بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (106)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)
کتاب های چاپ شده (10)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (78)
دروس تدریس شده (8)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علی عیسی زادگان
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385، روان شناسی عمومی،دانشگاه علامه طباطبایی.

2-کارشناسی ارشد، 1375، روان شناسی عمومی،دانشگاه علامه طباطبایی.

3-کارشناسی، 1370، روان شناسی بالینی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (106)

1-Karami, A.1, Issazadegan, A.2*, Michaeli Manee, F, 2017, Predicting Academic performance: The role of Brain Behavioral System, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Mood Symptoms, and Sleep Quali,Specialty Journal of Psychology and Management, 3 (1): 67-77.

2-رنگین خوشخو و علی عیسی زادگان، 1400، همبستگی سنخ هاي شبانه روزي، سبک هاي دلبستگي و پردازش هيجاني با اعتياد به اينترنت در بين دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر اروميه،مجله مدیریت ارتقای سلامت.

3-سپهر مهاجران،علی عیسی زادگان ، اسماعیل سلیمانی،زیبا خرم، 1400، بطه ي پريشاني روانشناختي و علائم جسماني سوء هاضمه عملكردي با نقش ميانجي گري تصاوير ذهني مرتبط با درد،حساسيت احشايي،فاجعه آفريني درد و خودكارآمدي درد،مجله روانشناسي و روانپزشكي شناخت.

4-کریم بابایی نادینلویی،فرزانه میکائیلی منیع،عزت الله احمدی،علی عیسی زادگان، 1400، بررسی رابطه شناخت هیجانات(پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دو قلوها،مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی، شماره 41- 103-120.

5-Hamzeh Salmanpour,Ali Issazadegan, 2012, Religiosity orientations and personality traits with dedeath obsession,International Journal of Psychological studies, 4(1)،150.

6-Habibollah Ghassemzadeh,Ramin Mojtabai,Akram Khamseh,Nargess Ebrahimkhani,Ali Issazadegan,Zara Saif-Nobakht, 2002, Symptoms of obessive-complsive disorder in a sample of Iraian patients,International Journal of psychiatry, 48(1)،28-20..

7-علی عیسی زادگان، 1392، رابطه ادراک زمان و استعاره،مجله بازتاب دانش: نشریه در باره شناخت،مغز و رفتار، 8(27 و 28)13-6.

8-علی عیسی زادگان، 1391، رابطه هیجان و استعاره،مجله بازتاب دانش: نشریه در باره شناخت،مغز و رفتار، 7(23 و 24)،22-15.

9-علی عیسی زادگان، 1394، تصویر سازی ذهنی ،هیجان و آسیب شناسی روانی،مجله بازتاب دانش: نشریه در باره شناخت،مغز و رفتار، 10(35 و 36)،13-6.

10-علی عیسی زادگان، 1393، رابطه زیبایی ومغز: عصب زیبایی شناسی،مجله بازتاب دانش: نشریه در باره شناخت،مغز و رفتار، 9(31و32)،29-21.

11-علی عیسی زادگان، 1390، کاربرد زبان طبیعی و تفاوت های فردی:انگشت نگاری زبان شناختی،مجله بازتاب دانش: نشریه در باره شناخت،مغز و رفتار، 6(21و 22)،13-5.

12-Khadije Janalipour Azarboni , Ali Essazadegan , Elham Jahanbin , Hamidreza Hatamian, 2018, The Effectiveness of Yoga Therapy in Increasing the Self-Efficacy of Women With MS in Rasht City,Caspian Journal of Neurological Sciences, Volume:4 Issue: 13, 2018 Pages: 85 - 90.

13-شهرام واحدی،علی عیسی زادگان،حبیبه مرتضی نژاد، 1393، تحلیل روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مادر در بین دانشجویان،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی .

14-علی عیسی زادگان،جواد امانی ساری بگلو،حجت محمودی،لیلا احمدیان، 1393، الگوی ساختاری روابط بین ریخت شخصیتی D ، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و بیماری عروق کرونری قلب،مجله روان شناسی.

15-احد اسمعیلی،سعید اسدنیا،افشین عیسی زاده،لیلا امیر سرداری،علی عیسی زادگان،بهجت انصاری، 1392، بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2،مجله علوم پزشکی ارومیه.

16-علی عیسی زادگان،محمد حسنی،لیلا احمدیان،جواد امانی، 1392، مقایسۀ راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی، در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی،پژوهش های روان شناختی، 1،16، 83-65.

17-داوود کاظمی فرد،فرزانه میکاییلی منیع،علی عیسی زادگان، 1398، بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی، انگیزه و خودکارآمدی یادگیری علوم با مفاهیم یادگیری علوم در میان دانشجویان رشتههای علوم پایه دانشگاه ارومیه،دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7،13، 48-21.

18-سامره اسدی،فیروزه سپهریان آذر،علی عیسی زادگان، حمید پور شریفی، 1396، ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختالل اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد،دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسي باليني و شخصيت.

19-فرزانه میکاییلی منیع،کریم بابایی نادینلویی، عزت اله احمدی، علی عیسی زادگان، مجید صفاری نیا، 1397، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی صوتی-تصویری کمبریج برای آزمون شناخت هیجانات پیچیده،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی تبریز.

20-سهراب امیری ، علی عیسی زادگان ، ابوالقاسم یعقوبی، محمد حسین عبداللهی، 1396، آثار ارزیابی شناختی و سرکوبگری هیجانی بر واکنشهای عصبی خودکار بر اساس حساسیت پردازشحسی،مجله رو ان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران.

21-علی عیسی زادگان ، فیروزه سپهریان آذر،مهرداد مطلبی، 1395، مقایسۀ »سبکهای دلبستگی« و »ترس از صمیمیت« در افراد مبتال و غیرمبتال به سرطان،مجله ناتوانی های یادگیری.

22-مرضیه نصیری،فرزانه میکاییلی منیع، علی عیسی زادگان، 1396، بررسی روابط ساختاري دشواري ادراك شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاري تحصیلی (مطالعه موردي: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه) ،فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي .

23-الهه نیازی،فرزانه میکاییلی منیع، علی عیسی زادگان، 1396، بررسی پیشبینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه،فصلنامه نو آوری های آموزشی.

