بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (47)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (27)
دروس تدریس شده (10)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد همتی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1387-1391، علوم و مهندسی آب- سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

2-کارشناسی ارشد، 1385-1387، علوم و مهندسی آب- سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

3-کارشناسی، 1381-1385، مهندسی آبیاری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (47)

1-مصطفی نژاد ر، همتی م و حجابی س، 1402، شبیهسازی دمای سطح آب درياچه ارومیه با استفاده از مدل يک بعدی Flake ،تحقیقات منابع آب ايران، 4.

2-جوادی ه، احمدی ح و همتی م.، 1402، تجربیات ساخت مدل آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین در آبخوانهای ساحلی،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

3-Mohsen Salehzadeh، Mohammad Hemmati، Mehdi Yasi & Stefano Lanzoni، 2023، Effects of relative curvature radius on erosion and sedimentation patterns in a 90o bend with and without bendway weirs،Journal of Hydraulic Research.

4-Mahmoudi B.، Hemmati، M.، Yasi، M.، Hamidi، SA، 2023، Experimental Study of the Time Scale for Local Scour Downstream of Parallel Sluice Gates ،Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE)، (10)149.

5-حسینی م.، همتی م.، یاسی م.،، 1401، پیش بینی بار معلق رودخانه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرغالب،مجله تحقیقات کاربردی خاک، جلد 10، شماره 4.

6-Meysam Nouri ، Parveen Sihag ، Ozgur Kisi * ، Mohammad Hemmati *، Shamsuddin Shahid and Rana Muhammad Adnan، 2023، Prediction of the Discharge Coefficient in Compound Broad-Crested-Weir Gate by Supervised Data Mining Techniques ،Sustainability، 433، 15.

7-سحر آهنگر،محمد همتی، مهدي یاسی، الن وول، 1401، توسعه روابط بیبعد مقاومت هیدرولیکی جریان در آبراهه هاي کوهستانی با فرم بسترهاي مختلف،مجله مهندسی مکانیک، جلد 52 شماره 4.

8-بابک محمودی، محمد همتی، مهدی یاسی، سجاد احمد حمیدی، 1401، بررسی آبشستگی موضعی پاییندست دریچه های کشویی موازی،وشریه آبياري و زهكشي ایران.

9-محسن صالحزاده، محمد همتی ، مهدی ياسی، استفان لانزونی، 1400، تأثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهای مستغرق بر الگوی فرسايش و رسوب در قوس 90 درجه تند،تحقيقات آب و خاک ايران،.

10-مهردار، ل.، همتی م.، یاسی م.، 1401، بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب تاج سرریز لبه پهن در آبگیرهای دو طرف سرریز درپیچ 90 درجه تند ،تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 10.22092/doi:IDSER.2022.357127.1497.

11-مهردار، ل.، همتی م.، یاسی م.، 1401، بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنای پیچ آبراهه بر بده ورودی به آبگیرهای دو طرف سرریز با تاج افقی و شیبدار،تحقیقات آب و خاک ایران، (1)53.

12-Ahmadi، H.، Hemmati، M.، Motalebian، M، 2022، Numerical Modeling of Saltwater Wedge under Intruding and Receding Conditions (Case Study: Kahriz Aquifer، Lake Urmia،Water Resources.

13-N. Parchami، M. Hemmati، N. Mirmorsali، 2021، Numerical Investigation of the Effect of Main Canal Cross-Section Shape on Flow Dynamic at the Rivers’ Junction،Iranian Journal of soil and water research.

14-M. Hemmati، H. Ahmadi، S. A. Hamidi، V. Naderkhanloo، 2021، Environmental effects of the causeway on water and salinity balance in Lake Urmia،Regional Studies in Marine Science، 44 (2021).

15-P. Gharebaghi، H. Ahmadi، ، M. Hemmati، V. Rezaverdinejad، 2021، Optimization of an effective quick coupling valve for pressurized irrigation،Irrigation and Drainage .

