بیوگرافی کوتاه           

با همه مهربان باشیم 

هیچکس از آخرین خداحافظی با خبر نیست...

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (180)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (157)
کتاب های چاپ شده (7)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (25)
جوایز و افتخارات (8)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رضا درویش زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
        بیوگرافی کوتاه

با همه مهربان باشیم 

هیچکس از آخرین خداحافظی با خبر نیست...

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات-دانشگاه تبریز.

2- کارشناسی ارشد اصلاح نباتات-دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3- دکتری تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی-انستیتو ناسیونال پلی تکنیک تولوز فرانسه.
مقالات ژورنال (180)

1-مریم طهماسب عالی، رضا درویش¬زاده، امیر فیاض مقدم، ساناز خليفاني ، 1401، ارزیابی اثر گل¬جالیز بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیکی ژنوتیپ¬های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) و تنباكو با روش REML،دانش علف هاي هرز ايران.

2-ارژنگ سرور، درویش زاده رضا، علی پور هادی ، 1400، ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری. ،تحقیقات غلات .

3-مونا بردبار، رضا درویش¬زاده، مقصود پژوهنده ، 1401، تهيه سازه براي ايجاد مقاومت همزمان به سه ويروس PLRV، PVX و CMV در سیب زمینی از طريق RNA Silencing . ،علوم باغباني ايران..

4-Khalifani S, Darvishzadeh R, Azad N, Rahmani RS , 2022, Prediction of sunflower grain yield under normal and salinity stress by RBF, MLP and, CNN models,Industrial Crops and Products , 189, 115762..

5-Mohasseli, T., Seyed Rahmani, R., Darvishzadeh, R. et al. , 2022, Comparative transcriptome analysis of two maize genotypes with different tolerance to salt stress. ,Cereal Research Communications, https://doi.org/10.1007/s42976-022-00271-4.

6-Shahabzadeh, Z., Darvishzadeh, R., Mohammadi, R. et al. , 2022, Molecular characterization of tall fescue germplasm using SNP markers: population structure, linkage disequilibrium, and association mapping of yield-related traits.,Plant Biotechnol Rep. .

7-Shahabzadeh, Z., Darvishzadeh, R., Mohammadi, R., Jafari, M., Alipour H., 2022, High-throughput single nucleotide polymorphisms genotyping revealing population structure and genetic diversity of tall fescue populations.,Crop & Pasture Science.

8-Sharifi Alishah, M., Darvishzadeh, R., Ahmadabadi, M. et al. , 2022, Identification of differentially expressed genes in salt-tolerant oilseed sunflower (Helianthus annuus L.) genotype by RNA sequencing.,Mol Biol Rep , https://doi.org/10.1007/s11033-022-07198-3..

9-مونا بردبار، رضا درویش زاده*، مقصود پژوهنده، 1401، روش‌های مولکولی تجزیه و تحلیل بیان ژن در گیاهان در سطح ترنسکریپتوم ،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

10-Khadijeh Musa-Khalifani, Reza Darvishzadeh, Masoud Abrinbana, Hadi Alipour, 2021, Unraveling genotype-isolate interaction in sunflower (Helianthus annuus L.)- Sclerotinia sclerotiorum pathosystem using GGE biplot method,Journal of Plant Physiology and Breeding.

11-گوهر افروز، رضا درویش¬زاده، هادی علیپور، جوزِ مارسِلو سوريانو ويانا، ميترا رازي، 1400، تخمين ارزش اصلاحی صفات آگروبيولوژيك ذرت (Zea mays L.) در شرايط نرمال و تنش شوري بر اساس نشانگر پلي¬مورفيسم تك نوكلئوتيدي (SNP) ،تحقيقات غلات.

12-فائزه حسين پور، رضا درويش زاده، بابك عبدالهي مندولكاني، ناهيد حبيبي، اسماعيل داردان، علي رنجبر، 1400، بررسی تغييرات بیان نسبي ژن¬های SOS2، MYB-related و HD-ZIP در آفتابگردان روغني تحت تنش شوری،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

13-پرویز گودرزی مکری، رضا درويش زاده، بهرام ملکی زنجاني، سيد رضا علوي، 1400، بررسي تجمع کلر و پايداري عملكرد لاین¬های امیدبخش توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.)،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

14-اسماعيل قلی نژاد، رضا درويش زاده، عباس ابهری، 1400، برآورد وراثت‌پذيري محتوای روغن و پروتئین دانه در لاین¬های کنجد (Sesamum indicum L.) در رژیم¬های مختلف آبياري و تلقیح با گونه¬های قارچ¬ میکوریزا،زيست شناسي كاربردي.

15-علیرضا نبی پور، رضا درویش زاده، احمد صرافی ، 1400، به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)،زيست فناوري گياهان زراعي.

16-Uzma Hanif, Hadi Alipour, Alvina Gul, Li Jing, Reza Darvishzadeh, Rabia Amir, Faiza Munir, Muhammad Kashif Ilyas, Abdul Ghafoor, Sadar Uddin Siddiqui, Paul St. Amand, Amy Bernado, Guihua Bai, Kai Sond, 2021, Characterization of the genetic basis of local adaptation of wheat landraces from Iran and Pakistan using genome-wide association study,Plant Genome, https://doi.org/10.1002/tpg2.20096.

17-L. Rezazad Bari, A. Ghanbari, R. Darvishzadeh, M. Torabi Giglou, H. Doulati Baneh, 2022, In vitro Evaluation of Salinity-induced Changes in Biochemical Characteristics and Antioxidant Enzymes in 21 Grapes Cultivars",Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 24, N04.

18-Khadijeh Musa-Khalifani, Reza Darvishzadeh and Masoud Abrinbana, 2021, Resistance against Sclerotinia basal stem rot pathogens in sunflower,Tropical Plant Pathology.

19-میر اسماعیل بنی‌فاطمه، رضا درویش‌‌زاده، سرور ارژنگ، 1400، مطالعه الگوی بیان نسبی ژن‌های ZmNHX1، ZmHKT1 و ZmMYB30 در ذرت تحت تنش شوری،بيوتكنولوژي كشاورزي.

20-Laya Rezazad Bari, Alireza Ghanbari, Reza Darvishzadeh, Mousa Torabi Giglou, Hamed Doulati Baneh, 2021, Discernment of grape rootstocks base on their response to salt stress using selected characteristics in combination with chemometric tools,Food Chemistry.

21-الهه اکبری، رضا درویش¬زاده*، بابک عبدالهی، سینا بشارت، 1400، مطالعه بیان عوامل رونویسی AP2-Domain، HD-ZIP، WRKY و MYB در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت تنش خشکی،تنش هاي محيطي در علوم زراعي.

22-رسول محمدی آلاگوز، رضا درویش زاده، احمد علیجانپور، میترا رازی ، 1400، ارتباط تغييرات عوامل ژئوگرافیکی و مورفولوژیکی با ويژگي¬هاي فیتوشیمیایی جمعیت های سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی ،پژوهش و توسعه جنگل.

23-Mitra Jabbari, Barat Ali Fakheri, Reza Aghnoum, Reza Darvishzadeh, Nafiseh Mahdi Nezhad, Reza Ataei, Zahra Koochakpour, Mitra Razi, 2021, Identification of DNA markers associated with phenological traits in spring barley (Hordeum vulgare L.) under drought stress conditions,Cereal Research Communications.

