• نام و نام خانوادگی
  • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (45)

1-حاتمی، ا.، شکوهیان، ع.، قنبری، ع. و ناصری، ل. ، 1398، تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخصهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی،علوم باغبانی ایران، 50(1): 119-128.

2-مقدس کیا، ا.، نبی پور باربین، م.، قاسمپور، زو، ناصری، ل. و احسانی، ع. ، 1397، بررسی شاخص‌های کیفی و حسی ژله خوراکی حاوی کنسانتره انار و لاکتوباسیلوس پاراکازئی،علوم و صنایع غذایی ایران، 15(77): 79-88.

3-مشاری نصیرکندی، ع.، حسینی، ب.، فرخزاد، ع. و ناصری، ناصری، ل. ، 1397، اثر محيط كشت پايه، تنظيم كننده هاي رشد و بستر كشت بر ريزازديادي پايه گلابي نيمه پاكوتاه كننده پیرودوارف (Pyrodwarf). ،به زراعی نهال و بذر، 24(2): 153-170.

4-مشاری نصیرکندی، ع.، حسینی، ب.، فرخزاد، ع.، ناصری، ل. و آقایی، خ. ، 1396، بهینه سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111،پژوهش های میوه کاری، 2(2): 1-16.

5-مشاری نصیرکندی، ع.، حسینی، ب.، فرخزاد، ع. و ناصری، ل. ، 1397، بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7،مجله پژوهش های تولید گیاهی، 25(2): 119-137.

6-افرا، پ. و ناصری، ل.، 1397، تاثیر نانواکسیدروی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنزیمی و انبار¬مانی گیلاس (Prunus avium) رقم تکدانه مشهد،پژوهش های میوه کاری، 3(1): 57-66.

7-پیرمرادیان، م.، ناصری، ل.، عبدالهی، ح. و شهابی، ع.، 1398، مقایسه روشهای ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب های پیوندی سیب،علوم باغبانی ایران، 50(2): 293-407.

8-نوروزی، ا. ناصری، ل. و نجف زاده، ر.، 1397، بررسی اثر غلظت های مختلف تیمارهای هورمونی بر کشت درون شیشه ای انگور بیدانه قرمز،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10(1): 119-138.

9-استاجی، ع.، ناصری، ل.، قنبری، ع. و نجف زاده، ر. ، 1396، بررسی ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ 30 رقم زیتون،فرآیند و کارکرد گیاهی، 6(21): 369-376.

10-نوجوان، س.، ناصری، ل. و حسن پور، ح.، 1396، تأثیر تغذیه برگی با سولفات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی انگور رقم بیدانه قرمز،فناوری تولیدات گیاهی، 16(2): 195-213.

11-پیرمرادیان، م.، ناصری، ل.، عبدالهی، ح. و شهابی، ع.، 1396، فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه، روشی برای ارزیابی تجمل به سبز روی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestika Borkh)،علوم باغبانی ایران، 48(3): 655-668.

12-محمدی، ژ.، ناصری، ل. و برین، م.، 1394، اثر بسترهای کشت و همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار بر رشد و استقرار پایه های سیب ریز ازدیادی شده MM106،علوم باغبانی ایران، 47(2): 287-296.

13-راد، م. ه. و ناصری، ل، 1393، نقش استفاده از پایه های مناسب پسته در ایجاد مقاومت به تنش های محیطی زنده و غیر زنده در باغ،برزگر، 1093: 26-28.

14-استاجی، ا، پیرمرادیان، م و ناصری، ل. ، 1392، مکانیسم های لقاء پاکوتاهی در درختان میوه،برزگر، 1089: 38-39.

15-عزيزي، ح. و ناصري، ل. ، 1391، استفاده از پايه‌هاي مقاوم انگور در مقابله با تنش‌هاي محيطي،برزگر، 1080: 38-40.

