• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (34)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (13)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1385، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1382، علوم باغبانی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، علوم باغبانی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (34)

1-Melina Sarabandi, Alireza Farokhzad, Babak Abdollahi, Raheleh Ghasemzadeh, 2019, Biochemical and gene expression responses of two Iranian grape cultivars to foliar application of methyl jasmonate under boron toxicity conditions,Scientia Horticulturae.

2-Afsaneh Allahveran1 • Alireza Farokhzad1 • Mohammadreza Asghari1 • Ali Sarkhosh2, 2018, Foliar application of ascorbic and citric acids enhanced ‘Red Spur’ apple fruit quality, bioactive compounds and antioxidant activity,Physiol Mol Biol Plants.

3-Alireza Farokhzad, Sahra Nobakht, Afsaneh Alahveran, Ali Sarkhosh, Mahdi Mohseniazar , 2018, Biochemical changes in terminal buds of three different walnut (Juglans regia L.) genotypes during dormancy break,Biochemical Systematics and Ecology.

4-B. Hosseini, F. Shahriari, H. Hashemi, M.H. Marashi, M. Mohseniazar, A. Farokhzad M. Sabokbari, 2011, Transient expression of cor gene in Papaver somniferum,BioImpacts.

5-H. Sheikh Sofla, Z. Zamani, A. R. Talaei, M. R. Fatahi, S. Aliyoun, A. Farokhzad, A. Gharghani, M. Asgarzadeh, 2016, Introduction of new promising apple genotypes: A study of quality attributes of apple in crosses between Iranian early ripening and exotic late ripening apple cultivars .,International Journal of Fruit Science.

6-Saveh Vaezi, Mohammad Reza Asghari, Ali Reza Farokhzad and Mohammad Tohidian, 2014, Effect of nano-packaging on postharvest quality and storage life of fresh-cut nectarine,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

7-T. Ghanbari, B. Hosseini, Z. Jabbarzadeh, A. Farokhzad, A. Sharafi, 2016, High- frequency in vitro direct shoots regenereation from axillary nodal and shoot tip explants of clary sage ( Salvia sclarea L,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

8-Hanifeh Seyed Hajizadeh, Alireza Farokhzad and Vida Ghasemi Chelan, 2012, Using of preservative solutions to improve postharvest life of Rosa Hybrid cv. Black magic,Journal of Agricultural Technology.

9-محمد رضا اصغری زهرا آذرشریف حسین تاجیک علیرضا فرخزاد، 1397، تأثیر پوشش صمغ باریجه، اسانس زیره‌سبز و کلریدکلسیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی گیلاس رقم سیاه‌مشهد ،نشریه علوم باغبانی .

10-عاطفه مشاري نصيركندي ، بهمن حسيني ، عليرضا فرخزاد و لطفعلي ناصري، 1397، اثر محيط كشت پايه، تنظيم كننده هاي رشد و بستر كشت بر ريزازديادي پايه گلابي نيمه پاكوتاه كننده پيرودوارف (Pyrodwarf)،به زراعي نهال و بذر.

11-عليرضا فرخزاد ذبیح اله زمانی محمد رضا فتاحی علیرضا طلایی محسن مردی علی قرقانی علی شاهی قره لر، 1390، ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زودباردهی،علوم باغبانی ایران.

12-علیرضا فرخزاد، ذبیح اله زمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، علیرضا طلایی و محسن مردي، 1390، تجزیه والدینی نتاج حاصل از تلاقی دو رقم سیب با استفاده از نشانگرهاي مولکولی ریزماهواره،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

13-فاطمه پیله علیرضا فرخزاد محسن اسمعیلی، 1395، تاثیر برهمکنش زمان برداشت و مدت زمان نگهداری بر برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه انگور رقم بیدانه سفید،نشریه مکانیزاسیون کشاورزی (دانشگاه تبریز).

14-عاطفه مشاری ، بهمن حسینی، عليرضا فرخزاد و لطفعلی ناصری، 1397، تاثیر نوع محیط کشت پایه و ترکیبات مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی در ریزازدیادی و ریشه زایی پایه نیمه پاکوتاه گلابی پیرودوارف،مجله به زراعی نهال و بذر.

15-ناصر عباسپور لاوین بابایی علیرضا فرخزاد، 1396، تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis venifera L.) تحت شرایط تنش خشکی ،نشریه علوم باغبانی .

16-عاطفه مشاری ، بهمن حسینی، عليرضا فرخزاد و لطفعلی ناصری، 1396، بهینه سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111،پژوهش های میوه کاری.

17-سمیه نظام¬دوست، علیرضا فرخزاد، میرحسن رسولی¬صدقیانی، 1395، تأثیر محلول¬پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم «بیدانه سفید» تحت سمیت بور،پژوهش های میوه کاری.

18-محمدرضا اصغری، هاجر غفاریبکتاش، علیرضا فرخزاد، 1397، تغییر خواص کیفی میوه‌ی سیب رقم رد دلیشیز در پاسخ به کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک،فن آوری تولیدات گیاهی.

19-عاطفه مشاري ، بهمن حسینی، علیرضا فرخزاد و لطفعلی ناصري، 1397، بهینه سازي شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادي پایه نیمه پاکوتاه سیب M7،نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی.

20-ستار دریلی، حمید حسن پور و عليرضا فرخزاد ، 1396، ویژگیهای میوه شناختی برخی از نژادگانهای زالزالک در استان آذربایجان غربی،علوم باغبانی ایران.

21-بهمن حسینی، عليرضا فرخزاد ، جهفر امیری و لیلا آقازاده ، 1395، پاسخ های فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی انگور در پاسخ به تنش سرما در شرایط درون شیشه ای،علوم فنون باغبانی.

22-پریناز جعفرپور، علیرضا فرخزاد، ابوالفضل علیرضالو، فاطمه نژادحبیب وش، 1397، بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی گونه هاي مختلف جنس ( Salvia L.) در استان آذربایجان غربی،اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

23-محمدرضا اصغری، هاجر غفاری، یوسف رسمی، علیرضا فرخزاد.، 1393، مطالعه برهمکنش تیمارهای پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک در حفظ کیفیت و افزایش بازارپسندی میوه سیب رقم لبنانی قرمز. ،نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی. .

24-زیبا نصیری، علیرضا فرخزاد، محمد فتاحی، 1393، بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چهار گونه جاشیر (Prangos spp.) در شمال‌غرب ایران. ،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. .

25-وحید اکبری، رسول جلیلی مرندی و عليرضا فرخزاد، 1394، تاثیر سایکوسل بر فعالیت انتی اکسیدانی و میزان مالون دی آلدیید در ارقام میشن و ماری زیتون. ،فن آوری تولیدات گیاهی..

26-محمدرضا اصغری، راحله جمی، علیرضا فرخزاد، 1396، تاثیر کاربرد نانو کربنات کلسیم بر میزان خصوصیات کیفی و فعالیت آنزیمی در قطعات میوه سیب تازه بریده رقم گلدن دلیشز. ،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران..

27-سمیه نظام دوست، علیرضا فرخزاد و میر حسن رسولی صدقیانی، 1396، تأثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بور و آسیب‌های اکسایشی در انگور بیدانه سفید در شرایط تنش سمیت بر.،. علوم باغبانی ایران..

28-ساوه واعظی، محمد رضا اصغری، عليرضا فرخزاد. ، 1394، تأثیر بسته بندی نانو نقره بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم (رد گلد).،. نشریه پژوهش هاي صنایع غذایي..

29-وحید اکبری، رسول جلیلی، جلیل خارا و عليرضا فرخزاد، 1394، پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی. ،. علوم باغبانی ایران..

30-نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد و حمید حسن پور. ، 1394، تأثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسندۀ کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوۀ دو رقم توت فرنگی،. علوم باغبانی ایران. .

31-فاطمه پیله، عليرضا فرخزاد، محسن اسمعیلی، حامد دولتی بانه، 1394، تأثیر زمان برداشت و مدت نگهداری بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی حبه انگور رقم بیدانه سفید. ،نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي.

32-محمد رضا اصغری، زهرا آذرشریف، حسین تاجیک و علیرضا فرخزاد، 1397، تأثیر پوشش صمغ باریجه، اسانس زیره‌سبز و کلریدکلسیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی گیلاس رقم سیاه‌مشهد. ،نشریه علوم باغبانی. .

33-مهدی محسنی آذر، سنبل ناظری، محمد علی ملبوبی، مرتضی قدیم زاده، ابولفضل برزگری، عليرضا فرخزاد، 1390، . بررسی و بهینه سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica. Borkh var. Gami Almasi).،فن آوری زیستی در کشاورزی.

34-افسانه اله ویرن، علیرضا فرخزاد، محمد زضا اصغری، 1395، تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های کیفی و بهبود رنگ گیری میوه سیب رقم رداسپار.،تولیدات گیاهی ( مجله علوم کشاورزی)..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1-پریناز جعفرپور علیرضافرخزاد ابوالفضل علیرضالو، فاطمه نژاد حبیب وش، محمد فتاحی، 1396، STUDY OF MORPHOLOGICAL AND BI OCHEMICAL CHARACTERISTIC OF SALVIA VERTICILLATA FROM MAKO،6th National Congress on Medicinal Plants.

2-عليرضا فرخزاد، ابولفضل علیرضالو، مهدی محسنی آذر، راحله قاسم زاده و احد هدایتی، 1396، آنالیز ناحیه پروموتوری ژن gai در دو گونه هلو و خیار در شرایط inslico،نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران.

3-پریسا اقبالی، عليرضا فرخزاد، بهمن حسینی و موسی موسوی، 1395، بررسی تاثیر نوع محیط کشت بر میزان پراوری پایه گیزیلا 6،دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران.

4-زیبا نصیری، عليرضا فرخزاد، محمد فتاحی و راحله قاسم زاده، 1396، بررسي تنوع مورفولوژيكي جمعيت هاي مختلف گياه دارويي جاشير در شمال غرب ايران،دومين همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران .

5-عاطفه مشاری، بهمن حسینی، عليرضا فرخزاد و لطفعلی ناصری، 1396، تأثير دو نوع تنظيم كننده رشد گياهي NAA وNAA بر تعداد و طول ريشه در سه روز تاريكي در ريشه زايي درون شيشه اي پايه سيب MM111،نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران.

6-قاسم حسنی، عليرضا فرخزاد و عزیز مجیدی، 1396، پاسخ رويشي و فيزيولوژيكي چندپايه رويشي سيب نسبت به مقادير مختلف بور در خاك،نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران.

7-ارغوان مشیریان، علیرضا فرخزاد، ایرج برنوسی و جعفر امیری، 1395، تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های توت فرنگی رقم کاماروسا،اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز.

8-ارغوان مشیریان، علیرضا فرخزاد، ایرج برنوسی و جعفر امیری، 1395، بهبود اندازه و رنگ میو.ه توت فرنگی رقم کاماروسا با محلول پاشی اسید آبسیزیک و کلرید کلسیم،اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز.

9-صحرا نوبخت، علیرضا فرخزاد و راحله طهماسبی، 1395، ارزیابی برخی ویژگی هی کمی و کیفی شش رقم انگور در استان آذربایجان غربی در زمان برداشت،اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز.

10-سمیه نظام دوست، عليرضا فرخزاد و میرحسن رسولی صدقیانی، 1394، تاثیر سیلیکات پتاسیم بر شاخص کلروفیل و فعالیت آنزیمی انگور رقم بیدانه سفید تحت شرایط سمیت بور،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

11-سمیه نظام دوست، عليرضا فرخزاد، میر حسن رسولی صدقیانی و توماج وحیدافشار، 1394، اثرات غلطتهای مختلف بور بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

12-ستار دریلی قرجالار، حمید حسن پور و عليرضا فرخزاد ، 1394، خصوصیات فیزیکی میوه چند گونه زالزالک در استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

13-زیبا نصیری، علیرضا فرخزاد، محمد فتاحی راحله قاسم زاده، 1396، بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های مختلف گیاه داویی جاشیر (Prangos spp.) در شمال-غرب ایران،دومین همایش گیاهان داروی دیم ایران.

14- 1392, Effect of Alovera gel on quality attributes and storage life of fresh cut Nectarian cv. Red Gold,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

15- 1392, High frequency in vitro direct shoot regeneration from axillary nodal and shhot tips explants of clary sage ( Salvia sclarea L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

16- 1391، اثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه سیب رقم رد دلیشز،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1391، اثر زنیا و متازنیا بر انگور ماده فیزیولوژیک قزل اوزوم ارومیه،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

18- 1394، اثرات غلطتهای مختلف بور بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1391، استفاده از اسید سیتریک و اسید سالسیلیک به عنوان ترکسیبا سالم در پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، بررسی برخی خصوصیات کیفی و محتوای آنتی اکسیدانی ارقام مختلف سیب در استان آذربایجان غربی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

21- 1393، بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انبارداری،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

22- 1391، پاسخ دو رقم زیتون ( ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی، کرمان،ایران.

23- 1393، تاثیر اسید سالسیلیک بر کیفیت و ماندگاری میوه شلیل رقم ردگلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

24- 1393، تاثیر اسید سالسیلیک در القای مقاومت به سرمازدگی میوه شلیل رقم رد گلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

25- 1391، تاثیر بسته بندی نانو نقره بر ماندگاری و خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم?رد گلد?،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

26- 1391، تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم میشن،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

27- 1391، تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی میوه گلابی رقم سردرود در طی انبارداری،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

28- 1393، تاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

29- 1394، تاثیر سیلیکات پتاسیم بر شاخص کلروفیل و فعالیت آنزیمی انگور رقم بیدانه سفید تحت شرایط سمیت بور،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

30- 1391، تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا به عنوان ترکیبات سالم و غیر شیمیایی روی خواص کیفی انگور رقم قزل اوزوم،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1391، تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر ماندگاری و خواص کیفی میوه زردآلو رقم عسگرآباد،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

32- 1393، مقایسه اثر تیمار اسانس آویشن با آنتی باکتری دی هیدرواسترپتومایسین بر روی افزایش عمر گلجای گل ژربرا،اولین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور، شهر قدس،ایران.

33- 1391، نکروز ساقه خوشه انگور،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- 1395، انگور ( مدیریت جامع کشت، پرورش، تولید و فراوری)،بررسی-نقد و ویرایش.

2- 1395، مکانیسم هورمونی مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده در گیاهان،بررسی-نقد و ویرایش.

3- 1391، فیزیولوژی بعد از برداشت،بررسی-نقد و ویرایش.
پایان نامه ها (16)

1-ملینا سرابندی، 1397، بررسی پاسخ های بیوشیمیایی و مولکولی دو رقم انگور به تیمار متیل جاسمونات تحت شرایط تنش بور. استاد راهنما.

2-الناز ذرین، 1397، ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی و ماندگاری میوه سیب گلدن دلیشز برداشت شده از نقاط مختلف استان آذربایجان غربی استاد راهنما.

3-پریناز جعفرپور، 1396، بررسی تنوع ژنتیکی برخی گونه هاي مريم گلی در استان آذربايجان غربی با استفاده از صفات مورفولوژيکی و فیتوشیمیايی و نشانگرهاي مولکولی. استاد راهنما.

4-زیبا نصیری، 1396، بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جاشیر در شمال غرب ایران بر اساس صفات موفولوژیکی و بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی. استاد راهنما.

5-صحرا نوبخت، 1395، بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت انتی اکسیدانی برگ و میوه در برخی ارقام انگور. استاد راهنما.

6-پریسا اقبالی، 1395، بررسی تاثیر محیط کشت، نوع و منبع کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا6 . استاد راهنما.

7-نادر محمودی سوره، 1394، تاثیر محلول¬پاشی سیلیکات کلسیم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی استاد راهنما.

8-ستار دریلی، 1394، بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه برخی گونه های زالزالک در استان آذربایجان غربی. استاد راهنما.

9-عاطفه مشاری، 1395، بهینه سازی پرآوری درون شیشه ایی پایه های نیمه پاکوتاه کننده گلابی پیرودووارف، سیب m7 و mm111.

10-ارغوان مشیریان، 1394، تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک و کلرید کلسیم بر محتوای کلسیم و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا. استاد راهنما.

11-سمیه نظام دوست، 1394، بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و سیلیکات پتاسیم بر کاهش سمیت بر در انگور رقم بیدانه سفید، استاد راهنما.

12-افسانه اله ویرن، 1394، تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و اسید سیتریک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم رد اسپار. استاد راهنما.

13-ساوه واعظي، 1392، تاثير كاربرد ژل آلوئه ورا، بسته بندي نانو نقره و نانو كامپوزيت نقره و سليكا بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه تازه بريده شليل رقم ردگلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-عهديه خالدي، 1392، تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-راحله جمي، 1393، تاثير كابرد پس از برداشت كربنات كلسيم و نانو كلسيم بر برخي خصوصيات كيفي و ماندگاري سيب تازه بريده رقم گلدن دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فاطمه پيله، 1393، تاثير زمان برداشت بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ماندگاري انگور رقم بيدانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (13)

1-بیوانفورماتیک، دکتری.

2-مباحث نوین در میوه کاری، دکتری.

3-فیزیولوژی رشد و نمومیوه، دکتری.

4-آمار پیشرفته، دکتری.

5-مارکرهای مولکولی، کارشناسی ارشد.

6-گرده افشانی و باروری، کارشناسی ارشد.

7-اصلاح درختان میوه.

8-اصلاح نباتات تکمیلی، کارشناسی ارشد.

9-آمار و احتمالات، کارشناسی.

10-طرح آزمایشات تکمیلی، کارشناسی ارشد.

11-طرح آزمایشات کشاورزی، کارشناسی.

12-اصول اصلاح نباتات باغی، کارشناسی.

13-باغبانی عمومی، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (4)

1- مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های میوه کاری.

2- معاون آموزشی گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه.

3- رتبه 2 کنکور دکتری تخصصی.

4- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد .