• نام و نام خانوادگی
  • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (19)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، مهندسی منابع طبیعی- شیلات،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی- شیلات،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، مهندسی منابع طبیعی- شیلات،دانشگاه تربیت مدرس.
مقالات ژورنال (39)

1-Shilan Mohammadi, Nasrollah Ahmadifard, Behrooz Atashbar, Abbas Nikoo, Ramin Manaffar, 2021, Long-term effect of zinc oxide nanoparticles on population growth, reproductive characteristics and zinc accumulation of marine rotifer, Brachionus plicatilis,International Journal of Aquatic Biology, Vol 9, No 5 .

2-Sirwe Ghaderpour, Nasrollah Ahmadifard *, Naser Agh, Zakaria Vahabzadeh, Alicia Estevez, 2021, Short-term enrichment of microalgae with inorganic selenium and zinc and their effects on the mineral composition of marine rotifer Brachionus sp.,Aquaculture nutrition, Volume 27, Issue 6 -Pages 2772-2785.

3-Hadi Jamali , Nasrollah Ahmadifard, , Farzaneh Noori , Enric Gisbert , Alicia Estevez , Naser Agh, 2020, ecithin-enriched Artemia combined with inert diet and its effects on reproduction and digestive enzymes of Aequidens rivulatus,Aquaculture.

4-Sirwe Ghaderpour, Nasrollah Ahmadifard *, Naser Agh, Zakaria Vahabzadeh, Alicia Estevez, Long-term incorporation of Selenium and Zinc in microalgae Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata and its effects on rotifer,Aquaculture Reseasrch (Urder Review).

5-قربان طاطار، نصرالله احمدی فرد*، رامین مناف فر، 1400- جلد ۱۲ شماره ۴۸ صفحات ۳۹-۲۹، تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم بر درصد تخم گشایی سیست، بقاء و رشد Artemia franciscana،مجله اقيانوس شناسي.

6-سروه قادرپور، نصراله احمدی فرد*، ناصر آق، ذکریا وهاب زاده، آليسيا استوز، دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 165-178 ، اثرات غنی سازی جلبک‌های نانوکلروپسیس و ایزوکرایسیس به صورت همزمان با سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد و میزان مواد معدنی روتیفر آب شور Brachionus plicatilis،مجله شيلات دانشگاه تهران.

7-فرشید مرادی، نصرالله احمدی فرد*، امیر توکمه چی، 1400- جلد ۳۰ شماره ۳ صفحات ۳۸-۲۵، تاثیر باکتری پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana،مجله علمي شيلات ايران.

8-بهمن فیضی، نصراله احمدی فرد، مهدی عرفانیان، 1400- جلد ۱۳ شماره ۳ ، بررسی تغییرات ماکروفیت ها و جلبکهای دریاچه‌ی زریوار با استفاده از ماهواره لندست در بازه‌ی زمانی 1984 تا 2016،مجله اكوبيولوژي تالاب.

9-.

10-زانيار فتحی نصراله احمدي فرد، 1399، بررسی تأثیر پساب شهری بر کیفیت آب رودخانه سقز با استفاده از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شاخص کیفی،نشریه علمی اکوبیولوژی تالاب.

11-طیب ویسی، نصراله احمدیفرد، ناصر آق، مرتضی کمالی، 1397، تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخصهای زیستی هیلسنهوف و شانون،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

12-شاهین نهالی نصراله احمدیفرد *، ناصر آق ، ناصر صمدی، 1398، غنی سازی جلبک دونالیلا و آرتمیای بکرزا ارومیه با روی معدنی،اقیانوس شناسی.

13-Yaser Abdollahi, Nasrollah Ahmadifard, Naser Agh, Kaveh Rahmanifarah & Mohammad Amin Hejazi , β-Carotene-enriched Artemia as a natural carotenoid improved skin pigmentation and enhanced the mucus immune responses of platyfish Xiphophorus maculatus,Aquaculture International volume 27, pages1847–1858 (2019).

14- 2019، تاثیر پسآب شهری بر ساختار ماهیان در رودخانه سقز، استان کردستان،مجله علمی شیلات ایران.

