• نام و نام خانوادگی
  • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (92)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری جنگلداری، 2005-2009، مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل،یوئنسوی فنلاند.

2-کارشناسی ارشد، 1376-1378، مهندسی منابه طبیعی جنگلداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1372-1376، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری،دانشگاه گیلان .
مقالات ژورنال (37)

1--عایشه اسماعیلی،2-سیدرستم موسوی میرکلا*،3-احمد علیجانپور،4-مرضیه حجاریان،5-سجاد قنبری،، 1400، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر ویژگیهای کمی و کیفی و برآورد میوه بنه ‏‎(Pistacia atlantica Desf.)‎‏ توده‌های ‏جنگلی شهرستان سردشت، استان آذربایجان‌غربی.

2-.

3-احمد اسدی، محمد رضا زرگران، سید رستم موسوی، بررسی حضور جوانه¬خوار بلوط (Tortrix viridana L.) در طبقات مختلف ارتفاعی جنگل¬های بلوط استان آذربایجان¬غربی (بررسی موردی: پیرانشهر).

4-پیمان حامدی، سید رستم موسوی، امید حسین زاده، میر حسن میر یعقوب زاده ، 1402، بررسی امکان توسعه زنجیره‌های ارزش طبیعت‌‌گردی، برداشت چوب از جنگل و زراعت چوب در حوضه آبخیز شفارود استان گیلان،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

5-سجاد قنبری، عایشه اسماعیلی، سید رستم موسوی، 1401، تاثیر جهت جغرافیایی بر تنوع و تراکم گیاهی در منطقه سردشت ،مطالعات علوم محیط زیست.

6-.

7-شیدا محمودی سید رستم موسوی امید حسین زاده، 1397، تحلیل مؤلفه های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل های استان آذربایجان غربی،پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل.

8-سحر مکرم، سید رستم موسوی، جواد اسحاقی راد، 1397، تأثیر بهره برداري سنتی بر تنوع و ترکیب گونه هاي چوبی از طریق تجزیه و تحلیل تطبیقی قوسگیري شده در جنگلهاي سردشت (استان آذربایجان غربی)،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

9-سید رستم موسوی مهرداد نیکوی یوری یووستالو، 2011، Time consumption، productivity، and cost analysis of the motor manual tree felling and processing in the Hyrcanian Forest in Iran،Journal of forestry research.

10-سید رستم موسوی مژگان منبری جواد اسحاقی راد، بررسي برخي از خصوصيات رويشي و اكولوژيكي گونه سنجد در استان آذربايجان غربي (Elaeagnus angustifolia).

11-سید رستم موسوی رامین نقدی، Time consumption and production cost of log loading in the Hyrcanian forest using front-end loader،SILVA BALCANICA.

12-پیمان حامدی، سيدرستم موسوي ميركلا، 2016، Productivity and costs of extraction of small sized timber by mules – A case study: plantations in N.W. Iran، Tyromrood Basin، Tonekabon city،SILVA BALCANICA.

13-سيدرستم موسوي ميركلا مهرداد نیکوی، 2014، Evaluation of Tree Forwarding by Farm Tractor in Patch Cutting of Poplar Plantations in Northern Iran،small scale forestry.

14-رامین نقدی ، سيدرستم موسوي ميركلا، 2016، Impacts of Rubber-tired Skidder and Crawler Tractor on Forest Soil in the Mountainous Forests of Northern Iran،Baltic Forestry.

15-پیمان حامدی، سيدرستم موسوي ميركلا، احمد صمدی، 1395، بررسی تولید، هزینه قطع و تبدیل اولین عملیات تنک کردن در توده جنگلکاری شده (بررسی موردی: جنگل تیروم رود شهرستان تنکابن)،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

16-معصومه سلملیان،سيدرستم موسوي ميركلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1394، اولویت بندی معیاراهای زیست محیطی موثر در طراحی جاده های جنگلی به کمک روش تاپسیس،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

17-محمد رضا زرگران، عباس بانج شفیعی، سيدرستم موسوي ميركلا، الیاس رمضانی، 1395، بررسی بیو اکولوژی جوانه خوار بلوط،مجله دانش گیاه پزشکی.

