرد سازماني (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-نورعلي كبيري، 1391، تبيين استقرار نظام پيشنهادات بر اساس حمايت سازماني ادراك شده در دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-كاوه فيضي، 1391، پيش بيني رضايت شغلي بر اساس فضاي اخلاقي سازمان و ويژگي هاي رهبري معنوي مديران مطالعه موردي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.