15-هادی جمالی ، نصرالله احمدی فرد، فرزانه نوری ، ناصر آق، انریک گیسبرت، 1397، بررسی ترکیبات بیوشیمیایی و کلاسههای چربی ناپلی و بیومس Artemia franciscana غنی شده با لسیتین سویا،شیلات، مجله منابع طبیعی ایران.

16-Rezaei Aminlooi V. Ahmadifard N., Tukmechi A., Agh N., 2018, Investigation of Microbiota of Artemia franciscana Fed by Bacterial Probiotic Bacillus subtilis and Yeast Saccharomyces Cerevisiae under Laboratory Conditions.

17-Vahid Rezaei Aminlooi | Nasrollah Ahmadifard | Amir Tukmechi | Naser Agh, 2018, Improvement of reproductive indices, lysozyme activity, and disease resistance in live‐bearing ornamental fish, Poecilia latipinna using Artemia supplementation with treated yeast cell, Saccharomyces cerevisiae.

18-شاهین نهالی، نصراله احمدی فرد، ناصر آق، ناصر صمدی، 1397، تاثیر جلبک Dunaliella salina غنی شده با روی معدنی بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای تولیدمثلی Artemia parthenogenetica ا طراف دریاچه ارومیه،دوفصلنامه علوم آبزی پروری.

19-هادی جمالی، نصراله احمدی فرد، فرزانه نوری، ناصر آق، انریک گیسبرت، 1397، بررسی ترکیبات بیوشیمایی و کلاسه های چربی ناپلی و بیومس Artemia Franciscana‌غنی شده با لستین سویا،شیلات دانشگاه تهران.

20-وحيد رضايي امينلويي ، نصراله احمدي فرد، امير توکمه چي، ناصر آق.، 1397، بررسی میکروبیوتای بدن آرتمیا فرانسیسکانا تغذیه شده با پروبیوتیک باکتریایی باسیلوس سابتیلیس و مخمر ساکارومایسس سرویزیه در شرایط آزمایشگاهی،مجله علوم و فنون شیلات.

21-Yosra abbasi, Nasrollah Ahmadifard, Amir Tukmechi, 2019, Effect of probiotic Pediococcus acidilactici on growth, reproductive and bacterial count of marine rotifer Brachionus plicatilis,International Journal of Aquatic Biology.

22-Vahid Rezaei Aminlooi, Nasrollah Ahmadifard, Amir Tukmechi, Naser Agh, 2019, Improvement of reproductive indices, lysozyme activity and disease resistance in live-bearing ornamental fish, Poecilia latipinna using Artemia supplementation with treated yeast cell, Saccharomyces cerevisiae,Aquaculture Research.

23-Hadi Jamali, Nasrollah Ahmadifard, Farzaneh Noori, Naser Agh, Enric Gisbert, 2018, Improving co‐feeding strategies for Neotropical green terror cichlid (Aequidens rivulatus) larvae with lecithin‐enriched Artemia franciscana nauplii: Effects on survival, growth performance and body composition,Aquaculture Research.

24-مريم دلشاد ، نصراله احمدي فرد، بهروز آتشبار ، مرتضي کمالي، 1397، بررسي کيفيت آب رودخانه قره سو اردبيل در محدوده کارگاه هاي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان،مجله علمی شیلات ایران، سال بیست و هفت/شماره 2.

25-طیب ویسی 1، نصراله احمدی فرد، ناصر آق و مرتضی کمالی، 1397، بررسی تأثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر کیفیت آب رودخانه سیروان با استفاده از شاخصهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی،مجله بوم شناسی آبزیان، 51-45 :8.

26-Kaveh Nematzadeh, Nasrollah Ahmadifard, Naser Samadi, Naser Agh, Sirwe Ghaderpour, 2018, The effects of zinc-enriched Saccharomyces cerevisiae on the growth and mineral composition of marine rotifer, Brachionus plicatilis,International Journal of Aquatic Biology, Int. J. Aquat. Biol. 6(2): 88-94 .

