• نام و نام خانوادگی
  • احمد علیجانپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (66)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
پروژه های تحقیقاتی (12)
پایان نامه ها (41)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد علیجانپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1375-1380، جنگلداری،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1372-1375، مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، 1368-1372، مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری،دانشگاه گیلان.
مقالات ژورنال (66)

1-Rasoul Mohammadi Alaghuz, Reza Darvishzadeh, Ahmad Alijanpour, Mitra Razi, 2021, Toward the identification of molecular markers associated with phytochemical traits in the Iranian sumac (Rhus coriaria L.) population,foof science and nutrition.

2-ایوب فتح اللهی قره چبوق، احمد علیجانپور* ، بهمن حسینی و عباس بانج شفیعی، 1399، اثر تنظيم كننده هاي رشدي گياهي در ريزازديادي آردوج ).Willd foetidissima Juniperus)،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل، جلد 6 شماه 4.

3-رسول محمدی آلاگوز ، رضا درویش زاده* ، احمد علیجانپور و میترا رازی ، 1399، ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های سماق ) Rhus coriaria L. ( در ارتباط با متغیرهای محیطی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل.

4-Faraji F., Alijanpour A., Sheidai Karkaj E, Motamedi J., 2020, The Consequences of Banqueting and Fire on Plant Functional Groups (Case Study: Atbatan Rangelands, Bostanabad County),Ecopersia.

5-Motamedi J. Afradi J, Sheidai Karkaj, Alijanpour A, Emadodin I, Banej Shafiei Sh., Zandi Esfahan E, 2020, Environmental Factors Affecting the Structural Trials and Biomass of Onobrychis aurea Bioss,ECOPERSIA..

6-ایرج عطائی گیکلو، احمد علیجانپور و عباس بانج شفیعی، 1399، بررسي برخي از مشخصات ساختاري توده هاي جنگلي كران رودي ارس،پژوهش و توسع جنگل.

7-Hadi Beygi Heidarlou, Abbas Banj Shafiei, Mahdi Erfanian, Amin Tayyebi & Ahmad Alijanpour, 2020, Armed conflict and land-use changes: Insights from Iraq-Iran war in Zagros forests,Forest Policy and Economics.

8-حسین رضائی - علیاصغر جعفرزاده - احمد علیجانپور - فرزین شهبازی - خلیل ولیزاده کامران، 1399، وضعيت ماده آلي خاك در توده هاي جنگلي ارسباران،آب و خاک.

9-Hadi Beygi Heidarlou, Abbas Banj Shafiei, Mahdi Erfanian, Amin Tayyebi & Ahmad Alijanpour, 2020, Underlying driving forces of forest cover changes due to the implementation of preservation policies in Iranian northern Zagros forests,International Forestry Review.

10-محمدحسن پزشگی، جواد معتمدی احمد علیجانپور، مهشید سوری، محمدرضا نجیب زاده و حسین ارزانی، 1399، رويكردهاي مختلف تعيين شايستگي مرتع براي بهره برداري از گياهان دارويي مطالعه موردي: مراتع كوهستاني ارشد چمن، سهند، آذربايجان شرقي،تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران.

11-A. Alijanpour , S. Khezri dashkasan, O. Hoseinzadeh and M. Erfanian4, 2019, Location for Forest Park Establishment with Multi Criteria Decision Making (MCDM) Approach in Darre Shohada of Urmia in NW of Iran,International Journal of Ecology & Development.

12-Hadi Beygi Heidarlou, Abbas Banj Shafiei, Mahdi Erfanian, Amin Tayyebi & Ahmad Alijanpour, 2020, LAND COVER CHANGES IN NORTHERN ZAGROS FORESTS (NW IRAN) BEFORE AND DURING IMPLEMENTATION OF ENERGY POLICIES,Journal of Sustainable Forestry.

13-Elgar Yekani Motlagh, Marzieh Hajjarian, Omid Hossein Zadeh, Ahmad Alijanpour, 2020, The difference of expert opinion on the forest-based ecotourism development in developed countries and Iran,Land Use Policy.

14-میلاد صفری، کیومرث سفیدی، احمد علیجانپور و محمدرضی الهیان، 1398، ارزيابي كارايي روش‌‌هاي بدون قاب در برآورد ساختار مكاني توده‌‌‌هاي بلوط اوري (Quercus macranthera) در جنگل‌هاي ارسباران‌،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل.

15-نوشین وفایی اول ، عباس بانج شفیعی و احمد علیجانپور، 1398، بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارة کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل.

16-نغمه پاک گهر جواد اسحاقی راد غلامحسین غلامی احمد علیجانپور دیوید رابرتز، 1398، مقایسه روش های مختلف تجزیه و تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی جنگل های بلوط کرمانشاه).

