• نام و نام خانوادگی
  • جواد اسحاقی راد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده (10)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد اسحاقی راد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385، رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1379، رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1376، رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (35)

1-.

2-.

3-جواد اسحاقی راد, 2015, Irrigation effects on diameter growth of 2-year-old Paulownia tomentosa saplings,Journal of Forestry Research.

4-جواد اسحاقی راد, 2014, Allometric equations for predicting aboveground biomass of beech-hornbeam standsin the Hyrcanian forests of Iran,Journal of Forest Science.

5-جواد اسحاقی راد, 2014, Earthworms as indicators for different forest management types and human disturbance in Ilam oak forest, Iran,Folia Forestalia Polonica.

6-جواد اسحاقی راد, 2014, Biodiversity of scleractinian corals in the reefs of Qeshm and Larak Islands of the Persian Gulf, in association with environmental variables,Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.

7-جواد اسحاقی راد, 2014, Deadwood assessment in different developmental stages of beech(Fagus orientalis Lipsky) stands in Caspian forest ecosystems,INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.

8-جواد اسحاقی راد, 2012, Effects of strip and single-tree selection methods on woody species diversity in Caspian forests (Iran),International Journal of Forest, Soil and Erosion.

9-جواد اسحاقی راد, 2012, The effect of altitude and aspect on rangeland plant diversity,Journal of Rangeland science.

10- 2010, The distribution of ecological species groups in Fagetum communities of Caspian forests: Determination of effective environmental factors,flora.

11- 2009, Comparison of Plant Species Diversity with Different Plant Communities in Deciduous Forests,Int. J. Environ. Sci..

12-جواد اسحاقی راد، 1394، ارتباط بین پوشش گیاهی و عاملهای فیزیوگرافی در جنگل کرانرودی دره خان در جنوب ارومیه،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

13-جواد اسحاقی راد، 1394، تأثیر حذف گونه های نادر بر آنالیز مؤلف? اصلی (بررسی موردی: سری جمند نوشهر)،پژوهش و توسعه جنگل.

14-جواد اسحاقی راد، 1394، تغییرات پوشش گیاهی و ویژگیهای خاک جنگل معتدله پس از اجرای شیوه تکگزینی (مطالعه موردی: جنگل گلبند- نوشهر)،جنگل و فرآورده های چوبی.

15-جواد اسحاقی راد، 1394، تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونه های گیاهی در دامنه های شمالی جنگلهای کرمانشاه،پژوهش و توسعه جنگل.

16-جواد اسحاقی راد، 1393، گونه های گیاهی شاخص برای بررسی شرایط ادافیکی جنگل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در اکوسیستم جنگلی بلوط،مجله پژوهشهای گیاهی.

17-جواد اسحاقی راد, 1393, بررسی امکان سرخسها بعنوان شاخص زیستی شرایط رویشگاهی در جنگلهای شمال,فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.

18-جواد اسحاقی راد، 1393، تأثیر بستر کاشت، دور آبیاری، مبدأ بذر، پوشش بذر و تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر کاج سیاه،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

19-جواد اسحاقی راد، 1393، مقایسه تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی توده های پهن برگ شاهد و مدیریت شده،اکولوژی کاربردی.

20-جواد اسحاقی راد، 1393، ارزیابی کمی جنگلکاری کاج سیاه (Pinus nigra) و تأثیر آن بر تنوع گونه ای و ویژگی های شیمیایی خاک اکوسیستم های مرتعی (پژوهش موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه)،مجله جنگل ایران.

21-جواد اسحاقی راد، 1393، بررسی اثر حاشیه ای بر ترکیب و پراکنش گیاهان در جنگل های بلوط،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

22-جواد اسحاقی راد، 1393، تغییرات ذخایر وزنی حوض کربن آلی خاک در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی،اکولوژی کاربردی.

23-جواد اسحاقی راد، 1393، تغییرات ترکیب و تنوع گونه‌ای گیاهان زیراشکوب در توده‌های خالص و آمیخته راش شرقی،مجله جنگل ایران.

24-جواد اسحاقی راد، 1392، مدل سازی زی توده تنه گونه راش با استفاده از معادلات آلومتریک در جنگل های هیرکانی،مجله جنگل ایران.

25-جواد اسحاقی راد، 1392، مقایسه کمی خردزیستگاه‌ها در جنگل‌های خزان کننده با سابقه مدیریتی متفاوت (مطالعه موردی: جنگل گلبند- نوشهر)،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

26-جواد اسحاقی راد، 1391، بررسی کاربرد سوپرجاذب و دوره آبیاری بر رشد نهالهای بنه،مجله جنگل ایران.

