بیوگرافی کوتاه           

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1167-4492

Scopus Author ID: 49863181600

Researcher ID: R-6938-2018

 

سوابق علمی/ اجرایی:

عضو هیات علمی گروه تاریخ (استادیار: 1384-1395؛ دانشیار: 1395 تاکنون)

مدیر گروه آموزشی تاریخ (1388-1390؛ 1390-1393)

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات (1395-1398)

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (13)
مقالات ژورنال (47)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (3)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (7)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مهرداد قدرت دیزجی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 
        بیوگرافی کوتاه

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1167-4492

Scopus Author ID: 49863181600

Researcher ID: R-6938-2018

 

سوابق علمی/ اجرایی:

عضو هیات علمی گروه تاریخ (استادیار: 1384-1395؛ دانشیار: 1395 تاکنون)

مدیر گروه آموزشی تاریخ (1388-1390؛ 1390-1393)

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات (1395-1398)

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (13)

1- دکترای تاریخ ایران باستان (دانشگاه تهران، 1384)، نخستین فارغ التحصیل دکترای تاریخ ایران باستان.

2-زمینه های پژوهشی.

3- تاریخ نگاری در ایران باستان.

4- تاریخ ایران در دوره ساسانیان.

5-مهارت های زبانی.

6- آشنایی به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی.

7- فارسی باستان، فارسی میانه.

8-رساله های دانشگاهی.

9- کارشناسی ارشد (1373): جنبش علمی و فرهنگی ایران در سده ششم میلادی، استاد راهنما: دکتر احمد تفضلی، استاد مشاور: دکتر مهرداد بهار.

10- دکترای تخصصی (1384): آتورپاتکان در دوره ساسانی، استاد راهنما: دکتر شیرین بیانی، استاد مشاور: دکتر ژاله آموزگار.

11-عضویت در هیآت تحریریه نشریات.

12- عضو شورای علمی مجله پژوهش های ساسانی .

13- Sasanian Studies/Sasanidische Studien، Harrassowitz Verlag، Wiesbaden.
مقالات ژورنال (47)

1-گزیده مقاله های فارسی.

2- «آرش در ادبیات کهن ایران» (ترجمه)، فروهر، س 33، ش 11 و 12، بهمن و اسفند 1377، صص 19-21.

3- «افراسیاب، خاندان»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 9، تهران، 1379، صص 435-437.

4- «اولیاء الله آملی» ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 10، تهران، 1380، صص 451-452.

5- «تاریخ مختصر الدول»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 6، تهران، 1380، صص 249-251.

6- «جامعۀ ساسانی» (نقد و بررسی کتاب)، نامۀ ایران باستان، س 1، ش 2، خرداد 1381، صص 69-71.

7- «ایرانیان: یک درآمد» (نقد و بررسی کتاب)، نامۀ ایران باستان، س 5، ش 1 و 2، 1384، صص 76-78.

8- «تاریخچۀ پژوهش های علمی دربارۀ ایران ساسانی»، فصلنامۀ تاریخ ایران باستان، ج 1، اسفند 1384، صص 21-34.

9- «نخستین سرزمین سکایی در ایران»، فصلنامۀ مطالعات تاریخی، ش 13-14، پاییز و زمستان 1385، صص 69-75.

10- «به یاد مری بویس»، فصلنامۀ تاریخ ایران باستان، ج 3، خرداد 1386، صص 2-4.

11- «نگاهی به وضعیت کنونی مطالعات ساسانی»، فصلنامۀ تاریخ ایران باستان، ج 3، خرداد 1386، صص 5-10.

12- «تیسفون»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، تهران، 1386، صص 457-459.

13- «ارد»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 310-311.

14- «اردشیر سوم (هخامنشی)»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 335.

15- «اردوان (هخامنشی)»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 354-355.

16- «اردوان (اشکانی)»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 355-357.

17- «اردوان (ساسانی)»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 357-358.

18- «اروند گشنسپ»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 602.

19- «اریارمنه»، دانشنامۀ ایران، ج 2، تهران، 1386، صص 612-613.

20- «اهمیت مدارک باستان شناختی برای تاریخ ساسانی»، فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه ارومیه، ویژه تاریخ، ج 1، ش 1، بهار 1386، صص 1-6.

