• نام و نام خانوادگی
  • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

مدیریت گروه شهرسازی (دوره اول) از 1395 تا 1397

مدیریت گروه شهرسازی (دوره دوم) از 1397 تا 1399

مشاور فرهنگی دانشکده از 1400 تا 1401

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر از 1401

کارشناس رسمی دادگستری

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (33)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
        بیوگرافی کوتاه

مدیریت گروه شهرسازی (دوره اول) از 1395 تا 1397

مدیریت گروه شهرسازی (دوره دوم) از 1397 تا 1399

مشاور فرهنگی دانشکده از 1400 تا 1401

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر از 1401

کارشناس رسمی دادگستری

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (45)

1- 2022 ، Ecological networks and corridors development in urban areas: An example of Tabriz، Iran،Frontiers in Environmental Science، Volume 10 - | https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.969266.

2- آبان 1401، ارزیابی و سنجش شاخص‌های مسکن اسلامی- ایرانی در محلات قدیم و جدید شهر ارومیه،جغرافیا و برنامه ریزی، https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_13923.html.

3- 2022، Localization of the Urban Planning Process with the Knowledge-Based Sustainable Development Approach،Land، https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2266.

4- 2022، Urban Growth Modeling and Land-Use/Land-Cover Change Analysis in a Metropolitan Area (Case Study: Tabriz) ،Land، https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2162.

5- اردیبهشت 1401، مطالعه تطبیقی زیست پذیری در بافت جدید و قدیمی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه)،مطالعات شهری، https://urbstudies.uok.ac.ir/article_62038.html.

6- 2022، Recognition and Evaluating the Indicators of Urban Resilient by Using the Network Analysis Process،Urban Science، https://www.mdpi.com/2413-8851/6/2/31.

7- تیر 1400، مکان های سوم شهری؛ صحنه خلق پاتوق های اجتماعی و تفریحی جامعه، مطالعه موردی: بررسی تطبیقی کافه های مناطق 1 و 4 شهر اورمیه،دانش شهرسازی، https://upk.guilan.ac.ir/article_4664.html.

8- بهمن 1400، تحلیل تاثیرات همه گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی: محدوده بافت فرسوده ارومیه)،پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری ، https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_84750.html.

9- بهمن 1400، تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه،پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_84747.html.

10- فروردین 1400، مدل‌سازی ساختاری-تفسیری سامان‌دهی بافت تاریخی شهر با رویکرد دارایی-مبنا (مورد: شهر ارومیه)،مطالعات ساختار و کارکرد شهری، https://shahr.journals.umz.ac.ir/article_3256.html.

11- مهر 1399، امکانسنجی اجرای شهر دانش بنیان در کلانشهر تبریز با رویکرد توسعه مبتنی بر دانش،ساختار و کارکرد شهری، https://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2846.html.

12- 2020، Urban Sprawl Evaluation Using Landscape Metrics and Black-and-White Hypothesis (Case Study: Urmia City)،Journal of the Indian Society of Remote Sensing، https://link.springer.com/article/10.1007/s12524-020-01132-5.

13- پاییز ۱۳۹۸، تحلیل تطبیقی سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های شهری با تاکید بر شاخص بهداشتی و درمانی (مطالعه موردی شهرستانهای استان آذربایجان غربی)،مطالعات محیطی هفت حصار، https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_2754.html.

14- خرداد 1399، توسعه گردشگری طبیعی (ساحلی) با رهیافت تقویت پایداری منظر طبیعی ، مطالعه موردی: محدوده ی سد حسنلو نقده،برنامه ریزی و توسعه گردشگری، https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_2754.html.

15- اسفند 1396، سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه،مطالعات شهری، https://urbstudies.uok.ac.ir/article_60787.html.

16- فروردین 1398، تحلیل تاثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدوده تاریخی شهر ارومیه با روش Space Syntax و GIS،پژوهش های جغرافیای انسانی، https://jhgr.ut.ac.ir/article_63582.html.

17- August 2019، Determining the capacity infill development in growing metropolitans: A case study of Urmia city،Journal of Urban Management، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585618301833.

18- اردیبهشت 1398، بررسي و تحليل تخلفات ساختماني و تبيين عوامل کليدي تأثير گذار بر آن (مطالعه موردي شهر يزد)،مطالعات ساختار و كاركرد شهري، https://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2180.html.