24-ساناز خلیفانی، علی غفاری آذر، رضا درویش زاده، دانیال کهریزی، هادی علیپور، 1400، تجزیه ارتباطی صفات آگروموفولوژيك در لاین¬های ذرت با استفاده از نشانگرهای مبتني بر رتروترنسپوزون IRAP و REMAP،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

25-F Hoshyardel, R Darvishzadeh, H Hatami Maleki, M Jannatdoust, 2021, Mapping QTLs associated with chloride accumulation in leaves of oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) using F2: 3 population of Basma Seres 31× SPT 406 cross,Journal of Plant Molecular Breeding.

26-Rasoul Mohammadi Alaghuz, Reza Darvishzadeh, Ahmad Alijanpour, Mitra Razi, Toward the identification of molecular markers associated with phytochemical traits in the Iranian sumac (Rhus coriaria L.) population,Food Sci Nutr. 2021 00:1–13. www, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fsn3.2273.

27-مريم رسول زاده اقدم، رضا درویش‌زاده، ابراهيم سپهر، هادی علیپور، 1399، تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر،زيست فناوري گياهان زراعي.

28-Lavin Babaei, Mohammad Mehdi Sharifani, Reza Darvishzadeh, Naser Abbaspour and Mashhid Henareh, 2020, The influence of drought stress on the photosynthetic response of some pear species (Pyrus spp.),International Journal of Horticultural Science and Technology.

29-مریم طهماسب عالی، رضا درویش¬زاده، امیر فیاض مقدم، 1399، تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز،پژوهش هاي سلولي و مولكولي.

30-Esmaeil Gholinezhad, Reza Darvishzadeh, 2020, Influence of Arbuscular Mycorrhiza Fungi and Drought Stress on Fatty Acids Profile of Sesame (Sesamumindicum L.)  ,Field Crops Research .

31-میترا رازی، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، محمداسماعیل امیری، هادي عليپور، پدرو مارتینز گومز ، 1399، تخمین ارزش اصلاحی صفات پومولوژیک انگور بر اساس نشانگر مولکولی REMAP،مجله توليدات گياهي، https://plantproduction.scu.ac.ir/article_16152.html.

32-Erfan Jamshidi, Maryam Parvini Kohneh shahri, Reza Darvishzadeh , 2020, Transcript analysis of telomerase enzyme gene in sunflower infected by sclerotinia stem rot disease,Journal of Plant Molecular Breeding.

33-عبدالكريم طهماسبي، رضا درويش زاده، امير فياض مقدم، اسماعيل قلي نژاد، حسين عبدي، 1399، بررسی تنوع فنوتیپی توده‌های بومی کنجد در شرایط آب و هوایی ارومیه،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

34-مريم رسول زاده، رضا درويش زاده، ابراهيم سپهر، هادي عليپور، 1399، ارزیابی کارایی لاین‌های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L) از لحاظ جذب و مصرف فسفرِ خاک،تحقيقات كاربردي خاك.

35-رسول محمدی آلاگوز، رضا درویش زاده، احمد علیجانپور، میترا رازی ، 1399، ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های سماق (Rhus coriaria L.) در ارتباط با متغیرهای محیطی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی،پژوهش و توسعه جنگل، http://jfrd.urmia.ac.ir/article_120879.html.

36-سودا حسنه، رضا درويش زاده، بابك عبدالهي، سينا بشارت، فائزه حسين پور، زهرا ابراهيمي پور، 1399، بررسی تغییرات بیان نسبی ژن‌های Dehydrin، Aquaporin و Ha-L1L در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی،علوم زراعي ايران.

37-مريم رسول زاده، رضا درويش زاده، ابراهيم سپهر، هادي عليپور، 1399، تجزیه ارتباطی صفات زراعی در لاین‌های آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L) با نشانگرهای REMAP و IRAP تحت شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر،علوم گياهان زراعي ايران.

38-مريم طهماسب عالي، رضا درويش زاده، اميرفياض مقدم، هادي عليپور، 1399، گزینش ژنوتیپ‌های متحمل به تنش گل‌جالیز (Orobanche cernua) در توتون-های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش،پژوهش­های کاربردی در گیاه­پزشکی.

39-زینب شهاب‌زاده، رضا محمدی، رضا درویش‌زاده*، مراد جعفری، هادی علیپور، 1399، بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های فستوکا پابلند (Festuca arundinacea Schreb.) ،تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران.

40-زینب شهاب‌زاده، رضا درویش‌زاده*، رضا محمدی، مراد جعفری، هادی علیپور، 1399، بررسی تنوع ژنتیکی و تجزيه ارتباط صفات زراعي با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)،زیست¬فناوری گیاهان زراعی.

41-میترا رازی؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ محمد اسماعیل امیری؛ پدرو مارتینز گومز، 1399، برآورد ارزش اصلاحی برخی صفات پومولوژیک در ارقام انگور آذربایجان غربی،پژوهش های میوه کاری.

42-محسن صالحیان، رضا درویش¬زاده*، محمود رضازاد باری، 1399، ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای صفات آگرومورفولوژیکی فلفل (Capsicum spp.) با استفاده از نشانگرهای ISSR،پژوهش های گیاهی.

43-زهرا ابراهیمی‌پور، رضا درویش¬زاده*، سرور ارژنگ ، 1399، بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری،زیست¬فناوری گیاهان زراعی.

44-M. Razi, M. E. Amiri, R. Darvishzadeh*, H. Doulati Baneh, H. Alipour, P. Martínez-Gómez , 2020, Assessment of genetic diversity of cultivated and wild Iranian grape germplasm using retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism (REMAP) markers and pomological traits,Molecular Biology Reports.

45-نوش آفرین بروکانو مادلو، رامین حسینی و رضا درویش¬زاده، 1399، بررسی تغییرات بیان ژن HaRIC_B و عامل رونویسی از تیپ MYB در پاتوسیستم آفتابگردان-اسکلروتینیا،پژوهش هاي كاربردي در گياهپزشكي.

46-مريم طهماسب عالي، اميرفياض مقدم، رضا درويش زاده، حسين عباسي هولاسو، 1399، بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپهاي توتون شرقی و تنباکو تحت تنش گل جالیز با استفاده از روش هاي آماري چند متغیره،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

47-Mahdi Teymouri, Maryam Parvini Kohneh Shahri, Reza Darvishzadeh , 2020, Salt-Induced Differences During the Gene Expression of Telomerase Enzyme in Sunflower ,Iranian Journal of Biotechnology.

48-ناهید حبیبی، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی مندولکانی، 1399، بررسی الگوی بیان ژن¬های PMP3 و Dehydrin در لاین¬های AS5305 و 9CSA3 آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری،پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي.

49-مریم طهماسب عالی، رضا درویش¬زاده، امیر فیاض مقدم، 1399، ارزیابی ژنوتیپ¬های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L) با استفاده از شاخص¬های گزینش تحت شرایط حضور و عدم حضور گل¬جالیز،علوم گياهان زراعي ايران.