18-محمد جمشیدی، محمد رضا زرگران، سيدرستم موسوي ميركلا، 1395، تاثیر جهت جغرافیایی بر مشخصه های رویشی و تغییرات جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) در جنگلهای منطقۀ قبرحسین پیرانشهر،مجله جنگل ایران.

19-Comparison of damage to residual stand due to applying two different harvesting methods in the Hyrcanian forest of Iran: cut-to-length vs. tree length، 2016، سید رستم موسوی،CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES (CJES).

20-سحر مکرم، سید رستم موسوی، جواد اسحاقی راد، 2016، influence of traditional forest harvesting on woody species diversity at diffrent vertical layers of oak forest: a case study،International Journal of Ecology and Development.

21- 2014, COM PAR I SON OF PRO DUC TIV ITY AND COST OF TIM BER EX TRAC TION BY FARM TRAC TOR, SKID DING VS. FOR WARD ING IN NORTH ERN IRAN,Hortflora research spectrum.

22- 2014, Irrigation effects on the diemtrical growth of the two yearss old pailownia tomentosa sapling,Journal of forestry research.

23- 2013, Assessing the effect of Alnus roots on hillslope stability in order to use in soil bioengineering,Journl of forest science.

24- 2013, Effect of vegetation patches as micro-habitats on changing the soil properties (Case study: Saline rangelands surrounding Urmia Lake),International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE).

25- 2013, Time consumption and produtvity of timber trucking using two diffrent trucks,journal of forest science.

26- 2013, Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding,International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE).

27- 2012, Evaluation of full tree skidding by HSM-904 skidder in patch cutting of aspen plantation in Northern Iran,Journal of forest science.

28- 2012, Effect of log length on productivity and cost of Timber jack 450 c skidder in the hyrcanian forest,Journal of forest science.

29- 2012, Non-wood forest products, the utilization, and harvesting methods in Sardasht, North West Iran Rostam Mousavi (Iran),International Journal of Forest, Soil and Erosion, 3,3.

30- 2011, Time consumption, productivity, and cost analysis of the motor manual tree felling and processing in the Hyrcanian forest In Iran,Journal of Forestry Research.

31- 2011, Time consumption, productivity, and cost analysis of skidding in the Hyrcanian forest in Iran,journal of forestry research, 23,23.

32- 2010, Time consumption, productivity and cost analysis of the manual felling and tree processing in the Hyrcanian Forest in Iran,Journal of Forestry Research, 12,12.

33- 2010, Time consumption, productivity,and cost analysis of motor manual tree fellng and processing in the Hyrcanian forest,Journal of forestry research, 13,4.

34- 1394، اولویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی جنگل های لاکوبن در شهرستان عباس آباد)،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

35- 1394، بررسی بیولوژی جوانه خوار بلوط،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

36- 1394, AS SESS ING THE EF FECTS OF NA TIVE PLANTS TO SLOPE STA BI LI ZA TION IN ROAD EM BANK MENTS: A CASE STUDY IN SIYAHKAL FOR EST, NORTH ERN IRAN,hortflora spectrum.

37- 1393، مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل های حوزه آستارا،پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)

1-الهامه جهان بخش گده کهریز سیدرستم موسوی میرکلا جواد اسحاقی راد احمد علیجانپور رویا عابدی مهدی مردمی ایقرچمن، تاثیر مدیریت بر تنوع زیستی گونه های درختی در جنگلهای ارسباران -۳.pdf.

2-الهامه جهان بخش گده کهریز سیدرستم موسوی میرکلا جواد اسحاقی راد احمد علیجانپور رویا عابدی مهدی مردمی ایقرچمن، تاثیر مدیریت بر ،ویژگیهای خاک جنگلهای ارسباران.

3-الهامه جهان بخش گده کهریز سیدرستم موسوی میرکلا جواد اسحاقی راد احمد علیجانپور رویا عابدی مهدی مردمی ایقرچمن، تاثیر مدیریت بر فراوانی زادآوری گونههای چوبی در جنگلهای ارسباران (منطقه مکیدی).