27-Nasrollah Ahmadifard & Vahid Rezaei Aminlooi & Amir Tukmechi & Naser Agh, 2018, Evaluation of the Impacts of Long-Term Enriched Artemia with Bacillus subtilis on Growth Performance, Reproduction, Intestinal Microflora, and Resistance to Aeromonas hydrophila of Ornamental Fish Poecilia latipinna,Probiotics and Antimicrobial Proteins.

28-Farogh Sheykhi, Nasrollah Ahmadifard*, Naser Samadi, Kaveh Nematzadeh, 2018, The effect of different concentrations of organic and inorganic zinc on the growth and zinc content in yeast (Saccharomyces cerevisiae),Biological Journal of Microorganism.

29-Mahmood Azimirad, Saeed Meshkini, Nasrollah Ahmadifard, Seyed Hossein Hoseinifar, 2016, The effects of feeding with synbiotic (Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide) enriched adult Artemia on skin mucus immune responses, stress resistance, intestinal microbiota and performance of angelfish (Pterophyllum scalare),Fish and Shellfish Immunology, Volume 54, 516-522.

30-Mahmood Azimirad, Said Meshkini, Nasrollah Ahmadifard, Seyed hossein Hoseinifar, 2016, The study of enrichment capability of adult Artemia franciscana with singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide,International Journal of Aquatic Biology, 4(2): 96-101.

31-Abdolmohammad Kennari , Nasrollah Ahmadifard, Maryam Kapourchali, Jafar Seyfabadi, 2008, Effect of two microalgae concentrations on body size and egg size of the rotifer Brachionus calyciflorus,Biologia, Volume 63, Issue 3, pp 407–411.

32-Abdolmohammad Kennari, Nasrollah Ahmadifard, Maryam Kapourchali, Jafar Seyfabadi, 2008, Comparison of Growth and Fatty Acids Composition of Freshwater Rotifer, Brachionus calyciflorus Pallas, Fed with Two Types of Microalgae at Different Concentrations ,JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY, Vol. 39, No. 2 Pp 235-242.

33-Nasrollah Ahmadifard, 2015, Comparison the effect of three commercial enzymes for enzymatic hydrolysis of two substrates (rice bran protein concentrate and soy-been protein) with SDS-PAGE,Journal of Food Science and Technology.

34-Nasrollah Ahmadifard, 2015, Evaluation of growth, survival and body composition of larval white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed the combination of three types of algae,International Aquatic Research.

35-نصراله احمدی فرد، 1394، کاهش آثار زیست محیطی پساپ قزل آلای رنگین کمان با استفاده از فناوری بیوفلوک،مجله محیط زیست طبیعی.

36-نصراله احمدی فرد، 1393، تاثیر غلظت های مختلف جلبک Tetraselmis suecica بر فاکتورهای تولید مثلی روتیفر Brachionus plicatilis،علوم و فنون شیلات.

37-نصراله احمدی فرد، 1393، تاثیر غلظتهای مختلف جلبک خشک (کلرلا ولگاریس) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس Brachionus plicatilis اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور،مجله بهره برداری و پرورش آبزیان.

38-نصراله احمدی فرد، 1393، تولید کنسانتره پروتئینی سبوس برنج( رقم هاشمی) و بررسی برخی از خصوصیات کاربردی آن،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

39-نصراله احمدی فرد، 1392، تأثیرات جانشینی پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد، زند همانی و ترکیب اسید های آمینة بدن آلوین ماهی قزل آلای رنگی نکمان ) Oncorhynchus mykiss ).،نشریه شیلات- مجله منابع طبیعی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-نصراله احمدی فرد، شاهین نهالی، کاوه نعمت زاده، ناصر آق، ناصر صمدی، 1397، بررسی تاثیر مخمر Saccharomyces services و جلبک Dunaliella salina غنی شده با روی سولفات بر میزان تجمع روی در آرتمیا Artemia parhtenogenetica و روتیفر Brachionus plicatilis،اولین کنفرانس ملی و کارگاه بین المللی غذای زنده.