17-آرزو محمودي ، جواد اسحاقی راد ، احمد علیجانپور ، مهناز حیدري ریکان ، 1398، بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژي گونه هاي گیاهی رویشگاه توس منطقه مارمیشو، استان آذربایجان غربی.

18-Milad Safari، Kiomars Sefidi ، Ahmad Alijanpour ، and Mohammad Razi Elahian، 2019، EVALUATION OF ALTITUDE EFFECTS ON THE SPATIAL STRUCTURE OF CAUCASIAN OAK (QUERCUS MACRANTHERA) STANDS IN ARASBARAN PROTECTED FORESTS، NORTHWEST OF IRAN ،FORESTRY IDEAS، vol. 25، No 2 (58): 227–236.

19-Samira Sasanifara، Ahmad Alijanpour، Abbas Banj Shafiei، Javad Eshaghi Rad، Morteza Molae، Hossein Azadi، 2019، Forest protection policy: Lesson learned from Arasbaran biosphere reserve in Northwest Iran،land use policy، 87.

20-Hadi Beygi Heidarlou، Abbas Banj Shafiei، Mahdi Erfanian، Amin Tayyebi، Ahmad Alijanpour، 2019، Effects of preservation policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests،land use policy، 81.

21-ولی قلیزادگان احمد علیجانپور مرضیه حجاریان و عباس بانج شفیعی، 1398، ارزیابی سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 5 شماره اول.

22-جواد معتمدی ناصراحمدزاده احمد علیجانپور و اسماعیل شیدای کرکج، 1398، خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی گل ماهور در مراتع کوهستانی سهند،نشریه علمی پژوهشی مرتع، جلد 13 شماره اول بهار.

23-جواد معتمدی اسکندر صوفی خواجوی احمد علیجانپور اسماعیل شیدای کرکج، 1398، ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب در چمنزارهای ترگور ارومیه،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 شماره 2 .

24-میلاد صفری کیومرث سفیدی احمد علیجانپور محمد رضی الهیان، 1397، بررسی وضعیت زاداوری طبیعی بلوط سیاه در شراید فیزیوگرافی در جنگل های ارسباران،بومشناسی جنگل های ایران، سال ششم جلد دوم.

25-J Eshaghi-Rad, A Motallebpour and A Alijanpour, 2015, (EFFECT OF PHYSIOGRAPHIC FACTORS ON WOODY SPECIES DIVERSITY IN OAK FORESTS (CASE STUDY: SARDASHT FOREST -IRAN,Journal of Bio-Science, 23.

26-رسول محمدي آلاگوز، رضا درويش زاده ، احمد عليجانپور، حميد حاتمي ملكي، رويا حيدري، 1397، بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت‎هاي مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ايراني با استفاده از نشانگر ISSR،تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، جلد 26 شماره 2.

27-رسول محمدي آلاگوز، رضا درويش زاده ، احمد عليجانپور، حميد حاتمي ملكي، رويا حيدري، 1397، شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)،بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 10 شماره 2.

28-F. Faraji , A. Alijanpour , E. Sheidai Karkaj , J. Motamedi , 2019, Effect of Fire and Rangeland Banqueting on Soil Carbon Sequestration in Atbatan Summer Rangelands, East Azerbaijan Province,ECOPERSIA, Volume 7, Issue 1 .

29-بهزاد قلیزاده، احمد علیجانپور، سجاد قنبری، 1397، ارزیابی کمّی و اثرهای اقتصادی برداشت سماق بر درآمد خانوارهای روستایی شهرستان هوراند، آذربایجان شرقی،جنگل و فراورده های چوبی ایران، دوره 71 شماره 2.

30-مرتضی مفیدی چلان، جواد معتمدی ، احمد علیجانپور، محمد فیاض، ابوالفضل محسنی،، 1397، تحلیل اقتصادی تولید و کارایی فنی واحدهای دامداری صنعتی و نظام‌های دامداری سنتی وابسته به مراتع در شهرستان مراغه، آذربایجان شرقی،نشریه علمی پژوهشی مرتع، جلد 12 شماره 4.

31-احمد عليجانپور - ایوب فتح اللهی- جواد اسحاقی راد - علیرضا محامد، 1396، تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز (Carpinus Betulus L.) در جنگل¬های ارسباران،پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران)، جلد 30 شماره 4.

32-آیلار نجفی، مهدی عرفانیان، احمد علیجانپور، سحر بابایی حصار، 1396، بازسازي تصویر معیوب ماهواره لندست با روش رگرسیون خطی وزنی و ارزیابی صحت نقشه پوشش اراضی،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 3 شماره 3.