16-Meysam Nouri، Mohammad Hemmati، 2020، Discharge coefficient in the combined weir-gate structure،Flow Measurement and Instrumentation، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955598620301278.

17-Mohammad Hemmati and Pejman Daraby، 2019، Erosion and sedimentation patterns associated with restoration structures of bendway weirs ،Journal of Hydro-environment Research.

18-Mohammad Hemmati، Mehdi Ghomeshi، Hojjat Ahmadi & Stefano Lanzoni، 2016، Scour depth around flat and sloped crest bendway weirs: a laboratory study،In. J River Basin Management، (1)14.

19-Hemmati، M.، Ghomeshi، M.، Kashefipour، S. M.، Shafai-Bejestan، M.، Lanzoni، S ، 2012، Experimental investigation of the effects of angle and length of bendway weirs on scouring and sedimentation in a meandering river.،Journal of American Science.

20-Mahmood Shafai Bejestan and Mohammad Hemmati، 2008، Scour Depth at River Confluence of Unequal Bed Level،Journal of Applied Sciences.

21-محمد همتی، حجت احمدی، سجاد احمد حمیدی، 1399، شبيه‌سازي عددي سه بعدي تأثير جهت باد بر الگوهاي چرخشي و شوري جريان در درياچه اروميه ،مجله مهندسی آبیاری و آب.

22-محمد همتی، سهیلا علیزاده، مهدی یاسی، رسول ایلخانی پور، 1399، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه آجيچاي با روشهاي اكو-هيدرولوژيكي ،مجله مهندسی آبیاری و آب.

23-محسن صالح زاده، محمد همتی، مهدی یاسی، استفان لانزونی، 1399، الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

24-حجت احمدی، نگین اکبری، محمد همتی، 1399، بررسی موقعیت بهینۀ دیوارههای آببند در حضور زهکش در پی ناهمگن سد بتنی،مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی.

25-همتی، م.، قمشی، م.، کاشفی پور، س. م.، ، 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان‌رود،مجله مدیریت منابع آب ایران.

26-همتی، م.، شفاعی بجستان، م.، ، 1388، ارزیابی الگوی رسوب و جریان در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف،مجله مدیریت منابع آب ایران.

27-همتی، م.، کاشفی¬پور، م.، قمشی، م.، ، 1392، بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و جریان در رودخانه‌های مئاندری. ،مجله علمی- پژوهشی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.

28-سمیه امامی، محمد همتي و هادی ارونقی، 1397، ارزیابی کارایی الگوریتم های رقابت استعماری و ژنتیک در تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بستان آباد)،هیدروژئولوژی.

29-حجت احمدی، حسین سلیمی و محمد همتی، 1397، تحلیل جریان نشت از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش عددیتفاضل محدود و تکنیک فشار مبسوط،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

30-محمد همتی، وفا مصطفی، 1396، توسعه روابط مقاومت جریان در رودخانه های کوهستانی بر اساس مطالعه آزمایشگاهی،علوم و مهندسی آبیاری.

31-توحيد آقازاده سوره و محمد همتي، 1396، بررسي عددي تأثير زاوية تلاقي بر ديناميك جريان در تلاقي كانال هاي همكف و غيرهمكف،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

32-پژمان دارابی، محمد همتی ، نورعلی حقدوست، 1396، تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی رسوب،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

33-حمید بیگدلی تبارسهرینی، محمد همتی، حجت احمدی، وحید ندرخانلو، 1397، بررسی اثر آبشکن و سرریزهای مستغرق بر الگوي جريان و رسوب با استفاده از مدل عددي MIKE 3 FLOW MODEL FM ،دانش آب و خاک.

34-لیلا مهردار، محمد همتی، مهدی یاسی، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس 90 درجه،تحقیقات آب و خاک ایران.

