• نام و نام خانوادگی
  • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (81)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (81)

1-Jafarlu, M. Karimpour, Y. and Lotfalizadeh, H. (2023), The first occurrence of Neotrichoporoides nyemitawus (Rohwer, 1921) (Hymenoptera: Eulophidae) in the West Palaearctic with a key to the known species from Iran. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 19 (2): 197-200..

2-Jafarlu, M. Pashaie-Mehr, M. Lotfalizadeh, H. Askari-Tazekand, S. and Karimpour, Y. 2023., Hyssopus geniculatus (Hartig) (Hymenoptera, Eulophidae) a parasitoid of Anarsia eleagnella Kuznetsov (Lepidoptera, Gelechiidae) in Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematic. (in Press).

3-Kalashian, M., Karimpour, Y. and Davodi, M. (2022) Hesperophanes pilosus Bodungen, 1908 – a new record of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) for Iranian fauna, with the first detection of its host plant species. Journal of Insect Biodiversity and Systematic. 09 (3), 431–437..

4-Karimpour, Y. Jafarlu, M. and Lotfalizadeh. H. (2022) Diglyphus anadolucus Doğanlar, 1982 (Hym., Eulophidae) a primary larval ectoparasitoid of Anthomyiidae (Diptera), with a checklist of Diglyphus sp, Journal of Insect Biodiversity and Systematic. 9(2):303-310..

5-Jafarlu, M., Lotfalizadeh, H. and Karimpour, Y. (2022) Fauna of the genus Diglyphus (Hymenoptera: Eulophidae) in the alfalfa fields of Iran. Journal of Entomological Society of Iran. (Accepted).

6-Karimpour, Y. Skuhrava, M., Lotfalizadeh, H. and Razmi, M (2022). New Records of Gall Midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran. Journal of the Entomological Research Society. , 24(3): 321-329..

7-Karimpour, Y. & Skuhrava, M. (.2022), Additions to the fauna of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) in Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 08 (4), 571–579.

8-Korneyev, S.V. Karimpour, Y. and Mohamadzade Namin, S. 2015 , Rediscovery of Tephritis kogardtauica (Diptera: Tephritidae). Vestnik zoologii, 49(2): 119–124 , https://www.researchgate.net/publication/275651891_Rediscovery_Of_Tephritis_kogardtauica_Diptera_Tephritidae.

9-Jafarlo, M. Karimpour, Y. and Lotfalizadeh, H. (2021) , Review of the genus Necremnus Thomson, 1878 (Hymenoptera: Eulophidae) in Iran. Journal of Crop Protection. 10 (4): 787-797..

10-Kalashian, M. Davoodi, M. and Karimpour, Y. (2021) , New and reconfirmed records of Sphenoptera orichalcea (Pallas, 1781) (Coleoptera, Buprestidae) from Iran and Armenia. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 08 (1), 001–007.

11-Yousefnejad-Irani, R. Karimpour, Y. and Ziaee, M. (2021). , Persistence and efficacy of two Nanosilica formulations on Callosobruchus maculatus in different pulses. Journal of Agricultural Sciences and Technology. (Accepted).

12-Asadi Far Far, M. Karimpour, Y. Lotfalizadeh, H. and Neerup Buhl, P. (2021), Four new species and new records of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) from Iran, European Journal of Taxonomy. 750: 29–51.

13-Zarghani, E. Khaghaninia, S. Mohamadzade Namin, S. Karimpour, Y. and Korneyev, V. A. (2016), First records of the fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Iran. Vestnik zoologii, 50(2): 123–134..

14-Skuhravá, M & Karimpour, Y. (2017) , Cephalaromyia capituli gen. nov. et sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls in flower heads of Cephalaria microcephala (Caprifoliaceae) in Iran . Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 81: 55–60..

15-Kavianpour, M. Nemati, A. & Karimpour, Y. (2018), A new species of Gaeolaelaps Evans and Till (Mesostigmata: Laelapidae) from northwestern Iran with a key to the species with three-tined apotele. International Journal of Acarology. 44:4-5, 180-184..