33-رستگار مطلبی تپه رشت، احمد عليجانپور، محمد رضا زرگران، 1395، بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط ( Tortrix viridana )روی بلوط دارمازو و ویول در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر،حفاظت گیاهان، جلد 30 شماره 2.

34-صابر قاسم پور، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، 1395، ويژگي هاي رويشي و خاك توده هاي طبيعي سماق Rhus coriariaدر شهرستان اروميه،تحقیقات جنگل و صنوبر، جلد 24 شماره 2.

35-مریم حسین خواه و مهدی عرفانیان و احمد عليجانپور، 1395، مدل سازی آثار کاربری اراضی روی پارامتر های کیفیت آب با روش های رگرسیونی چند متغیره ols ، gwr در حوزه آبخیز استان فارس،مجله محیط شناسی، دوره 42 شماره 2.

36-شهروز مرادی، الیاس رمضانی، احمد عليجانپور، عباس بانج شفیعی، 1395، بررسي كمي و كيفي و پهنه بندي ارتفاعي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 24 شماره 3.

37-نسرین سیدی احمد عليجانپور عباس بانج شفیعی هادی بیگی، 1395، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهالهای گردو Juglans regia L.،جنگل و فرآورده های چوبی ایران، دوره 69 شماره 3.

38-مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، احمد علیجانپور و الگار یکانی مطلق ، 1395، بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران بهکمک روش تحلیل BOCR،مجله جنگل ایران، سال 8 شماره 2.

39-مرضیه حجاریان، فرانگیز خالدي کوره، امید حسین زاده ، احمد علیجانپور، 1395، شاخصهاي راهبردي مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگلهاي ارسباران،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 2 شماره 2.

40-ایمان فعالخواه، الیاس رمضانی کاکرودي، احمد علیجانپور و عباس بانج شفیعی، 1395، تأثیر فاصله کاشت بر ویژگیهاي کمی و کیفی درختان صنوبر تبریزي،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 2 شماره 4.

41-احمد عليجانپور، 1395، ارزیابی کمی تولید میوه زغال اخته در جنگل های ارسباران،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 2 شماره 1.

42-عباس بانج شفیعی، خدیجه صمد زاده گرگري، نسرین سیدي و احمد علیجانپور، 1394، بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه،پزوهش و توسعه جنگل، جلد 1 شماره 4.

43-جواد اسحاقی راد، عاطفه مطلب پور و احمد علیجانپور، 1394، بررسی اجتماع بین گونه هاي بلوط در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگلهاي زاگرس،پژوهش و توسعه جنگل، جلد 1 شماره 4.

44-حسین رضائی ، علی اصغر جعفرزاده ، احمد علیجانپور ، فرزین شهبازي ، خلیل ولیزاده کامران، 1395، تکامل ژنتیکی خاكهاي جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچاي سفلی،دانش آب و خاک، جلد 26 شماره 1.

45-سمیرا ساسانی فر، احمد عليجانپور، عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1397، تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل های ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر، جلد 26 شماره 1.

46-سالار تارم احمد علیجانپور جواد اسحاقی راد، 1394، بررسی نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی تودههای طبیعی زالزالک زرد در استان آذربایجانغربی،جنگل و فرآورده های چوبی ایران، جلد 69 شماره 4.

47-ALIJANPOUR, A. – JABBARI, K. – ESHAGHI RAD, J. – SEYEDI, N. – PAKGOHAR, N., 2018, COMPARING PERFORMANCE OF FIXED AND VARIABLE AREA SAMPLING PLOTS IN IRANIAN SUB-HUMID FORESTS,APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16 (3).

48-Ahmad Alijanpour, 2017, Cornelian cherry (Cornus mas l.) fruit as a a non-timber forest product of Arasbaran biospher reserve forest in Northwest of Iran,Forest studies, 67.

49-Reyhane LATIFY, Ahmad ALIJANPOUR, Abas Banj SHAFIEI , Arezou SADEGHI , 2018, Effects of planting interval and soil type on volume production and slenderness index of popular plantations in Diwandareh region,JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 64(4).

50-احمد علیجانپور، محمود ربیری، محمد رضا مروی مهاجر، نصرت ا... ضرغام، جهانگیر فقهی، 1383، مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده وغیر حفاظتی ارسباران،دانشگاه تهران، 57.

51-Morteza Mofidi chelana, Ahmad Alijanpourb , Hossein Barania, Javad Motamedic, Hossein Azadid, 2018, Economic sustainability assessment in semi-steppe rangelands,SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

52-احمد علیجانپور، محمود ربیری، محمد رضا مروی مهاجر، نصرت ا... ضرغام، جهانگیر فقهی، 1382، بررسی و تعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران،مجله منابع طبیعی ایران، 56.