27-جواد اسحاقی راد، 1390، تأثیر آفت جوانه خوار بلوط بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول در جنگلهای پیرانشهر و سردشت،نشریه حفاظت گیاهان.

28-جواد اسحاقی راد، 1390، تأثیر فعالیتهای تفرجی بر پوشش گیاهی و خاک پارک جنگلی،مجله جنگل ایران.

29- 1389، بررسی تنوع زیستی و غنای گونه های در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه حفاظت شده کبیر کوه،فصلنامه علمی پژوهشی جنگل و صنوبر ایران.

30- 1389، بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی جنگلهای بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی،مجله جنگل ایران.

31-جواد اسحاقی راد، 1389، زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی،فصلنامه تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران.

32- 1388، ارتباط بین پوشش های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش مطالعه موردی: جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود کنار نوشهر،فصانامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

33-جواد اسحاقی راد، 1388، تاثیر اجرای شیوه تک گزینی بر تنوع گیاهان چوبی،مجله جنگل ایران.

34- 1387، تعیین تعداد بهینه گروههای اکولوژیک در طبقه بندی پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی - پژوهشی خیرود کنار نوشهر)،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

35- 1388، تاثیر اجرای شیوه تک گزینی بر تنوع گیاهان چوبی مطالعه موردی: سری یک جنبه سرا-گیلان،مجله جنگل ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1-.

2- 1390, Deadwood dynamics in managed and unmanaged forest of beech,The 9th international beech symposium, Dresden,Germany.

3- 2008, Determination and Analysis of Ecological Species Groups with Respect to Environmental Factors,IUFRO.

4- 2010, Effect of Aspects on Tree Ring Width in Cornus mas, a Case Study: Arasbaran Forest, NW Iran,World Dendro and The 8 International Conference on Dendrochronology, rovaneim,finland.

5- 2013, Impact of recreation on vegetation and soil in Zagros forests,The GIAN International Symposium on” Biodiversity in Zagros Region, تهران,ایران.

6- 2007, Natural Disturbance and Gap Dynamics at Small-Scale in Beech Community of Caspian Forests,Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests.

7- 2013، اثر قرق بر خصوصیات فیزیکی خاک(مطالعهموردی:جنگلهای پیرانشهر)،international conference of IALE-Iran، اصفهان،ایران.

8- 1392، ارزیابی تنوع جنگل در ساختار عمودی با استفاده از شاخص های موجود،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1389، استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیائ اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

10- 1388، استفاده از معرف های زیستی در پیش بینی شرایط حاصلخیزی خاک جنگل های راش مطالعه موردی : جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار نوشهر،همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی.

11- 1391، بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه سنجد،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1391، بررسی تأثیر کاشت کاج سیاه برتنوع گونه¬های علفی (مطالعه موردی: فرودگاه ارومیه)،مقالات کامل دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1390، بررسی رشد دوسویه از روتیفرهای بومی ایران در تغذیه با ترکیبات غذایی مختلف،اولین همایش ملی آبزی پروری ایران، بنر انزلی،ایران.

14- 1394، بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی ، مطالعه موردی شهرستان بانه استان کردستان،سومین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

15- 1393، پراکنش و تنوع کلاسه‌های قطری درختان در توده‌های مدیریت‌شده و شاهد جنگل‌های هیرکانی،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

16- 1393، پروتکل تبدیل داده ها برای بهبود نتایج اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

17- 1389، تاثیر سوپر جاذب و ابیاری بر رشد طولی نهال های بنه،اولین همایش تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

18- 1390، تأثیر آبیاری بر رویش قطری نهالهای پالونیا تومنتوزا،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، خرم آباد،ایران.

19- 1392، تأثیر بهره برداری سنتی بر غنا و تنوع گونه های چوبی در جنگلهای بلوط غرب،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1391، تأثیر بهره برداری سنتی بر فراوانی و تنوع گونه ای تجدید حیات گونه های چوبی در توده تخریب یافته و کمتر تخریب یافته بلوط غرب،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

21- 1391، تأثیر ترکیب بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

22- 1391، تأثیر ترکیب بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه با مبدأ بذر ارومیه،نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با محوریت تولید ملی، تهرلن،ایران.

23- 1390، تأثیر تغییرات اقلیمی بر کاهش تنوع زیستی،همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و منابع طبیعی، ارومیه،ایران.

24- 1391، تأثیر شیوه تک گزینی بر تنوع گونه ای توده های پهن برگ خزان کننده،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

25- 1393، تأثیر عامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های چوبی در زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل¬های سردشت)،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

26- 1393، تأثیر عوامل اکولوژیک شیب و جهت بر تنوع گونه های چوبی در زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل¬های سردشت)،سومین همایش تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و منابع طبیعی، ارومیه،ایران.