21- «اهمیت منابع اسطوره شناختی برای دورۀ ساسانی»، فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه ارومیه، ویژه تاریخ، ج 1، ش 2، زمستان 1386، صص 13-20.

22- «آذربایجان در کتیبه های اوایل دورۀ ساسانی»، جشن نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی، به کوشش دکتر علیرضا مظفری و دکتر سجاد آیدنلو، تهران، نشر قطره، 1387، صص 179-182.

23- «ماد کوچک در پایان دورۀ هخامنشی»، مجلۀ علوم انسانی، س 18، ش 71، بهار 1387، صص 23-30.

24- «آتورپات، شهربان هخامنشی ماد کوچک»، مجلۀ علوم انسانی، س 19، ش 75، بهار 1388، صص 121-130.

25- «جغرافیای اداری اوایل دورۀ ساسانی»، جغرافیای اداری ایران باستان، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران، 1388، صص 413-425.

26- «دماوند»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، تهران، 1388، صص 209-211.

27- «سمرقند»، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ج 3، تهران، 1388، صص 737-738.

28- «کهن ترین میهن پارسیان در ایران»، مجلۀ علوم انسانی، س 20، ش 83، بهار 1389، صص 103-112 (با دکتر فاطمه مدرسی).

29- «آیا ساسانیان میراث اشکانیان را نابود کرده اند؟»، نامه ایران باستان، س 11، ش 1 و 2، 1390، صص 37-53.

30- «مازندران»، فردوسی و شاهنامه سرایی، تهران، 1390، صص 803-807.

31- «تاریخ هخامنشی در منشور کورش»، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، س 22، ش 10، پاییز و زمستان 1391، صص 75-104.

32- «طبرستان»، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ج 4، تهران، 1391، صص 481-482.

33- «اشترخانیان»، دانشنامه ایران، ج 4، تهران، 1393، صص 142-143.

34- «افراسیاب»، دانشنامه ایران، ج 4، تهران، 1393، صص 504-505.

35- «شخصیت کورش، داریوش و خشایارشا»، تاریخ جامع ایران، ج 2، سر ویراستاران: دکتر حسن رضایی باغ بیدی و دکتر محمود جعفری دهقی، تهران، 1393، صص 69-89.

36- «زمینه های تاریخی فتوحات اسلامی در ایران: فروپاشی نظم سیاسی دولت ساسانی بر اساس منابع کتبی و داده های سکه شناختی»، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، س 5، ش 10، بهار و تابستان 1394، صص 61-78.

37- «پارت و خراسان در دوره ساسانی: پژوهشی در جغرافیای تاریخی»، تاریخ اسلام و ایران، س 26، ش 29، بهار 1395، صص 169-186.

38- «تأثیر جنگ های ایران و بیزانس (603 تا 628 م) در فروپاشی دولت ساسانی»، فصلنامه پژوهش های تاریخی، س 8، ش 4، تابستان 1395، صص 99-110.

39- «آذربایجان در اواخر دوره ساسانی»، یادنامه استاد مرتضی ثاقب فر، به کوشش دکتر آرزو رسولی (طالقانی)، تهران، 1398، صص 217-221.

40- «شکل گيری سلسلة اشکانيان ارمنستان (سلسلة آرشاکونی)»، مجله مطالعات ایرانی، س 18، ش 36 (پاییز و زمستان 1398)، صص 149-185 (با دکتر محمد ملکی).

41- «ملاحظاتی درباره موقعیت ایالت پارت در زمان ساسانیان»، شاهنشاهی پارتیان و ساسانیان متقدم، به کوشش وستا سرخوش کرتیس و دیگران، ترجمه مهناز بابایی، تهران، انتشارات ققنوس، 1400، صص 95-102.

42-گزیده مقاله های انگلیسی.

43- “Ādurbādagān during the Late Sasanian Period: A Study in Administrative Geography”, Iran, Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. 48 (2010), pp. 69-80.

44- “Ādurbādagān during the Late Sasanian Period: A Study in Administrative Geography”, Iran, Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. 48, 2010, pp. 69-80.

45- “Disintegration of Sasanian Hegemony over Northern Iran ( A D 623 - 643 )”, Iranica Antiqua, vol. 46, 2011, pp. 315 - 329.

46- “Remarks on the Location of the Province of Parthia in the Sasanian Period”, The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion, eds. V. S. Curtis et al., Oxford and Philadelphia, Oxbow Books, 2016, pp. 42-46.