53-احمد علیجانپور، محمود ربیری، محمد رضا مروی مهاجر، نصرت ا... ضرغام، جهانگیر فقهی، 1386، مقایسه مشخصات کیفی توده های جنگلی در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران،مجله منابع طبیعی ایران، 60.

54-احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی، 1388، بررسی و مقایسه تنوع گونه ای تجدید حیات توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران،مجله جنگل ایران، file:///C:/Users/dr%20alijanpoor/Downloads/43713880303.pdf.

55-عباس بانج شفيعي ، مسلم اكبري نيا، غلامعلي جلالي و احمد عليجانپور، 1388، تاثیر آتش سوزی جنگل بر رویش قطر گونه های راش و ممرز و مطالعه موردی : جنگل خیرود،فصلنامه علمی پژوهشی جنگل وصنوبر، http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_107836.html.

56-احمد عليجانپور، عباس بانج شفيعي و جواد اسحاقي راد، 1389، بررسی وضعیت تجدیدحیات طبیعی جنگلهای بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی،مجله جنگل ایران، سال دوم جلد سوم.

57-شاهرخ حکیم خانی - احمد علیجانپور، 1389، تشخیص داده های پرت در منشاء یابی رسوب،پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد 17 شماره 1.

58-احمد عليجانپور، جواد اسحاقي راد و عباس بانج شفيعي ، 1390، تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی ذغال اخته در جنگل های ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19 شماره 3.

59-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور و مجید پاتو، 1389، تاثیر آفت پروانه جوانه خوار tortrix viridana بر پینای دوایر سالیانه دارمازو (مطالعه موردی :جنگل های پیرانشهر و سردشت،اکوسیستم های طبیعی ایران، سال اول جلد اول.

60-جواد معتمدی - حسین ارزانی - اسماعیل شیدای کرکج -احمد علیجانپور، 1392، کیفیت علوفه 25 گونه مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه،فصل نامه علمی - پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، جلد 20 شماره 4.

61-مهدی عرفانیان، مریم حسین خواه، احمد علیجانپور، 1392، مقدمه ای بر روش های رگرسیونی چند متغیره OLS، GWR در مدلسازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب،مجله علمی ترویجی آبخیزداری، سال اول جلد اول.

62-عليجانپور احمد، بانج شفيعي عباس، اصغري عتيقه، 1393، تاثیر جهت، اقلیم و خاک بر پهنای دوایر سالیانه گونه زغال اخته در جنگل های ارسباران،بوم شناسی کاربردی، سال سوم جلد هفتم.

63-شهروز مرادی الیاس رمضانی احمد علیجانپور عباس شفیعی، 1394، بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل، جاد 1 شماره 1.

64-احمد علیجانپور محمد رضا زرگران رستگار مطلیی، 1394، بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) در دو حالت تغذیه انفرادی و گروهی،پژوهش و توسعه جنگل، جاد 1 شماره 3.

65-َAhmad alijanpour, 2013, Effect of physiographic factorrs on qualitative and qualititative characteristics of Cornus mas L natural stands in Aasbaran forests, Iran,Jornal of Forestry Reseach, 24-1.

66-A. Alijanpour, A.B. Shafiei, R. Latify, 2014, Effect of planting interval and soil type on qualitative and quantitative characteristics of poplar (Populus nigra) plantations in Diwandareh (Kurdistan province, western Iran,JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 60-3.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1- 1399، بررسی تفاوت ترکیبات شیمیایی تنه و شاخه در بلوط دارمازو Quercus infectoria مطالعه موردی: میرآباد سردشت، زاگرس شمالی،همایش ملی دانش ونواوری در صنعت چوب و کاغذ.

2-سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور ، عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقیراد، مرتضی مولایی ، 1398، بررسی شاخص فرسایشپذیری خاک در جنگلهای ارسباران،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

3-محمدحسن پزشگی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، مهشید سوری، محمدرضا نجیبزاده، 1397، شایستگی مراتع کوهستانی ارشدچمن سهند برای بهرهبرداری از گیاهان دارویی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران.

4-سمیرا ساسانی فر، احمد عليجانپور، عباس بانج شفیعی،جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1397، بررسی میزان تولید لاشبرگ در دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران،اولین همایش جنگلهای ایران پژوهش و توسعه.

5-سمیرا ساسانی فر، احمد عليجانپور، 1397، مروری بر مطالعات خدمات اکوسیستم،اولین همایش جنگلهای ایران پژوهش و توسعه.

6-سمیرا ساسانی فر، احمد عليجانپور، عباس بانج شفیعی،جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1396، بررسی وضعیت زادآوری گونه های چوبی و سطح تاج پوشش درختی در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران، تبریز ایران.

