بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد فتاحی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-BC, 2000-01-21 to 2004-02-16, Agriculture engineering- Horticulture sciences ,University of Tabriz: Tabriz, East Azerbaijan, IR.

2-MSC, 2004-09-22 to 2007-02-16, Horticulture Sciences,Bu Ali Sina University: Hamedan, Hamedan, IR.

3-Qualification, 2010-10-20 to 2011-07-26 , ,(Facultat de Farmacia), Universitat de Barcelona: Barcelona, Catalunya, ES .

4-Ph.D, 2007-09-23 to 2012-06-24, Physiology and Breeding of Medicinal, Aromatic and spice Plants,Tehran University.
مقالات ژورنال (30)

1-ادریس رحمتی فاروق شریفیان محمد فتاحی غلامحسن نجفی، 1398، بهینه‌سازی خشک‌کردن پاششی عصاره گیاه بادرشبو با استفاده از روش سطح پاسخ و تاپسیس،ماشین های کشاورزی.

2-رضاپور مريم، فتاحي محمد، 1398، بهینه‌سازی پارامترهای موثر در استخراج اسانس از بذر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) با استفاده از روش سطح پاسخ،اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی،.

3-سلیمی، فتاحی، محمد، حمزه ئی. ، 1397، بهینه‌سازی استخراج اسانس کرفس و فعالیت آنتی اکسیدانی آن با استفاده از روش سطح پاسخ و امواج التراسونیک. ،نشریه علوم باغبانی..

4-حسن پور، حمید، فتاحی، محمد، 1397، برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی، و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بولاغ اوتی (. Nasturtium officinale L).،دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی.

5-رضاپور مريم، فتاحي محمد، 1397، . ارزيابي تنوع برخي از خصوصيات مورفولوژيکي و فعاليت آنتي اکسيداني اسانس جمعيت هاي خودرو گياه دارويي، Heracleum persicum Desf. ex Fischerدر شمال غرب ايران.‎ ،اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی،.

6-رحمتي ادريس، شريفيان فاروق و فتاحي محمد، 1397، . "بررسي تأثير روش هاي مختلف خشک کردن و ترکيب هاي افزودني بر روي خواص فيزيکي و شيميايي عصاره گياه بادرشبو (. Dracocephalum moldavica L).‎، ،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

7-نصيري زيبا، فرخزاد عليرضا، و فتاحي محمد، 1397، . 1397"بررسي پراکنش، خصوصيات فيتوشيميايي و درصد اسانس جمعيت هاي مختلف چهار گونه جاشير (Prangos spp.) در شمال غرب ايران. ،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

8-حسيني بهمن، ايوبي نسرين، and فتاحي محمد.، 1397، بررسي عامل هاي مؤثر در القاي ريشه ي موئين و افزايش ميزان رزمارينيک اسيد زرين گياه (Dracocephalum kotschyi Boiss).".‎، مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران،جله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران.

9-ایوبی، حسینی، فتاحی محمد، 2017، اثر القایی کیتوزان و کلشی‌سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss). ،مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی.

10-قاسمی، قادر، فتاحی و علیرضالو، 1397، مطالعه ویژگی‌های فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ژنوتیپ‌های مختلف ریواس (Rheum ribes L.) جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران. ،پژوهش های صنایع غذایی.

11-علی اکبر زاهدی؛ بهمن حسینی ؛ محمد فتاحی، 1396، تأثیر سطوح مختلف کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زرین‌گیاه،تولیدات گیاهی.

12-حسینی بهمن، نیکخواه امیر آباد حمیده، فتاحی محمد، قوستا یوبرت، 1396، اثر ارتفاع و مراحل مختلف فنولوژیکی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی .Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss از ارتفاعات دنا. ،نشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی..

13-قاسمی قادر، فتاحی محمد، علیرضالو ابوالفضل ، 1395، ارزیابی تنوع برخی از شاخص های فیتوشیمیایی عصاره گل در جمیعت های خودروی گیاه دارویی .Rheum ribes L در ایران.،نشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

14-فتاحی محمد، ناظری وحیده، سفید کن فاطمه، زمانی ذبیح اله.، 1392، بررسي آتاكولوژي بادرنجبويه دنايي(Dracocephalum kotschyi Boiss) در ايران. ،فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران. .

15-Rezaie, R., Mandoulakani, B.A. and Fattahi, M., , 2020, Cold stress changes antioxidant defense system, phenylpropanoid contents and expression of genes involved in their biosynthesis in Ocimum basilicum L. ,Scientific reports.

16-Ghasemi, G., Fattahi, M., Alirezalu, A. and Ghosta, Y.,, 2019, Antioxidant and antifungal activities of a new chemovar of cumin (Cuminum cyminum L.).,Food science and biotechnology, .

17-Ghasemi, G., Fattahi, M. and Alirezalu, A.,, 2018, A new source of oxygenated monoterpenes with phytotoxic activity: essential oil of Cuminum Cyminum L. from Iran. ,Natural product research.

18-Lalaleo, L., A. Khojasteh, M. Fattahi, M. Bonfill, R. M. Cusido, and J. Palazon. , 2016, "Plant Anti-cancer Agents and their Biotechnological Production in Plant Cell Biofactories." ,Current medicinal chemistry.

19-Abrun, A., Fattahi, M., Hassani, A., & Avestan, S. , 2016, Salicylic Acid and UV-B/C Radiation Effects on Growth and Physiological Traits of. ,Notulae Scientia Biologicae,.

20-Fattahi, M., Bonfill, M., Fattahi, B., Torras-Claveria, L., Sefidkon, F., Cusido, R. M., & Palazon, J. , (2016)., Secondary metabolites profiling of Dracocephalum kotschyi Boiss at three phenological stages using uni-and multivariate methods. ,Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants..

21-Fattahi, M., Rahimi, R., , 2016, Optimization of extraction parameters of phenolic antioxidants from leaves of Capparis spinosa using response surface methodology. ,Food Analytical Methods.

22-Fattahi, M., M Cusido, R., Khojasteh, A., Bonfill, M., Palazon, J., , 2014, Xanthomicrol: A Comprehensive Review of Its Chemistry, Distribution, Biosynthesis and Pharmacological Activity. ,Mini reviews in medicinal chemistry.

23-Fattahi, B., Nazeri, V., Kalantari, S., Bonfill, M., Fattahi, M.,, 2016. , Essential oil variation in wild-growing populations of Salvia reuterana Boiss. collected from Iran: Using GC–MS and multivariate analysis. ,Industrial Crops and Products .

24-Jalaei, Z., Fattahi, M., Aramideh, S., , 2015. , Allelopathic and insecticidal activities of essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype with highest limonene-10-al and limonene. ,Industrial Crops and Products.

25-Fattahi, M., Nazeri, V., Torras-Claveria, L., Sefidkon, F., Cusido, R.M., Zamani, Z., Palazon, J., , 2013, A new biotechnological source of rosmarinic acid and surface flavonoids: Hairy root cultures of Dracocephalum kotschyi Boiss.,Industrial Crops and Products.

26-Fattahi, M., Nazeri, V., Torras-Claveria, L., Sefidkon, F., Cusido, R.M., Zamani, Z., Palazon, J., , 2013, Identification and quantification of leaf surface flavonoids in wild-growing populations of Dracocephalum kotschyi by LC–DAD–ESI-MS.,Food Chemistry.

27-Hakimzadeh, N., Parastar, H., Fattahi, M., , 2014, Combination of multivariate curve resolution and multivariate classification techniques for comprehensive high-performance liquid chromatography-diode array absorbance detection fingerprints analysis of Salvia reuterana extracts.,Journal of Chromatography A .

28-Zahedi, A.A., Hosseini, B., Fattahi, M., Dehghan, E., Parastar, H., Madani, H.,, 2014, Overproduction of valuable methoxylated flavones in induced tetraploid plants of Dracocephalum kotschyi Boiss.,Botanical Studies .

29-Kayani, W.K., Fattahi, M., Palazòn, J., Cusidò, R.M., Mirza, B., , 2016, Comprehensive screening of influential factors in the Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of the Himalayan elixir: Ajuga bracteosa Wall. ex. Benth.,Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants..

30-Fattahi, M., Bonfill, M., Fattahi, B., Torras-Claveria, L., Sefidkon, F., Cusido, R.M., Palazon, J.,, 2016, Secondary metabolites profiling of Dracocephalum kotschyi Boiss at three phenological stages using uni- and multivariate methods. ,Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- 1394, ANTIFUNGAL EFFECT OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA ESSENTIAL OIL ON IN VITRO GROWTH OF PENICILLIUM DIGITATUM AND ASPERGILLUSE FLAVUS,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

2- 1394, APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) TO OPTIMISE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACTION OF PHENOLIC ANTIOXIDANT FROM CAPPARIS SPINOSA LEAVES,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

3- 1392, EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF COLCHICINE ON PLOIDY LEVELS AND MORPHOLOGY OF DRACOCEPHALUMKOTSCHYI BOISS.,2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran,Iran.

4- 1393, Effect of Dracocephalum kotschyi Boiss Ethanolic Extract on Some Common weeds Of Urmia Region,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

5- 1393, Effect of ege explant on hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in drcocephalum kotschyi,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

6- 1394, EFFECT OF SOME PRETREATMENTS ON SEED GERMINATION SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH. IN ORDER TO OF DOMESTICATION THIS PLANT.,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

7- 1394, EFFECT OF UV B/C ON MORPHO-PHYTOCHEMICAL TRAITS OF GROWING PLANTS OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

8- 1394, EVALUATION OF ESSENTIAL OIL QUANTITY FROM NATURAL HABITATS IN IRAN OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

9- 1394, MORPHOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL DIVERSITY IN THREE WILD-PLANT POPULATIONS OF APIACEAE FAMILY OF URMIA,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

10- 1393, Morphological diversity among wild populations of Stachys byzantina (lamiaceae) in East Azarbayjan and Ardebil,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

11- 1393, Stimulatory effect of BAP and NAA on growth and Chemical constituents of dracocephalum kotschyi boiss. Plants,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

12- 1394, STUDY OF MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF SOME POPULATIONS OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH IN IRAN,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

13- 1393, Ultraviolete effects of salicylic acid on morphological and physiological satureja hortensis,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

14- 1394، اثر مراحل مختلف فیزیولوژیکی روی ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.))،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

15- 1394، از ژرم پلاسم تا تولید دارو؛ پژوهشها، تنگناها، راهکارها و آینده نگریها : مطالعه موردی گیاه اندمیک زرین (Dracocephalum kotschyi)،نهمین کنگره علوم باغبانی، اهواز،ایران.

16- 1392، القای تتراپلوئیدی در گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi با استفاده از کلشیسین،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

17- 1394، بررسی اثرات آللوپاتی عصاره اسطوخودوس بر جوانه زنی بذر برخی از علفهای هرز،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

18- 1394، تعیین عملکرد و اجزای اسانس در Dracocephalum thymifolium،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمد فتاحی- بهمن فتاحی، 1389، مبانی گیاهان دارویی،انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1.
پایان نامه ها (1)

1-علي اكبر زاهدي، 1392، اثرات كلشي سين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشييمايي و سيتوژنتيكي زرين گياه (.Dracocephalum kotschyi Bioss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.