بیوگرافی کوتاه           

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نژاد حبیب وش

مدارک تحصیلی:

کارشناسی :زیست شناسی - علوم گیاهی 

کارشناسی ارشد: اکولوژی و تاکسونومی گیاهی

دکتری: علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: استادیار- پایه 10

گروه آموزشی: زیست شناسی

آدرس محل کار: دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

پست الکترونیک: f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: بیوسیستماتیک - گیاه پالایی -اثرات تنش های مختلف و کودهای زیستی روی مواد موثره گیاهان دارویی- بررسی و مطالعه تنوع گیاهان دارویی بر اساس متابولیت های ثانویه- تاثیرات اقلیم روی جمعیت های گیاهی- مطالعات اتنوبوتانی گیاهان دارویی 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (21)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • فاطمه نژاد حبیب وش
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نژاد حبیب وش

مدارک تحصیلی:

کارشناسی :زیست شناسی - علوم گیاهی 

کارشناسی ارشد: اکولوژی و تاکسونومی گیاهی

دکتری: علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)

مرتبه علمی: استادیار- پایه 10

گروه آموزشی: زیست شناسی

آدرس محل کار: دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

پست الکترونیک: f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: بیوسیستماتیک - گیاه پالایی -اثرات تنش های مختلف و کودهای زیستی روی مواد موثره گیاهان دارویی- بررسی و مطالعه تنوع گیاهان دارویی بر اساس متابولیت های ثانویه- تاثیرات اقلیم روی جمعیت های گیاهی- مطالعات اتنوبوتانی گیاهان دارویی 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-فاطمه نژاد حبیب وش، 1403، بررسی صفات رشدی و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی گلرنگ Carthamus tinctorius رقم صفه تحت تاثیر هیومیک اسید و کلات روی . پذیرش جهت چاپ.،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

2-فاطمه نژاد حبیب وش، 1403، تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و محلول پاشی کلات روی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری. پذیرش جهت چاپ. ،مجله یافته های نوین در علوم زیستی.

3-ارسلان پیروش-محمد علی شیخ محسنی- فاطمه نژاد حبیب وش، 1399.(3).47، خصوصیات مورفولوژیکی و غلظت فنل کل گیاه دارویی سرخارگل( purpurea Echinacea) تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن،مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

4-فاطمه نژاد حبیب وش- ارسلان پیروش- علی حیدرزاده، 1401- 53(2)، مطالعه سطوح مختلف کلات آهن و نانوکلات آهن بر ترکیبات اسیدچرب و درصد روغن کلزا (Brassica napus) در مراحل مختلف رشدی،نشریه علوم گیاهان زراعی ایران.

5-فاطمه نژاد حبیب وش- محمد باقر رضایی، 1400- 15(3)، بررسی تاثیر رویشگاه و مراحل مختلف رشد بر تغییرات بازده اسانس و ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه بابونه آناتولی (Anthemis wiedemanniana (Fisch. & C.A. Mey.) Holub)،نشریه مرتع.

6-محمد علی شیخ محسنی-فاطمه نژاد حبیب وش- ارسلان پیروش، 1400. (5) 1.، تأثیر اوره، نانوکودنیتروژن و آمینواسید بر ترکیبات پلی‌فنولی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.) ،مجله تغذیه گیاهان باغی.

7-فاطمه نژاد حبیب وش، 95-85: 8(27)،1395، مطالعه فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه حفاظت شده راژان در استان آذربایجان غربی- . ،تاکسونومی و بیوسیستماتیک.

8-فاطمه نژاد حبیب وش، Phytochemical Composition of the Essential oil of Anthemis wiedemanniana Fisch. and C.A. Mey. (Asteraceae) from Iran during Different Growth Stages.5: 1349- 1359.،Journal of Essential oil Bearing Plants. 2017.

9-فاطمه نژاد حبیب وش، 1397، بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (Salvia L.) در استان آذربایجان غربی. . 6 (2): 11-1.،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

10-فاطمه نژاد حبیب وش، 1396، بررسی تاثیر سولفات مس بر صفات جوانه‌زنی و ساختار تشریحی اندام‌های رویشی شبدرک (Melilotus officinalis L.) - 11 (3): 404-389.،نشریه مرتع.

