• نام و نام خانوادگی
  • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (27)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1387، شیمی پلیمر،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1385، شیمی پلیمر،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، شیمی کاربردی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (27)

1-M Ghasemi Kochameshki, M Mahmoudian, A Marjani, 2019, Mixed-Matrix Membranes Containing Metal Organic Frameworks (MOFs) for Separation of Dyes and Heavy Metals from Water,Archives of Hygiene Sciences 8 (1), 56-65.

2-M Mahmoudian, K Nosratzadegan, M Ghasemi Kochameshki, A Shokri, 2019, Mathematical Modeling of 1, 3-Butadiene Polymerization Initiated by Hydrogen Peroxide,Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE).

3-M Mahmoudian, K Nosratzadegan, J Azarnia, A Esfadeh, ..., 2019, Modeling of Living Cationic Ring-Opening Polymerization of Cyclic Ethers: Active Chain End versus Activated Monomer Mechanism,Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE).

4-M Mahmoudian, A Abdali, SM Eskandarabadi, E Nozad, M Enayati, 2020, The performance of an efficient polymer and Cloisite 30B derivatives in the adsorption desulfurization process,Polymer Bulletin, 1-18.

5-M Mahmoudian, S Torbati, N AliMirzayi, E Nozad, MG Kochameshki, ..., 2020, Preparation and investigation of poly (methylmethacrylate) nano-capsules containing haloxyfop-R-methyl and their release behavior,Journal of Environmental Science and Health, Part B 55 (4), 301-309.

6-M Mahmoudian, Y Khazani, PG Balkanloo, M Enayati, 2020, Poly (diallyldimethylammonium chloride)-grafted carboxylated-MWCNT as an additive in the polyethersulfone membrane,Polymer Bulletin, 1-20.

7-A Abdali, M Mahmoudian, SM Eskandarabadi, E Nozad, M Enayati, 2020, Elimination of dibenzothiophene from n-hexane by nano-composite membrane containing Cu-MOF in a pervaporation process,Journal of the Iranian Chemical Society, 1-12.

8-N Bayramzadeh, F Mehrkhou, AA Pourmirza, M Mahmoudian, 2019, Fumigant Toxicity of Two Nano-Capsulated Essential Oils with Sublethal Rate of Phosphine against Three Stored-Product Pests,Journal of Agricultural Science and Technology 21 (4), 857-872.

9-R Zohdiaghdam, M Mahmoudian, S Salimi, 2020, Evaluation of synergistic effects of the single walled carbon nanotube and CeO2-hybrid based-nanocomposite against X-ray radiation in diagnostic radiology,Radiation Physics and Chemistry 168, 108562.

10-M Mahmoudian, AP Marjani, R Hasanzadeh, E Nozad, SM Shishavan, , 2019, Effect of in-situ modification of α-alumina nanoparticles on mechanical properties of poly (methyl methacrylate)-based nanocomposites for biomedical applications,Materials Research Express 6 (10), 105410.

11-PG Balkanloo, M Mahmoudian, MT Hosseinzadeh, 2020, A comparative study between MMT-Fe3O4/PES, MMT-HBE/PES, and MMT-acid activated/PES mixed matrix membranes,Chemical Engineering Journal, 125188.

12-M Mahmoudian, AP Marjani, R Hasanzadeh, M Moradian, SM Shishavan, 2020, Optimization of mechanical properties of in situ polymerized poly (methyl methacrylate)/alumina nanoparticles nanocomposites using Taguchi approach,Polymer Bulletin 77 (6), 2837-2854.

13-SM Eskandarabadi, M Mahmoudian, KR Farah, A Abdali, E Nozad, 2019, Active intelligent packaging film based on ethylene vinyl acetate nanocomposite containing extracted anthocyanin, rosemary extract and ZnO/Fe-MMT nanoparticles,Food Packaging and Shelf Life.

14-Mehdi Mahmoudian, Mahmoud Ghasemi Kochameshki, Hossien Mahdavi, Mojtaba Enayati, 2018, Investigation of Structure- Performance Properties of a Special Type of Polysulfone Blended Membranes,Polymers for advanced technology.

15-Samaneh Torbati *1, Mehdi Mahmoudian 2, Neda Alimirzaei, 2018, Toxicological Effects of a Post Emergent Herbicide on Spirodela polyrhiza as a Model Macrophyte: A Comparison of the Effects of Pure and Nano-capsulated Form of the Herbicide,Iranian Journal of Toxicology.

16-Mahmoud Ghasemi Kochameshki a, Azam Marjani a,⇑, Mehdi Mahmoudian b, Khalil Farhadi, 2017, Grafting of diallyldimethylammonium chloride on graphene oxide by RAFT polymerization for modification of nanocomposite polysulfone membranes using in water treatment,Chemical engineering journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.10.008.