7-نوشین وفایی، عباس بانج شفیعی، احمد علیجانپور، 1396، تأثیر جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کاری بر عوامل مؤثر بر مدریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی،کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت ارتباطی، قزوین ایران.

8-احمد علیجانپور ، 1396، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی های کمی و کیفی گیلاس وحشی در جنگل های ارسباران،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، تهران ایران.

9-هادی بیگی حیدرلو، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، امین طیبی و احمد علیجانپور، 1396، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سردشت در دورۀ زمانی 1375 تا 1395،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، تهران ایران.

10-سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور ، عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1396، بررسی مولفه های ارتفاع و ضریب قدکشیدگی درختان در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظت شده ارسباران،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، تهران ایران.

11-سجاد خضری، احمد عليجانپور ، امید حسین زاده ،مهدی عرفانیان، 1396، معرفی معیار های موثر درگزینش مکان های مناسب جهت احداث پارک جنگلی در مناطق جنگلی،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران.

12-احمد عليجانپور، 1396، تاثیر جهت دامنه بر ویژگیهای کمی و کیفی گیلاس وحشی .Cerasus avium L،اولین همایش صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران، تبریز ایران.

13-احمد عليجانپور، جواد معتمدی و رضا سلطانپور، 1396، برآورد مقدار تولید، هزینه‌ها و درآمدهای بهره‌برداری از گونه قره‌قات (Ribes biebersteinii Berl.) در حوزه آبخیز مردانقم‌چای ارسباران،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، ارومیه ایران.

14-AliAsghar JAFARZADEH 1,Hossein REZAEI1, Ahmad ALIJANPOUR2, Farzin SHAHBAZI1, Khalil, 2016, Soil organic matter evolution under natural environmental condition in Arasbaran forests,2nd ICIEM 2016, International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, Tunisia.

15-احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، 1395، بررسی پراکنش و خصوصیات کیفی توده های طبیعی زالزالک در استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، شهرکرد ایران.

16-شیرین معصومی، مهشید سوری، احمد علیجانپور،جواد معتمدی، 1394، مقایسه 2 پارامترآماری جهت برآورد کمیت پوشش گیاهی،اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی، رشت ایران.

17-سیذسجاد خضری داشکسن ، احمذ علیجانپور، امید حسین زاده، مهدی عرفانیان، 1395، تعیین معیار های محیطی، اقتصادی ي اجتماعی توسعه پارک های جنگلی،دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، اردبیل ایران.

18-Ahmad Alijanpour, Abbas Banj Shaffiei, Javad Eshaghi Rad, 2010, Effect of aspects on tree ring width in cornus mas, a case study: Arasbaran forest, NW Iran,The 8th International conference Dendrochronology, Rovaniemi, Finland.

19-جواد معتمدي، محمد حسن پزشگی، احمد علیجانپور، مهشید سوري، محمد رضا نجیب زاده ، 1395، ارزیابی شایستگی مراتع کوهستانی ارشد چمن براي بهرهبرداري از گیاهان دارویی،خستین همایش ملی گیاهان دارویی و معطر و ادویه ای، گنبد کاووس ایران.

20-Abas bandg shafiee, Ahmad Alijanpour, 2011, Effect of the Oak Leafroller Moth, Tortrix Viridana L. on Tree Ring Width of Oak Species, a Case Study: Iran,s Northwest Forest,World Dendro and The 8 International Conference on Dendrochronology, rovaniemi,finland.

21-Javad eshaghi rad, Ahmad Alijanpour, 2010, Variation of Diameter Growth of Beech (Fagus Orientalis L.) and Hornbeam (Carpinus Betulus L.) After Forest Fire in Capsian Forests (Iran),World Dendro and The 8 International Conference on Dendrochronology, rovaniemi,finland.

22-ایوب فتح اللهی قره چبوق، احمد علیجانپور ، جواد اسحاقی راد، علیرضا محامد شبانلو، 1394، تاثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر تراکم تجدید حیات در رویشگاههای ممرز جنگلهای ارسباران،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

23-احمد علیجانپور، 1394، تاثیر مشخصات رویشی پایه های سماق Rhus coriaria بر میزان تولید میوه در شهرستان هوراند،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

24-عاطفه مطلبپور، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، 1393، تاثیر عامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های چوبی د رزاگرس شمالی،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

25-عاطفه مطلب پور، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور ، 1393، تاثیر عوام اکولوژیک شیب و جهت بر تنوع گونه های چوبی در زاگرس شمالی،سومین همایش تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

26-محمود شهابی، احمد علیجانپور و حسین رضایی، 1393، تسهیل مطالعات خاک های جنگلی از طریق روابط بین هدایت الکتریکی با سایر خواص خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27-حسین رضایی، احمد علیجانپور و محمود شهابی، 1393، تخمین هوشمند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های جنگلی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28-مهدي عرفانیان، مریم حسین خواه، احمد علیجانپور، 1392، بررسی تأثیر کاربری اراضی بر پارامتر کیفیت آب توسط مدل های رگرسیونی OLSو GWR،دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

29-احمد علیجانپور ، 1391، بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه سماق به عنوان یک گونه چند منظوره در سیستم های آگروفارستری،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.