35-وحید رضاوردی نژاد، حجت احمدی، محمد همتی ، حامد ابراهیمیان، 1395، ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستم‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای و رژیمهای مختلف جریان ورودی،علوم آب و خاک.

36-پریسا قره باغی، حجت احمدی، محمد همتي، وحید رضاوردینژاد، 1397، شبیه سازی افت فشار موضعی جریان در شیرهای خودکار سیستم های آبیاری بارانی،آبیاری و زهکشی مشهد.

37-آقازاده سوره، محمد همتی، 1396، شبیه سازی اثر اختلاف رقوم بستر بر الگوی جریان در محل تلاقی دو کانال با استفاده از مدل Flow-3D،آبیاری و زهکشی مشهد.

38-محمد همتي، مینا سودی، وحید ندرخانلو، 1396، بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM،آبیاری و زهکشی مشهد.

39-محمد همتي، مهدی شهنازی، حجت احمدی، میثم سالاری جزی، 1396، تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS،مهندسی آبیاری و آب ایران.

40-سهیلا علیزاده، محمد همتی، رسول ایلخانیپور، مهدی یاسی، 1398، ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی-چای با روشهای اکو-هیدرولوژیکی،انجمن آبیاری و آب ایران.

41-حجت احمدی، محمد همتي و مهدی مطلبیان، 1397، پیش بینی گوهي آب شور تحت شرایط پیشروي و پسروي با استفاده از مدل هاي CTRAN/W و SEAWAT،نشریه آب و خاک مشهد.

42-محمد همتی، نصیبه قلی زاده و سعیده دولتخواه، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوقه مشبک بر کاهش آبشستگی پایه پل،علوم و مهندسی آبیاری.

43-محمد همتي، حجت احمدی، استفان لانزونی، وحید رضاوردی نژاد، 1395، بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در جريان¬هاي تکسويه و موج دار،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

44-محمد همتی و وفا مصطفی، 1395، بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه¬ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه¬های کوهستانی،تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی).

45-محمد حسین جوشن، محمد همتی، مهدی قمشی، 1394، مطالعه آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر ضرایب مقاومت جریان،دانش آب و خاک.

46-وحيد رضاوردي نژاد - محمد همتي - حجت احمدي - علي شهيدي - بهنام آبابايي، 1393، ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)،آب و خاک.

47-حجت احمدی، وحید رضاوردی نژاد و محمد همتي، 1392، انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری،آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-M. Hemmati، Z. Pirani، H.Ahmadi، 2017، 3D numerical simulation of flow and salinity regimes in Lake Urmia،Russia-Ulan Ude.

2-H. Ahmadi، M. Hemmati، M. Motallebian، 2017، Numerical modeling of Saltwater Wedge Under Intruding and Receding Conditions،Russia-Ulan Ude.

3-بابک محمودی و محمد همتی، تخمین دبی عبوری از دریچه آویخته در کانال مستطیلی برای نوع جریان آزاد و مستغرق بر پایه کاربرد دبی-اشل،اولین همایش ملی مدیریت آب.

4-.

5- 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر طوقه¬هاي مشبك بر الگوي فرسايش در اطراف پايه پل،دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

6- 1391، بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه احداث سرريزهاي مستغرق بر الگوي فرسايش تپه¬ي رسوبي در پيچان¬رود،نهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

7- 1394، بررسي آزمايشگاهي تأثير سرريز هاي پيچ آبراهه بر الگوي جريان در قوس 90 درجه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

8- 1394، بررسي آزمايشگاهي ضريب اصطكاك دارسي-ويسباخ در رودخانه هاي كوهستاني با بستر درشت دانه،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

9- 1394، بررسي آزمايشگاهي كارايي سرريزهاي پيچ آبراهه در بده هاي مختلف جريان،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

10- 1392، بررسي پراكنش كلر موجود در آب زيرزميني حوضه درياچه اروميه،سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

11- 1394، بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخص هاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطره اي در دشت كهريز اروميه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

12- 1393، بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت هاي اروميه، سلماس و كهريز حوضه درياچه اروميه)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، بابل،ايران.