50-شریفی علیشاه معصومه ، درویش زاده رضا، احمدآبادی محمد، پیری کشتیبان یاسر، حسن پور کریم ، 1398، تجزیه بیان ژن به روش توالی¬یابي RNA (مقاله مروري)،زیست فناوری مدرس.، https://biot.modares.ac.ir/article-22-21777-fa.html.

51-Hanieh Moradbeygi, Rashid Jamei, Reza Heidari, Reza Darvishzadeh, 2020, Investigating the enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense by applying iron oxide nanoparticles in Dracocephalum moldavica L. plant under salinity stress,Scientia Horticulturae, https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109537.

52-مونا بردبار، رضا درويش زاده، مقصود پژوهنده، دانيال كهريزي، 1399، ویرایش هدف دار ژنوم با میانجی گری اندونوکلئازهای مهندسی شده (مقاله مروري)،ژنتيك نوين، ۱۵ (۲) :۷۵-۹۲.

53-حسین پور فائزه، درویش زاده رضا، عبدالهی بابک، 1398، مطالعه بیان عوامل رونویسی WRKY و AP۲Domain در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری.،مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی. .

54-فائزه حسین پور، رضا درویش‌زاده،مریم پروینی کهنه شهری، 1399، بررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

55-سهیلا احمدپور، رضا درویش زاده، امید سفالیان، حسین حاتم زاده، 2019، ارزیابی پایداری عملکرد لاین‌های اینبرد آفتابگردان در شرایط تنش شوری،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، DOI: 10.29252/jcb.11.30.1.

56-هادی علی پور، رضا درویش زاده ، 1398، تجزیه ارتباطی صفات کمی در به‌نژادی مولکولی غلات (مقاله مروری)،تحقیقات غلات، دوره 9، شماره 3 صفحه 271-298.

57-مرسلی، فریبا؛ رضا درویش زاده و غلامحسین غلامی، 1399، تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های رگه های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان روغنی حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266،فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی.

58-رضا درویش زاده، علیرضا پیرزاد ، تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای،مجله پژوهش های سلولی مولکولی، http://cell.ijbio.ir/article_1596.html.

59-Esmaeil Gholinezhad, Reza Darvishzadeh, Sina Siavash Moghaddam, Jelena Popović-Djordjević, 2020, Effect of mycorrhizal inoculation in reducing water stress in sesame (Sesamum indicum L.): The assessment of agrobiochemical traits and enzymatic antioxidant activity,Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106234.

60-Shahabzadeh, Z., Darvishzadeh, R., Mohammadi, R. Jafari M, (2020), Isolation, Characterization, and Expression Profiling of Nucleoside Diphosphate Kinase Gene from Tall Fescue (Festuca arundinaceous Schreb.) (FaNDPK) under Salt Stress,Plant Molecular Biology Reporter , https://doi.org/10.1007/s11105-020-01197-z.

61-Hanieh Moradbeygi, Rashid Jamei, Reza Heidari, Reza Darvishzadeh, 2020, Fe2O3 nanoparticles induced biochemical responses and expression of genes involved in rosmarinic acid biosynthesis pathway in Moldavian balm under salinity stress,Physiologia Plantarum , https://doi.org/10.1111/ppl.13077.

62-Shahabzadeh Z, Mohammadi R, Darvishzadeh R, Jaffari M, 219, Genetic structure and diversity analysis of tall fescue populations by EST-SSR and ISSR markers,Molecular Biology Reports, DOI: 10.1007/s11033-019-05173-z.

63-غفاری آذر علی، درويش زاده رضا، زهرا آقاعلی، دانیال کهریزی، بابک درویشی ، 1397، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه¬بندی لاین¬های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR، مجله پژوهش های سلولی و مولکولی. جلد 31.

64-علی غفاری آذر، رضا درويش زاده، بفرین مولایی، دانیال کهریزی، بابک درویشی ، 1398، گروه¬بندی لاین¬های خالص ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات آگرومورفولوژیک در راستای تولید بذر هیبرید، زیست فناوری مدرس.

65-Roghayeh Najafzadeh, Reza Darvishzadeh, Khadijeh Musa-Khalifani, Masoud Abrinbana, Hadi Alipour, 2018, Retrotransposonable regions of sunflower genome having relevance with resistance to Sclerotinia species: S. sclerotiorum and S. minor, Australasian Plant Pathology 47:511–519.

66-Soleimani Gezeljeh Ali, Reza Darvishzadeh, Asa Ebrahimi and Mohammad Reza Bihamta , 2018, Identification of SSR and retrotransposon-based molecular markers linked to morphological characters in oily sunflower (Helianthus annuus L.) under natural and water-limited states, Journal of Genetics, https://doi.org/10.1007/s12041-018-0901-4.

67-Mitra Razi, Reza Darvishzadeh, Mohamed Esmaeli Amiri, Hamed Doulati-Banehd, Pedro Martínez-Gómez, 2018, Molecular characterization of a diverse Iranian table grapevine germplasm using REMAP markers: population structure, linkage disequilibrium and association mapping of berry yield and quality traits ,Biologia.

68-Rahmani, F., Dehganiasl, M., Heidari, R., Rezaee, R. and Darvishzadeh, R. , 2018, Genotype impact on antioxidant potential of hull and kernel in Persian walnut (Juglans regia L.), International Food Research Journal 25(1): 35 - 42 .

69-Soheila Ahmadpour, Omid Sofalian, Reza Darvishzadeh, Naser Abbaspour , 2018, Preliminary evidence of the associations between DNA markers and morphological characters in sunflower under natural and salt stress conditions,Zemdirbyste-Agriculture, Vol. 105, No. 3.

70-Ali Saeed and Reza Darvishzadeh , 2017, Association analysis of biotic and abiotic stresses resistance in chickpea (Cicer spp.) using AFLP markers, Biotechnology & Biotechnological Equipment, https://doi.org/10.1080/13102818.2017.1333455..

71-Ali Asghar Hatamnia, Arman Rostamzad, Mohammadyar Hosseini, NasserAbbaspour, Reza Darvishzadeh, Parviz Malekzadeh & Bakhtyar MohammadAminzadeh, 2016, Antioxidant capacity and phenolic composition of leaves from 10 Bene (Pistacia atlantica subsp. kurdica) genotypes,Natural Product Research.

72-Saeed A. and Darvishzadeh R. , 2016, Genetic diversity in a minicore collection of Cicer accessions using amplified fragment length polymorphism (AFLP),Archives of Agronomy and Soil Science.

73-Darvishzadeh R. , 2016, Population structure, linkage disequilibrium and association mapping for morphological traits in sunflower (Helianthus annuus L.),BIOTECHNOLOGY and BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT.

74-Ali Asghar Hatamnia, Arman Rostamzad, Parviz Malekzadeh, RezaDarvishzadeh, Nasser Abbaspour, Mohammadyar Hosseini, KhoshnoodNourollahi & Reza Sheikh Akbari Mehr, 2016, Antioxidant activity of different parts of Pistacia khinjuk Stocks fruit and its correlation to phenolic composition,NATURAL PRODUCT RESEARCH.

