• نام و نام خانوادگی
  • عباس بانج شفیعی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (55)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (34)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس بانج شفیعی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385، علوم جنگل،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1379، مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1374، مهندسی کشاورزی-جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (55)

1-شادي تشكري،نسرين سيدي ،عباس بانج شفيعي،ناصر عباسپور،، 1399، تأثير سيليكون درشت‌‌دانه و نانوذره بر افزايش مقاومت به خشكي در نونهال‌هاي دارمازو (.Quercus infectoria Oliv)،تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.

2-پريناز صالحي،عباس بانج شفيعي ،محسن برين،خالد خضري،، 1399، تأثير آتشسوزي سطحي بر پويايي برخي از ويژگيهاي شيميايي خاك جنگل، سردشت، آذربايجانغربي،پژوهش و توسعه جنگل.

3-ايرج عطايي،احمد عليجانپور ،عباس بانج شفيعي،، 1399، بررسي برخي از مشخصات ساختاري توده هاي جنگلي كران رودي ارس،پژوهش و توسعه جنگل.

4-Babapour, Z., Banj Shafiei, A., Seyedi, N., Rezapour, S., Musavi, 2020, Effect of traffic-induced air pollution on seed germination of Arizona Cypress (Cupressus arizonica Green) and Black Pine (Pinus nigra Arnold),Urban Forestry and Urban Greening.

5-Beygi, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayebi, A., Alijanpour, A., 2020, Armed conflict and land-use changes: Insights from Iraq-Iran war in Zagros forests,Forest Policy and Economics, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102246.

6-Beygi, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayebi, A., Alijanpour, A., 2020, Underlying driving forces of forest cover changes due to the implementation of preservation policies in Iranian northern Zagros forests,International Forestry Review, https://doi.org/10.1505/146554820829403531.

7-Beygi, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayebi, A., Alijanpour, A., 2020, Land cover changes in Northern Zagros forests (NW Iran) before and during implementation of energy policies,Journal of Sustainable Forestry, DOI: 10.1080/10549811.2020.1747026.

8-Beygi, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayebi, A., Alijanpour, A., 2019, Effects of Preservation Policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests,Land Use Policy.

9-طیبه امیری، عباس بانج شفيعي، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، هادی بیگی حیدرلو، 1397، مکان یابی مناطق مناسب احداث ایستگاههای اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت،جنگل ایران، 10(3):319-335.

10-جعفر شامی، عباس بانج شفيعي، امید حسین زاده، 1397، شناسایی معیارهاي مؤثر سازمانی بر مدیریت پایدار در جنگلهاي زاگرس استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل، 4(2): 161-177.

11-Hadi Beygi, Abbas Banj Shafiei, Mehdi Erfanian, Amin Tayebi, Ahmad Alijanpour, 2019, Effects of preservation policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests,Land use policy, 81:76-90.

12-سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1397، تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک جنگلهای ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(1): 104-117.

13-Reyhane LATIFY, Ahmad ALIJANPOUR, Abas Banj SHAFIEI, Arezou SADEGHI, 2018, Effects of planting interval and soil type on volume production and slenderness index of poplar (Populus nigra L.) plantations in Diwandareh region (Kurdistan province, western Iran),Journal of forest science, 64(4): 171-177.

14-گیتا رحمانی، نسرین سیدي، عباس بانج شفیعی، میرحسن رسولی صدقیانی، 1396، تأثیر آلودگی هوا بر غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، روي و منگنز) در برگ درختان افراي زینتی و چنار (مطالعه موردي: شهرستان ارومیه)،بوم شناسی کاربردی، 6(4): 97-107.

15-نغمه پاک گهر، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفيعي، سید جلیل علوی، 1396، تأثیر فرکانس گونه ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر،پژوهش و توسعه جنگل، 4(3): 317-328.

16-نسیم گودرزی، محمدرضا زرگران، عباس بانج شفيعي، مجید توکلی، 1395، تأثیر جهتهاي جغرافیایی و موقعیت مکانی بر پراکنش زوال بلوط در جنگلهاي منطقه شورآب استان لرستان،پژوهش و توسعه جنگل، 2(3): 273-287.