27- 1391، تأثیر فاصله از رودخانه بر تنوع گونه ای در جنگل های کنار رودخانه ای،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 2013، تأثیر قرق بر تنوع گونه¬های درختی و درختچه ای در جنگلهای زاگرس شمالی( مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر)،internatinal conference of IALE، اصفهان،ایران.

29- 1393، تأثیرجنگلکاری کاج سیاه بر ترکیب گونه های علفی،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

30- 1394، تغییرات ترکیب، تنوع گونه ای گیاهی و ویژگیهای خاک در طول گرادیان تخریب درجنگلهای بلوط زاگرس شمالی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

31- 1394، کاربرد شاخص­های عددی ریرفکشن و جک­نایف در ارزیابی غنای گونه جنگلهای بلوط،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

32- 1392، مطالعه فلور جنگلهای چهارزبر در استان کرمانشاه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

33- 1391، نقش حفاظت درتنوع گونه ای توده های بلوط جنگل های زاگرس،همایش ملی جنگلهای زاگرس، شیراز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، سازگاری گونه پالونیا تومنتوزا Paulownia tomentosa در استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1393، تأثیر غنای گونه ای اشکوب درختی بر تنوع گونه ای گیاهان زیر اشکوب(مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار-نوشهر)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1387، بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا Paulownia spp در استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی : جنگل های سردشت)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (14)

1-سحر مكرم، 1392، تاثير بهره برداري سنتي جنگل بر تنوع گونه هاي چوبي در طبقات مختلف ارتفاعي جنگل بلوط سردشت، شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فوزيه سليماني، 1392، اثر حاشيه اي جنگل بر تنوع گونه اي گياهان جنگل هاي بلوط (مطالعه موردي: جنگلهاي كرمانشاه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-آمنه خانعليزاده، 1392، مقايسه تنوع گونه‌اي گياهي و ويژگي‌هاي خاك در جنگل شاهد و جنگل مديريت‌شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سالار تارم، 1393، خصوصيات كمي و ويژگي هاي رويشگاهي توده هاي طبيعي زالزالك زرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عاطفه مطلب پور، 1393، تاثير عوامل فيزيوگرافي بر تنوع گونه هاي چوبي و اجتماع گونه هاي بلوط در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل هاي سردشت)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نغمه پاك گهر، 1393، بررسي روش¬هاي مختلف رسته¬بندي و ارائه مناسب¬ترين روش براي پوشش گياهي(مطالعه موردي: جنگلكاري فرودگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سيما لطفي، 1393، محصولات غيرچوبي جنگل، روشهاي بهره برداري و ارزش اقتصادي آنها در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-مژگان منبري، 1391، بررسي عوامل اكولوژيك موثر بر پراكنش سنجد و برآورد توليد آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مريم محمودي، 1391، بررسي تركيب، غنا و تنوع گونه اي جنگل هاي كنار رودخانه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فروغ بهمني، 1391، تأثير بستر كاشت، پو شش بذر، دور آبياري و مبدأ بذر بر رشد و زنده ماني نهالهاي كاج سياه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پريسا غفارنژاد موتاب پيشه، 1391، بررسي تأثير جنگل كاري كاج سياه (Pinus nigra ) برتنوع گونه اي و ويژگي هاي شيميايي خاك(مطالعه موردي جنگل كاري فرودگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عثمان صالح زاده، 1394، تاثير تخريب انساني بر تركيب، تنوع گونه اي گياهي و ويژگيهاي خاك در جنگلهاي بلوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-آرزو محمودي، 1394، تعيين عوامل محيطي موثر بر پراكنش گروه گونه هاي اكولوژيك در اكوسيستمهاي جنگلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ايوب فتح اللهي، 1394، تاثير عوامل فيزيوگرافي و خاك بر خصوصيات كمي و كيفي گونه ممرز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-.

2-اکولوژی کمی، دکتری.

3-ارزیابی توان اکوسیستمهای جنگلی، دکتری.

4-جامعه شناسی گیاهی، کارشناسی ارشد.

5-تنوع زیستی، کارشناسی ارشد.

6-اکولوژی جنگل، کارشناسی.

7-درخت شناسی2، کارشناسی.

8-درخت شناسی1 ، کارشناسی.

9-مبانی اکولوژی، کارشناسی.

10-.
جوایز و افتخارات (6)

1-.

2- 1396، دریافت پایه تشویقی اجرایی،دانشگاه ارومیه.

3- 1395، دریافت پایه تشویقی آموزشی،دانشگاه ارومیه.

4-.

5- 1390، دریافت پایه تشویقی آموزشی ،دانشگاه ارومیه.

6- 1390، پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه ،دانشگاه ارومیه.