16-پيرزاد، ع.، درويش‌زاده، ر.، ناصري،ل. صدقي،م.، خوشبخت، م. و مشكوه، ا.، 1390، جوانه‌زني و رشد گياهچه گلرنگ تحت شوري ناشي از كلريدسديم در دماهاي مختلف رشد،مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، 4(1): 217-227.

17-خليقي، ا.، ناصري، ل. و مصطفوي، م. ، 1374، كاربرد كاباريل (سوين) به عنوان تنك شيميايي براي تنظيم باردهي رقم گلدن دليشز سيب،مجله علوم کشاورزی، 26(3): 55-59.

18-همتي، س.، معلمي، ن. و ناصري، ل. ، 1386، اثر پرتوتابي UV-C بر كيفيت و عمر انباري سيب هاي گلدن دليشس و رد دليشس،مجله علوم کشاورزی ایران، 38(3): 519-527.

19-Hatami, E, Shokouhian, A.A., Ghanbari, A. and Naseri, L. , 2018, Alleviating salt stress in almond rootstocks using of humic acid,Scientia Horticulturae, 237:296-302.

20-Avestan, S., Naseri, L. and Najafzadeh, R. , 2018, Improvement of In vitro Proliferation of Apple (Malus domestica Borkh.) to Enriched Nano Chelated Iron Fertilizer,International Journal Horticultural Science (IJHST).

21-Avestan, S., Naseri, L. and Barker, A. V., 2017, Evaluation of Nanosilicon Dioxide and Chitosan on Tissue Culture of Apple under Agar-Induced Osmotic Stress,Journal of Plant Nutrition, 40 (20): 2797-2807.

22-Avestan, S., Naseri, L., Hasanzadeh, A. MohammadSokry, S. and Barker, A. , 2016, Effects of Nanosilicon Dioxide Application on in vitro Proliferation of Apple Rootstock,Journal of Plant Nutrition, 39(6): 850-855 .

23-Naseri, L., Darvishzadeh, R., Mohseni Azar, M. and Alizadeh, , 2011, Molecular characterisation and similarity relationships among 48 native and commercial Iranian apple (Malus domestica Borkh.) genotypes using simple sequence repeat (SSR) markers.,Journal of Horticultural Science & Biotechnology. , 86 (5) 527–533.

24-Naseri, L. Arzani, K. and Babalar, M. , 2002, Foliar Boron, Copper and Manganese Uptake and Concentration of Apple Leaves cv. Golden Delicious on M9 And B9 Rootstocks.,Acta Horticulturae,, 594: 237-243.

25-Zandi, K., Weisany, W. and Naseri, L, 2014, Effect of Nanocomposite-Based Packaging on Postharvest Quality of Strawberry during Storage,Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2,5.

26-Khoshbakht, D., Ghorbani, A., Baninasab, B., Naseri, L. A. and Mirzaei, 2014, Effects of supplementary potassium nitrate on growth and gas-exchange characteristics of salt-stressed citrus seedlings,PHOTOSYNTHETICA, 52,52.

27-Mohammadi, P., Lotfi, N. Naseri, L. Etebarian, HR., 2013, Antifungal activities of essential oils from some Iranian medicinal plants against various post harvest moulds,Journal of Medicinal Plant Research, 7,23.

28-Farrokhi, J., Darvishzadeh. R., Hatami, H. and Naseri, L. , 2013, Evaluation of Iranian Native Apple (Malus x domestica Borkh) Germplasm using Biochemical and Morphological Characteristics,acs-Agriculturae Conspectus Scientiicus, 78,4.

29-Dilmaghani, MR., Hemmaty, S. and Naseri, L. , 2012, Effects of Sulfur Application on Soil pH and Uptake of Phosphorus Iron and Zinc in Apple Trees,Journal of Plant Physiology and Breeding, 2,1.

30-Farrokhi, J., Darvishzadeh, R., Naseri, L., Mohseniazar, M. and Maleki, H. , 2011, Evaluation of genetic diversity among Iranian apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars and landraces using simple sequence repeat markers,Australian Journal of Crop Science.