24-مجتبی صالحی حیدر آباد،علی عیسی زادگان،فرزانه میکاییلی منیع، 1396، اثربخشي تقليد حركتي غيرگفتاري بر طول گفتار كودكان 8-16 ساله داراي اختلالات طيف اتيسم ،فصلنامه کودکان استثنایی.

25-علی عیسی زادگان ، سهراب امیری و سجاد قاسم زاده، 1396، بررسی نقش عملکرد خانواده،احساس تنهایی و عزت نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت،فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی.

26-فرزانه میکاییلی منیع،سوسن مهدوی فر،علی عیسی زادگان،سعید مهنا، 1396، بررسی روابط ساختاری امید،خود کارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کلاسی با انگیزش تحصیلی،فصلنامه روان شناسی تربیتی.

27-مرسده نوروزی،فرزانه میکاییلی منیع،علی عیسی زادگان، 1395، مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و درمان ذهنآگاهي و پذيرش بر كاهش اختلال اضطراب اجتماعي،فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي .

28-فیروزه سپهریان آذر،علی عیسی زادگان،سامره اسدی مجره،حمید پور شریفی، 1396، ارزیابی مدل شناختی- شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

29-سهراب امیری،علی عیسی زادگان، 1396، الگويابي ساختار روابط بين دشواري در تنظيم هيجان، عواطف مثبت و منفي و كيفيت خواب،ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج.

30-فرزانه میکاییلی منیع، علی عیسی زادگان،نورالله خلیل زاده، 1396، رابطه مشكالت تنظيم هيجاني و عاطفه منفي با ولع مصرف با توجه به ميانجيگري افسردگي،فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد،.

31-امین رضا نژاد اصل،علی عیسی زادگان،فرزانه میکاییلی منیع، 1394، تأثیر دستکاری فعالیت عصبی قشر پیشپیشانی جانبی -خلفی بر کمبود انعطافپذیری شناختی ،مجله شفای خاتم.

32-سهراب امیری،علی عیسی زادگان،مجید محمد علیلو،معصومه بنفشه، 1395، بررسی تجربه درد، حمایت اجتماعی و باورهای ادراکی در افراد مبتال به دردهای مزمن،مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور.

33-Mikaeli Manee Farzaneh1 , Isazadegan Ali1 , Fekrat Reza, 2016, Predicting Adjustment of Students to University Considering Positive and Negative Affects,International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 2016, 6(5): 219-224.

34-مریم عمید طاهر،فرزانه میکاییلی منیع،علی عیسی زادگان، 1395، بررسی پیشبینی کنندههاي شناختی- اجتماعی سازگاري با دانشگاه در دانشجویان سال اول،فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي.

35-کریم بابایی،علی عیسی زاگان،نسیم پیر نبی خواه،امراه تاج الدینی، 1395، نقش سيستمهاي مغزي رفتاري، نوجويي، پاداش وابستگي و نگراني آسيبشناختي درپيشبيني استعداد اعتياد ،فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد،.

36-علی عیسی زادگان،فیروزه سپهریان آذر،مهرداد مطلبی، 1394، مقایسه هدف در زندگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادي ،مجله علوم پزشکی ارومیه.

37-مرسده نوروزی،فرزانه میکاییلی منیع،علی عیسی زادگان، 1394، شیوع شناسی اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه ارومیه،مجله علوم پزشکی ارومیه.

38-حسین جنا آبادی،علی عیسی زادگان، محمد نعمتی، 1394، اثر بخشی مصاحبه انگیزشی خود کارآمدی و بهبود خود پنداره دانش آموزان کم پیشرفت مدارس متوسطه ،مجله مطالعات روان شناسی تربیتی.

39-علی عیسی زادگان،حسین جنا ابادی،ساره مسعودی، 1394، مقايسه آسيب شناسي رواني، سيستم هاي مغسي-رفتاري و سبك زندگي بيماران مبتال به سردرد ميگرن و افراد سالم،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل.

40-علی عیسی زادگان،حمزه سلمان پور،عزت اله احمدی،ابولفضل قاسم زاده، 1395، نقش تمایل به بخشش،قدردانی،امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی تبریز.

41-علی عیسی زادگان،اسماعیل سلیمانی،بهروز خسرویان،سیامک شیخی، 1395، قایسه شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی بینی،مجله علوم پزشکی ارومیه.

42-سهراب امیری،علی عیسی زادگان، 1394، ارزیابی عاطفه و سیستمهاي مغزي- رفتاري بر اساس چرخههاي صبحگاهی و شامگاهی،روان شناسی معاصر.

43-بهناز دهقان،علی عیسی زادگان،اسماعیل سلیمانی، 1400، بررسی اثربخشی موریتادرمانی بر کیفیت زندگی و شدت درد در سالمندان 1 مبتال به درد مزمن زانو،رویش روان شناسی.

44-بهناز دهقان،علی عیسی زادگان،اسماعیل سلیمانی, 2021, Effectiveness of Morita Therapy on Emotional Distress and Social Isolation of Older Adult Women with Chronic Knee Pain,Elderly Health Journal.

45-محمود منصوری اقدم،اسماعیل سلیمانی،علی عیسی زادگان, 2020, The Effect of Working Memory Rehabilitation on Visual Memory and Memory Span ,Elderly Health Journal.

46-شهین آزموده،اسماعیل سلیمانی و علی عیسی زادگان, 2020, The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Depression, Anxiety, and Stress in Patients with Epilepsy: A Randomized Clinical Trial,Iran J Med Sci.

47-شهین آزموده،اسماعیل سلیمانی و علی عیسی زادگان، اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر انعطافپذیری شناختی و فراخنای حافظه بیماران مبتال به 1 اختالل صرع لوب گیجگاهی،دوفصلنامه علمی »روانشناسی بالينی و شخصيت«.

48-Haedeh Feizipour1*, Firouzeh Sepehrianazar2 , Ali Issazadegan3 , Hassan Ashayeri, 2019, The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Processing Speed, Working Memory Capacity, Executive Function, and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients: A Quasi-experimental Stud,Urmia Medical Journal, 30(1)،62-49.

49-فاطمه قاسم زاده،علی عیسی زادگان، فرزانه میکاییلی منیع، 1398، پیش بینی اضطراب حالت/صفت بر اساس سیستم مغزی رفتاری وتیپ های صبحگاهی/عصرگاهی در دانشجویان،نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره 8 شماره 4،34-27.