17-مهدی نویدی، عباس بانج شفيعي، الیاس رمضانی، مجید پاتو، 1395، تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی و پراکنش موخور (europaeus Loranthus (در جنگلهاي میرآباد سردشت، استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل، 2(3): 193-204.

18-جواد اسحاقی راد، نغمه پاک گهر، عباس بانج شفیعی، سید جلیل علوی، 1396، مقایسۀ روشهای مستقیم رسته بندی در تجزیه و تحلیل رستنیها،جنگل ایران، 9(1): 119-130.

19-عباس بانج شفيعي، خدیجه صمدزاده، نسرین سیدی، احمد علیجانپور، 1394، بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل، 1(4): 319-335.

20-محمدرضا زرگران، عباس بانج شفيعي، سيد رستم موسوي ميرکلایی، الياس رمضاني کاکرودي، 1395، بررسيهاي تكميلي درخصوص بيواکولوژي جوانهخوار بلوط )viridana Tortrix) و پراکنش آن در استان آذربايجانغربي،دانش گیاهپزشکی ایران، 47(2): 231-240.

21-ایمان فعالخواه، الیاس رمضانی کاکرودي، احمد علیجانپور و عباس بانج شفیعی، 1395، تأثیر فاصله کاشت بر ویژگیهاي کمی و کیفی درختان صنوبر تبریزي (.L nigra Populus،پژوهش و توسعه جنگل، 2(4): 337-351.

22-مریم بخشنده سوادرودباری، رحیم ملک نیا، عباس بانج شفیعی، محمدرضا زرگران، ضیاءالدین بادهیان، 1396، تأثیر آتشسوزی بر تنوع گونهای ماکروفون خاک )بررسی موردی: جنگلهای سردشت، آذربایجانغربی(،جنگل ایران، 9(2): 215-231.

23-Maryam BAKHSHANDEH-SAVADROODBARI, Rahim MALEKNIA1, Abbas BANJ SHAFIEI, Mohammad-Reza ZARGARAN, Ziaedin BADEHIAN, 2017, The temporal effects of forest fires on abundance and diversity of oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae),NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, 13(2): 211-219.

24-مجید پاتو، علی صالحی، قوام الدین زاهدی امیری، عباس بانج شفيعي، 1395، ذخیرۀ کربن و رابطة آن با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربری های مختلف در منطقه زاگرس شمالی،جنگل و فرآورده های چوب، 69(4): 747-756.

25-زهرا باباپور علیار، عباس بانج شفيعي، نسرین سیدی، 1395، تأثير آلودگي هوا بر ريخت شناسي برگ گونه هاي زبان گنجشك، چنار و افرای زینتی، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24(1): 21-31.

26-میرحسن رسولی صدقیانی، صبری کریمی، حبیب خداوردیلو، محسن برین، عباس بانج شفيعي، 1395، تأثير تغيير كاربري اكوسيستمهاي جنگلی بر شاخصهاي فيزیکی، شيميایی و زیستی خاك،جنگل ایران، 8(2): 167-178.

27-صابر قاسم پور، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، 1395، ويژگي هاي رويشي و خاك توده هاي طبيعي سماق در شهرستان ارومیه،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24(2):332-343.

28-شهروز مرادی، الیاس رمضانی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، 1395، بررسي كمي و كيفي و پهنه بندي ارتفاعي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 24(3):529-540.

29-جواد اسحاقی راد، نغمه پاک گهر، عباس بانج شفيعي، سید جلیل علوی، 1394، مقايسه روشهاي رسته بندي غيرمستقيم در تجزيه و تحليل پوشش گياهي،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23(4): 559-572.

30-نسرین سیدی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، هادی بیگی حیدرلو، 1395، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهالهای گردو،جنگل و فرآورده های چوب، 69(3):511-521.

31-عباس بانج شفیعی, 2014, Effect of planting interval and soil type on qualitative and quantitative characteristics of poplar (Populus nigra) plantations in Diwandareh (Kurdistan province, western Iran),JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 3,3.

32- 2010, Forest fire effects in beech dominated mountain forest of Iran. Forest Ecology and Management,forest ecology and management.

33- 2010, The Distribution of ecological Species Groups in Fagetum Communities of Caspian Forests,FLORA.