11-فاطمه نژاد حبیب وش، 1399- 12 (45). 73-86.، تاثیر سدیم فلوراید بر جوانه زنی زنی - ساختار تشریحی و مورفولوژی گیاه ترشک ،مجله زیست شناسی گیاهی اصفهان.

12-فاطمه نژاد حبیب وش, 2019. 7(4). 419-430., Effect of sodium chloride on seed germination, early seedling growth and anatomical structure of Beta vulgaris L. 2019. Nova Biologica Reperta. .

13-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی مقدار روغن و پروفیل اسیدهای چرب جمعیت های نسترن کوهی در رویشگاه های مختلف آذربایجان غربی- شمال غرب ایران،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی-شماره پیاپی 30- 1399..

14-فاطمه نژاد حبیب وش، Essential oil content and composition of Nepeta kotschyi Boiss. (Lamiaceae) from Iran during different phenological stages-،Journal of Medicinal plants and by- products- 123-1311 :1.(2020.

15-فاطمه نژاد حبیب وش، تغییرات اسانس سرشاخه های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) در مراحل مختلف رشد،مجله پژوهش های گیاهی-428-438.(22) 2، 1398..

16-فاطمه نژاد حبیب وش، Effect of harvesting time on content and composition of essential oil from Stachys lavandolifolia vahl (Lamiaceae). ،Journal of Medicinal plants and by- products- .181-187 ،2018.

17-فاطمه نژاد حبیب وش، اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم‌های کبدی سرم خون موش‌های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک،فصلنامه علوم پزشکی گرگان- 17-24:(2)21 ،2019..

18-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی تأثیر زمان برداشت بر رنگ، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Achillea wilhelmsii C. Koch مطالعه موردی: گردنه قوشچی در استان آذربایجان غربی ،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی- .47-48 :19 (3)،1397..

19-فاطمه نژاد حبیب وش، تغییرات اسانس سرشاخه‌های دو گونة بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) و(A. millefolium L.) در مراحل مختلف نموی در درة شهدا استان آذربایجان غربی: مطالعة موردی. ،مجله زیست شناسی گیاهی ایران- .17-37:(1)10، 2018.

20-فاطمه نژاد حبیب وش، 2017، Anatomy of Salvia limbata in Relation to Altitudinal Gradient in West Azerbaijan (Iran). 4(2): 205-216.،Internatonal Journal of Horticultural Science and Technology..

21-فاطمه نژاد حبیب وش, 2014, Genetic variation of some Iranian Hyoscyamus Landraces based on seed,Journal of Ethno-Pharmaceutical products.

22-فاطمه نژاد حبیب وش, 2012, study of inheritance and environment on tropane alkaloids whithin Hyoscyamus species,Australian journal of crop science.

23-فاطمه نژاد حبیب وش, 2012, Assessment of genetic diversity among Hyoscyamus genotypes based on ISSR markers,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

24-فاطمه نژاد حبیب وش, 2012, Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

25-فاطمه نژاد حبیب وش, 2007, Anatomical observations of some Salvia species from West Azarbaijan,Pakistan journal of biological science.

26-فاطمه نژاد حبیب وش, 2007, Chemical analysis of some salvia species native to West Azerbaijan,Pakistan journal of biological sciences.

27-فاطمه نژاد حبیب وش, 2007, Study of some salvia species native to west Azerbaijan (Iran) considering their phenolic compounds,Pakistan journal of Nutrition.

28-فاطمه نژاد حبیب وش، 1389، مطالعات آناتومیکی ساقه برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه مریم گلی در استان آذربایجان غربی،مجله زیست شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1-فاطمه نژاد حبیب وش، - بررسی اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول های کلرید سدیم بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر گونه آویشن (Thymus vulgaris). همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی- 31 تیر 95..

2-فاطمه نژاد حبیب وش، - مطالعه تشریح مقایسه ای Salvia nemorosa و S.virgata . همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی- 31 تیر 95..