31-Hemmaty, S., Moallemi, N. and Naseri, L. , 2007, Effect of UV-C Radiation and Hot Water on the Calcium Content and Postharvest Quality of Apples,Spanish Journal of Agricultural Research.

32-Hemmaty, S., Moallemi, N. and Naseri, L, 2006, Shelf-life and quality of apple fruits in response to postharvest application of UV-C radiation,Journal of Applied Horticulture.

33-فهیمی نیا، ص و ناصری، ل. ، 1394، تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر خواص کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم سانتارزا،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

34-اوستان، ص. و ناصری، ل. ، 1394، تاثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه ای سیب گالا،علوم باغبانی ایران، 46،46.

35-فرخی، ج، درویش زاده، ر، حاتمی ملکی، ح، ناصری، ل و اصغری، ف. ، 1393، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus domestica Borkh)،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 6،6.

36-صادقپور، ص. و ناصری، ل. ، 1393، تاثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم ‘بیدانه قرمز’،به زراعی کشاورزی، 16،16.

37-زندی، خ، ناصری،ل و اسمعیلی، م. ، 1393، تأثیر مواد بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره و سیلیکات رس بر ویژگیهای کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم سیاه مشهد،نشریه پژوهش های صنایع غذایی، 24،24.

38-جليلي مرندي، ر.، ناصري، ل.، حاجي تقي لو، ر. و خرسندي، ع.، 1391، اثر پرتوتابي UV-C بر كيفيت ميوه و عمر انباري سيب هاي لبناني زرد و لبناني قرمز،مجله توليدات گياهي، 35(2): 64-53.

39-رفیعی، م، ناصری، ل، بخشی، د. و علیزاده، ا. ، 1391، ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی،به زراعی کشاورزی، 14(2): 55-43.

40-فرخي، ج. و ناصري، ل.، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر ریزماهواره،فن آوری زیستی در کشاورزی، 10(2).

41-رضوي، ر. و ناصري، ل.، 1390، بررسی اثر حذف آبیاری در مراحل رشد زردآلو بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کارآیی مصرف آب،پژوهش آب در کشاورزی، 24(2):155-162.

42-حمزه‌زاده، خ.، ربيعي، و.، ناصري، ل. و همتي، س.، 1388، اثرات پرتوتابی uv-c و کلرید کلسیم برکیفیت و عمر انباری میوه هلوی رقم زعفرانی،مجله علوم باغبانی ایران، 40(4): 53-59.

43-جليلي مرندي، ر.، ناصري، ل.، محسني آذر، م، حاجي تقي لو، ر. و مرحمتي، م. ، 1390، بررسي اثر متقابل بنزيل آدنين و كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي توت فرنگي رقم سلوا،فن آوري زيستي در كشاورزي، 10(1): 27-34.

44-ناصري، ل، 1382، اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر کیفیت میوه دورقم سیب،مجله پژوهش در علوم کشاورزی، 3: 88-97.

45-ناصري، ل.، بابالار، م.، عسگري، م. و طلايي، ع. ، 1380، اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز،مجله علوم کشاورزی ایران، 26(3): 591-597.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2003, Effect of Hot-Water on Rest Termination and Resistance of Vitis Vinifera Buds,XXVIth International Horticultural Congress, Torento, Canada.

2- 1384، اثر زمان و نوع پيوند و تأثير برخي تركيبات شيميايي در جوش خوردن پيوند جوانة گردوي ايراني(J.Regia L)،چهارمين كنگره علوم باغباني ايران.

3- 1386، اثر غوطه وري در اب گرم و پرتو تابي UV-C بر كيفيت عمر انبارداري دو رقم سيب،پنجمين كنگره علوم باغباني ايران.

4- 1394، اثر كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي پايه گزيلا هيبريد گيلاس،دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

5- 1392، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه توت فرنگي،ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

6- 1392، اثرات كاربرد نانو سيليس بر پرآوري درون شيشه اي سيب، رقم گالا و پايه مالينگ مرتون 106،چهاردهمين همايش دانش آموختگان فن آوري نانو، تهران،ايران.

7- 1391، اثرات متقابل بسته هاي نانو كامپوزيت و كلريد كلسيم بر خواص كيفي و عمر انبارداري ميوه ي آلو رقم سانتارزا،اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت، شيراز،ايران.

8- 1390، ارزيابي تغذيه نهال هاي كشت بافتي دو ژنوتيپ سيب (MM106) و (MM111) با نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم،هفتمين كنگره علوم باغباني ايران، اصفهان،ايران.

9- 1386، ارزيابي و مقايسه صفات كمي و كيفي ميوه درختان هلو با نام محلي زرد تابستانه و قرمز بهاره در منطقه ورگهان شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي،پنجمين كنگره علوم باغباني ايران.

10- 1391، استفاده از پايه هاي وحشي براي اصلاح باغ ها راهكاري مناسب جهت بهره گيري از پتانسيل ناشي از تغيير اقليم،اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، اصفهان،ايران.

11- 1386، بررسي اثر آگار و نوع ظرف در ريشه زدايي درون شيشه اي پايه ي سيب گمي آلماسي،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

12- 1390، بررسي اثر غلظت PPM جهت جلوگيري از رشد باكتري هاي درون زاي انگور رقم قزل اوزوم،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

13- 1388، بررسي اثر كاربرد اسيد جيبرليك بر تاخير در زمان بازشدن گل هاي رقم زرد آلو رقم عسگرآبادي،ششمين كنگره علوم باغباني ايران.

14- 1394، بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي بر برخي خصوصيات فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

15- 1389، بررسي اثرات حذف آبياري در مراحل مختلف رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

16- 1386، بررسي افزايش پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26 با استفاده از كيتوسان،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

17- 1383، بررسي بذر چند جمعيت ريحان از زير بخشة بازيليكا در ايران، از نظر چربي كل و ميزان اسيدهاي چرب كلاس w-3،دومين همايش گياهان دارويي.

18- 1394، بررسي تاثير محلول پاشي با سولفات پتاسيم بر برخي خصوصيات كمي و كيفي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

19- 1394، بررسي تاثير نوع رقم بر برخي خصوصيات آنزيمي و بيوشيميايي ميوه سيب،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزري، سنندج،ايران.

20- 1387، بررسي تأثير تنظيم كنندگان رشد گياهي بر روي ازدياد درون شيشه اي پايه سيب M26،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

21- 1388، بررسي تنوع ژنتيكي برخي سيب هاي بومي و تجاري ايران با استفاده از تكنيك اس اس ار،ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران،ايران.

22- 1388، بررسي كارايي روش جديد پيوند گردو با برخي روش هاي متداول از نظر گيرايي پيوند،ششمين كنگره علوم باغباني ايران، رشت،ايران.

23- 1392، بررسي محيط هاي كشت مختلف براي پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

24- 1392، بررسي محيط‌هاي كشت مختلف براي استقرار درون شيشه‌اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي، تهران،ايران.

25- 1384، بررسي ميزان تأثير شرايط محيطي بر درصد جوانه زني و ميانگين طول ريشه چه و ساقه چة دانه رستهاي جمعيتهاي مختلف ريحان Ocimumbasilicum L در ايران،همايش علمي گياهان دارويي و عسل.

26- 1390، بررسي و مقايسه تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم روي برخي فاكتورهاي رويشي در دو ژنوتيپ سيب،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

27- 1386، بهينه سازي روش تهيه محلول ذخيره كيتوسان به منظور كاربرد آن در كشت بافت،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

28- 1391، تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت بر حفظ خواص كمي و كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد،اولين كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منبع طبيعي، كرج،ايران.

29- 1391، تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت نقره در مقايسه با بسته هاي پليمر معمولي بر حفظ خواص كيفي ميوه آلو رقم سانتارزا،اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت، شيراز،ايران.

30- 1389، تاثير پرتو UV-C بر عمر انباري و كيفيت سيب هاي لبناني زرد و لبناني قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

31- 1394، تاثير تغذيه برگي سولفات پتاسيم بر مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز در مرحله تكميلي سازگاري،دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

32- 1389، تاثير تيمار اسيدساليسيليك روي كيفيت انبارماني و خواص كيفي انگور رقم بيدانه قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

33- 1389، تاثير تيمار كيتوسان روي صفات كيفي و آلودگي قارچي در طول انبارداري رقم انگور بيدانه قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

34- 1390، تاثير شرايط اقليمي روي برخي خواص كيفي ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

35- 1392، تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران،ايران.

36- 1392، تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم قزل اوزوم،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

37- 1392، تاثير نانو اكسيد سيليس (SiO2) بر روي رشد و بهبود وضعيت درون شيشه اي سيب رقم گالا،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

38- 1389، تاثير هرس تابستانه بر روي خصوصيات كيفي چند رقم سيب،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

39- 1394، تأثير تغذيه برگي سولفات روي بربرخي خصوصيات مورفولوژيكي وكيفي انگوررقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

40- 1384، تأثير سطوح مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس گياه بادرشبويه،همايش علمي گياهان دارويي و عسل.

41- 1388، تعيين تراكم و بستر كشت مناسب در سيستم كشت هيدروپونيك توت فرنگي رقم سلوا،اولين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي.

42- 1387، كيتوسان تحريك كننده رشد دركشت بافت سيب،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

43- 1382، مديريت ارگانيكي باغهاي سيب،همايش ملي سيب.

44- 1390، مديريت كم آبياري با حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو و اثر آن بر عملكرد كمي و كيفي و كارآيي مصرف آب،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

45- 1386، مطالعه خصوصيات گياه شناسي، فيزيولوژيكي و فنولوژيكي پايه سيب گمي آلماني،دومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

46- 1391، معرفي دو ژنوتيپ برتر زيتون كنسروي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

47- 1391، مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي و غوطه وري كلريد كلسيم بر ميزان فنل كل ويتامين ث و اسيدهاي آلي ميوه دو رقم سيب،هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي ريست شناسي ايران، كرمان،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ناصري، ل. و پسران افشار، ن. ، 1390، گزينه هاي كم هزينه براي تكنولوژي كشت بافت گياهي در كشورهاي در حال توسعه (ترجمه). كتاب مقالات همايش تكنيكي، برگزار شده توسط فائو و آي-اِي-ايي-اِي،. 172ص (انتشار الكترونيكي رايگان).
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1381، اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انباری میوه و سال آوری درختان سیب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-لطفعلی ناصری، - 2.رسول جلیلی مرندی - 3.مرتضی قدیم زاده، 1385، مطالعه خصوصیات گیاه شناسی، فیزیولوژی و فنولوژیکی پایه سیب گمی آلماسی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3-لطفعلی ناصری، - 2.رضا درویش زاده 50%، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام بومی و غیر بومی سیب ایران با استفاده از نشانگر SSR،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (30)

1-سهيلا نوجوان چيچكلو، 1394، تأثير تغذيه برگي با سولفات پتاسيم و سولفات روي بر كيفيت ميوه و مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهين ترابي، 1394، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور رقم ريش بابا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مارال فضلعلي زاده، 1394، اثر كاربرد پس از برداشت كلريد كلسيم و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور بيدانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شهين پزشكي درورد، 1394، اثرات بنزيل آمينوپورين و كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي هيبريد گيزلا6، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم رفيعي، 1391، ارزيابي كميت و كيفيت تركيبات فنلي و فعاليت ضداكسيداني ميوه برخي ارقام سيب در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد اصغرپور قورچي، 1389، تاثير تيديازورون و بنزيل آدنين در پرآوري شاخساره توت فرنگي رقم سلوا در شرايط درون شيشه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-آمنه قرباني، 1391، ارزيابي خصوصيات پومولوژيكي زيتون در تعدادي از ژنوتيپ هاي بومي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سميه فريدي نيچران، 1390، اندام زايي و ريخت زايي درون شيشه اي مريستم و آنلاژ جدا شده در انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رقيه توسلي، 1388، : بررسي اثرات متقابل نوع قند و سيتوكنين در پرآوري پايه ي سيب گمي آلماسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زيبا حبيبي دستجرد، 1387، بررسي اثرات متقابل برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-عبدالله مشهدي جعفرلو، 1388، تعيين تراكم و بستر كشت مناسب براي پرورش توت فرنگي رقم سلوا در سيستم كشت هيدروپونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عزيز اماني، 1387، مقايسه گيرايي چند روش پيوند شاخه و جوانه در گردوي ايراني در شرايط مزرعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-نظامعلي خرسندي، 1388، تاثير تابش هاي ماوراي بنفش بر كيفيت و عمر انباري سيب قرمز لبناني زرد و قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مسعود نارورديلو، 1389، تعيين اثرات پرتوتابي با UV-C و كيتوسان بر كيفيت و عمر انباري زردآلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-شمس الدين نوري، 1391، مقايسه تاثير دو روش محلولپاشي قبل از برداشت و غوطه وري بعد از برداشت كلريد كلسيم در سفتي بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-صلاح برادر شورو، 1390، تاثير شرايط اقليمي بر كيفيت ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-حسين خليلي ريك آبادي، 1390، ريزازديادي انگور رقم قزل ازوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ايوب شيرزاده، 1389، تاثير اتفون مواد تجاري ست و نيتريت بالانسر بر رنگ پذيري ميوه سيب رقم رد دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جواد فرخي تولير، 1389، بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام سيب بومي ايران بر اساس آناليز نشانگرهاي ريز ماهواره ايSSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رقيه رضوي، 1389، بررسي اثرات حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سعيد جديديان، 1389، اثرات هرس تابستانه بر محتواي كلسيم ميوه برخي خصوصيات كيفي ميوه و عادت توليد شاخساره در چهار رقم سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-داريوش مددي تپه، 1389، تاثير كاربرد بعد از برداشت كيتوسان و ساليسيليك اسيد بر عمر انباري و برخي خواص كيفي ميوه انگور رقم قرمز بيدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-كيوان پيروتي، 1389، تاثير محلول پاشي قبل از برداشت با تركيبات مختلف كلسيمي بر خصوصيات كيفي ميوه سيب رقم گلدن دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-علي محمد ياوري، 1390، اثر نسبت نيترات به آمونيوم بر شاخص هاي رشدي دو پايه سيب در كشت هيدروپونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-صابر صادقپور، 1392، اثرات كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي دو رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-صابر اوستان، 1392، اثرات كاربرد نانو سيليس (SiO2) بر پرآوري درون شيشه اي دو رقم سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-صلاح فهيمي نيا، 1392، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانوكامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري وخواص كيفي ميوه آلوي سانتارزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-احسان نوروزعلي پور تپه، 1392، بررسي عوامل موثر در ريزازديادي انگور بيدانه قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-ژيلا محمدي عسگرآباد تپه، 1393، اثر همزيستي مايكوريزا و نوع بستر كشت بر رشد و استقرار پايه سيب ريزازديادي شده MM106، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-نرمين شافعي سونج، 1393، اثر همزيستي قارچ مايكوريزا بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر غذايي نهال هاي سيب گالا طي مرحله سازگاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.