34- 2010, Population dynamics of six Brachionus rotifer strains in response to salinity and food type,International Review of Hydrobiology.

35-میرحسن رسولی صدقیانی 1 ، صبری کریمی 2، حبیب خداوردیلو 3، محسن برین 4 و عباس بانج شفیعی، 1394، بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

36-محمدرضا زرگران 1، سید رستم موسویمیرکلا 1، عباس بانج شفیعی 1 و الیاس رمضانی کاکرودی، 1394، بررسی زیستشناسی جوانه خوار بلوط ) Tortrix viridana L. ( و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل.

37-شهروز مردای دیرماندریک 1، الیاس رمضانی کاکرودی 2، احمد علیجانپور 3 و عباس بانج شفیعی 2، 1394، بررسی ویژگیهای کمی و کیفی تودههای جنگلی منطق? حفاظتشد? ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل.

38-جواد اسحاقیراد 1، نغمه پاکگهر 2، عباس بانج شفیعی 3 و سید جلیل علوی، 1394، تأثیر حذف گونههای نادر بر آنالیز مؤلف? اصلی )بررسی موردی: سری جمند نوشهر(،پژوهش و توسعه جنگل.

39-نگار امیدی 1، نسرین سیدی 2، عباس بانج شفیعی 2 و ناصر عباسپور، 1394، مقدار هیدراتهای کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا )پژوهش موردی: شهرستان ارومیه(،پژوهش و توسعه جنگل.

40-عباس بانج شفیعی، 1394، ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتشسوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای سردشت، آذربایجان غربی)،پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل.

41-عباس بانج شفیعی، 1393، تاثیر بسترکاشت، دورآبیاری، مبدا بذر، پوشش بذر، و تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر کاج سیاه (پژوهش موردی:نهالستان دارلک مهاباد)،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

42-جواد اسحاقی راد 1 ? ، پریسا غفارنژاد 2 و عباس بانج شفیعی 3، 1393، ارزیابی کمی جنگلکاری کاج سیاه ) Pinus nigra ( و تأثیر آن بر تنوع گونهای و ویژگیهای شیمیایی خاک اکوسیستمهای مرتعی )پژوهش موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه(،جنگل ایران.

43-عباس بانج شفیعی 1 ، پیمان اشکاوند 2 و هادی بیگی حیدرلو، 1393، بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گونههای جنگلی و ویژگیهای خاک دو منطقه کمتر دستخورده و تخریبشده در جنگلهای مریوان، استان کردستان،حفاظت و بهره برداری لز منابع طبیعی.

44-احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، عتیقه اصغری، 1393، تاثیر جهت دامنه، اقلیم(دما و بارندگی) و خاک بر پهنای دوایر سالیانه گونه زغال اخته درجنگل‌های ارسباران (شمال غرب ایران،بوم شناسی کاربردی.

45-عباس بانج شفیعی، 1393، تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش نسبت فراوانی(پژوهش موردی: جنگل های سردشت، شمال غربی ایران)،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

46-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، 1391، تأثیر سوپرجاذب و آبیاری بر رشد نهال های بنه.،جنگل ایران.

47-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، 1390، تأثیر آفت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول Quercus libani در جنگل های پیرانشهر و سردشت،حفاظت گیاهان.

48-عباس بانج شفیعی جواد اسحاقی راد،احمد علیجانپور،مجید پاتو، 1389، تأثیر آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L. بر پهنای دوایر سالیانه دارمازو مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر و سردشت،اکوسیستم های طبیعی ایران.

49- 1389، تاثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران مطالعه موردی: جنگل خیرود کنار،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

50- 1389، آتش‌سوزی روی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل‌های بلوط اطراف مریوان،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر.

51-علی مهدوی، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی، 1389، زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی (فیزیوگرافی و خاک) مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلام،فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران.

52- 1389، وضعیت تجدید‌‌ حیات طبیعی جنگل‌های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی : منطقه پیردانه پیرانشهر)،جنگل ایران.

53- 1388، بررسی ومقایسه تنوع گیاهان چوبی در دو منطقه حفاظت شده وغیر حفاظتی ارسباران،فصلنامه علمی پژوهشی جنگل وصنوبر.