75-Amoozadeh M., Darvishzadeh R., Davar R., Abdollahi Mandoulakani B., Haddadi P., and Basirnia A. , 2015, Quantitative Trait Loci Associated with Isolate Specific and Isolate Non-Specific Partial Resistance to Sclerotinia sclerotiorum in Sunflower,JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.

76-رضا درویش زاده, 2015, Genetic diversity in Papaver bracteatum and Papaver somniferum populations revealed by ISSR markers,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

77-رضا درویش زاده, 2015, GENETIC VARIABILITY AND TRAITS ASSOCIATION IN CASTOR BEAN (Ricinus communis L.),Genetika.

78-رضا درویش زاده, 2015, Identification of QTLs for grain yield and some agro-morphological traits in sunflower (Helianthus annuus L.) using SSR and SNP markers,Journal of Plant Molecular Breeding.

79-رضا درویش زاده, 2015, EVALUATION OF SUNFLOWER GRAIN YIELD COMPONENTS UNDER DIFFERENT LEVELS OF SOIL WATER STRESS IN AZERBAIJAN,Genetika.

80-رضا درویش زاده, 2015, Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers,Journal of Plant Molecular Breeding.

81-رضا درویش زاده, 2014, Association of molecular polymorphism in exon 2 of Ovar-DRB1 gene with weight traits in Iranian Makuie sheep breed,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.

82-رضا درویش زاده, 2014, GENETIC ANALYSIS OF YIELD AND YIELD RELATED TRAITS IN SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) UNDER WELL-WATERED AND WATER-STRESSED CONDITIONS,Genetika.

83-رضا درویش زاده, 2014, Genetic parameters of live body weight, body measurements, greasy fleece weight, and reproduction traits in Makuie sheep breed,Spanish Journal of Agricultural Research.

84-رضا درویش زاده, 2014, Mixed linear model association mapping for low chloride accumulation rate in oriental-type tobacco (Nicotiana tabaccum L.) germplasm,Journal of Plant Interactions.

85-رضا درویش زاده, 2014, SEQUENTIAL PATH ANALYSIS FOR DETERMINING INTERRELATIONSHIPS BETWEEN YIELD AND RELATED TRAITS IN TOBACCO (Nicotiana tabacum L.) UNDER NORMAL AND ABIOTIC STRESS CONDITIONS,Genetika.

86-رضا درویش زاده, 2014, STUDY ON GENETIC VARIABILITY IN MHC-DRB1 SECOND EXON IN MAKUIE SHEEP BREED POPULATION,Genetika.

87-رضا درویش زاده, 2014, Study of interactions between sunflower genotypes and black stem (Phoma macdonaldii) isolates using GGE biplot approach,.J. Crop Prot.

88-رضا درویش زاده, 2014, Antioxidant activity and phenolic profile of different parts of Bene (Pistacia atlantica subsp. kurdica) fruits,Food Chemistry.

89-رضا درویش زاده, 2014, Diallel Analysis of Yield and It’s related Traits in Sunfl ower (Helianthus annuus L.) under Well-watered and Water-stressed Conditions,Agriculturae Conspectus Scientifi cus.

90-رضا درویش زاده, 2014, Genetic linkage map and QTL analysis of partial resistance to black stem in sunflower (Helianthus annuus L,Australasian Plant Pathol.

91-رضا درویش زاده, 2014, Retrotransposon insertional polymorphism in sunflower (Helianthus annuus L.) lines revealed by IRAP and REMAP markers,Plant Biosystems.

92-رضا درویش زاده, 2013, Effect of Paternal Genotypes Sprays with BA and IAA Concentration on Embryo Rescue of F1 Progenies from Askari (Vitis vinifera L.) Cultivar,J. Agr. Sci. Tech..

93-رضا درویش زاده, 2013, Effect of salt stress on growth, ion content and photosynthesis of two oriental Tobacco (Nicotiana tabacum) cultivars.,International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

94-رضا درویش زاده, 2013, GENETIC ANALYSIS OF PARTIAL RESISTANCE TO BASAL STEM ROT (Sclerotinia sclerotiorum) IN SUNFLOWER,Genetika.

95-رضا درویش زاده, 2013, Genetic variation in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) by agromorphological traits and simple sequence repeat markers,Revista Ciência Agronômica.

96-رضا درویش زاده, 2013, IDENTIFICATION OF QTLS ASSOCIATED WITH LOW CHLORIDE ACCUMULATION IN ORIENTAL TOBACCO,Genetika.

97-رضا درویش زاده, 2013, Identification of quantitative trait loci for relative water content and chlorophyll concentration traits in recombinant inbred lines of sunflower (Helianthus annuus L.) under well-watered and water-stressed conditions,Zemdirbyste-Agriculture.

98-رضا درویش زاده, 2013, Investigation on the response of oriental and semi oriental tobacco genotypes to Potato Virus Y under controlled conditions,Iranian journal of genetics and plant breeding.

99-رضا درویش زاده, 2013, Tobacco responds to salt stress by increased activity of antioxidant enzymes,Iranian Journal of Plant Physiology.

100-رضا درویش زاده, 2013, Genetic Diversity among Iranian Local and Commercial Apple Rootstocks by Using Simple Sequence Repeat Markers,Agriculturae Conspectus Scientifi cus.

101-رضا درویش زاده, 2013, Changes in antioxidant systems in sunflower partial resistant and susceptible lines as affected by Sclerotinia sclerotiorum,Biologia.

102-رضا درویش زاده, 2013, EFFECTIVE SELECTION CRITERIA FOR SCREENING DROUGHT TOLERANT RECOMBINANT INBRED LINES OF SUNFLOWER,Genetika.

103-رضا درویش زاده, 2013, Simple sequence repeat markers associated with agro-morphological traits in chickpea (Cicer arietinum L.),Zemdirbyste-Agriculture.

104-رضا درویش زاده, 2012, Genetic analysis of growth traits in Iranian Makuie sheep breed,Italian Journal of Animal Science.

105-رضا درویش زاده, 2012, Molecular Characterization and Similarity Relationships among Flue-Cured Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Using Simple Sequence Repeat Markers,Not Bot Horti Agrobo.

106-رضا درویش زاده, 2012, Assessment of genomic diversity among and within Iranian confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) populations by usingsimple sequence repeat markers,Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science.

107-رضا درویش زاده, 2012, Genetic analysis and QTL mapping of agro-morphological traits in sunflower (Helianthus annuus L.) under two contrasting water treatment conditions,Plant OMICS.

108-رضا درویش زاده, 2012, Influence of water deficit on iron and zinc uptake by Matricaria chamomilla L.,CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH.

109-رضا درویش زاده, 2012, The Infection Processes of Sclerotinia sclerotiorum in Basal Stem Tissue of a Susceptible Genotype of Helianthus annuus L.,Not Bot Horti Agrobo.

110-رضا درویش زاده, 2012, Allelic Polymorphism of Makoei Sheep Calpastatin Gene Identified by Polymerase Chain Reaction and Single Strand Conformation,J. Agr. Sci. Tech..

111-رضا درویش زاده, 2012, Effect of biological nitrogen on the harvest index of flower and essential oil of Calendula officinalis L. under End Season Water Deficit Condition,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

112-رضا درویش زاده, 2012, EFFECT OF IRRIGATION DISRUPTION AND BIOLOGICAL NITROGEN ON THE HARVEST INDEX (OIL AND SEED) OF CALENDULA OFFICINALIS L,International Journal of Agriculture: Research and Review.