19- مهر 1397، تأثير استقرار کاربري هاي شهري در توسعه ارزش هاي اسلامي در شهر اروميه (مطالعه موردي: منطقه 1 شهرداري اروميه)،فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، https://jstmt.ut.ac.ir/article_71328.html.

20- اردیبهشت 1397، ارزيابي و اولويت بندي چالش هاي مسکن مهر در ارتباط با خانوارهاي کم درآمد مطالعه موردي: شهر اروميه،نشریه شهر پایدار، http://www.jscity.ir/article_87698.html.

21- دی 1397، ارزيابي عوامل مؤثر در تعيين ظرفيت تراکم ساختماني محدوده هاي تاريخي (مطالعه موردي: شهر اروميه)،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_71203.html.

22- 1397، ارزيابي خطر پذيري لرزه اي در بافت شهر اروميه مبتني بر روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي_ فازي،دانش پیشگیری و مدیریت بحران، https://dpmk.ir/article-1-183-fa.html.

23- شهریور 1396، تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های فقر شهری،فصل نامه آمایش محیط، https://ebtp.malayer.iau.ir/article_532960.html.

24- دی 1396، تحليل ساختار فضاهاي شهري مطلوب زنان با تأکيد بر امنيت در شهر ايراني اسلامي (مطالعه موردي: محله مهدي القدم اروميه)،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_67316.html.

25- آذر 1396، سنجش پتانسیل ترافیکی در شهرها با استفاده از مدل IHWP (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،نشریه پژوهشنامه حمل و نقل، http://www.trijournal.ir/article_53705.html.

26- اسفند 1396، سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه،نشریه مطالعات شهری، https://urbstudies.uok.ac.ir/article_60787.html.

27- تیر 1396، تحلیل شاخص های مسکن در شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس روش VIKOR،جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2375-fa.html.

28- 1396، ارزیابی و سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق کلانشهر تبریز،فضای جغرافیایی، http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2375-fa.html.

29- دی 1395، بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، https://jurbangeo.ut.ac.ir/article_62201.html.

30- 2016، Prediction of Future Urban Growth Scenarios Using SLEUTH Model، (Case Study: Urmia City، Iran)،International Journal of Architecture & Urban Planning، http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-278-en.html.

31- فروردین 1395، ظرفیت سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه اي، https://urs.ui.ac.ir/article_22712.html.

32- اسفند 1395، سنجش زیست پذیری در شهرها بر اساس روش FANP، (مطالعه موردی: نواحی 15 گانه شهر ارومیه)،محیط شناسی، https://jes.ut.ac.ir/article_60938.html.

33- مهر 1394، تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، https://urs.ui.ac.ir/article_20139.html.

34- 1394، تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، مورد مطالعه: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،مسکن و محیط روستا، https://jhre.ir/article-1-731-fa.html.

35- مهر 1394، بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی،پژوهش های جغرافیای انسانی، https://jhgr.ut.ac.ir/article_51278.html.

36- مهر 1394، ارزیابی سیاستهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای مدل (ANP) ،جغرافیا و برنامه ریزي، https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_3911.html.

37- فروردین 1394، بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، https://urs.ui.ac.ir/article_20124.html.

38- زمستان 1391، تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر اورمیه،نشريه فضاي جغرافيايي، https://geographical-space.ahar.iau.ir/article-1-69-fa.html.

39- شهریور 1391، تحلیلی بر سیاستهای تأمین مسکن توسط دولت با تأکید بر برنامه¬های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران،فصلنامه مطالعات شهري، https://urbstudies.uok.ac.ir/article_2755.html.

40- پاييز 1388، تفکیک، افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ريزي شهري ايران،فصلنامه برنامه ريزي و آمايش فضا،، https://hsmsp.modares.ac.ir/browse.php?a_id=5901&sid=21&slc_lang=fa.

41- بهار 1388، ارزيابي چالشها و مشكلات شهرهاي جديد و ميزان موفقيت آنها در ايران، مورد مطالعه: شهر جديد سهند،فصلنامه برنامه ريزي و آمايش فضا، https://hsmsp.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1000-5970&slc_lang=fa&sid=21.

42- پاييز 1387، اسكان غير رسمي و راهبردهاي ساماندهی سكونتگاههاي نامتعارف با تأكيد بر بخش مسكن در ايران،نشريه جغرافيا و برنامه ريزي ، شماره 25 صفحات از 149 تا 176.

43- پاييز 1387، جغرافیای فمنیستی،نشريه فضاي جغرافيايي.