50-Mohammad Hossein Sorbi،Ali Issazadegan،Esmaiel Soleimani،Hamid Mirhossein، 2020، prevalence of restless legs syndrome in Iran: a systematic review and meta-analysis،journal of community health research، 9(3): 191-202.

51-Mohammad Hossein Sorbi،Ali Issazadegan،Esmaiel Soleimani،Hamid Mirhossein، 2020، Relationship between demographic characteristic،depression and insomania with restless legs syndrom:a study of adults 17-70 years in yazd ،joural of community health research، 9(2)، 81-89.

52-حسن ملا نوروزی، علی عیسی زادگان،سماعیل سلیمانی، 1397، مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی رفتاری بر علائم بالینی اختلال اضطراب فراگیر،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورة 25 ،شمارة 1 ،بهمن و اسفند ،515-5.

53-علی عیسی زادگان،خوشدوی ابراهیم زاده،لیلا سپاس،فاطمه زینال پور، 1398، فرا تحلیل تاثیر آموزش مدیریت والدین به مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانی،فصلنامه سلامت روان کودک، 6،3،88-78.

54-.

55-سحر دوستعلیزاده و علی عیسی زادگان، 1398، مقایسه انعطاف پذیری شناختی،هم جوشی و گسلش شناختی در زنان و مردان متقاضی طلاق،فصلنامه پرستاری و مامایی و پیراپزشکی.

56-هاله ایماندوست،علی عیسی زادگان،اسماعیل سلیمانی، 1399، مقایسه ادراک زمان از طریق استعاره ها در دانشجویان با و بدون اختلال وسواسی-جبری،مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی.

57-siamak sheikhi-ali issazadegan-merseda norozy-ehsan sabory, 2015, relationships between alexithymia and machiavellian personality beliefs among university students,british journal of guidance and counselling.

58-khoshegbalm.,eesazadeghan,a.,michaeli-manee, 2015, examination of the relationship between perfectionism and body image dissatisfaction in nose beauty surgery application role of early maladaptive schemas,inter national journal of psychology and behavioral sciences.

59-فرزانه قدیری، فرزانه میکائیلی منیع علی عیسی زادگان, 2015, the effect of life skills training on psychological well-bing satisfaction among feamale adolscents,journal of research and health social develoment and health promotion research center.

60-محمد علی بشارت،علی عیسی زادگان،مهین اعتماد نیا،صفرگلصنملو،عاطفه عبدالمنافی, 2014, Risk factors associated with depressive symptoms among undergraduate students,Asian Journal of psychiatry.

61-شهرام واحدی،فرخی،قهرمانی،عیسی ز ادگان, 2012, The relationshipe betwwen procrastination,learning strategies and statistic anexity among iranian college students:a canonical correlation analysis,iranian journal of psychiatry and behavioral sciences.

62-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی -محمد حافظ نیا و بهروز گارکری، 1394، اثر بخشی در مان شناختی رفتاری و مداخلات دارویی بر افزایش خود کار آمدی و بهبود کیفیت زندگی مردان با سو مصرف مواد،مجله پزشکی ارومیه.

63-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی و محمد حافظ نیا، 1394، اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود کار آمدی و سلامت روانی در زنان مبتلا به چاقی،مجله پزشکی ارومیه.

64-سعید مهنا- فرزانه میکائیلی منیع-علی عیسی زادگان، 1394، بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خود کارامدی تحصیلی،مجله روان شناسی مدرسه.

65-سید عدنان حسینی-حسین سلیمی-علی عیسی زادگان، 1394، تاثیر آموزش شناختی ارتقا امید بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان،مجله مطالعات روان شناسی تربیتی.

66-علی عیسی زادگان،هوشنگ آقایان زاده ، سیامک شیخی، 1394، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان خوش بینی و رضایت از زندگی در بین افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی و گوارشی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

67-اکرم فکری ،علی عیسی زادگان و فرزانه میکائیلی منیع، 1394، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نا گویی هیجانی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد غیر مبتلا،دو فصلنامه روان شناسی معاصر.

68-علی عیسی زادگان،سهراب امیری و محمد حافظ نیا، 1394، مقایسه سبکهای فرزند پروری و آسیب های روانی در دختران فراری و عادی،فصلنامه روان شناسی کاربردی.

69-الناز حسن پور-فرزانه میکائیلی منیع-علی عیسی زادگان-ادینه وند-سعید سعادتمند، 1393، ،مقایسه اثر بخشی اموزش مهارت های حافظه و خود تنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 92-91،مجله دستاوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز.

70-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،سیران قادر پور،سیامک شیخی،بهروز کارگر، 1393، اثر بخشی اموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تام با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان با سوئ مصرف مواد،مجله علوم پزشکی ارومیه.

71-سجاد بشرپور،اکبر عطا دخت،اسماعیل سلیمانی ،علی عیسی زادگان، 1393، مقایسه میزان کنترل توجه و حواسپرتی در دانش اموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری،فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی.

72-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،لیلا حسین زاده، 1393، اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با آسیب،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی.

73-فرزانه میکائیلی منیع،سعید مهنا،علی عیسی زادگان، 1393، پیش بینی کننده های شناختی-اجتماعی و رضایت از مدرسه در دانش اموزان دبیرستانی :ازمون یک مدل علی،فصلنامه نواوری های اموزشی.

74-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،فیروز مروئی میلان، 1393، رابطه بین امید،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی،فصلنامه روان شناسی مدرسه، 3،2، 137-152.

75-علی عیسی زادگان،صفورا اشرف زاده،مهران سلیمانی، 1393، رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خوش بینی با اضطراب مرگ در بین پرستاران ا شهر ارومیه،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12،59.

76-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،سامره اسدی، 1393، مقایسه شادی و رضایت از زندگی در بین تیپ های شبانه روزی،مجله علوم پزشکی ارومیه.

77-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،نورین افراسیاب، 1393، نقش سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت پردازش حسی در نا گویی خلقی،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی.

78-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،محمد حافظ نیا،علی خادمی، 1392، اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش نشانه های افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان،مجله پزشکی ارومیه.

79-علی عیسی زادگان،جواد امانی ساری بگلو،حجت محمودی،لیلا احمدیان، 1392، الگوی ساختاری روابط بین ریخت شخصیتی D،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و بیماری عروق کرونری قلب،مجله روان شناسی.