54- 1386، تاثیر آتش سوزی بر ساختار جنگل ، مطالعه موردی سری چلیر خیرودکنار(حوزه 45 گلبند نوشهر)،پژوهش و سازندگی.

55- 1386، مقایسه تنوع زیستی توده آمیخته سوزنی برگ با توده آمیخته پهن برگ در منطقه کلاردشت،فصلنامه محیط شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1-روناك سليماني،نسرين سيدي ،عباس بانج شفيعي،زهرا باباپور،، 1398، تأثير اسيد جيبرليك بر ميزان پرولين برگ نهال¬هاي بلوط ويول (Quercus libani)،دومين كنفرانس ملي علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدارT دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

2-سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1398، بررسی شاخص فرسایش پذیری خاک در جنگلهای ارسباران،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

3-سمیه یوسفی، سید رستم موسوی میرکلا، امید حسین زاده، عباس بانج شفيعي، 1397، بررسی توقف بهره برداری از جنگلهای هیرکانی در ایران با استفاده از BOCR،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه.

4-سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، جواد اسحاقی راد، مرتضی مولایی، 1396، بررسی مولفههای ارتفاع و ضریب قدکشیدگی درختان در دو منطقه حفاظتشده و غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران.

5-نوشین وفایی، عباس بانج شفيعي، احمد علیجانپور، 1396، تأثیر جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کاری بر عوامل مؤثر بر مدریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت ارتباطی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

6-هادی بیگی،عباس بانج شفيعي،مهدی عرفانیان، امین طیبی، احمد علیجانپور، 1396، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سردشت در دورۀ زمانی 1372 تا 1395،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران.

7-Shadi Tashakori, Nasrin Seyedi, Abbas Banj Shafiei, Naser Abbaspour, 2017, Effect of silicon particles and nanoparticles on drought resistance in oak seedlings,international forestry and environment symposium, Turkey.

8-فاطمه همتی، عباس بانج شفيعي، 1396، ارتباط بین سن، مدرک تحصیلی و درآمد با عوامل مؤثر بر وقوع آتشسوزی در جنگلهای شهرستان ایلام،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی.

9-طیبه امیری، عباس بانج شفيعي، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، هادی بیگی، 1396، کاربرد رویکرد دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در استخراج و اولویت¬بندی معیارهای مؤثر بر مکان¬یابی مکان¬های مناسب استقرار دکل¬های دیده¬بانی آتش¬سوزی جنگلی،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی.

10-فاطمه مستقیمی، نسرین سیدی، عباس بانج شفيعي، اتیلیا کوریا، 1396، سطح ویژه برگ گونههای بلوط و ارتباط آن با آلودگی به موخور،اولین همایش ملی جنگل های شمال ایران گذشته، حال، آینده، دانشگاه گیلان.

11-Banj Shafiei, A., Shami, J., Hossienzadeh, O.,, 2016, Management strategies for sustainable development approach in NW Iran forests using,5th international ecosummit ecological sustainability, France.

12-Banj Shafiei, A., Bahari, M., HajiAgha, M., 2016, The impact of business development on forest degradation trend in Baneh, Kurdistan,5th international ecosummit ecological sustainability, France.

13-مهدی نویدی، عباس بانج شفيعي، الیاس رمضانی، مجید پاتو، 1395، تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی و پراکنش موخور در جنگل های میرآباد سردشت استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس مرکزی. دانشگاه شهرکرد.

14-محمد بهاری، عباس بانج شفيعي، مهدی حاجی آقا، 1394، تأثیر معیشت جایگزین بر روند تخریب جنگلهای شهرستان بانه، استان کردستان،دانشگاه محقق اردبیلی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

15-شهروز مرادی دیرماندریک، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، 1393، ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی.

16-شادی تشکری. نسرین سیدی. عباس بانج شفیعی. ناصر عباسپور، 1394، تأثیر سیلیکون و نانوذرات سیلیکون بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی نهالهای بلوط دارمازو تحت تنش خشکی،دانشگاه ملایر. همایش ملی پژوهشهای نوین در مدیریت منابع طبیعی.

