• نام و نام خانوادگی
  • عزیز طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عزیز طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-عزیز طالعی قره قشلاق، 1391، نقش آذربایجان در فتح آناتولی توسط سلجوقیان،تاریخ ایران- دانشگاه شهید بهشتی، 12،1.

2- 1386، تاثیر مهاجرت ترکان در تغییر و تحول زبان مردم آذربایجان،فصلنامه علمی -پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1380، حدود و مرزهای سیاسی و جغرافیائی آذربایجان در تاریخ ایران پیش و پس از اسلام،مجموعه مقالات همایش ادبی فراق.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر مسعود بیات که توسط آعزیز طالعی ویراستاری علمی شده است، 1389، نگاهی به فراز وفرود فرقه دمکرات آذربایجان در زنجان تالیف دکتر مسعود بیات، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (4)

1-روزيتا آقايي سوره، 1393، بررسي مناسبات حكومتهاي محلي(اتابكان فارس،لر،كرمان)با ايلخانان مغول ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-علي قاسمي، 1393، تحولات سياسي آذربايجان از جنگ جهاني اول تاجنگ جهاني دوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-احد عارفيان، 1393، سلدوز از اوايل قاجار تا پيروزي انقلاب اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-كمال زرزا، 1393، چالاشها و رقابتهاي وزارت در دوره ايلخاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.