• نام و نام خانوادگی
  • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • آستادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (27)
پایان نامه ها (20)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • آستادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1395، مهندسی نقشه برداری- سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1382، مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی (GIS)،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، 1379، مهندسی عمران- نقشه برداری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (11)

1-محسن عبدود، فریدون نقیبی، 1401، ارزیابی اقتصاد شهری شهرستان نقده با رویکرد توسعه پایدار و روش PESTEL ،فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری، دوره 3 شماره 3.

2-اصغر عابدینی، فریدون نقیبی، هانیه حسنی، مونا جباری فرخی ، رضا یگانه، 1401، تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه،فصلنامه علمی گردشگری شهری، دوره 9 شماره 3.

3-میثم ساکت حسنلوئی؛ فریدون نقیبی؛ هیوا اسدی، 1401، واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه،پژوهش های جغرافیایی علوم انسانی، دوره 54 شماره 2.

4-سمیه رسول نازی، فریدون نقیبی ، مرتضی خسرونیا ، 1401، بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه)،پژوهش های جغرافیایی علوم انسانی، دوره 54، شماره 1.

5-فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلویی، علی اظهری، 1400، واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب¬پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه ،مطالعات برنامه ریزی سکونگاههای انسانی، دوره 16 شماره 4.

6-فریدون نقیبی، فائزه خرم، شیوا قربانی، 1400، ارزیابی و مقایسه ی جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیر رسمی با مناطق رسمی و برنامه ریزی شده شهر اروميه،پژوھشھای جغرافیای انسانی، دوره 53 شماره 3.

7-صادق رمضانی، فریدون نقیبی، 1399، مقاله واکاوي تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شکل گیري جزایر حرارتی شهري (مطالعه موردي: شهر ارومیه)،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 11 شماره 42.

8-Naghibi، F.، & Delavar، M. R. ، 2016، Discovery of Transition Rules for Cellular Automata Using Artificial Bee Colony and Particle Swarm Optimization Algorithms in Urban Growth Modeling"،،ISPRS International Journal of Geo-Information، 5(12)، 241 .

9-Naghibi، F.، Delavar، M. R.، & Pijanowski، B، 2016، "Urban Growth Modeling Using Cellular Automata with Multi-Temporal Remote Sensing Images Calibrated by the Artificial Bee Colony Optimization Algorithm"، .،Sensors journal ، 16(12)، 2122.

10-Khaki، A. M.، Mojaradi، B.، Ghobadipour، B.، Maghsoudy، S.، & Naghibi، F، 2015، "Integration of GIS and analytical hierarchy process method for locating road emergency medical services station.، 18(2)، 92-103،Geosystem Engineering journal ، 18(2)، 92-103.

11-انعام پور، نقیبی، شیرمحمدی، 1386، توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک GIS،مجله هویت شهر ،فصل نامه علمی-پژوهشی هنر معماری، هویت شهر، دوره: 1، شماره: 1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (27)

1-مائده اسدی آیدنلو، فریدون نقیبی، فرشید آرام، 1401، ارزیابی بافت ناکارآمد جهت بازآفرینی شهری با رویکرد تاب آوری نمونه موردی شهر ارومیه ،اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری.

2-فریدون نقیبی، مهتاب محمدی، عبید لطفی، 1401، بررسی تحلیلی چالش های حاشیه نشینی؛ مطالعه موردی: شهرک دولت آباد کرمانشاه ،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا معماری و شهرسازی ایران.

3-محسن عبدود، فریدون نقیبی، 1401، ارزیابی تابآوری اقتصاد شهری شهرستان نقده باتوجه به رویکرد توسعه پایدار ،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا معماری و شهرسازی ایران.

4-فریدون نقیبی، امیرحسین شکاری مهدی بابازاده بیک کندی، 1401، تدوین راهبردهای طراحانه به منظور ارتقاء کیفیت پیادهراه با استفاده از ماتریس QSPM نمونه موردی : پیادهراه خیام جنوبی ارومیه ،دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

5-فریدون نقیبی، امیرحسین شکاری، 1401، تدوین راهبرد جهت پیاده مدارسازی مرکز شهر با استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس QSPM نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه ،دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

6-فریدون نقیبی، معصومه سادات سربلند، آریا نوری، 1401، سنجش پایداری زیست محیطی فضاهای شهری (نمونه موردی میدان ولایت فقیه شهر ارومیه) ،سنجش پایداری زیست محیطی فضاهای شهری (نمونه موردی میدان ولایت فقیه شهر ارومیه).