30-اسماعیل شیدای کرکج، احمد علیجانپور، حسین همدمی و عیسی جعفری، 1391، بررسی مشکلات منابع آب در ایران و راه کارهای مقابله با آن،همایش بین المللی دریاچه اومیه، ارومیه ایران.

31-عتیقه اصغري،احمد علیجانپور ، عباس بانج شفیعی، 1391، تاثیر جهت دامنه بر رویش گونه ذغال اخته cornus mas در جنگل های ارسباران،نخستین همایش علمی - تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

32-ریحان لطیفی، احمد علیجانپور ، عباس بانج شفیعی، 1391، تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر ارتفاع کل و قطر برابر سینه توده های دست کاشت صنوبر در شهرستان دیوان دره،نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

33-عتیقه اصغری، احمد علیجانپور ، عباس بانج شفیعی، محمدرضا الهیان، 1391، بررسی تاثیر متغیر های اقلیمی( بارندگی و درجه حرارت) بر رویش گونه ذغال اخته در جنگل های ارسباران،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

34-احمد عليجانپور، 1391، تنوع زیستی تجدید حیات در جنگل های زاگرس شمالی،جنگل های زاگرس (چالشها ،فرصت ها و تهدید ها)، شیراز،ایران.

35-محمد رضا زرگران، احمد علیجانپور ، نسرین سیدي، جواد معتمدي، 1391، کاربرد گونه اها و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارت افات کلیدی در استان اذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

36-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، انور حسینی، 1389، تاثیر سوپر جاذب و ابیاری بر رشد طولی نهال های بنه pistacia atlantica،اولین کنفرانس ملی تحقیقات منابع طبیعی، سنندج،ایران.

37-احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی، 1387، استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

38-احمد علیجانپور ، 1384، بررسی وضعیت احیای طبیعی و ساختار تجدید حیات توده های جنگلی ارسباران(مطالعه موردی در حوزه کلیبر چای و ایلگنه چای)،همایش ملی آینده جنگل های ایران، ایران تهران.
پروژه های تحقیقاتی (12)

1-جواد معتمدی، احمد علیجان پور، غباس بانج شفیعی، 1398، طرح جامع شناخت و بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی استان آذربایجلن غربی،ارتباط با صنعت.

2-احمد عليجانپور70%، جواد اسحاقی راد30%، 1396، خصوصیات کمی و ویژگی های رویشگاهی توده های طبیعی زالزالک زرد در استان اذربایجان غربی،داخلی دانشگاه ارومیه.

3-حسام احمدی40%، احمد علیجانپور20%، عباس بانج شفیعی20%، جواد اسحاقی راد20%، 1396، ارزیابی فنی پروژه های پیمانکاری اجرای مالچ پاشی کانون های ریزگرد دریاچه ارومیه،برون دانشگاهی - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی.

4-نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، احمد علیجانپور، 1393، تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهالهای گردو،داخلی دانشگاه ارومیه.

5-احمد عليجانپور50%، عباس بانج شفیعی30%، جواد معتمدی20%، 1392، مطالعه طرح جامع مدیریت تالاب منطقه حفاظت شده نوروزلو،برون دانشگاهی - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی.

6-احمد عليجانپور، 1392، تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب قوپی بابا علی،برون دانشگاهی - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی.

7-احمد عليجانپور، عباس بانج شفیعی، جواد معتمدی، 1391، طرح جامع و تفضیلی پناهگاه حیات وحش تالاب کانی برازان،برون دانشگاهی - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی.

8-عباس بانج شفیعی50% - احمد عليجانپور25%- جواد اسحاقی راد25%، 1391، مطالعه روش جاری نمونه برداری از جنگل های شمال و بررسی امکان جایگزینی ان با روش های بهتر،برون دانشگاهی - اداره کل منابع طبیعی نوشهر.

9-احمد عليجانپور، 1391، بررسی خصوصیات کمّی و کیفی توده های طبیعی سماق (Rhus coriaria L.) در منطقه ارسباران (شهرستان هوراند)،طرح داخلی دانشگاه ارومیه، کاربردی.

10-احمد علیجانپور 40% - 2.جواد اسحاقی راد 30% - 3.عباس بانج شفیعی 30%، 1390، بررسی پراکنش و خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی ذغال اخته Cornus mas L در جنگلهای ارسباران،طرح داخلی دانشگاه ارومیه، کاربردی.