17-سلمان سليمي ١، مهدي محموديان ٢، رضا زهدي اقدم، 1396، بررسی اثر حفاظتی لایههاي نانوکامپوزیتی هیبریدي جدید در برابر اشعه ایکس مورداستفاده در ماموگرافی،مجله پزشکي اروميه.

18-Mehdi Mahmoudian† , Ehsan Nozad, and Mohammadtaghi Hosseinzadeh, 2017, Characterization of EDTA Functionalized Graphene Oxide/Polyethersulfone (FGO/PES) Nanocomposite Membrane and Using for Elimination of Heavy Metal and Dye Contaminations,Polymer (korea), https://doi.org/10.7317/pk.2018.42.3.434.

19-Samaneh TORBATI1 , Mehdi MAHMOUDIAN2, Neda ALIMIRZAEI, 2018, Nanocapsulation of herbicide Haloxyfop-R-methyl in poly(methyl methacrylate): phytotoxicological effects of pure herbicide and its nanocapsulated form on duckweed as a model macrophyte,Turkish Journal of Chemistry.

20-F. Khorrami1 & F. Mehrkhou1 & M. Mahmoudian2 & Y. Ghosta1, 2017, Pathogenicity of Three Different Entomopathogenic Fungi, Metarhizium anisopliae IRAN 2252, Nomuraea rileyi IRAN 1020C and Paecilomyces tenuipes IRAN 1026C Against the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae),Potato research.

21-Mehdi Mahmoudian 1 · Peyman Gozali Balkanloo 1, 2017, Clay-hyperbranched epoxy/polyphenylsulfone nanocomposite membranes,Iranian polymer hournal.

22-Mehdi Mahmoudiana,⁎, Ehsan Nozada, Mahmoud Ghasemi Kochameshkib, Mojtaba Enayatib, 2018, Preparation and investigation of hybrid self-healing coatings containing linseed oil loaded nanocapsules, potassium ethyl xanthate and benzotriazole on copper surface,Progress in Organic Coatings, https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.03.014.

23-Mehdi Mahmoudian, Mahmoud Ghasemi Kochameshki, Mohammadtaghi Hosseinzadeh, 2018, Modification of Graphene Oxide by ATRP: A pH-Responsive Additive in Membrane for Separation of Salts, Dyes and Heavy Metals,Journal of environmental chemical engineering, https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.04.056.

24-5- Mehdi Mahmoudian, Peyman Gozali Balkanloo, Ehsan Nozad, A Facile Method for Dye and Heavy Metal Elimination by pH Sensitive Acid Activated Montmorillonite/Polyethersulfone Nanocomposite Membrane,Chinese Journal of POLYMER SCIENCE, https://doi.org/10.1007/s10118-018-2004-3.

25-مهدی محمودیان، حسین مهدوی، فرید شیخ حسنی, 2014, Nanofiltration Membranes Based on Blend of Polysulfone-g-poly(tert-butylacrylate) Copolymer and Polysulfone,Polymer Science Series B.

26-مهدی محمودیان, 2013, Preparation of an efficient nanofiltration membrane based on blending of polysulfone and polysulfone-g-butylacrylate prepared by ATRP,Journal of Iranian Chemical Society.

27-مهدی محمودیان ، حسین مهدوی, 2010, SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF CROSS-LINKED POLY(DIALLYLDIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) AND ITS DERIVATIVE COPOLYMERS AS EFFICIENT PHASE TRANSFER CATALYST FOR NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION REACTIONS,Chinese Journal of Polymer Science.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1389، ارزیابی شرکت دانش بنیان پیشتازان شب تاب عصر،معاونت اموزشی.

2-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1394، ارزیابی شرکت دانش بنیان دانش سامان ارومیه،وزارت علوم.

3-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1392، انجام فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی نیتره دار کردن HTPB،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

4-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1391، بررسی و امکان سنجی استفاده از پوشش های خود ترمیم شونده برای جلوگیری از خوردگی در تاسیسات غیر مدفون،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

5-مهدی محمودیان،دکتر حسین مهدوی( دانشگاه تهران)، 1394، تعیین طول عمر مواد پیشرانه ومنفجره با استفاده از تکنیک های آنالیز حرارتی،شرکت گاز منطقه ای ارومیه.

6-مهدی محمودیان،سعید ایرانپور، 1393، فاز آزمایشگاهی طرح تولید 2 نیترو دی فنیل آمین،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
پایان نامه ها (3)

1-بهرام زرجو، 1394، كاربرد گرافن اكسايد عامل دار شده در غشاي پايه پلي سولفون جهت حذف تركيبات نامطلوب از آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-يگانه خزاني، 1394، استفاده از كربن¬ نانوتيوب عاملدار شده در غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني براي حذف ناخالصي¬ها از پساب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پيمان گوزلي بالكانلو، 1394، تهيه غشاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني با خاك رس عاملدار شده جهت تصفيه آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.