بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • حبیب شیرزاد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1396-1390، زیست شناسی - علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1379-1377، مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی درختان میوه،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1377-1373، مهندسی علوم باغبانی ،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (12)

1-محمد رضا اصغری، هاشم زارعی، حبيب شيرزاد، 1397، تأثیر کاربرد پس‌ از برداشت نانو ‌اکسید‌‌‌روی و کربوکسی‌متیل‌سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)،نشریه علوم باغبانی ایران، 1033-1026:(4)49.

2-Shirin Rahmanzadeh Ishkeh, Mohammadreza Asghari, Habib Shirzad⁎, Abolfazl Alirezalu, Ghader Ghasemi, 2019, Lemon verbena (Lippia citrodora) essential oil effects on antioxidant capacity and phytochemical content of raspberry (Rubus ulmifolius subsp. sanctus),Scientia Horticulturae, 248:297-304.

3-شیرین رحمن زاده ایشکه؛ محمدرضا اصغری؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو، 1397، اثر متقابل اسانس به لیمو و نانو امولسیون کیتوسان بر فعالیت های آنزیمی، محتوای آنتی اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه تمشک (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus)،دانشگاه تعلوم و صنایع غذائی ایران، 15(80)-1-12.

4-Alirezalu, A. Farhadi, N. Shirzad, H. hazarti, 2011, The Effect of Climatic Factors on the Production and Quality of Castor Oil. Nature and Science,Nature and Science.

5-شيرزاد، ح. طلايي، ع. علي رضالو، ا. ، 1389، بررسي ميزان مقاومت روزنه اي، پتانسيل آب برگ و اسيد آمينه پرولين در شش رقم زيتون (Olea europaea L.) بومي ايران به تنش خشکي،مجله علوم و فنون باغباني ايران، ج 11(1). 60-51.

6-Shirzad, H. Niknam, V. Taheri, M. Ebrahimzadeh, H. , 2017, A Multivariate Analysis of the Composition and Properties of Extra Virgin Olive Oils Produced from Different Cultivars Grown in Iran,JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL.

7-Shirzad, H. Niknam, V. Taheri, M. Ebrahimzadeh, H., 2017, Ultrasound-assisted extractionprocess of phenolic antioxidant from Olive leaves: a nutraceutical study using RSM and LC–ESI–DAD–MS,Journal of Food Science and Technology, 54 (8): 2361–2371.

8-فيني دخت، ر. اصغري، م. شيرزاد، ح. ، 1391، تاثير كاربرد كيتوزان و كلرور كلسيم بر كاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي كيفي گيلاس رقم سياه مشهد،نشريه علوم باغباني(علوم و صنايع كشاورزي)، ج26(4). 384-378 .

9-.Asghari, F. Hossieni, B. Hassani, A. Shirzad, H, 2012, Effect of explants source and different hormonal combinations on direct regeneration of basil plants (Ocimum basilicum L.),Australian Journal of Agricultural Engineering, 3 (1): 12- 17 .

10-Shirzad, H. Hassani, A. Abdolahi, A. Gosta, Y. Finidokht, R., 2013, Assessment of the Preservative Activity of Some Essential Oilsto Reduce Postharvest Fungal Rot on Kiwifruits (Actinidia deliciosa),Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (2): 175-184.

11-Shirzad, H. Hassani, A. Gosta, Y. Abdolahi, A. Finidokht, R. Meshkatalsadat, M. H., 2010, Investigation the Possibility Use of Natural Plant Extracted Compounds to Reduce Postharvest Gray Mould (Botrytis cinerea. J Pers.: Fr.) of Kiwifruits (Actinidia deliciosa) During Storage,Journal of Plant Protection Research Institute of Plant Protection, 51(1): 1-6 .

12-خرسندي، ا. حسني، ع. شيرزاد، ح. خرسندي، ع. سفيد كن، ف.، 1389، اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیبهای اسانس Agastache foeniculum kuntz،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ج 27(2).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- 1396، EVALUATING THE EFFECT OF COLD STORAGE PHYTOCHEMICAL CONTENTS AND ANTIOXIDANT AITY OF HOLY BRAMBLE FRUIT (RUBUS ULMIFOLIUS SUBSP. SANCTUS،ششمین کنگره گیاهان دارویی، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی.