80-سیامک شیخی،علی عیسی زادگانسجاد بشر پور،فیروز مروئی میلان، 1392، رابطه اضطراب مرگ و وسواس مرگ با میزان امید در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی.

81-سجادبشرپور،علی عیسی زادگان،علی عادل زاهد،لیلا احمدیان، 1392، مقایسه خود پنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش اموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی،مجله مطالعات اموزش و یادگیری.

82-سیامک شیخی،علی عیسی زادگانفعلی خادمی،محمد حافظ نیا، 1392، مقایسه ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران آسمی با افراد سالم،مجله پزشکی ارومیه.

83-علی عیسی زادگان،محمد حسنی،لیلا احمدیان،جواد امانی، 1392، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی،پژوهشهای روان شناختی.

84-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی،حسین جنا آبادی،فریده قلی نژاد، 1392، مقایسه سبکهای تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی،فصلنامه افراد استثنایی.

85-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،محمد حافظ نیا، 1392، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هیپر تانسیون،مجله پزشکی ارومیه.

86-سجاد بشر پور،محمد نریمانی،علی عیسی زادگان، 1392، ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده،مجله مطالعات روان شناختی.

87-سجاد بشر پور،علی عیسی زادگان،حسین علیزاده، 1392، عوامل فشار زای دانش اموزان دوره متوسطه شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با انها،روان شناسی مدرسه.

88-علی عیسی زادگان،جواد امانی ساری بگلو،جواد عبدلی سلطان احمدی، 1392، نقش تصورات قالبی جنسیتی(مردانگی-زنانگی)در پیش بینی باورهای غیر منطقی و کمال گرایی در میان دانش آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد،مطالعات روان شناختی.

89-حجت محمودی،علی عیسی زادگان،جواد امانی،افسانه کتابی، 1391، بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیز هوشان و مدارس عادی:نقش میانجی گرایانه سبکهای تفکر،پزوهش های علوم شناختی و رفتاری.

90-جواد عبدلی،علی عیسی زادگان،محمد تقی غلامی،حجت محمودی، 1391، رابطه باورهای کارامدی جمعی و با ورهای خود کار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.

91-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،سید رضا بنی هاشم،حمزه سلمان پور، 1391، رابطه بخشش و تیپ شخصیتیDبا میزان امید در بین بیماران مبتلا به عروق کرونری در شهر ارومیه،مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

92-سجاد بشر پور،علی عیسی زادگان، 1391، بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش بینی شدت افسردگی دانشجویان،تحقیقات علوم رفتاری.

93-علی عیسی زادگان و جلیل فتح آبادی، 1391، نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در نا گویی خلقی،روان شناسان تحولی:روان شناسان ایرانی.

94-شهرام واحدی،علی عیسی زادگان،حبیبه مرتضی نژاد، 1391، تحلیل روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مادر در بین دانشجویان ایرانی،پژوهشهای نوین روان شناختی.

95-سجاد بشرپور،محمد نریمانی ،علی عیسی زادگان، 1391، تعیین نیمرخ آسیب شناختی دانش اموزان مواجه شده با رویدادهای آسیب زا،پژوهشهای روان شناختی.

96-علی عیسی زادگان،حمزه سلمان پور،ابولفضل قاسم پور، 1391، رابطه صفات شخصیتی،جهت گیری مذهبی و وسواس مرگ:آزمون یک الگوی علی،روان شناسی ودین.

97-سجاد بشرپور،علی عیسی زادگان،لیلا احمدیان، 1391، نارسائیهای پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به نا توانیهای یادگیری،فصلنامه ناتوانییهای یادگیری.

98-علی عیسی زادگان، 1391، روان شناسی بخشودگی و جایگاه ان در دعاهای صحیفه سجادیه،معرفت.

99-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی، 1390، بررسی رابطه خوش بینی و راهبردهای کنترلی با سلامت عمومی،مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

100-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،لیلا احمدیان، 1390، بررسی بین تیپ های شبانه روزی صبحی-عصری و اضطراب بر دانشجویان،مجله پزشکی ارومیه.

101-فرزانه میکائیلی منیع،علی عیسی زادگان،ملیحه نقوی، 1390، بررسیاثر بخشی برنامه اموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارتهای اجتماعی دختران کم نوان ذهنی،فصلنامه پژوهشهای نوین روان شناختی.

102-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی و سجاد بشرپور، 1390، رابطه الکسی تیمیا و تیپ شخصیتیD با سلامت عمومی،مجله پزشکی ارومیه.

103-علی عیسی زادگان،حسین جنا ابادی،سعید سعادتمند، 1389، رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،خلاقیت هیجانیفعملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان،مطالعات روان شناسی تربیتی.

104-علی عیسی زادگان، 1388، مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیر بالینی و افراد با صفات شخصیتی برون گرایی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی.

105-علی عیسی زادگان، 1387، کاربرد استعاره ها در مشاوره روان درمانی،فصلنامه تازه ها و پژوهشهای مشاوره.

106-علی عیسی زادگان-حبیب الله قاسم زاده، 1382، رابطه بین پردازش اطلاعات معنایی واختلال وسواس فکری،مجله علمی پژوهشی پژوهش های روان شناختی، شماره 13-25-8.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)

1-علی عیسی زادگان-فاطمه تاجیک- ساجده موحد نژاد، 1400 بیست و ش آبان ماه، نقش میانجی انعطاف پذیری روان شناختی در رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان،هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران-دانشگاه صنعتی شریف، روان شناسی معاصر،29-1118-1127.

2-حنانه عبدی،علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،مهدی قاسم زاده، 1396، مقایسه اضطراب سلامت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان پرستاران شاغل در بخش های ویژه و بخش های عمومی بیمارستان،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روان شناسی-دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

3-فرزانه میکائیلی منیع،علی عیسی زادگان،بهرام عبد الملکی، 1395، بررسی رابطه صفت-حالت با دشواری در تنظیم هیجان-سخنرانی،سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روان شناسی ،مشاوره و علوم رفتاری.

4-علی عیسی زادگان،مجتبی رحیمی و عزیز لاچینی، 1395- 4 شهریورماه مشهد، مقایسه ی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری(BAS/BIS) و اضطراب صفت/حالت در دانش آموزان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت،سومین کنفرانس روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی، پوستر.