17- 1391، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی (بارندگی و درجه حرارت) بر رویش گونه ذغال اخته Cornus mas L. در جنگل های ارسباران،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

18- 1390، بررسی تغییرات پوشش علفی جنگل بعد از آتش سوزی،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

19- 1391، بررسی زنده مانی و فاکتورهای رویشی نهال های بنه (Pistacia atlantica) با استفاده از روش های مختلف کاربرد سوپر جاذب،نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی، پیرانشهر،ایران.

20- 1391، بررسی مهمترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی موثر بر ....،نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

21- 1391، بررسی مهمترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی موثر بر فراوانی آتش سوزی جنگل های سردشت.،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

22- 1390، تأثیر آبیاری بر رویش قطری نهال های پالونیا تومنتوزا Paulownia tomentosa،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، لرستان،ایران.

23- 1388، تاثیر سرخس عقابی بر کمپوست شدن خاک اره توسکا،همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی.

24- 1389، تأثیر آتش سوزی بر رابطه pH و ماده آلی خاک،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

25- 1390، تأثیر آتش سوزی بر ساختار جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

26- 1389، تأثیر آتش سوزی بر ویژگیهای خاک جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست،، تهران،ایران.

27- 1393، تأثیر آلودگی بر میزان جذب عناصر مس و آهن گونه افرا زینتی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 1393، تأثیر آلودگی هوا بر روی میزان جذب سدیم و پتاسیم برگ درختان شهری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،دومین همایش ملی-دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

29- 1393، تأثیر آلودگی هوا بر میزان کلروفیل و کارتنوئید درخت چنار (مطالعه موردی، شهرستان ارومیه).،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

30- 1393، تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات تبادلات گازی نهال های دو ساله گردو (Juglans regia L.)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1391، تأثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

32- 1391، تأثیر جهت دامنه بر رویش گونه ذغال اخته Cornus mas L. در جنگل های ارسباران،نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

33- 1394، تأثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شوراب استان لرستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

34- 1394، تأثیر سیلیکون و نانوذرات سیلیکون بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی نهالهای بلوط دارمازو تحت تنش خشکی،همایش ملی پژوهشهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، ملایر،ایران.

35- 1392، تأثیر شکل و نوع تله های فرمونی در شکار جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

36- 1394، تأثیر معیشت جایگزین بر روند تخریب جنگلهای شهرستان بانه، استان کردستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

37- 1393، تحلیل نظرات کارشناسان در مورد معیارهای مدیریت جنگل های استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست، اهواز،ایران.

38- 1389، سوپرجاذب و آبیاری بر رویش طولی نهال های بنه،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

39- 1391، محاسبه تنوع گونه ای، پراکنش و ساختار گال های تشکیل شده توسط گونه های جنس Andricus spp. در آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ملایر،ایران.

40- 1393، مقایسه کمی محتوای پرولین و کربوهیدرات¬های محلول در برگ¬های زبان گنجشک در شرایط تنش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41- 1391، نقش حفاظت در تنوع گونه ای توده های بلوط جنگل های زاگرس،همایش ملی جنگل های زاگرس، چالش ها، تهدید ها و فرصت ها، شیراز،ایران.

42- 1390، نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور،همایش ملی جنگل های زاگرس، قابلیت ها و تنگناها، لرستان،ایران.

43- 1393، ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

44- 1387، تاثیر آتش سوزی بر تنوع زیستی و استقرار تجدید حیات گونه های درختی در جنگل راش،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی.

45- 2008, Effect of Fire on Trees Quality and Regenaration in Beech Mountain Forest of Iran, The 8th IUFRO International Beech Symposium.

46- 2007, Effect of Fire on Trees Quality in a Temperate Broadleaves Mountain Forest in North of Iran,Natunal Hazards and Natural Disturabances in Mountain Forests Challenges and Opportunities for Silviculture.