4-الهامه جهان بخش گده کهریز سیدرستم موسوی میرکلا جواد اسحاقی راد احمد علیجانپور رویا عابدی مهدی مردمی ایقرچمن، تاثیر برشهای اصلاحی درتنوعزیستی تجدیدحیات گونههای چوبی در جنگلهای ارسباران (منطقه مکیدی).

5--عایشه اسماعیلی،2-سیدرستم موسوی میرکلا*،3-احمد علیجانپور،4-مرضیه حجاریان،5-سجاد قنبری،، ویژگیهای کمی و کیفی گونههای جنس بلوط در تودههای جنگلی شهرستان سردشت (روستای سوستان)، استان آذربایجانغربی.

6--عایشه اسماعیلی،2-سیدرستم موسوی میرکلا*،3-احمد علیجانپور،4-مرضیه حجاریان،5-سجاد قنبری،.

7-عایشه اسماعیلی، سید رستم موسوی، پیمان حامدی، مهمترین عوامل طبیعی و انسانی تخریب جنگلهای زاگرس و ارائه راهکارهای مدیریتی.

8-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده ، 1397، کاربرد روشهای نوین در طراحی شبکه جادههای جنگلی.

9-سمیه یوسفی، سید رستم موسوی،امید حسین زاده ، عباس بانج شفیعی، بررسی توقف بهره برداری از جنگلهای هیرکانی در ایران با استفاده از BOCR.

10-کریم خضری، محمد رضا زرگران، سید رستم موسوی، 1400، تاثیر محل نصب تله های فرمونی بر میزان شکار پروانه جوانه¬خوار بلوط (Tortrix viridana L.) در منطقه حفاظت شده میرآباد سردشت.

11-پیمان حامدی، سید رستم موسوی، امید حسین زاده، میر حسن یعقوب زاده ، شناسایی و اولویت‌بندی زنجیره‌های ارزش جایگزین زنجیره ارزش چوب جنگلی در حوزه آبخیز شفارود.

12-گلریز محمدی سید رستم موسوی مرضیه حجاریان ، 1398، بررسی میزان وابستگی معیشتی جوامع محلی بر محصولات غیرچوبی جنگل (منطقه موردی جوانرود) .

13-فرید رشید نژاد سید رستم موسوی مهرداد نیکوی، بررسی اثر شدت گردشگری بر وضعیت کیفی درختان در فواصل مختلف از جاده ( منطقه مورد مطالعه:جنگل¬های اسالم) .

14-فرید رشید نژاد سید رستم موسوی مهرداد نیکوی، 1398، کوبیدگی خاک در فواصل مختلف از جاده ( منطقه مورد مطالعه:جنگل¬های اسالم).

15-معصومه سلملیان،سيدرستم موسوي ميركلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1397، کاربرد روشهای نوین در طراحی شبکه جادههای جنگلی،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

16-معصومه سلملیان،سيدرستم موسوي ميركلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1397، استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( در طراحی و اولویتبندی شبکه جاده جنگلی،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

17-عایشه اسماعیلی، سید رستم موسوی، پیمان حامدی، 1397، مهمترین عوامل طبیعی و انسانی تخریب جنگلهای زاگرس و ارائه راهکارهای مدیریتی،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

18-عایشه اسماعیلی، سید رستم موسوی، پیمان حامدی، مهتاب جباری، 1397، اثراتی از گیاهان پارازیت روی جوامع طبیعی.

19-سمیه یوسفی، سید رستم موسوی، امید حسین زاده ، 1397، بررسی توقف بهره برداری از جنگلهای هیرکانی در ایران با استفاده از BOCR،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

20-پویا عباس پناه سيدرستم موسوي ميركلا جواد سحاقی راد ، 1396، بررسی وضعیت زادآوری در مسیرهای چوبکشی رها شده،جنگلهای شمال گذشته حال آینده.