3-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی ترکیبات اسانس بابونه ((Anthemis wiedemanniana Fisch ، et Mey. از رویشگاه طبیعی قوشچی در استان آذربایجان غربی. 18 و 19 اسفند 95- همایش ملی گیاهان دارویی-دانشگاه صنعتی شاهرود..

4-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی اثر آللوپاتیک عصاره مریم گلی (Salvia limbata C.A.MEY. ) بر روی ویژگی های جوانه زنی گونه ای رازیانه (Foeniculum vulgare). اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران- 26 نوامبر-2016. .

5-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی تاثیر سولفات مس بر جوانه زنی و ساختار تشریحی اندام های رویشی آفتابگردان. دانشگاه شهیدبهشتی- 19 و 20 اردیبهشت 96..

6-فاطمه نژاد حبیب وش، - بررسي تأثير زمان برداشت بر مقدار و ترکیب اسانس بومادران گونه Achillea wilhelmsii C. Koch در مراحل مختلف فنولوژیک. دانشگاه شهیدبهشتی- 19 و 20 اردیبهشت 96. .

7-فاطمه نژاد حبیب وش، مطالعات تشریح مقایسه ای ساقه و برگ گیاه بابونه Anthemis tinctoria L... ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهیدبهشتی- 19 و 20 اردیبهشت 96. .

8-فاطمه نژاد حبیب وش، مطالعات سازگاری گیاهان دارویی جهت دیم کاری مناسب در منطقه دیم زار خانقاه سرخ در شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی. 20 و 21 تیرماه 1396- دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران- دانشگاه ارومیه..

9-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر مقدار و ترکیبات اسانس بومادران Achillea millefolium L. در رویشگاه دیم زار چالدران در استان آذربایجان غربی . 20 و 21 تیرماه 1396- دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران- دانشگاه ارومیه..

10-فاطمه نژاد حبیب وش، - بررسی اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول های کلرید سدیم بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر گونه Atriplex verrocifera. دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار- 23 می. 2016- همدان..

11-فاطمه نژاد حبیب وش، بررسی اثر آللوپاتیک عصاره مریم گلی (Salvia limbata C.A.MEY. ) بر روی صفات جوانه زنی زنیان. 29 و 30 اردیبهشت 95. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. .

12-فاطمه نژاد حبیب وش، مطالعه ساختار اشعه ساقه در مطالعات تاکسونومی چند گونه مریم گلی. دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار- 23 می. 2016- همدان. .

13-فاطمه نژاد حبیب وش، - بررسی فعالیت ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی. اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- لهستان- دانشگاه ووج- 16 آذر 94..

14-فاطمه نژاد حبیب وش, Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review.7-10 Eylül 2015. Cannakkale, Turkey..

15-فاطمه نژاد حبیب وش, 2015, The vascular plants floristic of Urmia Lake basin (Iran). Tarla bitkeleri kongresi, 7-10 Eylül 2015. Cannakkale, Turkey.,Cannakkale, Turkey..

16-فاطمه نژاد حبیب وش, 1386, A comparison of chemical characteristics of some Salvia species from Urmia,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

17-فاطمه نژاد حبیب وش, 1386, Evaluation of Seed oil content and ?6 fatty acid amount of some Salvia species from Urmia.,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

18-فاطمه نژاد حبیب وش, 1394, Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review,11.Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

19-فاطمه نژاد حبیب وش، 1394، بررسي اثر آللوپاتي گونه مريم گلي (Salvia limbata C.A.MAY)بر روي ويژگي هاي جوانه زني بذر گونه اي رازيانه Foeniculum vulgare)،اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي كشاورزي و محيط زيست ايران، همدان،ايران.

20-فاطمه نژاد حبیب وش، 1393، بررسي تغييرات روغن و ميزان اسيد چرب امگا 3 در دانه چند گونه مريم گلي،اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، تهران،ايران.

21-فاطمه نژاد حبیب وش، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي گونه هاي بنگ دانه (Hyoscyamus ) بوسيله پروتئين ذخيره اي بذر در استان آذربايجان غربي (ايران)،نخستين همايش باغ گياهشناسي ايران، كرج،ايران.