113-رضا درویش زاده, 2012, Molecular Similarity Relationships Among Iranian Bread Wheat Cultivars and Breeding Lines Using ISSR Markers,Not Bot Horti Agrobo.

114-رضا درویش زاده, 2012, Polymorphisms in the ovine myostatin gene are associated with birth weight but not with weight gain in Iranian Makoei sheep,Genetics and Molecular Research.

115-رضا درویش زاده, 2012, Analysis of genetic variation for morphological and agronomic traits in Iranian oriental tobacco (Nicotiana tabaccum L.) genotypes,Crop Breeding Journal.

116-رضا درویش زاده, 2012, Determination of the genetic variation in Ajowan (Carum Copticum L.) populations using multivariate statistical techniques,Revista Ciência Agronômica.

117-رضا درویش زاده, 2012, EFFECT OF UV-B RADIATION ON ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN FOUR SUNFLOWER CULTIVARS,International Journal of Agriculture: Research and Review.

118-رضا درویش زاده, 2012, Sclerotinia-Induced Accumulation of Protein in the Basal Stem of Resistant and Susceptible Lines of Sunflower,Not Bot Horti Agrobo.

119-رضا درویش زاده, 2012, Association of SSR markers with partial resistance to Sclerotinia sclerotiorum isolates in sunflower (Helianthus annuus L.),Australian Journal of Crop Science.

120-رضا درویش زاده, 2012, Phenotypic and molecular marker distance as a tool for prediction of heterosis and F1 performance in sunflower (Helianthus annuus L.) under well-watered and water-stressed conditions,Australian Journal of Crop Science.

121-رضا درویش زاده, 2011, Genetic Diversity of Iranian Accessions, Improved Lines of Chickpea (Cicer arietinum L.) and Their Wild Relatives by Using Simple Sequence Repeats,Plant Mol Biol Rep.

122-رضا درویش زاده, 2011, Evaluation of genetic diversity among Iranian apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars and,Australian Journal of Crop Science.

123-رضا درویش زاده, 2011, Studies on Genetic Variability and Correlation among the Diferent,Not Bot Hort Agrobot Cluj.

124-رضا درویش زاده, 2011, Change in activity of antioxidative enzymes in young leaves of sunflower (Helianthus annuus,Australian Journal of Crop Science.

125-رضا درویش زاده, 2011, Correlation and sequential path analysis of some agronomic traits in tobacco (Nicotiana tabaccum L.) to improve dry leaf yield,Australian Journal of Crop Science.

126-رضا درویش زاده, 2011, Mapping quantitative trait loci for seedling vigour and development in sunflower,Plant OMICS Journal.

127-رضا درویش زاده, 2011, Molecular characterisation and similarity relationships among 48 native and commercial Iranian apple (Malus domestica Borkh.) genotypes using simple sequence repeat (SSR) markers,Journal of Horticultural Science and Biotechnology.

128-رضا درویش زاده, 2011, Study on genetic variation in Iranian castor bean (Ricinus communis L.) accessions using multivariate statistical techniques,Journal of Medicinal Plants Research.

129-رضا درویش زاده, 2011, GENETIC ANALYSIS OF CHLORIDE CONCENTRATION IN ORIENTAL TOBACCO GENOTYPES,Journal of Plant Nutrition.

130- 2011, Correlation and sequential path analysis in Ajowan (Carum copticum L,Journal of Medicinal Plants Research.

131-رضا درویش زاده, 2011, Genetic variability for chlorine concentration in oriental tobacco genotypes,Archives of Agronomy and Soil Science.

132-رضا درویش زاده, 2011, Genotype-isolate interaction for resistance to Sclerotinia sclerotiorum in sunlower,Phytopathol. Mediterr.

133-رضا درویش زاده, 2011, Path analysis of the relationships between yield and some related traits in diallel population of,Australian Journal of Crop Science.

134- 2010, Allelopathy of Sage and White Wormwood on Purslane Germination and Seedling Growth,Notulae Scientia Biologicae.

135-رضا درویش زاده, 2010, PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism analysis of ljB gene in Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium isolated from avians,IRAN. J. MICROBIOL.

136- 2010, QTL mapping of partial resistance to basal stem rot in sunlower using recombinant inbred lines,Phytopathol. Mediterr..

137- 2010, The Efect of Water Stress and Polymer on Water Use Eiciency, Yield and several Morphological Traits of Sunlower under Greenhouse Condition,Notulae Scientia Biologicae.

138- 2010, The resistance response of sunlower genotypes to black stem disease under controlled conditions,Phytopathol. Mediterr..

139- 2010, Tolerance to freezing stress in Cicer accessions under controlled and field conditions,African Journal of Biotechnology.

140- 2010, Resistance to Powdery Mildew (Erysiphe cichoracearum DC.) in Oriental and Semi-Oriental Tobacco Germplasm under Field Conditions,Journal of Crop Improvement.

141- 2008, Genetic variation and identification of molecular markers associated with osmotic adjustment-related traits in gamma irradiation-induced mutants of sunflower (Helianthus annuus L,J. Genet. and Breed..

142- 2008, Differential Expression of Defence-Related Genes Between Compatible and Partially Compatible Sunflower-Phoma Macdonaldii Interactions,Science Direct.

143-رضا درویش زاده، 1394، بوم شناسی حلزو نهای خانواده لیمنه ایده و تأثیر برخی شاخص های شیمیایی بر پراکنش آنها در زیستگاههای آبی استان آذربایجان غربی،تحقیقات دامپزشکی.

144-رضا درویش زاده، 1394، تنوع ژنتیکی لاین های آفتابگردان روغنی و تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد دانه و سایر ویژگی های زراعی،زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس.

145-رضا درویش زاده، 1394، شناسایی مکانهای ریزماهواره مرتبط با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیکی در لاین های مختلف آفتابگردان روغنی با استفاده از نقشه یابی ارتباطی،زیست فناوری گیاهان زراعی.

146-رضا درویش زاده، 1394، مکان یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی،مجله علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی.

147-رضا درویش زاده، 1394، تأثیر پرتو گاما پیش از جوانه زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابون? آلمانی،به زراعی کشاورزی.

148-رضا درویش زاده، 1394، سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمتهای مختلف دانه چهار ژنوتیپ آفتابگردان ). Helianthus annus L،فیزیولوژی محیطی گیاهی.

149-رضا درویش زاده، 1394، اثر قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد توده ها ی محلی کنجد در سطوح مختلف آبیاری،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

150-رضا درویش زاده، 1394، ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی،نشریه پژوهش های تولید گیاهی.

151-رضا درویش زاده، 1394، بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی،به نژادی گیاهان زراعی و باغی.

152-رضا درویش زاده، 1394، بیان آنتی بادی تک دودمانی ضد HER2/neu انسانی Trastuzumab در توتون تراریخته،ژنتیک نوین.

153-رضا درویش زاده، 1394، تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیم های مختلف آبیاری بر رنگیزههای فتوسنتزی و ارتباط آن با عملکرد دانه و اسانس زیره سبز،علوم باغبانی.