7- 1401، رتبه بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (نمونه موردی: شهر ارومیه ) ،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا معماری و شهرسازی ایران.

8-فریدون نقیبی، اصغر عابدینی، فاطمه نان گیر، 1400، ارزیابی توسعه فضای سبز شهری تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

9-اصغر عابدینی، فریدون نقیبی، فاطمه نان گیر، 1400، ارزیابی شاخصهای فضاهای عمومی شهری از منظر تاثیرات منفی کرونا (نمونه موردی : پیاده راه تربیت تبریز)،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

10-فریدون نقیبی، هومن مظهر، علی تقی پور، 1399، تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری بهداشتی-درمانی(بیمارستان) با استفاده از مدل AHP-FUZZY ، مطالعه موردی:شهر ارومیه،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

11-فریدون نقیبی، خالص آسوبار، مهربان سعیدی، دنیا سعیدی، 1400، وارسی میزان تحقق پذیری خدمات شهری پیشنهادی در طرحهای توسعه شهری (طرح تفصیلی) با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد پژوهی: شهر ارومیه)،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

12-فریدون نقیبی، محسن عبدود، 1399، مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و روش سوآرا SWARA،اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری.

13-فریدون نقیبی، علی پوراسد، نسیم شمس الدینی ، نیلوفر نظری، 1399، تحلیل تأثیرات شاخص های توسعه پایدار محلات بر مشارکت مردمی (نمونه موردی محلات وکیل آباد و کوی کیوان شهر ارومیه)،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری.

14-شراره خیاط سلیقه دار، مریم بقایی، فریدون نقیبی، 1399، ارزیابی سازگاری کاربری های اراضی بافت قدیم ارومیه به کمک سیستم و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (GIS) اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: منطقه 2 شهر ارومیه،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری.

15-فریدون نقیبی، الهه محمدزاده میشامندانی ، هدیه السادات سیدی نیک، 1399، بررسی تطبیقی تاب آوری کاربری اراضی شهری در برابر سوانح طبیعی با استفاده از GIS نمونه موردی: مناطق 11 و 22 تهران،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

16-فریدون نقیبی، هومن مظهر ، علی تقی پور، 1399، تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری بهداشتی-درمانی(بیمارستان) با استفاده از مدل AHP-FUZZY ، مطالعه موردی:شهر ارومیه،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

17-فریدون نقیبی، علی پوراسد، نیلوفر نظری، نسیم شمس الدینی، 1398، ارزیابی تناسب اراضی شهر ارومیه با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی،ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

18-فرناز علیپور امتنانی، فریدون نقیبی، 1398، ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با تاکید بر معیارهای ارتباط و هم پیوندی،ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

19-فریدون نقیبی، مرتضی خسرونیا، سمیه رسول نازی، 1397،سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری.

20-محمد احمدلو، داود پروین نژاد، فریدون نقیبی، آرش رحمانی زاده، 1397، ارزیابی خطرپذیری سیلاب با استفاده از تلفیق سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی و روش بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی،کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک.

21-فریدون نقیبی، فاطمه سادات قریشی، 1397، بررسی نقش محله محوری در شهر ارومیه در چرخه مدیریت بحران،دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی.

22-اصغر عابدینی، فریدون نقیبی، زهرا فیضی قطلو، 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران( باتاکید بر زلزله)،نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

23-علی پوراسد، فریدون نقیبی، 1396، اولویت بندی تناسب اراضی در فرایند مکان گزینی فضای سبز شهری در مقیاس محلی با استفاده از منطق فازی(محدوده مطالعه:بافت با ارزش شهر اورمیه)، کنفرانس بین الملی،پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری.

24-Mahmoud Reza Delavar، Fereydoun Naghibi، 2004، "Oil and gas pipeline route planning using geo-spatial information system analysis"، Advances in Spatial Analysis and Decision Making: ، ،Proceedings of the ISPRS ، HongKong.

25-Mahmoud Reza Delavar، Fereydoun Naghibi،، 2003، "Routing Using Geospatial Information System Analysis"، ScanGIS2003 - The 9th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Science،،،June 2003، Espoo، Finland - Proceedings، .

26- 1382, Oil and Gas Pipeline Route Planning Using Geo -Spital Information System Analysis,دومين همايش نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي.