5-علی شیخلو،علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع، 1395- 4 شهریورماه مشهد، رابطه انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان،سومین کنفرانس روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی.

6-علی عیسی زادگان، 20 June 2019،NBML،Tehran،Iran، Applications of Neuropsychology in Reaearch and Clinical Setting کاربردهای نوروپسیکولوژی در پژوهش و محیط بالینی. نشست یک روزه،آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز-سخنرانی.

7-سجاد بشرپور،علی عیسی زادگان،مهری ادهمی، 1389، حساسیت پردازش حسی،شیوه های ادراک و مقابله با استرس،مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران.

8-مرجان خوش اقبال، فرزانه میکائیلی منیع و علی عیسی زادگان، 1393، بررسی رابطه کمال گرایی و نارضایتی از تصویر بدنی در افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی: نقش طرح واره های ناسازگار اولیه،دومین کنفرانس روان شناسی و علوم رفتاری-سالن همایش های تلاش تهران، پوستر.

9-سوسن مهدوی فر،فرزانه میکائیلی منیع، علی عیسی زادگان،محرمعلی مهنا، 1392، بررسی رابطه بین ادراک از کلاس و امید با انگیزه تحصیلی دانش آموزان،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور.

10-سعید فتحی،علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع، 1392، بررسی رابطه بین انگیزش(درونی-بیرونی) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور.

11-محرم علی مهنا،فرزانه میکائیلی منیع، علی عیسی زادگان، 1392، بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و انتظارات پیامد با رضایت از مدرسه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور.

12-علی عیسی زادگان، مریم نوید جوی، آزاد تپه رشی، 1392، مقایسه دشوارهای تنظیم هیجان،سلامت عمومی و رضایت از زندگی در بین زنان شاغل بخش اداری و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان .

13-الهه قربانی ،علی عیسی زادگان، مجید صفاری نیا، 1391، راهبردهای مقابله ای تنظیم شناختی هیجان و نقایص شناختی در بین افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروز،چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

14-علی عیسی زادگان-سخنرانی، 1400، روان شناسی شهر وند مدرن،اولین همایش ملی روان شناسی اجتماعی و رفتار شهر وندی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

15-علی عیسی زادگان، 1398، مبانی عصب روان شناختی شخصیت-سخنرانی، انجمن عصب روان شناسی ایران،تهران خانه اندیشمندان علوم انسانی-مجمعه خلاصه مقاله های نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران.

16-علی عیسی زادگان، 1396، رابطه ویژه پردازی ذهن و زبان بر اساس دیدگاه فودورین- سخنرانی،تهران-دانشگاه پیام نور،واحد تهران جنوب-مجمعه خلاصه مقاله های هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران: روندها و چالش ها.

17-علی عیسی زادگان، اردیبهشت 1390-سخنرانی در شهر قم.، جنسیت و شخصیت،همایش جنسیت از منظر دین و روانشناسی-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 41-8.

18-Sahar Dostalizade & Ali Isazadegan، Oxford،England،May 22.2020، The effectiveness of meta-theory group on improving the psychometric indices and the quality of methamphetamine woman life،1th international congress on psychology and educational science(resarch،advancement and develoment).

19-سارا لرزنگه و علی عیسی زادگان، 1399، بررسی توان ابعاد ترومای کودکی در پیش بینی مولفه های طرح واره ناسازگار اولیه،دانشگاه محقق اردبیلی- اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان.

20-علی عیسی زادگان، 1388-سخنرانی در تهران، استعاره و کارکردهای روان پویشی: مبانی نظری و کاربردهای بالینی،اولین همایش سراسری روان شناسی پویایی در ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی، 124-121.

21-علی عیسی زادگان، 1390-سخنرانی، استعاره و نوروپسیکولوژی فرایندهای مغزی تحلیلی بر اساس نظریه عصبی زبانی،پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران:رویکرد نوروپسیکولوژیک به رفتار، تهران،ایران.

22-الهه قربانی و علی عیسی زادگان، ، 1391، بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با حمایت اجتماعی ادراک شده در بین افراد مبتلا به ام.اس،نهمین گنگره بین المللی ام.اس ایران- ارائه پوستر، تهران،ایران.

23-علی عیسی زادگان، 1390- سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد، جایگاه استعاره و تفکر استعاره ای در تعلیم وتربیت،اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت، مشهد،ایران.

24-سیامک شیخی و علی عیسی زادگان، 1390، جایگاه اسیب شناسی خانواده و سبب شناسی گرایش به اعتیاد در نوجوانان،اولین گنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

25-علی عیسی زادگان، 1388، دین داری و شخصیت: مطالعه مروری،همایش ملی تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر.

26-علی عیسی زادگان و غلام رضا اسم حسینی، 1390- سخنرانی، روان شناسی بخشودگی و جایگاه ان در قرآن و دعاهای صحیفه سجادیه،قران پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

27-علی عیسی زادگان و سیامک شیخی، 1390، عوامل روان شناختی موثر در بیماریهای قلبی عروقی از دیدگاه قران و حدیث،قرآن پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

28- 1389، فردیت باختگی در ارتباطات الکترونیکی،اولین همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی.

29-سیامک شیخی و علی عیسی زادگان، 1391، کاربرد روش توانبخشی اعصاب به منظور درمان ساختاری و تجدید سازمان نورونی مغز بیماران معتاد،اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

30-سیامک شیخی و علی عیسی زادگان، 1390، کشف ماده ی شیمیایی متالویثوندز در ترکیب توام انجیر و زیتون به عنوان یک ماده حیاتی و ضد سزطانی مصداق بارز اعجاز علمی قران مجید در سوره مبارکه تین،قران پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

31-سجاد بشرپور و علی عیسی زادگان، 1390، مقایسه شدت عوامل فشار زا در دانش اموزان سیگاری و غیر سیگاری در مدارس متوسطه،اولین گنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

32-علی عیسی زادگان، 2011، نوروبیولوژی و روان درمانی: نورونهای آیینه یی، نرمش عصبی،سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران.

33-علی عیسی زادگان، 1388-سخنرانی در دانشگاه خوارزمی تهران، نوروپسیکولوژی و رفتار میا فردی: نوروپسیکولوژی بخشندگی : فرایند های شناختی و عاطفی،چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی.