2-ساره فرهادی ، نصراله احمدی فرد، 1397، نقش ریزجلبکها در تصفیه پسابها،اولین کنفرانس ملی و کارگاه بین المللی غذای زنده .

3-یاسر عبداللهی دولاما ، نصرالله احمدي فرد ، ناصر آق ، کاوه رحمانی فرح ، محمد امین حجازی، 1397، ارزیابی آرتمیای غنیشده با بتاکاروتن جلبک Dunaliella salina بر شاخصهای رنگ و میزان کاروتنوئید پوست ماهی زینتی پلاتی Xiphophorus maculatus ،اولین کنفرانس ملی و کارگاه بین المللی غذای زنده.

4- 1392، ارزیابی های زیستی اثر تغییر اقلیم بر تولید آبزیان و چگونگی سازش با آن،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.

5- 1394، بررسی اثرات سین بیوتیک Pediococcus acidilactici و فروکتوالیگوساکارید غنی شده در آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( بالغ بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس های محیطی بچه ماهی آنجل ) Pterophyllum scalare،سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند، تهران،ایران.

6- 1392، بررسی ارزش غذایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون های مورد استفاده در آبزی پروری،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.

7- 1394، بررسی رشد، بقاء و میکروفلوردر آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( تغذیه شده با مکمل های پروبیوتیکی در کشت های انبوه،نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزیزمین سالم، کرج،ایران.

8- 1393، تاثیر نوع و غلظت های مختلف جلبک بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور B.plicatilis،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

9- 1394، غنی سازی آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( با سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید،سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند، تهران،ایران.

10- 1393، مطالعه غلظتهای مختلف جلبک رشته ای Oscilatoria بر شاخصهای رشد روتیفر آب شور B.plicatilis،اولین همایش آبزی پروری نوین- چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

11- 1392، معرفی پریان میگو(Fairy shrimp) به عنوان جایگزین آرتمیا در پرورش ماهیان آب شیرین،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-نصراله احمدی فرد، احمد ایمانی و کوروش سروی مغانلو، 1396، اصول تکثیر و پرورش ماهی ،تدوین .

2-نصراله احمدی فرد، 1395، روتیفرها (جمع آوری، شناسایی و کشت)،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-نصراله احمدی فرد، 1399، "امکان سنجی استفاده اس پساب های صنعتی در کشت جلبک اسپیزولینا و بزرسی میشان رشد و تزکیبات بیوشیمیایی آن،برون سازمانی- سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.

2-نصراله احمدی فرد، 1399، کشت جلبک اسپیزولینا با محیط های کشت ارسان و بزرسی تزکیبات بیوشیمیایی و رنگدانه های آن"،برون سازمانی- سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.

3-نصراله احمدی فرد، اثر پروبيوتيكهاي باسيلوس سابتيليس و پديكوكوس اسيديلاكتيسي بر شاخص هاي رشد، بقا و ميزان مقاومت در برابر باكتري بيماريزاي ويبريو كمپلي در روتيفر آب شور براچيونوس پليكاتيليس،دانشگاه ارومیه.

4-نصراله احمدی فرد، تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات (امعاء و احشاء) صدف Megapitaria squalida و بررسی برخی از ترکیبات و شاخص های شیمیایی آن ،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (19)

1-سروه قادرپور، 1400، ارتقای کمی و کیفی روتیفر آب شور با استفاده از جلبک تقویت شده با مواد معدنی، ویتامین¬ها و اسیدهای چرب، استاد راهنما.

2-آلتون مرادی، 1399، کشت و تولید جلبک اسپیرولینا با محیط¬های کشت¬ ارزان و بررسی ترکیبات بیوشیمیایی و رنگدانه¬های آن با اهداف تجاری، استاد راهنما.

3-یعقوب عابدی تبار، 1398، امکان سنجی استفاده از پساب¬های صنعتی در کشت جلبک اسپیرولینا و بررسی میزان رشد و ترکیبات آن، نصراله احمدی فرد.

4-فرشید مرادی، 1398، تاثیر پروبیوتیک Pediococcus acidilactici " در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana.