16-امامی، ک. کریمپور، ی. و لطفعلیزاده، ح. 1399، چرخة زيستي کرم برگخوار قیچ، ( Lepidoptera: Sphingidae ) Hyles zygophylli و شناسايي انگلواره های آن در منطقة ارومیه. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 418-403:(4)40.

17-رنحبر اقدم، ح. قاسمی، م. و کریمپور، ی (1399) ، تخمین آستانه پایین دمای رشد و نمو و نیاز گرمایی جمعیتهای کرم سیب مستقر در استانهای تهران، اصفهان و آذربایجانغربی. دانش گیاهپزشکی ایران. دوره 51 شماره 2 صفحات 265 تا 274.

18-کریمپور، ی. ویسی دیزجی، ل. اکبریان، ج. و شهند، س. (1400)، زیست شناسی مگس مینوز خارپنبه Pegomya terebrans (Diptera: Anthomyiidae) در منطقه ارومیه، ایران. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران. جلد 41 شماره 1 صفحات 29 تا 40.

19-شهند، س. و کریمپور، ی. (1396)، زیست شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به عنوان مهارکننده درمنه وحشی، Artemisia vulgaris در منطقه ارومیه. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 57-45:(1)5.

20-Karimpour, Y. and Lotfalizadeh, H. (2014), First report of Eurytoma cynipsea (Hym.: Eurytomidae) from Iran . Journal of Entomological Society of Iran. 34(2): 51 -52..

21-جلیلیان، ف.؛ کریمپور، ی.؛ آرمیده، ش. و گیلاسیان، ا. (1395)، مطالعه مگسها‌ی سیرفیده شکارگر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگیهای زیستی و تغذیه ای Eupeodes corollae. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 26-11:(2)4.

22-Kavianpour M., Karimpour Y. and Nemati A. (2018), Ascoidea and Blattisociidae (Mesostigmata) mites of Urmia (West Azerbaijan, Iran), with identification keys to genera and species. Biharean Biologist. 12 (2): 073-078..

23-جلیلیان، ف؛ کریمپور، ی؛ ملکشی، ح.؛گیلاسیان، ا.؛ کاویانپور، م.؛ محجوب، م.؛ توحیدی، م.ت. و باقری متین، ش. (1393)، مطالعه تغییرات جمعیت مگسهای Sirphidae (Diptera)شکارگر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در مزارع کلزای کرمانشاه. مذیریت آفات کشاورزی. 54-46: (1)1.

24-جعفری، ن؛ لطفعلیزاده، ح.؛ کریمپور، ی. و قرالی، ب. (1394)، دشمنان طبیعی شپشک آردآلود Pseudococcus comstocki (Hemiptera: Pseudococcidae) آفت مهم درختان توت در تبریز. آفات و بیماریهای گیاهی. 10-1:(2)83.

25-Kavianpour, M. R. Karaka, M. Karimpour, Y. Urhan, R. (2018), A new species and new distribution records of Zercon C. L. Koch from Iran (Acari: Zerconidae). Zoology in the Middle East. 64 (4): 363-370. .

26-جعفری، ن؛ لطفعلیزاده، ح. و کریمپور، ی. (1392)، گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوئید شپشک آردآلود توت Pseudococcus comstocki از ایران. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 93-91:(2)1.

27-رنجی، ح.؛ کریمپور، ی.؛ دوستی، ا. ف.؛ لطفعلیزاده، ح. و دورسان، ا. (1394)، گزارش زنبور Diglyphus sensilis پارازیتوئید مگس مینوز Chromatomyia horticola از ایران. مهار زیستی در گیاهپزشکی. 116-113:(1):3.

28-کریمپور، ی. و محبی نیا، م. (1397)، اولین گزارش مگس مینوز خارپنبه Pegomya terebrans (Rondani)(Diptera: Anthomyiidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 131-129:(1)38 .

29-Karimpour, Y. Fathipour, Y. Talebi, A. A. and Moharramipour, S. (2004)., Biology of Chamaesphecia schizoceriformis (Lep.: Sesiidae), a biocontrol agent of Euphorbia boissieriana (Euphorbiales: Euphorbiaceae) in north west of Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 36(2):35-45..

30-Karimpour, Y. & Dils, J. (2014), Callostoma oezbeki (Dip.: Bombyliidae), a species new for the Iranian bee fly fauna. Journal of Entomological Society of Iran. 34(2):49-50..

31-کریمپور، ی. (1394)، اولین گزارش مگس Calamoncosis similis (Diptera: Chloropidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 92-91: (3)35 .

32-Karimpour, Y. (2015), Biology, host specificity and feeding potential of the Docks leaf defoliator sawfly, Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae), a biocontrol agent of Rumex spp. (Polygonaceae). JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN, 35(1): 1-10. .

33-Yegorenkova, E. N. Yefremova, Z. and Karimpour, Y. (2012) , A new species of the genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera: Eulophidae) Parasitoid of Kokujewia ectrapela. ZOOSYSTEMATICA ROSSICA. 21(1): 158–162..

34-Lotfalizadeh, H. Karimpour, Y. Delvare, G. and Rasplus J. Y. (2020), Chalcidoidea (Hymenoptera) obtained from common reed, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae) in Iran with new records and descriptions of two new species. European Journal of Taxonomy. 710: .

35-یوسفی پرشکوه، آ.؛ محقق نیشابوری، ج.؛ کریمپور، ی.؛ و شیرازی، ج. (1398)، بررسی تاثیر 6 آفتکش توصیه شده در مزارع برنج روی بارآوری و زنده مانی سن شکارگر Andraluus spinidens (F.) در شرایط آزمایشگاه. مهار زیستی در گیاهپزشکی. جلد 7 شمار 1 صفحات 29 تا 38.

36-Kavianpour, M. R. Karimpour, Y. Nemati, A. R. and Mirfakhraei, Sh. (2017), A faunistic study on laelapid mites in Urmia, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. 13(2):.

37-کریمپور، ی. (1396) ، اوﻟﻴﻦ گزارش زنبور Tetramesa phragmitis (Hymenoptera: Eurytomidae) از ایران. مهار زیستی در گیاهپزشکی، جلد 5 شماره 1 صفحات 99 تا 102 .

38-Asadi-Farfar, M. Lotfalizadeh, H. Karimpour, Y. & Buhl, P. N. (2020), Discovery of the genera Trichacis Förster and Piestopleura Förster (Hymenoptera: Platygastroidea) in Iran with descriptions of three new species. International Journal of Environmental Studies, DOI: 10.1080/00207233.2020.1723953.

39-Asadi-Farfar, M. Lotfalizadeh, H. and Karimpour, Y. (2020) , The genus Inostemma Haliday (Hym.: Platygastridae) in Iran with some new records and biological findings . Journal of Crop Protection. 9 (2): 327-335. .

40-Asadi-Farfar, M. Karimpour, Y. Lotfalizadeh, H. & Caleca, V. (2020) , New records of Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae) in Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 6 (2): 125–133. .

41-Zerova, M. D. Seryogina, L. Ya. and Karimpour, Y. (2008), New Species of the Chalcidoid Wasps of the Families Eurytomidae and Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Iran. Vestnik Zoologii. 42(6): e-101–e-108.

42-Greathead, D. & Karimpour, Y. (2006), A new species of Villa Lioy, 1864 (Diptera: Bombyliidae) parasitic on Sesiidae (Lepidoptera),Zootaxa, 1156: 65–68.

43-Safaralizadeh, M. H. & Karimpour, Y. (2007), Some Biological Characteristics of Nyssia graecarius (Lepidoptera: Geometridae) in Urmia Region", ,Journal of The Entomological Research Society, 9(3):1-6.

44-Ranji, H. Karimpour, Y. and Dousti, A. (2015), A checklist of the Iranian Agromyzid leaf-miner flies with 11 new records,Journal of Entomological Society of Iran , 35(1): 45-55.

45-Karimpour, Y. (2018), Notes on life history, host plants and parasitoids of Malacosoma castrensis L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Urmia region, Iran,Biharean Biologist, 12(2):79-83.

46-کریمپور، ی. و محبی نیا، م. (1398)، بررسی زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col.، Curculionidae)عامل کنترل بیولوژیک علف هرز خارخسک Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) در منطقه ارومیه. کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی. دور 8 شماره 2 صفحات 13 تا 25.

47-Karimpour, Y. (2011), Fruit flies (Dip:. Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region , Iran,Journal of Entomological Society of Iran, 30(2):53-66..

48-Karimpour, Y. and Razmi, M. (2010), First report of Cryptus inquisitor (Hym.: Ichneumonidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 29(2), 37-39 ..

49-Karimpour, Y. and Melika, G. (2008), First Report of Aulaciodea Acroptilonica and Isocolus cirsii (Hym : Cynipidae ) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran. 27(2), Supplement, 19-20..

50-Karimpour, Y. Anton, K. W. and Razmi, M. (2008), First Report of Bruchidius Plagiatus (Col,Bruchidae) from Iran,Feeding on a New Host Plant. Journal of Entomological Society of Iran. 27(2), Supplement, 25-26 ..

51-Karimpour, Y. Tavakoli, M. and Melika, G. (2008) , New Species of Herb Gallwasps from the Middle East (Hymenoptera ,Cynipidae, Aylacini ),ZOOTAXA, 1854: 16-32. .

52-جوادی امام زاده، پ. و کریم پور، ی. (1392)، فعالیت فصلی و زیست شناسی سرخرطومی ساقه خوار خارپنبه Lixus cardui (Col.، Curculionidae) به عنوان عامل مهار زیستی علف های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه ارومیه،مهار زیستی در گیاه پزشکی.

53-حسین زاده، ج. فرازمند، ح. و کریم پور، ی. (1392)، مقایسه تاثیر اختلاط حشره‌کش‌های لوفوکس و فوزالون با قارچ‌کش پنکونازول در کنترل توام کرم خوشه‌خوار انگور (Lobesia botrana Den. & Schiff.) و سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator Schwein.)،نشریه آفت کشها در علوم گیاهپزشکی. جلد 1 شماره 1 صفحات 8 تا 18، https://jpesticides.areeo.ac.ir/article_100055.html.

54-کریم پور، ی. (1392)، مطالعه ی مقدماتی زیست شناسی مگس گالزای جوانه نی Lipara lucens (Dip.: Chloropidae) در منطقه ی ارومیه ، ایران. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران. 24-11:(3)33.

55-کریم پور، ی. (1391)، اولین گزارش زنبور گالزای Aylax hypecoi (Hymenoptera: Cynipidae، Aylacini)i از ایران و نکاتی درباره زیست شناسی و پارازیتوئیدهای آن. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران. جلد 35 شماره 1 صفحات 85 تا 88..

56-یعقوب فتحی پور- یونس کریم پور- علی اصغر طالبی - سعید محرمی پور، 1389، جدول زندگی شب پره برگ خوار فرفیون Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط طبیعی ارومیه،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

57- 1388، تعیین شهخص های تغذیه ای لاروهای شب پره Hyles euphorbiae(Lep.: Sphingidae)روی گونه های مختلف فرفیون،نامه انجمن حشره شناسی.

58-کریمپور، ی. (1387) ، زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه، (Col.: Curclionidae)Larinus Latus و تاثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه ارومیه. نامه انجمن حشره شناسی ایران. شماره 25 جلد 1 صفحات 35 تا 50.

59-کریمپور، ی. و رزمی، م. (1388)، مگس Pegomya bicolor (Diptera: Anthomyiidae) گونه ای جدید برای فون ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. دوره 29 شماره 1 صفحات 51 تا 52.

60-کریمپور، ی. فتحی پور، ی. طالبی، ع. ا و محرمی پور (1385) ، زیست شناسی شب پره (Lep.،Sphingidae ) Hyles euphorbiae روی گونه های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجانغربی،مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 37 شماره 4 صفحات 727 تا 735.

61-کریمپور، ی. و هورسمن، ک. (1385). ، گزارش زنبور پارازیتوئید Gregopimpla malacosomae (Hymenoptera: Ichneumonidae) پارازیتوئید شب پره Malacosoma castrense (Lepidoptera: Npctuidae) از یران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. جلد 26 شماره 2 صفحات 97 تا 99.

62-کریم‌پور، ی.؛ فتحی‌پور، ی.؛ طالبی، ع. ا.؛ محرمی‌پور، س. و هورسمن، م. (1384)، گزارش زنبور پارازیتوئید Phaenolobus saltans (Hym.، Ichneumonidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. 60-59: (1).

63- 1384، گزارش مگس پارازیتوئید Anatolica (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

64- 1384، گزارش مگس های پارازیتوئید Bithia glirina و Masicera sphingivora (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

65-کریمپور، ی. فتحی پور، ی. طالبی، ع. ا و محرمی پور (1384) ، زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیون Simyra Dentinosa (Lep.، Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36 شماره 2 صفحات 475 تا 484، https://jijas.ut.ac.ir/article_17614.html.

66-کریمپور، ی.، فتحی پور، ی.، طالبی، ع. ا. و محرمی پور، س. (1384)، تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa (Lep.، Noctuidae) روی گونه های مختلف علف هرز فرفیون. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران. شماره 25 جلد 1 صفحات 13 تا 26.

67-کریمپور، ی. و هیدون، ا. (1384) ، گزارش زنبور پارازیتوئید Pteromalus Bifoveolatus (Hym.، Pteromalidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران. .

68- 1383، گزارش Orthopelma Mediator و Exeristes Robrator (Hym.، Ichneumonidae) پارازیتوئیدهای زنبور Diplolepis sp. (Hym.، Cynipidae) از ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

69-کریمپور، ی. فتحی پور، ی. طالبی، ع. ا و محرمی پور (1383) ، اولین گزارش پروانه Chamaesphecia Schizoceriformis (Lep.، Sesiidae) از ایران. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

70-کریمپور، ی. فتحی پور، ی. طالبی، ع. ا. ، محرمی پور، س. و تشورسنیگ، ه. پ. (1383)، گزارش مگس پارازیتوئید Exorista Grandis (Dip.، Tachinidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران شماره 2 صفحه 24.

71-Skuhrava, M. Karimpour, Y. Sadeghi, H. Gol, A. and Joghataei, M. (2014), Gall midges (Diptera: Cecydomyiidae) of Iran: Annotated list and Zoogeographical Analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.78: 269–301..

72-Karimpour, Y. (2014), New records of two grass fly species (Diptera: Chloropidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 33(4): 79-80.

73-Korneyev, V. A. Evstigneev, D. A. Karimpour,Y Kütük, M. Mohamadzade Namin, S. Umür Koyuncu, M. and Yaran, M. (2013), Revision of the Terellia virens group (Diptera: Tephritidae) with description of three new species. Vestnik Zoologii. 47(1): e-1—e-23. .

74-Tandorost, R. and Karimpour, Y. (2102), Evaluation of fumigant Toxicity of orange peel Citrus sinensis L. essential oil against three insect product pests in laboratory condition. Munis Entomology and Zoology. 7(1):352-358.

75-Karimpour, Y. & Skuhrava, M. (2012), First record of three species of gall midges (Dip.: Cecidomyiidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 32(1), 137-140. .

76-Melika, G. and Karimpour, Y. (2012), Herb gall wasp Fauna of Iran (Hymenoptera: Cynipidae, Aylacini),North Western Journal of Zoology. 2(2):268-277..

77-Karimpour, Y. (2012), On the bee fly (Diptera: Bombyliidae) fauna from West Azarbaijan Province of Iran,BIHAREAN BIOLOGIST, 6(2):81-86..

78-Yegorenkova, E. N. Yefremova, Z. & Karimpour, Y. (2012), A new species of the genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera: Eulophidae) Parasitoid of Kokujewia ectrapela. Zoosystematica Rossica. 21(1): 158–162. .

79-Veisi, R. Safavi, S. A. and Karimpour, Y. (2012), Duration of life stages and fecundity of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) on six wheat cultivars. Journal of Crop Protection. 1 (3): 181-187.

80-Razmi, M. Karimpour, Y. and Safaralizadeh, M. H. (2011). , Parasitoid Complex of Cabbage large White Butter fly L. (Lepidoptera: Pieridae) in Urmia with new records from Iran.,Journal of Plant Protection Research.

81-Razmi, M. Karimpour, Y. & Safaralizadeh, M. H. (2011). , Parasitism of Pieris brassicae (L.) Lep.: Pieridae) on cabbage farms in comparisons with wild hosts and study on use Pteromalus puparum (L.) (Hymnoptera: Pteromalidae), as a biological control agent versus this pest. Munis Entomology and Zoology. 6(1): 176-180..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 1382، بررسی آزمایشگاهی میزان تغذیه کرم شاخدار فرفیون Hyles euphorbiae (lep.، Sphingidae) از علف هرز Euphorbia macroclada،سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

2- 2007, Biology of the Rumex Leaf Defoliator Swfly Kokujewia Ectrapela Konow (Hymenopetera: Argidae)in Urmia Region,XII Internatinal Symposium on Biological Control of Weeds la Grande Motte France.

3- 2002, Collecting and Indentification of Weeds in Urmia Vinerds,15th Iranian Plant Protection Congress.

4- 2007, host-specificity and potential of kokujewia ectrapela fot the control , of rummex spp,X11th internatinal symposium on biological control of weeds la grande motte france.

5- 2002, Preliminary Investigation on the Fauna of the Pollinator Bees(Apoidea) in Western Part of Urmia Lake,15th Iranian Plant Protection Congress.

6- 1392، اثر حشره کشی عصاره Crambe orientalis (Brassicaceae) بر روی شپشه قرمز آرد Tribolium ccastaneum (Col.، Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1390، اثرات احتمالی تغییر اقلیم روی آفات حشره ای،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1392، ارزیابی کارآیی سرخرطومی بذر خوار گل گندم خاردار Larinus minutus (Col.، Curculionidae) جهت کنترل علف هرز گل گندم خاردار Centaurea calcitrapa (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1392، بررسی زیست شناسی سرخرطومی طبق خارلته Rhinocyllus conicus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف هرز خارلته Cirsium vulgare (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1381، جمع آوری و شناسایی علف های هرز تاکستان های ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

11- 1385، زیست شناسی زنبور برگخوار ترشک Kokujewia ectrapela(Hym.، Argidae) عامل بیو کنترل علف های هرز Rumex spp. در ارومیه،هفدهمین کنگره ی گیاه پزشکی ایران.

12- 1385، زیست شناسی شب پره ساقه خوار نی Chilo phragmitella (Lep.، Pyralidae) عامل بیوکنترل علف هرز نی Phragmites australis در خوی،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

13- 1382، زیست شناسی کرم شاخدار فرفیون Hyles Euphorbiae (Lep.، Sphingidae)عامل بیوکنترل علفهای هرز فرفیون در غرب دریاچه ارومیه،سوممین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

14- 1387، زیست شناسی(Col.،Curculionidae)Microlarinus Larenyii روی علف هرز خارخسک (Tribulus Terrestris) در ارومیه،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

15- 1392، شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در منطقه ارومیه،دومین کنگره ملی کشاورزی اورگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1390، علف های هرز مهاجم و تغییر اقلیم از منظر کشاورزی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1381، معرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان غرب دریاچه ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1387، مطالعه بیواکولوژی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه Larinus latus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف های هرز Onopordum spp در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- 1382، بررسی میزان خسارت تاج خروس ریشه قرمز در زراعت چغندر قند،دانشگاه ارومیه.

3- 1393، مطالعه ی بیواکولوژی مگس گال زای Lipara lucens Meigen (Diptera: Chloropidae)، عامل کنترل بیولوژیک علف هرز نی در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1389، فون مگس های میوه ی Dip.، Tephritidae مرتبط با طبق گیاهان تیره ی گل آفتابگردان Asteraceae در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (2)

1-جعفر حسين زاده، 1390، بررسي تاثير سم لوفوكس در كنترل مراحل مختلف زيستي كرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lep.، Tortricidae) و مقايسه آن با سم فوزالون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ساناز تقي زاده، 1390، ارزيابي مقاومت لاينهاي مختلف جو نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-رفتارشناسی حشرات ، دکتری،از 1384.

2-سیستماتیک حشرات ، کارشناسی ارشد،از 1384.

3-اکولوژی حشرات ، کارشناسی ارشد،از 1384.

4-اکولوژی عمومی ، کارشناسی ،از 1374.

5-علفهای هرز و کنترل آنها، کارشناسی ،از 1374.