27-فریدون نقیبی، محمودرضا دلاور، آرش رحمانی زاده، 1382، توسعه الگوريتم ديكسترا براي تعيين كوتاه ترين مسير درGISتاكيد بر داده هاي حجيم،كنفرانس ژئوماتيك سازمان نقشه برداري.
پایان نامه ها (20)

1-مائده اسدی آیدنلو، ، ارزیابی بافت ناکارآمد جهت بازآفرینی شهری با رویکرد تاب آوری (نمونه موردی: شهر ارومیه) ، فریدون نقیبی، فرشید آرام .

2-خلیل جنگجوی، 1401، سنجش میزان آسیب¬پذیری بافت مسئله دار شهری و ارائه راهکارهای بهینه بر اساس رویکرد مدیریت بحران با تاکید بر شاخص¬های برگشت پذیری شهری(نمونه موردی منطقه۴ ارومیه) ، فریدون نقیبی.

3-محسن عبدود، 1401، ارزیابی و امکان‌سنجی تاب‌آوری اقتصاد شهری شهرستان نقده با رویکرد توسعه پایدار .

4-علی تقی پور زارعی، 1401، مدل سازی توسعه شهری ارومیه به کمک الگوریتم یادگیری ماشین و تحلیل اثر بخشی نتایج آن در طرح های توسعه شهری، فریدون نقیبی.

5-هدیه السادات سیدی نیک، 1401، ارزیابی و تحلیل نقش شهروندان کارآفرین در فرآیندهای مشارکتی در بازآفرینی شهری (نمونه موردی: منطقه ۳ کرج)، فریدون نقیبی.

6-پریسا حاتمی حبشی، 1400، بررسی تاثیر گذاری بازار تاریخی ارومیه در ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی شهر ارومیه .

7-معصومه طیب گورچین قلعه، 1399، بررسی مولفه های شهرخلاق و ارزیابی نقش آن در توسعه مناطق شهری (مطالعه موردی : شهر ارومیه) ، فریدون نقیبی.

8-ثمین نظیری، 1399، ارزیابی مولفه های شهر سالم در ساختار فضایی شهر ارومیه و انطباق آن با رویکرد شهرشاد ( نمونه موردی : ارومیه ) .

9-.

10-فرناز علیپور امتنانی، 1398، ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فضایی- مکانی.

11-هیوا اسدی، 1398، بررسی تاثیر نقش پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسوده شهر ارومیه.

12-شیوا قربانی، 1398، ارزیابی تطبیقی الگوی پراکنش فقر شهری در ارتباط با جای پای اکولوژیکی در شهر ارومیه.

13-صادق رمضانی، 1397، ارزيابي تأثیر پديده جزاير حرارتي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردی: شهر ارومیه).

14-هانیه نوری، 1397، تعیین الگوی کاربری زمین با سیسستم پشتیبان Communityviz در GIS نمونه موردی شهر ارومیه.

15-سمیه رسول نازی، 1397، بازآفريني بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل عامل مبنا(نمونه موردی: ارومیه).

16-فاطمه سادات قريشي، 1397، بررسي نقش محله محوری در شهر ارومیه در چرخه مديريت بحران.

17-زهرا فیضی قطلو، 1397، تحلیل و ارزیابی شبکه حمل و نقل در شرایط بحران با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی : محدوده مرکزی ارومیه).

18-رویا درباسی، 1396، تبیین فضایی تصادفات درون شهری ارومیه با استفاده از نرم افزار GIS و TOPSIS.

19-المیرا آگاه، 1396، ارزیابي پتانسیلهای شهری در راستای برندسازی و ارائهی الگوی برنامه ریزی، مطالعه موردی: شهر مشهد.

20-ابراهیم امامی، 1396، مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر کرمانشاه).
دروس تدریس شده (13)

1-فتوگرامتری، کارشناسی،از سال 1394.

2-GIS و RS در مهندسی عمران، کارشناسی ارشد،1396.

3-سیستم اطلاعات مکانی سه بعدی ، کارشناسی ارشد،1398.

4-GIS پیشرفته، کارشناسی ارشد،از سال 1394.

5-طراحی نظام اطلاعات شهری، کارشناسی،از سال 1395.

6-تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای،از سال 1383.

7-کارگاه طرح های اجرایی، کارشناسی،1384 تا 1386.

8-طرح 5 شهرسازی، کارشناسی،1395.

9-سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، کارشناسی،از سال 1383.

10-نقشه برداری، کارشناسی،از 1385 .

11-نقشه برداری معدنی، کارشناسی،1383 تا 1387.

12-کاربرد رایانه در شهرسازی، کارشناسی،از سال 1383.

13-کاربرد نقشه برداری شهرسازی، کارشناسی،از سال 1383.