154-رضا درویش زاده، 1394، تاثیر کودهای ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آنیسون،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

155-رضا درویش زاده، 1394، شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی،فنآوری زیستی در کشاورزی.

156-رضا درویش زاده، 1394، مکان یابی ژنهای کنترلکننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری،زیست فناوری گیاهان زراعی.

157-رضا درویش زاده، 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی،دانش زراعت.

158-رضا درویش زاده، 1393، انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره،نشریه زراعت.

159-رضا درویش زاده، 1393، مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان،فنآوری زیستی در کشاورزی.

160-رضا درویش زاده، 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسمهای توتون شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره،ژنتیک نوین.

161-رضا درویش زاده، 1393، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

162-رضا درویش زاده، 1393، بررسی تنوع مورفولوژیکی دانه رگه های اینبرد نوترکیب آفتابگردان با روش های آماری چند متغیره،زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس.

163-رضا درویش زاده، 1393، مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه،زیست فناوری گیاهان زراعی.

164-رضا درویش زاده، 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP،بیوتکنولوژی کشاورزی.

165-رضا درویش زاده، 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران،بیوتکنولوژی کشاورزی.

166-رضا درویش زاده، 1393، ارزیابی شاخص های تحمل خشکی در توده های محلی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) آجیلی ایران،فصلنامه پژوهش در اکوسیستمهای زراعی.

167-رضا درویش زاده، 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،زیست فناوری گیاهان زراعی.

168-رضا درویش زاده، 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (Helianthus annus L) با استفاده از نشانگرهای ISSR،بیوتکنولوژی کشاورزی.

169-رضا درویش زاده، 1393، بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ایران (Ocimum basilicum L) توده های بومی ریحان،حقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

170-رضا درویش زاده، 1393، پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیمهای مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه،نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک.

171-رضا درویش زاده، 1392، مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Somniferum و Bracteatum از جنس Papver،ژنتیک نوین.

172-رضا درویش زاده، 1392، تأثیر پیش تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L) در تولید پروتئین،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

173-رضا درویش زاده، 1392، تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

174-رضا درویش زاده، 1392، تجزیه و تحلیل قابلیت ترکیب پذیری عملکرد دانه در آفتابگردان تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

175-رضا درویش زاده، 1391، ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگردان،پژوهش در گیاهان زراعی (مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه).

176-رضا درویش زاده، 1391، ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های توتون تیپ ویرجینیا،پژوهش در گیاهان زراعی (مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه).

177-رضا درویش زاده، 1391، شناسایی نژادهای فیزیولوژیک شبه قارچ Plasmopara halstedii عامل بیماری سفیدک داخلی آفتابگردان در ارومیه،مجله گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.

178-رضا درویش زاده، 1391، تنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغییره،نشریه پژوهش های زراعی ایران.

179-رضا درویش زاده، 1390، Germination and seedling growth of safflower under different salinity levels of sodium chloride at different temperature،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.

180-رضا درویش زاده، 1390، اثرتنش کم آبیبر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (157)

1- 2011, Analysis of aggressiveness among isolates of Sclerotinia sclerotiorum from sunflower,2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya,ترکیه.

2- 2011, Analysis of growth and development in sunflower recombinant inbred line population using SAS software,2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya,ترکیه.

3- 1391, Assessment of genomic diversity among and within Iranian caster bean population bu using simple sequence repeat markers,National Congress on Medicinal Plants, کیش,ایران.

4- 1387, Development of a New AFLP and SSR Genetic Linkage map and Indentification of QTLs Associated with Partial Resistance to Phoma Macdonaldii Isolates in Sunflower,دهمین کنگره ژنتیک ایران.

5- 2012, Effect of different amounts of iron and zinc on the essential oil content and yield of Pimpinella anisum,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

6- 2012, Effect of foliar application of fe and zn on the nutrient (N, P, K, Fe, Zn) uptake of Pimpinella anisum,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

7- 1391, Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on growth and flower yield in Calendula officinalis L.,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

8- 2012, Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on the harvest index (seed and oil) of Calendula officinalis L.,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

9- 2012, Evaluation of biological nitrogen influence on oil variations and nutrient content of Calendula officinalis L. under drought stress conditions,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

10- 2011, Evaluation of partial resistance to basal stem rot in sunflower,2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya,ترکیه.

11- 1389, genetic analysis of partial resistance to black stem in sunflower,چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, سنندج,ایران.

12- 1387, Genetic Basis of Chlorine Concentration in Oriental Tobacco,دهمین کنگزه ژنتیک ایران, Shanghai,China.

13- 1390, Genetic diversity and relationship of Iranian Cicer minicore collection,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران,جمهوری اسلامی ایران.

14- 1392, Genetic diversity of Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuss L.) populations by using simple sequence repeat markers,همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوی اسلامی ایران, تهران,ایران.

15- 1387, Genetic Variation and Identification of Molecular Markers Associated with Agronomical Traits in Gamma Irradiation Induced Mutants of Sunflower Under Well-Watered and Water-Stressed Conditions(Helianthus annuus L.),دهمین کنگره ژنتیک ایران.

16- 1387, Genetic Variation and Identification of Molecular Markers Associated with Osmotic Adjustment-Related Traits in Gamma Irradiation Induced Mutants of Sunflower (Helianthus annuus L.),دهمین کنگره ژنتیک ایران.

17- 1387, Genetic Variation and Identification of Molecular Markers Associated with Partial Resistance to Phoma Macdonalaii in Gama Irradiation-Induced Mutants of Sunflower,دهمین کنگزه ژنتیک ایران.

18- 2009, Interactions Between Phoma Macdonaldii Isolates and Sunflower Genotypes,Turkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

19- 1390, Microsatellite markers for assessment of genetic diversity in Iranian Cicer germplasm,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران,جمهوری اسلامی ایران.

20- 1387, Molecular Characterization and Identifcation of Markers Associated with Partial Resistance to Phoma Black Stem in Sunflower Mutant Lines Using AFLP Fingerprinting,دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشلورزی و منابع طبیعی.

21- 1390, Molecular Genetic Diversity in Cicer Accessions by AFLP Fingerprinting,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران,جمهوری اسلامی ایران.

22- 2008, Mutation in Sunflower Showing Altered Resistance to Phoma Black Stem Disease,The 2nd National Congrress on Nuclear Technology Application in Agricultural and Natural Resource Sciences.

23- 1391, Path coefficient analysis of yield and related traits in caster bean,National Congress on Medicinal Plants, کیش,ایران.

24- 1387, QTL Analysis of Yield-Related Traits in Sunflower Under Different Water Treatments,دهمین کنگره ژنتیک ایران.

25- 1391, Some morpho-physiological characters of leaf in Calendula officinalis L. affected by irrigation disruption and biological nitrogen,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

26- 2009, Study the Effect of Drought Stress and super Absobent Polymer on Morphological Traits of Sunflower Under Field Condition,Turkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

27- 2009, Study the Effect of Drought Stress and super Absobent Polymer on Relative Water Content (RWC) and Chlorophyll Content of Sunflower,Turkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

28- 2011, Sunflower-sclerotinia interaction effect slicing using SAS software,2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya,ترکیه.