22-فاطمه نژاد حبیب وش، 1391، بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي Hyoscyamus (بنگ دانه) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR،دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران، تهران،ايران.

23-فاطمه نژاد حبیب وش، 1393، بررسي مقدار روغن و اسيدهاي چرب توده هاي بنگ دانه در ايران و بررسي همبستگي آنها با شرايط اكولوژيكي،همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

24-فاطمه نژاد حبیب وش، 1386، مطالعات آناتوميك برگ در جهت شناسايي 18 گونه از جنس salvia،سمينار ملي زيست شناسي، مرند،ايران.

25-فاطمه نژاد حبیب وش، 1386، مطالعه آناتوميكي فندقه چند گونه از جنس مريم گلي (تيره نعناع) در استان آذربايجان غربي.،نخستين كنفرانس رده بندي ايران، كرج،ايران.

26-فاطمه نژاد حبیب وش، 1394، مطالعه سازگاري گونه (M.B) Atriplex verrocifera به شرايط شوري به منظور كشت درحاشيه درياچه اروميه،سومين كنگره بين المللي زيست شناسي و اكولوژي، تهران،ايران.

27-فاطمه نژاد حبیب وش، 1393، مطالعه فلوريستيك منطقه راژان در استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست، تهران،ايران.

28-فاطمه نژاد حبیب وش، 1386، مطالعه گونه هاي بومي مريم گلي در ايران با استفاده از تركيبات فنولي آنها،نخستين همايش ملي و تخصصي رده بندي ايران، كرج،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-فاطمه نژاد حبیب وش، 1396-1397، اثر تغییرات زمانی و شرایط محیطی بر میزان و نوع اسانس چند نوع گیاه دارویی..
پایان نامه ها (5)

1-پریناز جعفرپور، بررسی تنوع ژنتیکی برخی گونه های مریم گلی در استان آذربایجان غربی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی، استاد مشاور.

2-زیبا نصیری، بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جاشیر (Prangos spp) در شمال غرب ایران بر اساس صفات مورفولوژیک -فیتوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی- استاد مشاور.

3-ارسلان پیروش، 1398، تأثیر استفاده از اوره، نانوکود نیتروژن و آمینواسیدها بر خصوصیات مورفولوژیکی، محتوای ترکیبات پلی فنولی و اسانس گیاه سرخارگل Echinaceae purpurea L، استاد راهنما.

4-بهروز شکری.، 1398، 1398. تاثیر کودهای زیستی بر محتوی و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) و اثرات محافظتی آن بر هیپرکلسترولمی، استاد راهنما.

5-سعیده خاموشی، 1398، تاثیر عنصر روی و کودهای زیستی بر مقدار و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری Satureja bachtiarica (Bunge)، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (21)

1-فیزیولوژی تنش، کارشناسی.

2-ایمنی زیستی، کارشناسی.

3-مبانی بوم شناسی- کارشناسی.

4-کارگاه آمار زیستی (آموزش نرم افزار SPSS).

5-آمار زیستی، کارشناسی.

6-ترویج کشاورزی ارگانیک.

7-روش های بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر جنگلی.

8-شناسایی گیاهان مرتعی.

9-سیستماتیک گیاهی 2- رشته زیست شناسی علوم گیاهی.

10-سیستماتیک گیاهی 1- رشته زیست شناسی علوم گیاهی.

11-شناخت و بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع، کارشناسی.

12-آزمایشگاه جنگل و مرتع. گروه زیست شناسی. .

13-فیزیولوژی گیاهان دارویی (دوره کارشناسی ارشد)- .

14-شناسایی گیاهان دارویی بومی ایران (دوره کارشناسی ارشد) .

15-اکولوژی گیاهی- کارشناسی ارشد.

16-اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی .

17-اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی.

18-شناخت گیاهان دارویی و معطر 1 و 2.

19-گیاهشناسی (تشریح و فیزیولوژی گیاهی)- رشته گیاهان دارویی.

20-گیاهشناسی (مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی)- رشته مهندسی فضای سبز- رشته جنگل داری .

21-رابطه آب- خاک و گیاه.