34-علی عیسی زادگان، 1387، نیایش(صلاه) و رابطه آن با سلامتی عمومی: مطالعه مروری،هفتمین اجلاس سراسری نماز و نیایش.
کتاب های چاپ شده (10)

1-علی عیسی زادگان، 1389، بدن سالم و گفتگوهایم با تو،ترجمه و گردآوری، مجموعه کتاب های سبا(سلامت،بهداشت،اسلام)-انتشارات سماء قلم-شهر قم.

2-رابین اس. روزنبرگ و استفان کاسلین، 1395، آسیب شناسی روانی دو جلدی،ترجمه علی عیسی زادگان- اکبر عقیقی-پروین همت افزا-ابوالفضل بخشی پور-علیرضا کرمی-وحید نورو زاده- حمید وظیفه شناس، انتشارات بیژن بورد 2011. .

3-پاتریسیا. ای. ریتیر لورنز-کاتلین بانیز-جورج ای. مانگوم-الیزابت ای. تیلیپ، 1395، علوم اعصاب شناختی ذهن،ترجمه(سجاد بشرپور-علی عیسی زادگان-سعید سعادتمند-سعید اسدنیا)، 2010.

4-پاتریسیا کیسی و برندن کلی، 1395، اسیب شناسی روانی بالینی فیش 2006،ترجمه علی عیسی زادگان و سهراب امیری، انتشارات دانشگاه ارومیه.

5-مری.تی بنیچ و ربه کا جی کامپیتون، 1396، علوم اعصاب شناختی 2جلد 2011،ترجمه سجاد بشرپور و علی عیسی زادگان، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

6-استات.ر-منسل و-سالکوویسکی پ-لاوندر ای- کار رایت -هاتن اس، 1396، راهنمای اکسفورد:کاربرد استعاره ها در رفتار درمانی شناختی 2010،ترجمه علی عیسی زادگان-محمد رسول مفسری و سعید اسدنیا، انتشارات انس تبریز.

7-کوم، رونالد، 1379، آسیب شناسی روانی کومر 2015،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه.

8-علی عیسی زادگان، 1397، روان شناسی شخصیت،تالیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

9-علی عیسی زادگان-سیامک شیخی(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)، 1394، مبانی نوروسایکولوژی 2 جلد،تالیف، انتشارات انس تبریز.

10-روزالین کالب، 1393، بیماری MS: راهنمای عملی برای خانواده ها 2006،ترجمه(علی عیسی زادگان-سید رضا بنی هاشمی-لیلا احمدیان).
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1391، بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجانها و بهداشت روانی در بین افراد با تیپ شخصیتی D،درون دانشگاهی.

2- 1393، بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با خوش بینی در بین معلولین جسمی حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی،ارتباط با صنعت.

3- 1398، بررسی نقش اختلالات افسردگی و اضطراب با صفت شخصیتی مرزی در پیش بینی و علت یابی انگیزه اقدام به خودکشی در استان آذربایجان غربی(شهرستان ارومیه،سلماس و پیرانشهر) با تاکید بر متغیرهای دموگرافیک،ارتباط با صنعت.

4- 1391، بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجانها و بهداشت روانی در بین افراد با تیپ شخصیتی D،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-علی عیسی زادگان، - 2.محمد حسنی 30%، 1391، بررسی پردازش معنایی مفهوم دانشگاه در بین دانشجویان موفق و ناموفق،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (78)

1-.

2-مرضیه نصیری، 1395، بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده ،مقایسه اجتماعی و خود پنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارو.میه در سال تحصیلی 1395-1394.

3-محمد آبادی خواه، 1395، تدوین و آزمون مدل شناختی اجتماعی اشتیاق معلمی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94.

4-گلدار یار محمدی شورگلی ، 1395، مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی ارتقاء امید و مهارت های اجتماعی و کاهش ترس از ارزیابی منفی و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94.

5-زهرا رفیعی، 1395، بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک در سال تحصیلی 1395-1394.

6-سامره اسدی، رساله دکتری، 1395، ارزیابی مدل تنظیم هیجان و مدل شناختی اختلالات اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن.

7-نورالله خلیل زاده رساله دکتری، 1395، بررسی روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری ،عاطفه منفی،افسردگی و مشکلات تنظیم هیجان با ولع مصرف در مصرف کنندگان مواد مخدر.

8-مرسده نوروزی رساله دکتری، 1395، بررسی شیوع شناسی اضطراب اجتماعی و مقایسه و اثر بخشی درمان ذهن آگاهی و پذیرش و درمان شناختی رفتاریس بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه ارومیه.

9-سهراب امیری-رساله دکتری، 1395، بررسی آزمایشی اثرات سرکوب گری و ارزیابی شناختی تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی ،حافظه هیجانی و کنش پذیری سیستم عصبی خودکار بر اساس ابعاد حساسیت پردازش حسی.

10-توحید اشرف زاده، 1395، بررسی روابط ساختاری خود کار آمدی تحصیلی،باورهای معرفت شناختی،اضطراب تحصیلی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-95.

11-خدیجه جانعلی پور، 1395، اثر بخشی یوگا درمانی بر کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی و افزایش خودکار آمدی مبتلایان مالتیپل اسکلروزیس.

12-حمید نبی حمید، 1395، بررسی رابطه مدل شخصیت آیزنگ و مولفه های آسیب شناسی روانی با ترجیح نیمکره های راست،چپ در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 95-96.

13-سهیلا رون، 1395، بررسی و شناسایی نیازهای فرهنگی و آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-94.

14-علی شیخلو، 1395، بررسی روابط ساختاری سرمایه روان شناختی،سرزندگی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 1394-95.

15-معصومه کوکلی، 1398، مقایسه دشواری تنظیم هیجان،کیفیت خواب،اضطراب سلامت،سایبرکوندریا و باورهای فرا شناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع2،اختلات پوستی و افراد عادی، علی عیسی زادگان.

16-مائده مرزوقی مقدم، 1397، بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،اجتناب تجربه ای و انعطاف پذیری روان شناختی با نارسایی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در نیم سال تحصیلی 95-96.

17-راحله تیمورپور، 1398، بررسی رابطه ای اجتناب تجربه ای،سرکوب هیجان و نشخوار ذهنی با نشانه های افسردگی در دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 98-99.