29- 2009, The Evaluatin of Energy Balance in Safflower Cultivation and Comparision Irrigated and Dry Farming in West Azerbaijan Province,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

30- 1389، اثر تششعات گاما روی صفات کمی و کیفی در بابونه المانی تحت سطوح مختلف نیتروژن،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1388، اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر روی عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفولوژیکی 16 رقم جو بهاره،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

32- 1389، اثر عصاره مریم گلی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

33- 1389، اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

34- 1391، اثر قطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی درصد و عملکرد اسانس همیشه بهار،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

35- 1391، اثر قطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی مورفولوژی و عملکرد گل خشک گیاه دارویی همیشه بهار،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

36- 1393، اثر مرحله نموی تخکک بر نجات جنین انگور رقم پرلت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1389، اثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیژیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهار،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

38- 1389، اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

39- 1389، اثرات اللوپاتیک عصاره برگ کرچک روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

40- 1392، اختصاص فتوسینتات در گیاهان بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی ایران (Helianthus annuus L) ا استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و ریزماهواره،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

42- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

43- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل ( Capsicum spp).،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

44- 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های افتابگردان آجیلی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

45- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Orobanche aegyptiaca در مزارع توتون آلوده شمال غرب ایران،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

46- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی فلفل Capsicum spp با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

47- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های آفتابگردان روغنی با استفاده از نشاتگرهای ریزماهواره،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوی اسلامی ایران، تهران،ایران.

48- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رستهای آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

49- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی میوه هندوانه ایران (Citrulus lannatus L.) با استفاده از صفات آگرومورفولوژیک،اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

50- 1393، ارزیابی ژنتیکی خصوصیات مرفولوژیک ریشه توتونهای شرقی تحت شرایط تنش گل جالیز،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51- 1392، ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگردان،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1387، ارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

53- 1388، انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام جو بهاره،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

54- 1392، بررسی اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین موجود در محیط کشت بر میزان جوانه زنی غیر مستقیم و چند جنینی تخمک های متلاشی شده حاصل از نجات جنین انگور رقم پرلت،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، تهران،ایران.

55- 1393، بررسی اثر محلولَ پاشی پو تَرسین بر قطر و طولَ تخمک و حبه در دو زمان نارسی و رسیدن در انگور رقم پرلت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1388، بررسی بیان ژن بر اساس Quantitative Real-time RT-PCR در بر هم کنش سازگار و سازگار جزئی آفتابگردان Phoma macdonaldii،ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

57- 1394، بررسی بیان ژن های PAL و TLP در آفتابگردان در پاسخ به جدایه های مختلف قارچ بیماری ساقه سیاه،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

58- 1394، بررسی بیان ژنهای دخیل درمقاومت جزیی آفتابگردان به بیماری اسکلروتینیا،اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تهران،ایران.

59- 1392، بررسی تأثیر سه نوع آهن بر میزان کلروفیل برگ های گیاه دارویی مریم نخودی کلپوره،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

60- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی برای مقاومت به سرما در لاین های نخود در شرایط دیم،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1389، بررسی تنوع توده های زنیان با استفاده از روش های آماری چند متغیره،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

62- 1389، بررسی تنوع در میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی در توده های بومی ریحان ایران،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

63- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

64- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون تیپ ویرجینیا با نشانگر ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

65- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سیب بومی ایران بر اساس نشانگرهای ریزماهواره،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاوورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

66- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و نژادهای سیب ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

67- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی برای مقاومت به بیماری برق زدگی در لاین های نخود سفید،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

68- 1388، بررسی تنوع ژنتیکی برخی سیب های بومی و تجاری ایران با استفاده از تکنیک اس اس ار،ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

69- 1388، بررسی تنوع ژنتیکی پایه های تجاری و بومی سیب ایران با استفاده از تکنیک SSR،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

70- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی تنباکوهای ایرانی با نشانگر ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

71- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی توتون های گرمخانه ای با استفاده از روش های اماری چند متغییره،یازدهمین کنفرانس ژنتیک ایران، تهران،ایران.

72- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی توده های کرچک بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف افتابگردان اجیلی با استفاده از روش های اماری چند متغییره،یازدهمین کنفرانس ژنتیک ایران، تهران،ایران.

74- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی دورن و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگر های issr،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

75- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی کدوهای بومی شمال غرب ایران با استفاده از صفات گل،اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران،ایران.

76- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای آفتابگردان روغنی بر اساس عملکرد و سایر ویژگیهای زراعی،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

77- 1389، بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت f2 افتابگردان با استفاده از روش های اماری چند متغییره،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

78- 1392، بررسی تنوع مورفولوژیکی بذر توده های هندوانه (Citrulus lannatus L.) ایران،اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

79- 1393، بررسی تنوع مورفولوژیکی میوه در 42 توده فلفل ( Capsicum spp)،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

80- 1391، بررسی چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون های LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

81- 1392، بررسی ژنتیک مقاومت به گل جالیز در توتونهای شرقی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

82- 1391، بررسی عملکرد، شاخص برداشت و کارایی مصرف نیتروژن در جمعیت بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تیمار شده با سطوح مختلف اشعه گاما،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

83- 1392، بررسی فعالیت پرولین آزاد و پروتئین محلول در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

84- 1391، بررسی فعالیت رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی لاین های خالص آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر های IRAP و REMAP،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

85- 1392، بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

86- 1394، بررسی قدرت بیماری¬زایی جدایه¬های قارچ اسکلروتینیا برروی آفتابگردان،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

87- 1389، بررسی واکنش زوفا (Hyssopus officinalis) به سطوح مختلف تنش شوری ناشی از آب دریاچه ارومیه در مراحل جوانه زنی و گیاهچه،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

88- 1392، بررسی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

89- 1393، بهینه سازی القای ریشه های مویین توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes در گیاه کلپوره (Teucrium polium L)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

90- 1391، بیان اختصاصی بافت شن cry3Aa تحت کنترل پیشبر PEPC ررت در گیاهان تراریخته چغنذرقند،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

91- 1393، پایگاه داده اصلاحی و ژنتیکی توتون (TGB)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

92- 1389، تاثیر اشعه ماورا بنفش بر رشد گیاهجه 4 رقم از بذور افتابگردان،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

93- 1391، تاثیر تابش گاما روی بذر در عملکرد اسانس بابونه آلمانی در سطوح مختلف نیتروژن،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

94- 1391، تاثیر تجمع عناصر روی رشد و تحمل شوری در دو ژنوتیپ توتون شرقی در شرایط کشت هیدروپونیک،اولین همایش ملی تنش های زیستی، اصفهان،ایران.

95- 1388، تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران.