13- 1394، بررسي روند سالانه دما و بارندگي ايران زمين در دو دهه گذشته،نخستين كنگره آبياري و زهكشي ايران، مشهد،ايران.

14- 1392، بررسي و تحليل شاخص هاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك اروميه)،دومين همايش ملي كاربرد تكنولوژي هاي نوين در علوم مهندسي، تربت حيدريه،ايران.

15- 1393، بررسي وضعيت كيفيت آب زيرزميني با استفاده از شاخص كيفي آب زيرزميني GWQI : مطالعه موردي دشت دهگلان،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تبريز،ايران.

16- 1392، پهنه بندي شوري آب هاي زيرزميني دشت هاي استان آذربايجان غربي بااستفاده ازGIS،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

17- 1394، سرريزهاي مستغرق، به عنوان روشي نوين در حوزه محيط زيست طبيعي (رودخانه ها)،كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي ، محيط زيست و گردشگري، تبريز،ايران.

18- 1393، مدلسازي تغييرات تراز سطح آب سالانه درياچه اروميه با استفاده از مدل هاي خطي سري زماني،دومين كنگره بين امللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-حجت احمدی، محمد همتی، 2021، مدلسازی ریاضی تاثیر سطح تراز دریاچه ارومیه بر تراز آبخوانهای ساحلی (مطالعه موردی دشت رشکان)،طرح پژوهشی.

2-محمد همتی، 2021، پایش و مطالعه ایجاد شرایط انطباق و موردتوافق دستگاههای مرتبط با نقاط تحویلی حجمی آب با شبکه های در حال گسترش تحت فشار مهاباد،طرح پژوهشی.

3-محمد همتی ، 1398، تعیین موقعیت و ابعاد بازشدگی های مختلف میانگذر شهید کلانتری بر هیدرودینامیک جریان و توزیع مناسب شوری دریاچه ارومیه با مدل ریاضیFM Mike 3 Flow Model ،پژوهشی.

4-محمود شفاعی بجستان و محمد همتی، 1387، بررسی تاثیر اختلاف رقوم بستر دوآبراهه بر میزان آبشستگی در محل تلاقی آنها،پژوهشی.

5-کامران زینال زاده، بهزاد حصاری، حجت احمدی، محمد همتی (11 نفر)، 1395، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی ،کاربردی.

6-بهزاد حصاری، کامران زینال زاده،حجت احمدی، محمد همتی (11 نفر)، 1394، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی،کاربردی.
پایان نامه ها (27)

1-پریا حسنی اوخچلار، 1401، برآورد حجم زمین لغزش دیواره سد مخزنی شهرچای، محمد همتی و حجت احمدی.

2-فاطمه اصغری نژاد، 1401، بررسی عددی تاثیر شیب جانبی دیواره کانال فرعی بر دینامیک جریان در تلاقی رودخانه ها.

3-هانیه جوادی، 1401، بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات چگالی بر تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی.

4-سحر آهنگر زنوزی (PhD)، 1401، توسعه روابط مقاومت جریان در رودخانه های کوهستانی، محمد همتی و مهدی یاسی.

5-بابک محمودی (PhD)، 1401، بررسی آبشستگی موضعی پایاب حوضچه آرامش با وجود دریچه های کشویی موازی.

6-میکائیل حسینی (PhD)، 1400، ارزیابی نسبت بار بستر به بار کل رسوبی در بازه های معرف رودخانه های ایران، محمد همتی، مهدی یاسی.

7-لیلا مهردار (PhD)، 1400، بررسی تأثیر شعاع انحنای نسبی بر عملکرد آبگیرهای طرفین سرریز در پیچ 90 درجه ، محمد همتی، مهدی یاسی، امانوئل میگنات.