44- 1386، اولويت بندي تطبيقي دلايل عدم تحقق اهداف شهرهاي جديد در ايران با بکارگيري روش ANP،تهران، نشريه جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) ، سال پنجم، شماره 12 و 13.

45- 2010، Proper Strategies for the Improvement and Renovation of the Worn-Out Textures of Sirous District in Tehran Using SWOT Technique، Geography and Environmental Planning،Esfehan، https://gep.ui.ac.ir/article_18478.html?lang=en.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- تحلیل نقش قوانین و مقررات شهرسازی در راستای توسعه شهر ی پایدار، دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، دانشگاه شهید رجایی، بهمن 1401.

2- سنجش عدالت اجتماعی با بررسی میزان دسترسی به خدمات شهری نمونه موردی منطقه 4 ارومیه، دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1401، تهران، ايران..

3- بررسی شاخصهای حمل و نقل انسان محور در شهر ارومیه، )نمونه موردی: منطقه یک شهر ارومیه(، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، 1401، تبريز، ايران..

4- شناخت عوامل موثر بر موانع اجتماع پذیری شهر ارومیه بر اساس شاخص ها و فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان خیام جنوبی)، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، 1401، تبريز، ايران..

5- ارزیابی نقش مرزها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها با رویکرد آمایش سرزمین، نمونه موردی شهر سرپل ذهاب، نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، 1401، تهران، ایران..

6- باز‌زنده‌سازی فضاهای سبز شهری؛ مطالعه موردی: پارک شیرین کرمانشاه، نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، 1401، تهران، ایران..

7- مدیریت بحران کرونا با بهره گیری از شاخص های شهر هوشمند نمونه موردی: شهر ارومیه، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز، ایران، 1400.

8- ارزیابی نقش طرح های هادی روستایی بر کیفیت زندگی مناطق روستایی، ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، میراث و مناظر روستایی در ایران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران، 1400.

9- ارزیابی شاخص¬های فضاهای عمومی شهری از منظر تأثیرات منفی کرونا (نمونه موردی : پیاده راه تربیت تبریز)، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز، ایران، 1400.

10- ارزیابی توسعه فضای سبز شهری تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS ، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز، ایران، 1400.

11- 1398، پايداري اقتصادي در مجتمعهاي تجاري گامي در جهت تحقق جهاني شدن اقتصاد،كنفرانس ملي شهرسازي و معماري معاصر ايران.

12- 1398، طراحي مجتمع تجاري با رويكرد جهاني شدن در شهر اروميه،كنفرانس ملي شهرسازي و معماري معاصر ايران.

13- 1398، طراحي در محيطهاي منزوي، محبوس و شديد؛ سيارهي سرخ،اولين همايش بين المللي و 5 همايش ملي معماري و شهر پايدار.

14- 1397، بررسي مولفه هاي شهر سالم در شهرسازي ايراني-اسلامي با تاكيد بر آيات و روايات،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

15- 1397، هوشمندسازي پدافند غيرعامل نمونه موردي (شهراروميه)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

16- 1397، ساماندهی محلات قدیمی در ایران با رویکرد نو شهرگرایی؛ (نمونه موردی: محله دره چایی ارومیه)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

17- 1397، بررسی مولفه های شهر سالم در شهرسازی ایرانی-اسلامی با تاکید بر آیات و روایات،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

18- 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران (با تاکید بر زلزله)، نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

19- 1398، تحلیل نظام شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد پدافند غیر عامل(نمونه موردی منطقه1و 4ارومیه)،چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار.

20- 1397، بررسي تغييرات ساختار فضايي منطقه سه اصفهان با استفاده از تكنيك چيدمان فضا و ويكور،سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری.

21- 1397، تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی شهر ارومیه با استفاده از مدل Meta-SOWT،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

22- 1397، بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کالبدی شهری (موردمطالعه: شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

23- 1397، ارزیابی و تحلیل مؤلفه های رشد هوشمند در شهرهای اسلامی (نمونه موردی بافت فرسوده شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

24- 1396، ارزیابی تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی با استفاده از روش AHP و مدل Vikor (مطالعه موردی: مناطق 4گانه شهر ارومیه)،سومین همایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار.

25- 1396، ارزیابی حمل و نقل و دسترسی پایدار شهری مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند نمونه موردی: مناطق 15 گانه کلانشهر اصفهان،هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.