5-قربان طاطار، 1398، تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم بر درصد تخم گشایی سیست، بقاء و رشد Artemia franciscana.

6-زانیار فتحی، 1397، بررسي پراكنش و تنوع زيستي ماهيان رودخانه سقز استان كردستان، نصراله احمدی فرد.

7-هادی جمالی، 1397، تاثیر تغذیه همزمان لارو و مولد ماهی سیچلاید گرین ترور () با غذای تجاری و Artemia franciscana غنی شده با لستین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و شاخص های تغذیه ای، ایمنی و تولید مثلی، نصراله احمدی فرد - فرزانه نوری - .

8-طيب ويسي، 1395، اثرات پساب مزارع پرورش ماهي پالنگان بر پراكنش و فراواني جوامع ماكروبنتوزي و كيفيت آب رودخانه سيروان کردستان (استاد راهنما).

9-مريم دلشاد، 1395، بررسي كيفيت آب، پراكنش و فراواني جوامع ماكروبنتوزي رودخانه قرر سرو اردبير د ر محروود مررارع پرورش ماهي (استاد راهنما).

10-کاوه نعمت زاده، 1395، تأثير مخمر همراه با روي آلي و معدني بر رشد و ترکيب بدني روتيفر آب شور (استاد راهنما).

11-بهمن فيضي، 1395، بررسي تغييرات زماني و مکاني ماکروفيت¬هاي درياچه زريوار کردستان (استاد راهنما).

12-فاروق شیخی، 1396، تاثیر غلظت های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوی عنصر روی در مخمر نانوایی(استاد راهنما).

13-شیلان محمدی، 1396، بررسی تأثیرات نانو ذرات روی بر روتیفر آب شور Brachionus plicatilis و تعیین آستانه سمیت آن (استاد راهنما) .

14-یاسر عبدالهی، 1396، ارزيابي آرتمياي غني¬شده با بتاکاروتن جلبک Dunaliella salina بر ميزان رنگ، کاروتنوئيد پوست و فاکتورهاي توليدمثلي ماهي زينتي پلاتي (Xiphophorus maculatus)، (استاد راهنما).

15-وفا فرهمندي، 1392، تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم توده سازي با منابع كربني متفاوت جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-احمد احمدي، 1393، مقايسه اثرات جلبك خشك (كلرلاي پودري) با جلبكهاي تازه (Isochrysis galbana و Nannochloropsi oculata) بر فاكتورهاي رشد، توليد مثل و تركيبات بدني روتيفر آب شور Brachionus plicatilis، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مسعود مهرابي، 1393، تاثير برخي پروبيوتيك ها بر رشد و بقاء ناپلي آرتميا فرانسيسكانا در مواجهه با باكتري ويبريو كمپبليVibrio campbelliiدر شرايط آزمايشگاهي (گنتوبيوتيك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-وحيد رضايي، 1394، استفاده از مخمر ساكارومايس سرويسيه (Saccharimyces cervisiae) و باسيلوس سابتيليس (Bacillus subtilis) به عنوان مكمل پروبيوتيكي در آرتميا فرانسيسكانا و تاثير آنها بر كارآيي توليد مثلي، بازماندگي و مقاومت در مواجهه با باكتري آئروموناس هيدروفيلا در ماهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-محسن ستوده، 1394، تاثير جايگزيني غذاي تجاري با كرم خاكي بر شاخص¬هاي رشد، بقاء،تعداد لاروهاي حاصلو مقاومت لاروها در برابر استرس شوري در ماهي دم شمشيري (Xiphophorus helleri)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1-بیوتکنولوژی کشت ریز جلبکها، دکتری.

2-مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری، دکتری.

3-لیمنولوژی پیشرفته ، کارشناسی ارشد.

4-بوم شناسی پیشرفته دریا، کارشناسی ارشد.

5-اکولوژی پلانکتون، کارشناسی ارشد.

6-مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری، دکتری.

7-تکثیر و پرورش غذای زنده، کارشناسی ارشد.

8-هیدروبیولوژی پیشرفته ، کارشناسی ارشد.