• نام و نام خانوادگی
  • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (41)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (41)

1-بهنام محمدی، سمیه خداداد، 2023، Study of strange beauty neutral meson decays into vector and pseudoscalar mesons،Indian J Phys.

2-الناز امیرخانلو، بهنام محمدی، 2023، Estimates of charm-mixing parameters in two body charm decays،International Journal of Modern Physics A، DOI: 10.1142/S0217751X23501427.

3-الناز امیرخانلو، بهنام محمدی، 2023، Estimated of $CP$ violation in $B^0$ meson decays into $D^{*+}$ and $D^-$ mesons،Eur. Phys. J. C، https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-023-11936-7.

4-الناز امیرخانلو، بهنام محمدی، 2022، The slope of the time-dependent asymmetry، $\bigtriangleup Y_{K^+K^-}$ and $\bigtriangleup Y_{\pi^+\pi^-}$، in $D^0\rightarrow K^+K^-$ and $D^0\rightarrow \pi^+\pi^-$ decays،Physica Scripta، 97.

5-بهنام محمدی، 2021، Final State Interaction Analysis and Branching Fraction Calculations of $B^+_s$ to $D^+\bar{D}^0(D^+D^0)$ Decays،Few-Body System، 62.

6-بهنام محمدی، الناز امیرخانلو، 2022، Branching Fractions and CP Violations in Decays of Charged and Neutral Beauty Mesons to Pion and Kaon Mesons،Physics of Particles and Nuclei Letters، 19.

7-بهنام محمدی، 2022، Exotic resonance of $Z_c(4100)^-$ in $B^0\rightarrow \eta_cK^+\pi^-$ decay،Nuclear Physics A، 1028.

8-ندا بخشی، اکبر عبدی سرای، بهنام محمدی، 1400، مطالعه واپاشی B0(s) to Eta(c) Pi همراه با محاسبه نسبت شاخه ای آن،مجله پژوهش فیزیک ایران، 21.

9-بهنام محمدی، 2022، Resonance and non-resonance contributions to the $B^0\rightarrow \bar{D}^{*0}K^+\pi^-$ and $B^0_s\rightarrow \bar{D}^{*0}K^-\pi^+$ decays،International Journal of Theoretical Physics، 61.

10-بهنام محمدی، اکبر عبدی سرای، 2020، Investigating the effects of the phenomenological parameters changes in the final state interaction،J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.، 47.

11-بهنام محمدی، الناز امیرخانلو، 2022، Charge parity violation parameters in neutral beauty meson decays into charmonium and strange kaon mesons،International Journal of Modern Physics A، 37.

12-بهنام محمدی، 2022، Resonance and non-resonant contributions of the $B^0\rightarrow \bar{D}^0K^+K^-$ and $B^0_s\rightarrow \bar{D}^0K^+K^-$ Decays،Few-Body System، 63.

13-بهنام محمدی، 2022، Pure annihilation decay of strange beauty meson into two charm heavy mesons،Chinese Physics C، 46.

14-بهنام محمدی، الناز امیرخانلو، 2022، Calculation of branching fraction and $CP$ violation in $B^-\rightarrow D_s^-D^0$ decay،Acta Physica Polonica B، 53.

15-بهنام محمدی، 2020، Branching fractions of $B^+_c$ decays to two vector charm mesons،International Journal of Modern Physics A، 35،19.

16-بهنام محمدی، 2021، Investigation of $B^+_c$ to $D^+_s\bar{D}^0$ and $D^+_sD^0$ Decays Including Factorization Approaches and Final State Interaction Effects،Physics of Particles and Nuclei Letters.

17-بهنام محمدی، مهدی لطفی زاده، 2020، Evaluation of the B^+_c to DK decay by the factorization approaches and applying the effects of the final state interaction،Physica Scripta، 95.

18-بهنام محمدی، اکبر عبدی سرای، 2019، Evaluation of the three body branching fraction of B+c→J/ψD0K+by applying the B+c→J/ψπ+decay channel،Nuclear Physics A، 98.

19-بهنام محمدی, 2018, The branching fraction calculations of B^+_c → ψ(2S)π^+, B^+_c → J/ψK^+ and B^+_c → J/ψD^+_s decays relative to that of the B^+_c → J/ψπ^+ mode,International Journal of Modern Physics A, 33, 1850044.

20-بهنام محمدی, 2018, Estimating the branching ratio for the B^0_s to \bar{D}^0K^0_s decay by using the QCD factorization approach considering the effects of final state interactions ,Nuclear Physics A, 969, 196.

21-بهنام محمدی, 2017, Study of B^+_c decays to the K^+K^−π^+ final state by using B^0_s, χ_{c0} and D^0 resonances and weak annihilation nonresonant topologys,Journal of High Energy Physics, 12, 19.

22-بهنام محمدی, 2017, Estimating of CP-Violation in B^0 to \psi(2S)\pi^0 Decay,Physics of Particles and Nuclei Letters, 14, 886.

23-بهنام محمدی, 2017, Estimating the branching fraction for B^0 to \psi(2S)\pi^0,AIP Conference Proceedings, 1819, 060011.

24-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Effects of Final State Interactions in B to D(s) K Decay,Physics of Particles and Nuclei Letters.

25-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Analysis of three-body B decays to heavy vector and light pseudoscalar mesons,Physica Scripta.

26-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Final State Interaction Effects on the B to J/Psi \Rho Decay,Advances in High Energy Physics.