26- 1396، بررسی تطبیقی عناصر هویت بخش به شهر اسلامی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

27- 1396، تحلیل راهبردی شاخص¬های رشد هوشمند با تأکید بر شاخص کالبدی – کاربری اراضی با استفاده از Waspas (نمونه مطالعاتی: مناطق 15گانه شهر اصفهان)،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

28- 1396، تحلیل و ارزیابی چالش ها و مزیت های جنسیتی شدن فضاهای شهری در شهر ارومیه با استفاده از مدل Topss ،نمونه موردی: پارک بانوان نرگس و پارک مختلط ائللرباغی،سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم.

29- 1396، تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری درایران، مورد مطالعه : شهرتبریز،کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر.

30- واکاوی شاخص¬های پایداری اجتماعی از منظر شهرسازی ایرانی – اسلامی در بافت¬های قدیم و جدید شهری با استفاده از تكنيك IHWP،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

31- مدرنیسم و شهر (با تأکید بر شهرهای ایران)،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

32- سنجش و بررسی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های چند زمانه ای سنجش از دور،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395، تهران، ایران..

33- تاب آوری شهری: زنده ماندن در جهان در حال تغییر، همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری،به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395، سنندج، ایران..

34- بررسی تغییر کاربری¬های انتفاعی با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 (مطالعه موردی: شهر مرند)،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

35- تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی در طرح¬های تفصیلی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران.،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

36- 1394، بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران،ایران.

37- 1392، تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش های آن در ایران، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی،همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان،ایران.

38- 1392، تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: شهر ارومیه،همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج،ایران.

39- 1392، راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، مورد: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

40- 1392، کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1402، طرح مطالعات کاهش افق طرح جامع بوکان،کارفرما: شهرداری بوکان.

2- 1399، ارزیابی کمی و کیفی ابعاد تغییر کاربری فضاهای عمومی شهرها در مصوبات کمیسیون ماده 5، نمونه موردی: محدوده بافت تاریخی شهر خوی،کار فرما: استانداری آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (33)

1- هانیه حسنی، تحلیل نقش اثرات شهر هوشمند پایدار بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: شهر ارومیه)۱۴۰۱/۰۶/۲۸، استاد راهنما.

2- مهربان سعیدی زنگکانی، واکاوی نقش و تاثیر رقابتی شدن شهرها بر کاهش فقر شهری (نمونه موردی: شهرهای مرکزی شهرستانهای ۱۷ گانه آذربایجان غربی)، ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، استاد راهنما.

3- فاطمه جبارپور مهرآباد، ارزیابی و امکان‌سنجی تحقق رویکرد شهر کم کربن در شهر ارومیه، ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، استاد راهنما - مریم علیزاده، تحلیل پایداری اجتماعی با رویکرد نوشهرگرایی در شهر ارومیه (نمونه موردی: منطقه ۴ شهر ارومیه)، ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، استاد راهنما .

4- المیرا علی خواه، طراحی خیابان جمهوری تبریز به پهنه امن و فضای آرام ترافیکی با روش وونرف ( خیابان برای زندگی)، ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، استاد راهنما.

5- هومن مظهر، تحلیل ارتباط فرم شهر با میزان مصرف انرژی با تاکید بر حمل و نقل (نمونه موردی: شهر ارومیه)، ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، استاد راهنما.

6- عاطفه قنبری، تحلیل توزیع فضایی شاخص های کیفیت زندگی با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ارومیه، ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، استاد راهنما.

7- طاهره زیوری آرام، تحلیل نقش عوامل موثر در تولید فضاهای شهری (نمونه ی موردی: شهر ارومیه)، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، استاد راهنما.

8- علی اظهری، بازآفرینی شهری با تاکید ویژه بر برنامه ریزی مشارکتی در بافت تاریخی شهر ارومیه، مطالعه موردی: محله شیشه گرخانه، ۱۳۹۹/۰۹/۲۴، استاد راهنما.

9- میثم ساکت حسنلوئی، بازآفرینی منظر پایدار پیرامون بافت¬های تاریخی با هدف توسعه ژئوتوریسم تاریخی-فرهنگی مطالعه موردی: محدوده باستانی حسنلو نقده۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ، استاد راهنما.

10- فائزه خرم، ارائه مدل مرزی رشد شهری (UGBM) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی روند تغییرات توسعه شهری ارومیه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، استاد راهنما.