8-محسن صالح زاده (PhD)، 1399، بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير شعاع انحناي نسبي بر الگوي جريان و رسوب پيرامون سرريزهاي مستغرق در پيچ آبراهه، محمد همتي، مهدي ياسي، استفان لانزونی.

9-حبيب نعماني كوره، 1399، شبيه سازي عددي شكست سد خاكي شهرچاي با استفاده از MIKE 21 FLOW MODEL.

10-قاسم حاجي تلخابي، 1399، ارزیابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی انتقال آب از تونل کانی سیب به دریاچه ی ارومیه، محمد همتی، سمیه حجابی.

11-يحيي اميني، 1399، بررسی عددی دبی نشت از بدنه سد سیلوه با استفاده ازنرم افزارSeep/w.

12-شبنم صفوی، 1396، شبیه سازی امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش مخزن سد شهرچای با مدل عددی MIKE21.

13-زینب پیرانی، 1395، شبیه سازی سه‌بعدی اثر میان گذر شهید کلانتری بر هیدرودینامیک و شوری دریاچه ارومیه(با استفاده از Mike 3 Flow Model FM).

14-پریسا قره باغی، 1396، بررسي ميزان افت فشار موضعي انواع شيرهاي خودکاردر با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent.

15-نصیبه قلی زاده، 1396، بررسي آزمايشگاهي ضریب زبری مانینگ در رودخانه¬های کوهستانی.

16-سهیلا علیزاده، 1396، ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی چای با روشهای اکوهیدرولوژیکی.

17-حمید بیگدلی تبار سهرینی، 1394، بررسي عددي تأثير سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان و رسوب در پيچان رود با استفاده از مدل MIKE 3 FLOW MODEL FM.

18-نگین اکبری، 1395، بهینه سازی هیدرولیکی موقعیت قرارگیری دیواره¬های سپری، زهکش و بلانکت در سدهای بتنی.

19-حسن روشنی، 1395، ارزیابی یکنواختی توزیع فشار و دبی در آبپاشها (مطالعه موردی: سیستم آبیاری بارانی تحت فشار ریگ آباد پیرانشهر).

20-پژمان دارابی، 1395، بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر الگوی رسوب.

21-معصومه اخگریان، 1394، بررسی عددی اثر اختلاف رقوم بستر دو کانال بر الگوی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با مدل Flow-3D.

22-حسين سليمي، 1393، تحليل عددي تراوش از بدنه سدهاي خاكي با روش تفاضل محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-توحید آقازاده، 1394، بررسی عددی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی جریان در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف با مدل Flow-3D.

24-وفا مصطفی، 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر شكل ذرات رسوبي بستر بر ضرايب مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شيب دار.

25-ليلا مهردار، 1394، بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهاي مستغرق در پيچ آبراهه بر الگوي جريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-رضا غلام زاده بازارباش، 1393، بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي شاخص¬هاي خشكسالي با استفاده از سناريوهاي اقليمي ( مطالعه موردي ايستگاه¬هاي سينوپتيك حوضه درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مهدي شهنازي، 1394، شبيه سازي دبي اوج سيل با استفاده از مدل هيدرولوژيكي ماد كلارك و GIS (مطالعه موردي حوضه قرنقو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-هیدرودینامیک، کارشناسی ارشد.

2-هیدرولیک رسوب 2، دکتری.

3-درس هیدرولیک جریانهای متلاطم، دکتری.

4-طراحی سازه های آبی تکمیلی ، دکتری.

5-ابزار دقیق در سازه های آبی، دکتری.

6-هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی، کارشناسی ارشد.

7-هیدرولیک رسوب 1، کارشناسی ارشد.

8-طراحی ایستگاههای پمپاژ، کارشناسی،1398.

9-هیدرولیک مجاری بسته و لوله ها، کارشناسی.

10-هیدرولیک آبهای زیرزمینی، کارشناسی.