21-معصومه سلملیان،سيدرستم موسوي ميركلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1395، اولویت بندی معیاراهای زیست محیطی موثر در طراحی جاده های جنگلی به کمک روش تاپسیس،هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

22-سحر مکرم، سید رستم موسوی، جواد اسحاقی راد، 1392، ارزیابی تنوع جنگل در ساختار عمودی با استفاده از شاخص های موجود،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی.

23- 2010, A Qualitative and quantitative study of the Cryptomeria japonica plantation in N Iran,First International Conference of Soil and Roots Engineering Relationship, اردبيل,ايران.

24- 1393، اثرات بهرهبرداري تفرجي و توريسم بر تنوع زيستي،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

25- 1391، بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه سنجد در منطقه آذربايجان غربي،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر روي كشاورزي، اروميه،ايران.

26- 1391، بررسي تحليلي نشانه گذاري در طرحهاي جنگلداري،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

27- 1393، بررسي توع زيستي در جنگل پيرانشهر،س.مين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

28- 1389، بررسي زمان سنجي تبديل درختان جنگلي در دو روش گرده بينه بلند و كوتاه،اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، سنندج،ايران.

29- 1393، بررسي شاخص تنوع عمودي در دو توده تخريب شده و كمتر دست خورده بلوط،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

30- 1389، بررسي ضريب شكل توده دست كاشت كريپتومرياي ژاپني در اراضي جلگه اي شمال كشور،اولين همايش تحقيقات منابع طبيعي ايران، سنندج،ايران.

31- 1391، بررسي كمي گونه هاي جنگلكاري شده پارك جنگلي اروميه،اولين كنفرانس توسعه پايدار، تهران،ايران.

32- 1393، بررسي مشخصه هاي كمي پارك جنگلي محمديار،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

33- 1392، بررسي مشخصه هاي كمي جنگل كاري هاي انجام شده با گونه كاج سياه،دومين همايش ملي تغيير اقليم، اروميه،ايران.

34- 1393، بررسي مشخصه هاي كمي جنگلكاري با گونه زبان گنجشك،دومين همايش منابع طبيعي با محوريت جنگل، سنندج،ايران.

35- 1394، بررسي ميزان كوبيدگي خاك در چوبكشي به روش سنتي،دومين همايش صيانت از منابع طبيعي، اردبيل،ايران.

36- 1391، بررسي نقش نشانه گذار د هدايت توده ها به سمت جنگلداري پايدار،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

37- 1392، بررسي ويژگيهاي زيستي و جمعيتي پروانه جوانه خوار بلوط،سومين همايش ملي مديريت و كنترل افات، كرمان،ايران.

38- 1391، برسي توده دست كاشت كاج تهران در دو سطح 2 و 5 آري،هفدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

39- 1393، برسي كمي گونه هاي درختي موجود در منطقه پيرانشهر،همايش علمي دانشجويي دانشگاه تهران، تهران،ايران.

40- 1391، تاثير بهره برداري سنتي بر تجديد حيات گونه هاي چوبي در دو منطقه تخريب شده و نشده،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

41- 1392، تاثير بهره برداري سنتي بر شاخص هاي غني و تنوع گونه هاي چوبي در جنگلهاي بلوط غرب،دومين همايش ملي تغيير اقليم، اروميه،ايران.

42- 1393، تاثير تخريب انساني بر فاكتورهاي كمي و كيفي،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

43- 1392، تاثير شكل و نوع تلعه هاي فرموني بر روي پروانه جوانه خوار بلوط،سومين همايش كنرتل و مديريت افات، كرمان،ايران.

44- 1393، تاثير كاربرد سوپر جاذب بر رشد و زنده ماني نهال صنوبر،كنگره ملي اب و خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

45- 1389، تنوع درختي در جنگلهاي منطقه اسالم و آسيب به درختان بر اثر بهره برداري در اثر اجراي دو روش بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست.

46- 1391، ضرورت اجراي طرحهاي جنگلداري براي رسيدن به مديريت پايدار،اولين كنفرانس راهكارهاي توسعه پايدار، تهران،ايران.

47- 1394، كاربرد روش دلفي و تكنيك تاپسيس در تعيين و اولويت بندي معيارهاي موثر بر جاده سازي،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبيل،ايران.

48- 1394، كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي شبكه جاده هاي جنگلي،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبيل،ايران.

49- 1391، محصولات حاصل از بنه، نحوه عمل آوري ، و ارزش اقتصادي اين محصولات در منطقه سردشت،جنگلهاي زاگرس ( چالش ها، فرصت ها و تهديد ها)، شيراز،ايران.

50- 1393، مطالعات زماني توليد و هزينه قطع با اره موتوري،دومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي، سنندج،ايران.

51- 1392، مطالعه كمي جنگلهاي بلوط در بخش مياني زاگرس،دومين همايش ملي اقليم و تاثير ان بر كشاورزي، اروميه،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1391، محصولات غیرچوبی جنگل، ارزش اقتصادی و روشهای بهره برداری از آنها در منطقه سردشت،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (21)

1-کریم خضری، محمد رضا زرگران، سید رستم موسوی، کارآیی تله¬های فرمونی در شکار پروانه جوانه¬خوار بلوط (‏Tortrix viridana L.‎‏) در جنگل¬های بلوط ‏شهرستان سردشت.

2--عایشه اسماعیلی،2-سیدرستم موسوی میرکلا*،3-احمد علیجانپور،4-مرضیه حجاریان،5-سجاد قنبری،، شناسایی محصولات غیر چوبی و تاثیر آن در معیشت ساکنین حاشیه جنگل.

3-فاروق اخشی، سید رستم موسوی، امید حسین زاده مرضیه حجاریان ، مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران در زمینه راهبردهای بهره برداری از محصولات غیرچوبی جنگل و مرتع.

4-مهدی مردمی، سید رستم موسوی، الیاس رمضانی ، احمد علیجانپور، تاثیر برشهای اصلاحی بر ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی ارسباران.

5-ابراهیم فیض الهی سید رستم موسوی جواد اسحاقی راد احمد علیجانپور، بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر پراکنش و تولید میوه گلابی وحشی(Pyrus syriaca Boiss) در استان آذربایجان¬غربی.

6-سمیه یوسفی، سید رستم موسوی،امید حسین زاده ، عباس بانج شفیعی، تصمیم گیری در زمینه بهره برداری از جنگلهای هیرکانی در ایران بعد از دوره تنفس با استفاده از BOCR.

7-مهتاب جباری جواد اسحاقی راد زهرا هاشمی خبیر سید رستم موسوی ، تاثیر تراکم توده بر غنای کنه ها.

8-.

9-.

10-پویا عباس پناه ، 1395، بررسی مسیرهای چوبکشی رها شده از لحاظ مشخصه های کمی و کیفی و تنوع گونه ای درختی در جنگل های شفارود گیلان، ایران.

11-احمد اسدی، 1397، تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط.

12-مهتاب جباری، جواد اسحاقی راد، زهرا هاشمی خبیر، تاثیر تراکم توده بر غنای کنه ها.

13-سمیه یوسفی، 1397، تصمیم گیری در زمینه بهره برداری از جنگلهای هیرکانی در ایران بعد از دوره تنفس با استفاده از BOCR.

14-گلریز محمدی، 1397، بررسی تاثیرات اقتصادی جنگل بر معیشت روستایی در شهرستان جوانرود.

15-محمد جمشیدی، 1394، بررسی تغیرات جمیعتی جوانه خوار بلوط در جهتای مختلف جغرافیایی و درختی.

16-شیدا محمودی، 1394، ارائه الگوی بازاریابی برای محصولات غیرچوبی استان آذربایجان غربی.

17-معثصومه سلمليان، 1394، طراحي شبكه جاده با تاپسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-پيمان حامدي، 1393، بررسي توليد و هزينه در جنگل هاي دست كاشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سيما لطفي، 1393، محصولات فرعي جنگل و روشهاي بهر برداري در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مژگان منبري، 1391، بررسي عوامل اكولوزيك موثر بر پراكنش سنجد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سحر مكرم، 1392، تاثير بهره برداري سنتي بر تنوع گونه هاي چوبي در طبقات مختلف ارتفاعي جنگل بلوط سردشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (92)

1-زمینه های مصرف تولیدات جنگل، دکتری،1393.

2-زمینه های مصرف تولیدات جنگل، دکتری،1394.

3-زمینه های مصرف تولیدات جنگل، دکتری،1395.

4-زمینه های مصرف تولیدات جنگل، دکتری،1396.

5-زمینه های مصرف تولیدات جنگل، دکتری،1397.

6-طراحی سیستم های مهندسی جنگل ، دکتری،1398.

7-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد ،1398.

8-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد،1398.

9-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1398.

10-جاده سازی 2، کارشناسی،1398.

11-جاده سازي يک، کارشناسی،1398.

12-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1398.

13-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1398.

14-مدیریت پارکهای جنگلی، کارشناسی ارشد ،1397.

15-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد،1397.

16-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد،1397.

17-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1397.

18-جاده سازی 2، کارشناسی،1397.

19-جاده سازي يک، کارشناسی،1397.

20-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1397.

21-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1397.

22-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد،1396.

23-مدیریت پارکهای جنگلی ، کارشناسی ارشد،1396.

24-برنامه ریزی شبکه جاده ای جنگلی، کارشناسی ارشد،1396.

25-جاده سازی یک، کارشناسی ،1396.

26-حمل و نقل چوب، کارشناسی ،1396.

27-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1396.

28-جاده سازی 2، کارشناسی،1396.

29-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1396.

30-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1395.

31-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1395.

32-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1395.

33-جاده سازی 2، کارشناسی،1395.

34-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1395.

35-جاده سازي يک، کارشناسی،1395.

36-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1395.

37-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1394.

38-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1394.

39-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1394.

40-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1394.

41-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1394.

42-جاده سازی یک، کارشناسی،1394.

43-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1393.

44-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1393.

45-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1393.

46-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1393.

47-جاده سازی 2، کارشناسی،1393.

48-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1393.

49-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1392.

50-جاده سازی یک، کارشناسی،1392.

51-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1392.

52-جاده سازی 2، کارشناسی،1392.

53-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1392.

54-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1392.

55-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1391.

56-جاده سازی 2، کارشناسی،1391.

57-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1391.

58-پارکها و ذخیره گاه های جنگلی، کارشناسی،1391.

59-جاده سازی 2، کارشناسی،1391.

60-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1391.

61-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1391.

62-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1391.

63-جاده سازي يک، کارشناسی،1391.

64-پارکها و ذخیره گاه های جنگلی، کارشناسی،1391.

65-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1391.

66-جاده سازی 2، کارشناسی،1391.

67-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1391.

68-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1391.

69-پارکها و ذخیره گاههای جنگلی، کارشناسی،1391.

70-برنامه ریزی بهره برداری از جنگل، کارشناسی ارشد،1391.

71-.

72-جاده سازی 2، کارشناسی،1390.

73-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1390.

74-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1390.

75-پارکها و ذخیره گاه های جنگلی، کارشناسی،1390.

76-.

77-ماشین آلات جنگل، کارشناسی ارشد،1390.

78-سیاست جنگل، کارشناسی،1390.

79-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی ،1390.

80-پارکها و ذخیره گاه های جنگلی، کارشناسی،1390.

81-جاده سازی یک، کارشناسی،1390.

82-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1390.

83-سیاست جنگل، کارشناسی،1389.

84-فراورده هاي غيرچوبي جنگل، کارشناسی،1389.

85-جاده سازي يک، کارشناسی،1389.

86-پارکها و ذخیره گاه های جنگلی، کارشناسی،1389.

87-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1388.

88-حمل و نقل چوب، کارشناسی،1388.

89-جاده سازی دو، کارشناسی،1388.

90-جاده سازی 2، کارشناسی،1388.

91-بهره برداری جنگل، کارشناسی،1388.

92-جاده سازي يک، کارشناسی،1388.