11- سارا والی بلوچ، طراحی مرکز تحقیقاتی و اقامتگاه در محیط های خارج از جو ؛ مریخ، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، استاد راهنمای دوم.

12- هیوا اسدی، بررسی تاثیر پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسوده شهر ارومیه، ۱۳۹۹/۰۱/۲۸، استاد راهنما.

13-فهیمه محرمی، 1398، ارزيابي تاثیرات پیری جمعیت در توسعه کالبدی و اقتصادی شهرها ؛ نمونه موردی بافت تاريخي شهر ارومیه.

14-فائزه خرم، 1398، ارائه مدل مرزی رشد شهری (UGBM) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی روند تغییرات توسعه شهری ارومیه.

15-سارا والی بلوچ، 1398، طراحي مرکز تحقیقاتي و اقامتگاه در محیط های خارج از جو ؛ مريخ.

16-هیوا اسدی، 1398، بررسی تاثیر پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسوده شهر ارومیه.

17-سوگند محبوبی، 1397، تحلیل ارتباط رویکرد زمینه گرایی کالبدي با شاخص عدل در شهرسازي ایرانی-اسلامی از دید کولاژ شهري (نمونه موردي:بافت فرسوده شهر ارومیه).

18-معین ابام، 1397، احیای بافت های فرسوده شهری با به‌کارگیری فرم¬های کد مبنا (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهری ارومیه).

19-ترنج وطن دوست علمداری، 1397، نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تحولات اجتماعی و فرهنگی شهر ها؛ نمونه موردی: شهر جلفا.

20-زهرا فیضی، 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران (با تاکید بر زلزله)، نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه.

21-سارا صادقی، 1397، تحلیل و ارزیابی تأثیر عناصر تاریخی بر تحولات ساختاري (نمونه موردي منطقه 3 کلانشهر اصفهان).

22-میترا همتیان، 1396، تحلیل راهبردی رشد هوشمند در توسعه فضایی اصفهان.

23-مریم عبادی، 1396، بررسی توسعه فضایی شهر ارومیه با تاکید بر رویکرد اکولوژیک.

24-فردین تیمورپور، 1396، تبیین و ارائه الگوی ارتقاء تاب آوری در برابر زلزله در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر ارومیه.

25-زهرا نجفی، 1396، تحلیل فضایی ساختار زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری، نمونه موردی شهر بجنورد.

26-المیرا آگاه، 1396، ارزیابی پتانسیل های شهری در راستای برندسازی و ارائه ی الگوی برنامه ریزی، مطالعه موردی: شهر مشهد.

27-امین خلیلی، ارائه الگوی بهینه جهت رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه میان افزا، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

28-یونس رحمانی نژاد، ارتقای کیفیت زندگی شهری (QOUL) در بافت کهن با تاکید بر برنامه ریزی محله – مبنا (نمونه موردی: محله آغداش)، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

29-پرویز عزیزی، سناریوهای رشد شهری با استفاده از مدل رشد شهری سلول خودکار مبنا (sluth ugm)، مطالعه موردی: شهر ارومیه ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

30-مینا گلشنی، تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی ناحیه تاریخی با روش Space Syntax و GIS ) موردمطالعه: ناحیه تاریخی شهر ارومیه) ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

31-هادي عليزاده خلفلو، 1394، بررسي تاثير پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي، نمونه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-رضا كريمي، 1394، ظرفيت سنجي بارگذاري تراكم ساختماني، مطالعه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-الهام ميرزايي، 1393، كاربرد رويكرد تاب آوري در برنامه ريزي شهري جهت كاهش اثرسوانح طبيعي، مورد مطالعه: شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (14)

1-قوانین شهرسازی، کارشناسی ارشد.

2-کارگاه مدیریت شهری، کارشناسی ارشد.

3-مبانی مدیریت شهری، کارشناسی ارشد.

4-برنامه ریزی منطقه ای، کارشناسی.

5-تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی، کارشناسی.

6-مدیریت شهری، کارشناسی.

7-روش تحقیق در شهرسازی، کارشناسی.

8-کارگاه شهرسازی3، کارشناسی.

9-کارگاه شهرسازی2، کارشناسی.

10-حقوق و قوانین شهری، کارشناسی.

11-اقتصاد شهری، کارشناسی.

12-سیر اندیشه ها در شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد.

13-کارگاه برنامه ریزی شهری 1، کارشناسی ارشد.

14-نظریه های برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد.