بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (22)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (18)
دروس تدریس شده (18)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عبداله طلوعی آذر
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1370 تا 1374 ، رشته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد ، 1364 تا 1367 ، رشته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1357 تا 1364 ، رشته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (22)

1-عبداله طلوعی آذر و زهرا نوری، 1398، تحلیل ابعاد ادبی و تاریخی نفثه المصدور نسوی با رویکرد پدیدار شناسانه،نشریه متن پژوهشی.

2-طاهر لاوژه ، رحیم کوشش و عبداله طلوعی آذر، 1394، بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجع در بلاغت عربی،نشریه فنون ادبی.

3-رحیم کوشش ، عبداله طلوعی آذر ، بهمن نزهت و طاهر لاوژه، 1391، تحلیل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی ، مطالعه موردی سجع در نامه های عین القضات.

4-رحیم کوشش ، عبداله طلوعی آذر و طاهر لاوژه، 1390، زبان در آثار منثور مولوی ، هنری یا غیر هنری،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

5-رحیم کوشش ، عبداله طلوعی آذر و طاهر لاوژه، 1390، زبان در آثار منثور مولوی ، هنری یا غیر هنری،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

6-بیان کریمی اصل ، کرمعلی قدمیاری و عبداله طلوعی آذر، 1399، تحلیل محتوایی شکوائیه ها در شعر دوره مشروطه با تأکید بر اشعار میرزاده عشقی،فصلنامه علمی تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

7-عبداله طلوعی آذر، 1382، تأثیر منوچهری از معلقات سبع،نشریه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

8-عبداله طلوعی آذر ، خانم دکتر مدرسی و هادی طرلانی، 1396، اثر تدریس تعاریف جدید واحدهای زبان بر یادگیری دانش آموزان،دانشگاه محقق اردبیلی.

9-عبداله طلوعی آذر ، رحیم کوشش و علی صمدی، 1397، ریخت شناسی تمثیل های عرفانی با تکیه بر اشعار سنایی ، عطار و مولوی،نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.

10-عبداله طلوعی آذر و سعید سلیمانپور، 1384، لطیفه ها و تحلیل ساختاری آنها،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

11-علیرضا مظفری ، عبداله طلوعی آذر و فاطمه ذوالفقارزاده، 1396، بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر،نشریه جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد.

12-رشید خدامی افشاری ، عبداله طلوعی آذر و محمد امیر عبیدی نیا، 1398، بررسی تطبیقی حمره نامه با حمزه البهلوان ، منشا قصه ، شخصیت اصلی ، محتوا و گونه،نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان.

13-عبدالرضا حیاتی ، علیرضا مظفری و عبداله طلوعی آذر، 1398، روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا بر پایه نظریه ژرارنت،نشریه علمی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا).

14-ستار پیر عین الدین، عبداله طلوعی آذر و خانم دکتر مدرسی، 1398، بن مایه های حماسی در خاوران نامه،نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز.

15-عبداله طلوعی آذر ، عبدالناصر نظریانی و شهناز پسندیده، 1397، سیر تاریخی علم پزشکی در اساطیر ایران باستان با رویکردی به دوره سامانی،نشریه علوم پزشکی ارومیه.

16-شهربانو امامی ، عبداله طلوعی آذر و خانم دکتر مدرسی، 1396، نظریه ادبی سبک هندی با تأکید بر اشعار صائب تبریزی.

17-شهربانو امامی ، عبداله طلوعی آذر و خانم دکتر مدرسی، 1396، کارکرد عرفانی عناصر اسطوره ای دینی و ملی در غزلیات صائب تبریزی،نشریه عرفان اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

18-علی اصغری ، محمد امیر عبیدی نیا و عبداله طلوعی آذر، 1398، تبارشناسی ماهی کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن،نشریه متن پژوهشی .

19-علی اصغری ، محمد امیر عبیدی نیا و عبداله طلوعی آذر، تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن،مجله متن .

20-مددی. زهرا / مظفری. علیرضا / طلوعی آذر. عبداله، 1397، بررسی سیر تطور دو گونه زبان در منظومه های غنایی از ابتدا تا آخر دوره تیموریان،مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز.

21-مظفری. علیرضا / طلوعی آذر . عبداله / ذوالفقار زاده . فاطمه، تابستان 1396، بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر،نشریه جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد.

22-مظفری . علیرضا / طلوعی آذر . عبداله / فرمانی . ناصر ،، 1395، بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت،نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان خارجی / دانشگاه تهران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-2- هادی طرلانی ، عبداله طلوعی آذر و خانم دکتر فاطمه مدرسی، 1397، دستور تطبیقی زبان فارسی کهن و نو،تحقیق دانشجوی مقطع دکتری.

2-1ـ عبدالناصر نظریانی ، علیرضا مظفری و عبداله طلوعی آذر ، 1391، سبوی سبز سخن ( فارسی عمومی )،گردآوری.
پایان نامه ها (18)

1-عباس اكبري، 1394، بررسي ضرب المثل هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-منصور اسدي، 1392، بررسي سيماي بزرگان انقلاب اسلامي در شعر انقلاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مرتضي مظلومي وند، 1392، سبك شناسي متون ديني دوره صفويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سهيلا آلبوكردي، 1392، نقش باورهاي ديني در داستان هاي كودكانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ريحانه وجداني، 1392، اعتقاد به منجي در اشعار تيموريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-اكرم اسكندري، 1392، شرح ديوان نظامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ياسين اسمعلي، 1393، سبك شناسي آثار فارسي امام محمد غزالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مريم خطاوي، 1393، بررسي داستانگونگي در اشعار سهراب سپهري و حميد مصدق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ناهيد جهانسري، 1394، پيوندهاي فكري مثنوي معنوي با گلشن راز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مينا محرمي، 1393، علي نامه ها در ادب فارسي تا پايان قرن هشتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-طاهر لاو‍‍‍زه، 1391، سير تطور نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري قمري، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

12-شيرين فريد فر، 1391، مفاهيم زمان در ديوان شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم علي مرادي، 1391، ريا ومقابله با در ديوان حافظ واسرالتوحيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-عليرضا اشتك، 1391، اشارات تاريخي درباره مغول در كتاب هاي نشر دانش قرن هفتم وهشتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-معصومه احمدي، 1391، تحليل عاطفي وبررسي همسويي آن با صور خيال در اشعار قيصر امين پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-حسن مهري آلالان، 1391، تاثير پذيري احمد شاملو از متون منثور و منظوم ادب پارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-جبرئيل صفايي مقدم، 1390، جلوه هاي ادبيات مغانه در اشعار اخوان ثالث، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مهري صفاجو، 1390، سيماي معشوق در اشعار استاد شهريار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (18)

1-متون نثر فارسی عرفانی تمهیدات عین القضات همدانی.

2-متون نثر فارسی نفثه المصدور، دکتری.

3-ادبیات غنایی، دکتری.

4-دستور تاریخی و تطبیقی، دکتری.

5-قرائت عربی و قرائت عربی، کارشناسی ارشد.

6-جهانگشای جوینی و مرزبان نامه، کارشناسی ارشد.

7-گلشن راز، کارشناسی ارشد.

8-دستور تاریخی و تطبیقی، کارشناسی ارشد.

9-تاریخ بیهقی، کارشناسی ارشد.

10-دستور زبان فارسی، کارشناسی.

11-دیوان حافظ شیرازی، کارشناسی.

12-مسعود سعد سلمان، کارشناسی.

13-تاریخ بیهقی، کارشناسی.

14-مثنوی، کارشناسی.

15-قرائت عربی، کارشناسی.

16-قواعد عربی، کارشناسی.

17-گلستان سعدی، کارشناسی.

18-رستم و سهراب، کارشناسی.