47- 1389، استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

48- 1387، بررسی اثر آتش سوزی بر برخی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک مطالعه موردی: توده دست کاشت کاج تدا در سیاهکل استان گیلان،نهمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

49- 1390، بررسی اثر آتش سوزی بر تجدید حیات گونه های جنگلی،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

50- 1393، بررسی اثر آلودگی هوا بر طول، حداکثر عرض و سطح برگ گونه درختی افرا زینتی،دومین همایش ملی-دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

51- 1392، بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه درختی سماق (Rhus coriaria L.) در دو منطقه کچله و دره خان شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1387، بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا(Paulownia sPP) در استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی: جنگل های سردشت)،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی.

53- 1391، بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگل های استان آذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

54- 1391، بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه ?Pinus nigra Arnold) با مبدا بذر کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست،، تهران،ایران.

55- 1392، بررسی تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه نهال های صنوبر،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1391، بررسی تأثیر کاشت کاج سیاه بر تنوع گونه های علفی (مطالعه موردی: فرودگاه ارومیه)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1387، بررسی تاثیر آتش سوزی بر برخی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک مطالعه موردی : توده دست کاشت کاج تدا در سیاهکل استان گیلان،پنهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-حسام احمدی بیگانی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، 1395، ارزیابی فنی پروژه های پیمانکاری اجرای مالچ پاشی کانون های ریزگرد دریاچه ارومیه،ارتباط با صنعت.

2-نسرین سیدی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، 1393، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهال های گردو Juglans regia،ارتباط با صنعت.

3-احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، جواد معتمدی، 1392، مطالعه طرح جامع مدیریت تالاب و منطقه حفاظت شده نوروزلو،ارتباط با صنعت.

4-عباس بانج شفيعي، احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، 1391، مطالعه روش جامع نمونه برداری از جنگل های شمال و بررسی امکان جایگزینی آن با روش های مناسب تر،ارتباط با صنعت.

5-احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، جواد معتمدی، 1391، طرح جامع و تفضیلی پناهگاه حیات وحش تالاب کانی برازان،ارتباط با صنعت.

6-احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفيعي، 1389، بررسي پراکنش و خصوصيات کمي و کيفي توده هاي ذغال اخته در جنگلهاي ارسباران، طرح پژوهشي دانشگاه اروميه،درون دانشگاهی.

7- 1390، بررسی تاثیر آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L بر رویش قطری گونه های بلوط در جنگل میرآباد سردشت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

8- 1391، تاثیر سوپر جاذب و آبیاری بر رشد و زنده مانی نهال های بنه Pistacia atlantica،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (34)

1-علی زینالزاده، 1398، اثر پیش تیمار، بستر و زمان کاشت بر روی صفات جوانه زنی و رویشی پسته وحشی (Pistacia atlantica) در نهالستان، استاد راهنمای دوم.

2-سمیرا ساسانی فر، 1398، ارزیابی اثرات مدیریت حفاظتی بر خدمات تنظیمی، حمایتی و ویژگیهای اکوسیستم جنگلهای ارسباران.

3-پریناز صالحی، استاد راهنمای اول، تاثیر آتش سوزی بر پویایی برخی از ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک جنگل، سردشت، آذربایجان غربی.

4-غزاله امین دوست، 1397، تعیین عوامل موثر بر میزان موفقیت تعاونی های منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

5-فرناز لرستانی، 1397، تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر ویژگی های کمی و کیفی ارس در ذخیره گاه طبیعی دوستک در اشنویه، شمال غرب ایران، استاد راهنمای دوم.

6-علی علیزاده، 1396، بررسی وضعیت کمی و کیفی تودههای ارس در نیژدره )دره شهدای ارومیه(.

7-سمیره رستمی، 1397، بررسی ویژگی های رویشی و خاک توده های طبیعی و دست کاشت گونه های گز و قره داغ در حاشیه غربی دریاچه ارومیه.

8-هادی بیگی، 1397، بررسي روند طولاني مدت تخريب و بازيابي جنگلهاي سردشت ايران در اثر اعمال سياستهاي مختلف با استفاده از سريهاي زماني لندست.

9-مظهر محمودی، 1397، تأثیر اجرای طرح صیانت بر خصوصیات کمی، کیفی، گسترش موخور و تجدید حیات در توده های جنگلی شهرستان ثلاث باباجانی.

10-ولی قلیزادگان، 1396، ارزیابی دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه.

11-نوشین وفایی، 1396، ررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

12-فاطمه همتی، 1396، ارتباط بین دانش روستايیان درباره آتشسوزی و فراوانی حريق در جنگلهای استان ايلام.

13-فرشاد عبدالهی، 1396، بررسی موفقیت اجرای طرح تغییر الگوی مصرف سوخت روستاهای مجاور جنگل شهرستان سردشت، استان آذربايجان غربی.

14-طیبه امیری، 1396، تعیین موقعیت مکانی استقرار دکلهای ديده بانی آتشسوزی و ايستگاههای و AHP اطفاء حريق در جنگلهای سردشت با رويکرد تصمیم گیری چندمعیاره ANP.

15-فاطمه مستقیمی، 1396، ترکیب ايزوتوپهای پايدار کربن و نیتروژن در موخور و بلوطهای میزبان آن )بلوط ويول، بلوط دارمازو، بلوط ايرانی( در جنگلهای میرآباد سردشت، استان آذربايجانغربی.

16-جعفر شامی، 1393، ارایه راهبرد مدیریتی با رویکرد توسعه پایدار در جنگل های آذربایجان غربی با استفاده از روش SWOT-ANP.

17-رسول حمیدی، 1394، بررسی محصولات فرعی و روش های بهره برداری از آنها در ذخیره گاه آیبک و زیرکلو ماکو.

18-مهدی نویدی، 1395، تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراگنش موخور در جنگل های میرآباد استان آذربایجان غربی.

19-محمد بهاری، 1394، تأثیر رونق کسب‌وکار بر روند تخریب جنگل، مطالعه موردی: شهرستان بانه، استان کردستان.

20-ایمان فعال خواه، 1394، تأثیر فاصله کاشت بر مشخصه های رویشی درختان صنوبر. مطالعه موردی، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه.

21-نسیم گودرزی، 1395، تأثیر جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بر زوال درختان بلوط ایرانی در منطقه شوراب استان لرستان.

22-شهروز مرادي ديرماندريك، 1393، بررسي جنگلشناسي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران در امتداد گراديان ارتفاعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-خديجه صمدزاده گرگري، 1393، بررسي كمي و كيفي، ويژگي هاي خاك و ميزان خطرآفريني درختان چنار شهر اروميه. مطالعه موردي: خيابان شهيد بهشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-نگار اميدي گرگري، 1393، تأثير آلودگي هوا بر ميزان هيدرات هاي كربن، پرولين و كلروفيا در درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-گيتا رحماني، 1393، تأثير آلودگي هوا بر روي عناصر برگ درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-زهرا باباپور عليار، 1393، تأثير آلودگي هوا بر مورفولوِ ژي برگ در درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نغمه پاك گهر، 1393، بررسي روش هاي مختلف رسته بندي و ارائه مناسب ترين روش براي پوشش گياهي (مطالعه موردي: جنگلكاري فرودگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-صابر قاسمپور، 1392، بررسي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي طبيعي سماق در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-نسيم ظرفساز، 1392، تاثير كاربرد سوپر جاذب بر رشد وزنده ماني نهال هاي بنه، گلابي جنگلي، سرو نقره اي و بلوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-هادي بيگي حيدرلو، 1392، تهيه نقشه ريسك آتش سوزي جنگل با استفاده از روش منطق فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي. مطالعه موردي: جنگل هاي سردشت، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-عتيقه اصغري، 1392، تأثير جهت بر روريش قطري درختان زغال اخته در جنگل هاي ارسباران (شمال غرب ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-پريسا غفارنژاد، 1391، بررسي تأثير جنگلكاري كاج سياه بر تنوع گونه اي و ويژگي هاي شيميايي خاك، مطالعه موردي جنگلكاري فرودگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-ريحان لطيفي، 1391، تأثير فاصله كاشت و نوع خاك بر مشخصات كمي وكيفي توده هاي دست كاشت صنوبر در شهرستان ديواندره (استان كردستان-غرب ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-فروغ بهمني، 1391، تأثير بستر كاشت، پوشش بذر،تاريخ كاشت، دور آبياري و مبدا بذر بر ميزان جوانه زني، زنده ماني و ويژگي هاي رويشي كاج سياه (Pinus nigra Arnold) در نهالستان دارلك مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.