27-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Investigation of three-body B to D(2007)K K and B to D(2010) KK decays,Iranian Journal of Physics Research.

28-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Studies of Three-Body Decay of B to J/Psi Eta K and B to Eta Pi K,Advances in High Energy Physics.

29-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Study of the B(s) to J/Psi K K decay,Physical Review D.

30-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decay of B to D pi pi,Canadian Journal of Physics.

31-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decays of B to K \Pi \Pi,The European Physical Journal A.

32-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Effects of Final-State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) \Pi \Pi -,Physics of Atomic Nuclei.

33-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Measurement of the Quasi-Two-Body B Decays,Advances in High Energy Physics.

34-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Effects of Final State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) to Pi 0 Pi 0,International Journal of Theoretical Physics.

35-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Final State Interaction in B to J/Psi Rho,Physics of Particles and Nuclei Letters.

36-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Final state interaction in B to D(s) D(s),JOURNAL OF PHYSICS G: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS.

37-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Nonresonant three-body decays of B to J/Psi \Pi \Pi,Europhysics Letters.

38-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, The DSEffects of Final-State Interactions in B to K K Decay,Progress of Theoretical Physics.

39-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, WEAK ANNIHILATION TOPOLOGIES AND FINAL STATE INTERACTIONS IN B to D Phi DECAY,International Journal of Modern Physics A (IJMPA).

40-بهنام محمدی حسین مهربان, 2011, Final state interaction in B to D D decay,Journal of High Energyn Physics.

41-بهنام محمدی حسین مهربان, 2010, QCD factorization and CP asymmetries in hadronic B to KPi decays,Iranian Journal of Physics Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-الناز امیرخانلو، بهنام محمدی، 1401، محاسبه شیب عدم تقارن وابسته به زمان واپاشی های D0 to KK و D0 to PiPi به،دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، 40.

2-شعله محمدیان، بهنام محمدی، 1398، مطالعه واپاشی B+(c) to J/Psi D+(s) بهمراه محاسبه نسبت شاخه ای آن،کنفرانس فیزیک ایران، 377.

3-بهنام محمدی، 1390، برهمكنش حالت نهائي براي واپاشي B 0 to J/Psi Rho^0،كنفرانس فيزيك ايران، ارومیه، ایران.

4-بهنام محمدی، 1390، تحليل واپاشي B to J/Psi Rho با اثرات برهمكنش هاي حالت نهائي،دومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدانها، سمنان، ایران.
پایان نامه ها (6)

1-شیوا آقایی، 1401، محاسبه نسبت شاخه ای برای واپاشی (minus)B0 to D(plus)s) Pi به، بهنام محمدی.

2-محمد میرزایی مقدم، 1396، Calculation of effective gluon propagator production decay rate in g→ss decay in a gluon quark plasma process، بهنام محمدی، رحیم نادرعلی.

3-آتین حاجی آخوندزاده، 1398، Reduction of graphene oxide using electron particles، بهنام محمدی، اکبر عبدی سرای.

4-چالاک خضری، 1398، Investigation of thermal and optical properties of Teflon polymer under the influence of electron particle radiation ، بهنام محمدی، اکبر عبدی سرای.

5-شعله محمدیان، 1398، مطالعه واپاشی ... همراه با محاسبه ی نسبت شاخه ای آن، بهنام محمدی.

6-فریده بهراد، 1399، محاسبه نسبت شاخه ای و نقض تقارن CP در واپاشی B مزون ، بهنام محمدی، کوروش آقایار.
دروس تدریس شده (35)

1-ریاضی فیزیک 2، کارشناسی،1401.

2-ذرات بنیادی، کارشناسی،1401.

3-آزمایشگاه فیزیک 2، کارشناسی،1401.

4-آزمایشگاه فیزیک 1، کارشناسی،1401.

5-موضوعات ویژه 2، دکترا،1401.

6-ریاصی فیزیک 1، کارشناسی،1401.

7-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1401.

8-فیزیک 1، کارشناسی،1401.

9-فیزیک پایه 1، کارشناسی،1401.

10-موصوعات ویژه 1، دکتری،1400.

11-موصوعات ویژه 2، دکتری،1400.

12-نظریه میدان های کوانتومی 2، دکتری،1400.

13-موشوعات ویِزه، کارشناسی ارشد،1400.

14-ذرات بنیادی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1400.

15-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1400.

16-فیزیک پایه 2، کارشناسی،1400.

17-فیزیک پایه 1، کارشناسی،1400.

18-فیزیک پایه2، کارشناسی،1399.

19-هسته ای و ذرات بنیادی، کارشناسی،1399.

20-الکرومعناطیس 1، کارشناسی،1399.

21-موضوعات ویژه 2، دکتری،1399.

22-موضوعات ویژه 1، دکتری،1399.

23-ذرات بنیادی پیشرفته 1، کارشناسی ارشد،1399.

24-فیزیک پایه 1، کارشناسی،1399.

25-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1399.

26-موضوعات ویژه ، دکتری،1398.

27-موضوعات ویژه ، کارشناسی ارشد،1397.

28-ذرات بنیادی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1397.

29-الکترومغناطیس 2، کارشناسی،1396.

30-ریاضی فیزیک 1، کارشناسی،1396.

31-فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، کارشناسی،1398.

32-فیزیک پایه 2، کارشناسی،1398.

33-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1398.

34-الکترومغناطیس 1، کارشناسی،1398.

35-فیزیک پایه1، کارشناسی،1398.