11-احمد عليجانپور، 1387، بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی در جنگل های پیرانشهر(مطالعه موردی در منطقه پردانان)،داخلی دانشگاه ارومیه.

12-احمد علیجانپور، 1385، بررسی و مقایسه تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران،داخلی دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (41)

1-غزاله امین دوست، 1397، تعیین عوامل موثر بر میزان موفقیت تعاونی های منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، عباس بانج شفیعی احمد علیجانپور.

2-فرناز لرستانی، 1397، تاثیر عوامل فیزيوگرافی بر ويژگیهای کمی و کیفی ارس ) Juniperus excelsa M.Bieb ( در ذخیرهگاه طبیعی دوستک در اشنويه، شمال غرب ايران، الیاس رمضانی، عباس بانج شفیعی، احمد علیجانپور، هادی بیگی.

3-خدیجه بایزیدی مقدم، 1397، بررسی اثر حشره¬کش‌های استامی‌پراید و ایمیداکلوپراید روی شته غول‌پیکر بید Tuberolachnus salignus (Hemiptera: Lachnidae) در شرایط آزمایشگاهی، فریبا مهرخو، احمد علیجانپور.

4-سمیره رستمی، 1397، بررسی ویژگی¬های رویشی و خاکشناسی توده¬های طبیعی و دست کاشت گز (Tamarix aphylla L.) و قره¬داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیه دریاچۀ ارومیه، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، حسام احمدی.

5-هادی بیگی، 1397، بررسي روند طولاني مدت تخريب و بازيابي جنگلهاي سردشت ايران در اثر اعمال سياستهاي مختلف با استفاده از سريهاي زماني لندست، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، امین طیبی، احمد علیجانپور.

6-مظهر محمودی، 1397، تاثیر اجرای طرح صیانت بر ویژگی¬های کمی، کیفی، تجدید¬حیات و گسترش موخور در توده¬های جنگلی شهرستان ثلاث¬باباجانی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، محمد رضا زرگران، علی منصوری.

7-علی علیزاده، 1396، بررسی کمی و کیفی توده های ارس در نیژدره، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عبالس بانج شفیعی.

8-نوشین وفایی، 1396، بررسی عوامل موثر بر میریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذزبایجان غربی، عباس بانج شفیعی، احمد علیجانپور.

9-بهزاد قلیزاده، 1396، ارزیابی کمی و مالی تولید میوه سماق (Rhus coriaria L.) در شهرستان هوراند آذربایجان شرقی ( منطقه موردی روستای آق براز)، احمد علیجانپور، سجاد قنبری.

10-مرتضی خزانی، 1396، تاثیر تاج پوشش درختان جنگلی بر خصوصیات خاک و تنوع گونه های مرتعی زیرآشکوب (مطالعه موردی: نژ دره، ارومیه)، احمد علیجانپور، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج.

11-شایسته سلیمی، 1396، برآورد غنا و تنوع گونه های چوبی با استفاده از تصاویر لند ست 8 در جنگل های ارسباران، جواد اسحاقی، مهدی عرفانیان، احمد علیجانپور.

12-ولی قلیزادگان، 1396، ارزیابی سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه، احمد علیجانپور، مرضیه حجاریان، عباس بانج شفیعی.

13-الیاس رضایی، 1396، انتخاب گونه های مرتعی سازگار جهت اجرای عملیات اصلاح مراتع حوزه آبخیز یخلقان منطقه بورالان ماکو، مهشید سوری، احمد علیجانپور.

14-سعیده زینالپور، 1396، ارزیابی تاثیر معدن کاری معدن سنگ بازالت بورالان ماکو بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی، مهشید سوری، احمد علیجانپور.

15-فریده فرجی، 1396، اثر تغییر کاربری و عملیات احیایی مرتع بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی مراتع آتباتان بستان آباد، احمد علیجانپور، اسماعیل شیدایی کرکج، جواد معتمدی.

16-رسول محمدی، 1395، تجزیه ارتباط ، تنوع زنتیکی و فیتو شیمیایی جمعیت های سماق ایران، رضا درویش زاده، احمد علیجانپور.

17-حسین رضایی، 1395، ارتباط تکامل و تنوع خاك با موجودی توده های جنگلی در امتداد یک نیم رخ ارتفاعی از جنگل های ارسباران( کلیبر چای سفلی)، پایان نامه دکتری، علی اصغر جعفر زاده ، احمد علیجانپور،فرزین شهبازی، خلیل ولیزاده کامران.

18-فرانگیز خالدی، 1395، ارایه بهترین راهبرد ها برای توسعه اکوتوریسم جامعه محور در منطقه ارسباران، مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، احمد علیجانپور، راضیه مصدقی.