47- “New Persian Sources on the History of Sasanian Empire”, The Wiley Blackwell Companion to the Sasanian Empire, eds. Rahim Shayegan and Touraj Daryaee, Malden and Massachusetts, John Wiley & Sons, Inc., April 18, 2023 (forthcoming).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-مقاله های پذیرفته شده و ارائه شده در مجامع علمی بین المللی.

2- “Azarbaijan in the Early Sasanian Period: a Research in Administrative Geography”, Sixth Biennial Conference of Iranian Studies, University of London, School of Oriental and African Studies, August 3-5, 2006.

3- “Azarbaijan at the Fall of Sasanian Empire”, 6th European Conference of Iranian Studies, Austrian Academy of Science, Vienna, September 18-22, 2007.

4- “The Concept of North in Sasanian Administrative Geography”, XXV International Conference on Source Studies and Historiography of Asia and Africa, St. Petersburg State University, Faculty of Asian and African Studies, April 22-24, 2009.

5- “Sasanian Defensive System in Northern Iran”, Third World Congress for Middle Eastern Studies, Autonomous University of Barcelona, Faculty of Philosophy and Letters, July 19-24, 2010.

6- “The Collapse of the Sasanian Rule in the Northern Quarter: The Archaeological and Numismatic Evidence”, 7th European Conference of Iranian Studies, Jagiellonian University, Kraków, Institute of Oriental Philology, September 7-10, 2011.

7- “The Effect of the Sasanian-Byzantine Wars on the Fall of Sasanian Empire”, XII Conference of the European Society for Central Asian Studies, University of Cambridge, Churchill College, September 20-22, 2011.

8- “The Province of Parthia in the Early Sasanian Period”, Conference on the Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion, Kunsthistorisches Museum, Vienna, June 14-15, 2012.

9- “Zoroastrian Sources for the Muslim Conquests of Iran”, 34th International Conference of the ARAM Society for Syrio-Mespotamian Studies: Zoroastrianism in the Levant, University of Oxford, The Oriental Institute, July 4-6, 2012.

10- “The Parthian Written Heritage in Sasanian Period”, 32th German Oriental Studies Conference / 32. Deutscher Orientalistentag, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, September 23–27, 2013.

11- “The Collapse of Sasanian Provincial Rule, AD 623-633”, 2nd Colloquia Baltica Iranica Conference, University of Gdańsk, Department of Mediterranean Archaeology, Rzucewo, December 4–8, 2015.

12- “Archaeological Evidence for the Late Sasanian Military Quadripartition”, 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Austrian Academy of Sciences, Vienna, April 25–29, 2016.
کتاب های چاپ شده (3)

1- تاریخ و فرهنگ ساسانی (ترجمه)، تهران، انتشارات ققنوس، 1382.

2- جامعۀ ساسانی: ارتشتاران، دبیران، دهقانان (ترجمه)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1387.

3- تاریخ هخامنشی و اسناد و مدارک آن (تألیف)، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه، 1396.
دروس تدریس شده (11)

1- خطوط و زبانهای ایرانی پیش از اسلام (کارشناسی).

2- منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام (کارشناسی).

3- تاریخ سلسله های پیشدادی و کیانی (کارشناسی).

4- تاریخ ایران از آریاییان تا هخامنشیان (کارشناسی).

5- تاریخ ایران در دورۀ اشکانیان (کارشناسی).

6- تاریخ ایران در دورۀ ساسانیان (کارشناسی).

7- تاریخ ایران باستان بر اساس روایات ملی (کارشناسی ارشد).

8- تاریخ ایران باستان در متون ایرانی و غیر ایرانی (کارشناسی ارشد).

9- نظامهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران باستان (کارشناسی ارشد).

10- روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران باستان (کارشناسی ارشد).

11- متون تاریخی به زبان انگلیسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) .
جوایز و افتخارات (7)

1- فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد، 1374.

2- رتبه اول آزمون دکتری اعزام به خارج ، 1372 (1374).

3- رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تهران، 1378.

4-علائق شخصی غیر حرفه­ ای:.

5- اخترشناسی:.

6- فارغ ­التحصیل آموزشکده اخترشناسی ایران، 1366.

7- عضو انجمن نجوم ایران، 1399/1369.