بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (16)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عباس صمدی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد تمام
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (16)

1-روژين حسيني نيا، 1391، اعتبارسنجي مدل رگرسيوني حاصل از مطالعات همدماهاي جذب جهت تعيين نياز كودي فسفر در گياهان زراعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-الميرا شهنازي كوزه كناني، 1391، اثرات گوگرد و تيوباسيلوس بر توزيع شكل‌هاي فسفر در خاك‌هاي آهكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-طه صفري، 1390، تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيم به تاسيم بر عملكرد و توليداسانس گياه دارويي نعنا فلفلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سميرا اشرف¬نژاد پاشاكي، 1391، تعيين شكل¬هاي معدني فسفر در يك رديف ارضي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شيرين خنتان، 1391، اثر تركيب يوني و قدرت يوني بر جذب فسفر در خاك هاي شور و آهكي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-دائي حسني، م، 1389، . اثر تنش شوري بر تغييرات بيوشيميايي-فيزيولوژيكي سيستم آنتي اكسيداني گياه گلرنك. گروه علوم گياهي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

7-ممتاز، ح. ر، 1388، بررسي خواص پدومرفولوژيك و فيزيكي-شيميايي در رديف هاي مختلف توپوگرافي خاك هاي شاليزاري منطقه آمل و ارزيابي تناسب اراضي براي برنج و دانه هاي روغني، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

8-عبدالهي، م، 1389، . توزيع شكل هاي معدني فسفر در خاك هاي آهكي تحت زراعت چغندرقند و اراضي غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ميركي، گ، 1389، . اثر زراعت مستمر بر خصوصيات جذب فسفر در خاك هاي آهكي استان آذربايجان غربي. گروه مهندسي علوم خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حاجي زاده، ش، 1389، توزيع شكل هاي شيميايي روي و كادميوم در خاك هاي آهكي زراعي و غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رجبي، ب، 1389، . اثر كشت مستمر بر جذب و واجذب سرب در برخي از خاك هاي آهكي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حاجي زاد، ش، 1389، بررسي روابط كميت به شدت در برخي خاك هاي آهكي و ارتباط آنها با كاني شناسي رس ها در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-• جعفرلو، ع. م، 1388، تعيين تراكم و بستر كشت مناسب براي پرورش توت فرنگي رقم سلوا درسيستم كشت هيدروپونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رضاپور، ر، 1388، . مطالعه تاثير اقليم بر تشكيل و تكامل خاك و كاني شناسي رس در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

15-ميران، ن، 1389، ارزيابي وضعيت تغذيه اي چغندرقند با روش دريس و مقايسه آن با روش انحراف از درصد بهينه در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رشيد شمالي، آ، 1389، . بررسي پتانسيل بيش اندوزي روي و كادميوم توسط برخي گياهان بومي آذربايجان غربي، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.