2-شيرين رحمنزاده ،محمدرضا اصغري ،حبيب شيرزاد ،ابوالفضل عليرضالو، 1396، تأثير نانو امولسيون كيتوسان بر افزايش عمر قفسه اي و تركيبات فيتوشيميايي تمشك،نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

3- 2007, Postharvest Treatment of Salicylic Acid Effectively Controls Pear Fruit Diseases and Disorders During Cold Storage,COST action 924 International Congress.

4- 1386، اثر تغذیه برگی عناصر ازت، بر روی و پتاسیم بر روی برخی خواص کمی و کیفی میوه درختان زیتون رقم روغنی""،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

5- 1386، اثر تنش خشکی بر درصد سلامتی نهالهای جوان شش رقم زیتون بومی ایران،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

6- 1386، استقرار درون شیشه ای دو رقم زیتون،دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی.

7- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه ریحان ocimum basilicum،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

8- 1388، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی در دو رقم زیتون،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

9- 1389، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک در دو رقم زیتون کورونایکی و دزفولی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران)، سنندج،ایران.

10- 1389، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی در دو رقم زیتون،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی.

11- 1386، بررسی تأثیر قطر قلمه بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام لچیو" "کراتینا" ی زیتون تحت شرایط مه پاشی"،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

12- 1386، بررسی شرایط مختلف سترون سازی و نوع محیط کشت در استقرار درون شیشه ای زیتون رقم کراتینا،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

13- 1388، بررسی کارایی روش جدید پیوند گردو (جوانه سبز) با برخی روش های متداول از نظر گیرایی پیوند،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت،ایران.

14- 1386، تأثیر محلول پاشی عناصر نیتروژن،بر،روی و پتاسیم بر روی درصد تشکیل میوه و میزان محصول زیتون رقم روغنی""،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

15- 1386، مقایسه تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ برخی از ارقام زیتون بومی ایران،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

16- 1387، مقایسه چند روش پیوند شاخه و جوانه بر گیرایی پیوند گردو در شرایط هوای آزاد،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1381، كتاب راهنماي "زيتون ( كاشت، داشت، برداشت و فرآوري )" ،نشر آموزش كشاورزي .
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-اصغری، م. ر.، شیرزاد، ح.، 1388، تعيين اثر كاربرد اسيد ساليسيليك در مرحله بعد از برداشت بر ميزان توليد اتيلن ، خواص كيفي، شاخص پوسيدگيها و ماندگاري ميوه در برخي ارقام سيب، گلابي و انگور،دانشگاهی، دانشگاه ارومیه.

2-شیرزاد، ح.، 1382، ارزيابي و بررسي سازگاري ارقام زيتون و معرفي ارقام برتر در مناطق توسعه زيتون" ،ملی، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي .

3-شیرزاد، ح.، 1383، تعيين تاپير عناصرN ، B، Zn و K در افزايش درصد تشكيل ميوه هاي زيتون،سازمانی، سازمان اتکا.

4-طلایی، ع.، شیرزاد، ح.، 1380، بررسي مقاومت به خشكي در برخي از ارقام زيتون،ملی، دانشگاه تهران .
پایان نامه ها (5)

1-وحید پرویزی، 1398، اثر نانوامولسیون کیتوسان و اسانس‌ رازیانه بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی، کیفی‌ و ماندگاری میوه توت سیاه (Morus nigra ) ، حبیب شیرزاد، ابوالفضل علی رضالو.

2-محمد درویش، 1397، تاثیر کاربرد پس از برداشت اتانول و 24- اپی براسینولید بر عمر گلجایی گل شاخه بریده لیسیانتوس، محمد رضا اصغری، حبیب شیرزاد.

3-هاشم زارعی، 1396، تاثیر تیمار پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه شلیل رقم رد گلد، محمد رضا اصغری، حبیب شیرزاد.

4-شیرین رحمن زاده هیشکه، 1396، تاثیر نانو امولسیون کیتوسان و اسانس به لیمو بر ماندگاری و محتوای بیوشیمیایی میوه تمشک، محمد رضا اصغری، حبیب شیرزاد.

5-فرهاد اصغري، 1389، بررسي اثرات ژنوتيپ، ريز نمونه و تركيبات هورموني مختلف در باززايي گياه ريحان (Ocimum basilicum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.