19-آیلار نجف زاده، 1395، ارزیابی و مقایسه روش های باز سازی تصاویر معیوب در تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه خوی، مهدی عرفانیان، احمد علیجانپور، سحر بابایی حصار.

20-سجاد خضری، 1395، مکان یابی پارک جنگلی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در منطقه دره شهدای ارومیه، احمد علیجانپور، امید حسین زاده، مهدی عرفانیان.

21-محمد حسن پزشکی، 1395، ارزیابی شایستگی مراتع کوهستانی ارشد چمن سهند برای بهره برداری از گیاهان دارویی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، مهشید سوری، محمد رضا نجیب زاده.

22-ناصر احمد زاده، 1395، خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گل ماهور در مراتع کوهستانی سهند، جواد معتمدی، احمد علیجانپوراسماعیل شیدای کرکج.

23-جواد افرادی، 1395، ارتباط عوامل محیطی با ویژگی های گیاهی گونه اسپرس در منطقه خوجه آذربایجان شرقی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، اسماعیل شیدای کرکج.

24-آرزو محمودی، 1394، تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه گونه های اکولوژیک در اکوسیستم های جنگلی، جواد اسحاقی، احمد علیجانپور، مهناز حیدری.

25-رضا سلطانپور، 1394، تهیه نقشه پراکنش وبرآورد مقدار تولید هزینه و درآمد از بهره برداری گونه قره قات در حوزه آبریز مردانقم چای ارسباران، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، محمد علی قهرمانی.

26-الگار یکانی، 1394، تحلیل تاثیرات توسعه اکوتوریسم در جنگل های ارسباران به کمک روش bocr، مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، احمد علیجانپور.

27-صوفی خواجوی اسکندیانی، 1394، تهیه نقشه پراکنش و برآورد مقدار تولید ثعلب در چمنزارهای منطقه ترگور ارومیه، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، اسماعیل شیدای کرکج.

28-نصیبه مجرد قطور لار، 1394، ارزیابی تنوع گونه ای ذخیره گاه های کانی سیو و نژدره در شهرستان ارومیه، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، مهشید سوری.

29-شیرین معصومی، 1394، بکار گیری روش های زمین آماری جهت برآورد میزان تولید تراکم و درصد تاج پوشش گونه های مرتعی منطقه راژان اومیه، مهشید سوری، احمد علیجانپور، جواد معتمدی.

30-عاطفه قاسمی، 1394، ارزیابی و تهیه نقشه تنوع گونه ای رویشگاه های مرتعی کوه های اورین خوی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، مهشید سوری.

31-ایوب فتح اللهی، 1394، تاثیر عوامل فیزیوگرافیک و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز در جنگل های ارسباران، احمد علیجانپور، جواد اسحاقی، علیرضا محامد شبانلو.

32-ایمان فعال خواه، 1394، تاثیر فاصله کاشت بر مشخصه های رویشی درختان صنوبر مطالعه موردی پردیس نازلو ارومیه، الیاس رمضانی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی.

33-شهروز مرادی دیرماندریک، 1393، بررسی جنگلشناسی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در امتداد گرادیان ارتفاعی، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عبالس بانج شفیعی.

34-عاطفه مطلب پور، 1393، تاثير عوامل فيزيوگرافي بر تنوع گونه هاي چوبي و اجتماع گونه هاي بلوط در جنگل هاي زاگرس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-رستگار مطلبي تپه رشت، 1393، بررسي شاخصهاي تغذيه اي لارو پروانه جوانه خوار بلوط دارمازو ويول در جنگل هاي بلوط پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سالار تارم، 1393، خصوصيات كمي و ويژگي هاي رويشگاهي توده هاي طبيعي زالزالك زرد در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-بهزاد ملكي قزلقبر، 1393، مكان يابي تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني با مقايسه نگرش آبخيزداري، آبياري و زمين شناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مريم حسين خواه، 1392، مدل سازي اثرات كاربري اراضي روي پارامتر هاي كيفيت آب با استفاده از روش هاي رگرسيوني چند متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-صابر قاسمپور، 1392، بررسي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي طبيعي سماق در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-عتيقه اصغري، 1392، تاثير جهت بر رويش قطري درختان زغال اخته در جنگل هاي ارسباران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-ريحان لطيفي، 1391، تاثير فاصله كاشت و نوع خاك بر مشخصات كمي و كيفي توده هاي دست كاشت صنوبر در شهرستان ديوان دره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (1)

1-اندازه گیری جنگل 1 و 2 - زیست سنجی- روشهای پیشرفته نمونه گیری- روشهای آماری در جنگل ، کارشناسی. ارشد. دکتری،1380 تاکنون.