18-یعقوب نارویی، 1398، بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با شکیبایی،گذشت و کیفیت خواب در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه.

19-فهیمه جعفرزاده، 1398، بررسی رابطه بین نارضایتی از تصویر بدنی،راهبردهای تنظیم هیجان و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با سایبر کوندریا در بین نوجوانان مقطع دبیرستان شهرستان سلماس، علی عیسی زادگان.

20-لطیفه حسنی، 1397، مقایسه عملکرد حافظه فعال(کلامی-بصری) در بین دانش آموزان متوسطه اول با اضطراب صفتی بالا و پایین شهرستان سقز در سال تحصیلی 97-96.

21-امین پیراسته، 1397، بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و تنظیم هیجانی با ادراک شایستگی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان ارومیه در سال تحصیلی 97-96.

22-رقیه گلی زاده، 1397، مقایسه خود ارزیابی منفی،دشواری در تنظیم هیجان و اضطراب صفت -حالت در دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 96-97.

23-ویدا عقیلی، 1397، بررسی رابطه بین احساس تنهایی ،عزت نفس اجتماعی و صفات هوش عاطفی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 97-96.

24-سحر روزبان، 1397، مقایسه خودکارآمدی هیجانی،پردازش هیجانی و تاب آوری تحصیلی بین دانش آموزان پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس تیز هوش و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-96.

25-رنگین خوشخو، 1397، رابطه بین تیپ های شبانه روزی،سبک های دلبستگی و پردازش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-97.

26-ویدا برزو، 1397، بررسی رابطه هوش هیجانی و استدلال اخلاقی با نوع دوستی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 1396-97.

27-الهام الهی، 1397، بررسی رابطه نگرانی،کمال گرایی و تعلل ورزی تحصیلی با اجتناب تجربی در دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1396-97، علی عیسی زادگان.

28-فاطمه السادات رایگانی، 1400، بررسی رابطه کمال گرایی،انعطاف پذیری روان شناختی و باورهای فرا شناختی با رضایت زناشویی در بین متاهلین شهر نازک، علی عیسی زادگان.

29-بهرام بهرامی نازکی، 1400، مدل علی روابط بین ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی به واسطه مدیریت زمان و معنویت در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان منطقه آزاد ماکو در سال تحصیلی 1399-1400، علی عیسی زادگان.

30-حسین زمانی، 1400، بررسی مدل روابط ذهن آگاهی،چشم انداز زمان و معنای زندگی با بهزیستی روان شناختی با واسطه گری سیستم های مغزی رفتاری در دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 99-1400، علی عیسی زادگان.

31-الهه طغیانی-دکتری، 1400، بررسی مدل روابط ساختاری صفت شخصیتی خودشیفتگی ناسازگار،نگرش رقابت جویی افراطی و سیستم فعال سازی/بازداری رفتاری با نشانگان بدریخت انگاری بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه زرین شهر اصفهان در سال99.

32-بهناز دهقان-دکتری، 1400، مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و موریتا درمانی در کاهش شدت درد مزمن زانو و عوامل روان شناختی موثر در سالمندان زن شهر تبریز.

33-منصور محمودی اقدم-رساله دکتری، 1399، مقایسه تاثیر توان بخشی حافظه فعال و راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر روی عملکرد لوب فرونتال پشتی جانبی سالمندان، اسماعیل سلیمانی ،علی عیسی زادگان.

34-هاله ایماندوست- رساله دکتری، 1398، مقایسه تصویر سازی شخصی از مرگ، ادراک زمان از طریق استعاره ها ،اضطراب هستی، و وسواس مرگ در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری با افراد عادی، علی عیسی زادگان- اسماعیل سلیمانی.

35-حسن ملانوروزی-دکتری، 1397، مقایسه اثر بخشی درمان آدلری و شناختی رفتاری بر کاهش علایم اضطرابی و افزایش رضایت از زندگی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب فراگیر، علی عیسی زادگان- اسماعیل سلیمانی.

36-امین رضا نژاد اصل-دکتری، 1396، شبیه سازی تاثیر دستکاری سیگنال دوپامین میان مغز روی نقص کنترل شناختی.

37-سعید احمدی، 1397، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،نارسایی هیجانی،صفات تاریک شخصیتی و خود دلسوزی بین معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون و افذاد عادی شهر یزد.

38-حسین علیپورحسنعلیده، ، 1400، بررسی رابطه بین پردازش معنایی مفاهیم زندگی ، گذشته و آینده ، چشم انداز زمان و ذهن اگاهی با تیپ هاي سه گانه روان رنجوري کارن هورناي در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 99 -1400، علی عیسی زادگان.

39-فاطمه قاسم زاده، 1394، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري،تيپ هاي صبحي-عصري با اضطراب حالت-صفت در بين دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-حسنيه ويسي، 1394، مقايسه كيفيت زندگي ،نااميدي و تيپ هاي صبحي-عصري بين افراد مبتلا به فشار خون اساسي و افراد عادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-كبري ناصري، 1393، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري و سبك دلبستگي با عشق پرشور و رفاقتي در بين دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-علي ندايي، 1394، مقايسه استعداد خستگي،نارسايي شناختي وخشم در بين دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين در مقطع متوسطه در نيمسال تحصيلي 94-93 در شهر اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-مريم بايرامي، 1394، بررسي اثر بخشي آموزش درمان شناختي رفتاري بر كاهش علائم پرخاشگري و افزايش عزت نفس دربين نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك در شهر تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-شلير اميني، 1394، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي – رفتاري و الگوهاي سرشت و منش(مدل زيستي- عصبي كلونينجر) با تيپ هاي شبانه روزي(صبحي عصري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-هانيه سيد اورادي، 1394، رابطه بين حساسيت پردازش حسي ،آسيب پرهيزي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 93-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-الميرا ميزايي، 1394، بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سيستم هاي مغزي رفتاري با اعتياد يه اينترنت دربين دانشجويان دانشگاه تبريز در نيمسال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سميه عبدي، 1393، مقايسه ي اضطراب سلامت، حساسيت پردازش حسي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و آسيب پرهيزي بين پرستاران بخش هاي ويژه و عمومي بيمارستان هاي شهر ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-ميتا اسدي، 1393، بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه و كمال گرايي با اختلال اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-مهرداد مطلبي، 1394، مقايسه سبكهاي دلبستگي،ترس از صميميت،هدف در زندگي و كيفيت زندگي در بين بيماران مبتلا به سزطان و عادي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

50-پري احمدي، 1394، بررسي مقايسه اي روابط ساختاري بين خود كار امدي تحصيلي،هويت تحصيلي،هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي در دانش اموزان دختر مدارس عادي و تيز هوش پايه اول دبيرستان هاي تبريز در سال تحصيلي94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

51-مريم نويد جوي، 1392، بررسي اثر بخشي افشاي هيجاني نوشتاري در افزايش اميد و كاهش ادراك درد در زنان مبتلا به ام.اس شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-سيران قادر پور اذر، 1392، اثر بخشي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر كاهش ناگويي خلقي و تكانشگري و افزايش كيفيت زندگي در مردان تحت درمان با متادون شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-شيوا صادق زاده، 1392، بررسي رابطه معناي زندگي و نگرش به مرگ با وسواس مرگ در بين پرستاران بيمارستان هاي شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-خانم اكرم فكري، 1393، مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و ناگويي خلقي در بين افراد مبتلا به فشار خون اساسي و غير مبتلاي 40-60 ساله شهر تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-بهمن حسن زاده، 1392، بررسي رابطه بين نارسايي هاي شناختي،سيستم هاي مغزي/رفتاري و تيپ هاي شبانه روزي(صبحي-عصري) با رفتار رانندگي در رانندگان با حادثه و بدون حادثه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-شمس الله خليلي، 1393، بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و دشواريهاي تنظيم هيجان با رضايت تحصيلي دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-شلر حمدي، 1393، بررسي رابطه ناگويي خلقي و دشواري تنظيم هيجان با كيفيت خواب در بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-مرجان خوش اقبال، 1393، مقايسه طرح واره هاي ناساز گار اوليه،كمال گرايي و نار ضايتي از تصوير بدني در بين افراد متقاضي جراحي زيبايي بيني و افراد غير متقاضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-ليلا خياباني، 1393، رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري با اختلالات شخصيت خوشه B ،C در بين افراد مبتلا به اختلالت شخصيت و عادي در شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-رسول جان نثار، 1393، بررسي رابطه نقش پيش بيني كننده هاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي مقطع متوسطه شهر سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-خديجه بي سپار، 1393، بررسي رابطه بين معناي تحصيل، سبكهاي مقابله اي و خوش بيني با فشار رواني ادراك شده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و ازاد اسلامي شهر پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-الهام جليليان، 1393، بررسي رابطه هوش معنوي،معناي زندگي وافسردگي با كيفيت زندگي در بين زنان مبتلا به سرطان سينه شهر كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-اكبر شيخكانلوي ميلان، 1393، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري و الگوهاي سرشت و منش(مدل عصبي كلونينجر) با اضطراب حالت-صفت در بين دانشجويان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-مليحه نقوي هرزند، 1389، بررسي اثر بخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي بر اساس مدل كفايت اجتماعي فلنر بر بهبود رشد اجتماعي و عزت نفس دانش اموزان دختر كم توان ذهني 15-10 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 89-88، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

65-الناز حسن پور، 1391، مقايسه اثر بخشي اموزش خود تنظيمي هيجاني و مهارت هاي حافظه بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اروميه سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

66-گونا مولودي، 1391، مقايسه اثر بخشي اموزش كاركردهاي اجرايي بر عمكرد خواندن و رياضي دانش اموزان دير اموز دختر12-10 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

67-فرزانه قديري بهرام آبادي، 1390، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي(ابراز وجود،حل مسئله،مديريت تنيدگي) بر بهزيستي روان شناختي و رضايت از مدرسه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

68-زهرا براكه، 1391، بررسي و مقايسه اثر بخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي و مديريت خشم بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر كم توان ذهني 10-15 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

69-ميترا تاراج، 1391، مقايسه اثر بخشي راهبرد يادگيري مغز محور و راهبردهاي شناختي-فراشناختي بر بهبود عملكرد رياضي دانش اموزان دختر نا موفق سوم ابتدايي شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

70-طاهره كشاورزي، 1390، بررسي پيش بيني كنندگي عوامل شخصي و موقعيتي اضطراب امتحان دانش اموزان مقطع متوسطه در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

71-فريده قلي نژاد، 1390، مقايسه خلاقيت هيجاني و سبك هاي تفكر دانش آموزان تيز هوش و عادي سال اول متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-مجتيب خاني، 1390، بررسي رابطه نگرش نسبت به زمان،شادكامي و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان اول متوسطه دولتي شهر ملاير در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-نورين افراسياب، 1390، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي /رفتاري و حساسيت پردازش حسي با الكسي تيميا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-الهه قرباني، 1390، بررسي نارساييهاي شناختي،راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با حمايت اجتماعي ادراك شده در بين افراد مبتلا به MS و غير مبتلاي شهر تهران در سال 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-حسين سليمي، 1390، بررسي اثر بخشي آموزش شناختي ارتقا اميد بر كاهش اهمال كاري و خود ناتوان سازي تحصيلي دانش اموزان پسر راهنمايي شبانه روزي شهرستان بوكان در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-عسگر دهقاني، 1390، بررسي رابطه بين سبكهاي تفكر و اضطراب امتحان با عمكرد تحصيلي در دانش اموزان پايه اول متوسطه دولتي شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-مجتبي خاني، 1390، بررسي رابطه نگرش نسبت به زمان شادكامي و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال اول متوسطه دولتي شهر ملاير در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-حجت محمودي، 1390، بررسي رابطه بين اهداف پيشرفت و سبك هاي تفكر نوع اول با پيشرفت تحصيلي در بين دانش اموزان مدارس تيز هوشان و عادي پسر مقطع سوم متوسطه ناحيه 1 شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1-روان شناسی فیزیولوژیک، کارشناسی.

2-فلسفه علم روان شناسی، کارشناسی.

3-تفکر و زبان، دکتری.

4-علوم اعصاب شناختی، کارشناسی.

5-نظریه های شخصیت، کارشناسی ارشد.

6-روان شناسی شخصیت، کارشناسی و دکتری.

7-آسیب شناسی روانی، کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری.

8-نوروپسیکولوژی، کارشناسی ارشد و دکتری.