96- 1389، تاثیر رژیم های ابیاری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذر های تولید شده بابونه المانی،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

97- 1389، تاثیر سطوح مختلف اهن و روی روی برخی صفات مورفولوژیک انیسون،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

98- 1388، تاثیر شوری ناشی از کلروسدیم و کلسیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus)،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

99- 1389، تاثیر کاربرد اهن و روی بر عملکرد و شاخص برداشت انیسون،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

100- 1389، تاثیر کاربرد اهن و روی در مرحله گلدهی روی برخی صفات مورفولوژیک و کلروفیل انیسون،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

101- 1392، تاثیر محلول پاشی بنزیل آدنین بر توسعه تخمک و نجات جنین انگور رقم پرلت،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

102- 1392، تاثیر محلول پاشی پوترسین بر توسعه و جوانه زنی تخمک انگور رقم پرلت توسط تکنیک نجات جنین،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، تهران،ایران.

103- 1391، تاثیر مقادیر نیتروژن و زئولیت روی شاخص برداشت و میزان تجمع نیتروژن در برگ همیشه بهار،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

104- 1387، تاثیر میزان فرسودگی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در تنباکو،اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

105- 1391، تاثیر نیتروژن و زئولیت روی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

106- 1387، تاثیرات میزان فرسودگی بذوربر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون،اولین همایش ملی عاوم و تکنولوژی.

107- 1393، تأثیر الیسیتورهای مختلف بر میزان ترکیبات فلاونوئیدی کل در ریشههای مویین گیاه کلپوره (Teucrium polium L )،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

108- 1393، تأثیر متیل جاسمونات بر بیان ژن چاویکول o-متیل ترنسفرار در گیاه ریحان،اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

109- 1393، تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه ریحان (Ocimum bacilicum L.)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

110- 1393، تأثیر محلول پاشی بنزیل آدنین و مرحله نموی تخمک بر چند جنینی حاصل از نجات جنین انگور رقم پرلت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

111- 1393، تجزیه ارتباط برای صفات زراعی- ریخت شناسی در آفتابگردان روغنی با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP و IRAP،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

112- 1393، تجزیه ارتباط برای صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

113- 1388، تجزیه به عامل صفات در توتون گرمخانه ای تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران.

114- 1393، تجزیه دیآلل مقاومت به گل جالیزدر توتون شرقی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

115- 1393، تجزیه ژنتیکی صفت گلدهی در توتونهای شرقی،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

116- 1389، تجزیه و تحلیل همبستگی و ضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد برگ خشک در توتون،یازدهمین کنفرانس ژنتیک ایران، تهران،ایران.

117- 1392، تجمع تنظیم کننده های اسمزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب تحت رژیمهای مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

118- 1392، تجمع رنگیزه های فتوسنتزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

119- 1393، تراریختی توتون با ژنهای رمز کننده آنتی بادی مونوکلونال trastuzumab بواسطه Agrobacterium tumefaciens،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

120- 1388، تعیین جایگاه های ژنی (QTLs) کنترل کننده ظهور و رشد و نمو دانه رست ها با استفاده از لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان (Helianthus annuus)،اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران.

121- 1389، تعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشد و نمو دانه رست ها در جمعیت لاین های خالص نوترکیب افتابگردان،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

122- 1390، تغییر در سیستم آنتی اکسیدانت در ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ ...،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

123- 1390، تغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorum،اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

124- 1390، توسعه نشانگرهای REMAP در یونجه های زراعی جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

125- 1391، توسعه نشانگرهای REMAP و IRAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های آفتابگردان Helianthus annuus L،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

126- 1393، چگونه پلیمر سوپر جاذب عملکرد زیره سبز را در رژیم های مختلف آبیاری تغییر می دهد؟،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

127- 1390، چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در برخی جمعیت های یونجه زراعی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

128- 1389، خصوصیات ژنتیکی شاخص های مقاومت به خشکی در افتابگردان،یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

129- 1393، ژنتیک عملکرد و اجزای عملکرد توتونهای شرقی در شرایط تنش گل جالیز،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

130- 1392، سربرداری جوانه رسی در گیاهچه های بذری توتون مرحله دو لپه ای . باززایی مستقیم در گیاه توتون: یک سیستم جدید باززایی برای مطالعات تراریختی ژنتیکی،همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

131- 1388، شناسایی جایگاه ژنی (QTLs) کنترل کننده مقاومت به بیماری پوسیدگی یقه ساقه ناشی از قارچ اسکلروتینیا در آفتابگردان با استفاده از لاین های خالص نوترکیب،ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

132- 1389، شناسایی قارچ های میکروریزا اربوسکولار همراه ریشه پسته در منطقه دامغان،نوزدهمین کنفرانس گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

133- 1391، شناسایی مکان ژ نهای مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

134- 1393، شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده رشد و نمو دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

135- 1391، شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده صفات آگرومورفولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

136- 1393، شناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده درصد و سرعت جوانه زنی دانه های آفتابگردان در واکنش به تنش شوری،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

137- 1389، شناسایی نژادهای فیزیولوژیک شبه قارچ plasmopara عامل بیماری سفیدک داخلی افتابگردان در ارومیه،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

138- 1392، شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی پیوسته با شاخص برداشت در آفتابگردان روغنی،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

139- 1393، غربالگری در مزرعه به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود سفید برای تنش خشکی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

140- 1389، کارایی مصرف اب در تولید بذر بابونه المانی تحت تیمارهای ابیاری و فاصله بوته روی ردیف،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

141- 1390، گروه بندی توتون های شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

142- 1389، گزارش سه گونه جدید از قارچ فوزاریوم برای فلور قارچی ایران،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

143- 1390، مراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس افتابگردان،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،جمهوری اسلامی ایران.

144- 1392، مطالعه اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک آفتابگردان روغنی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

145- 1389، مطالعه اثرات متقابل میزبان -پاتوژن با استفاده از تکنیک میانه اراسته،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

146- 1392، مطالعه ترکیبات فنولیک و فعالیت ضد اکسایشی دانه های شش ژنوتیپ آفتابگردان،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان،ایران.

147- 1389، مطالعه تنوع زیستی کرچک های بومی ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

148- 1389، مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مولکولی حاصل از نشانگرهای مولکولی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

149- 1387، مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه آلمانی تحت سطوح مختلف فرسودگی بذر،اولین همایش ملی عاوم و تکنولوژی.

150- 1393، مطالعه واکنش دانه رست های آفتابگردان در مقابل تنش شوری،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، تهران،ایران.

151- 1392، مطالعه همبستگی موجود مابین محتوای فنول و فلاوونوئید کل با فعالیت ضد اکسایشی در دانه های شش ژنوتیپ آفتابگردان،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان،ایران.

152- 1389، مقادیر عناصر غذایی و پروتئین بذر بابونه المانی تحت رژیم های مختلف ابیاری،یازدهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

153- 1391، مقایسه چند شکلی رتروترنسپوزون ها Native و Non-native در گندم نان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

154- 1393، مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات اگرومورفولوژیک در توتون،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

155- 1389، واکنش بادرشبی به سطوح شوری ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی و گیاهچه،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

156- 1394، واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه ای،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

157- 1389، همبستگی و تجزیه علیت در توده های مختلف افتابگردان اجیلی ایران،یازدهمین کنفرانس ژنتیک ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (7)

1-K. Sarala, K. Prabhakara Rao, C. Nanda, K. Baghyalakshmi, R. Darvishzadeh, K. Gangadhara, and J.J. Rajappa, 2022, Abiotic Stress Resistance in Tobacco: Advances and Strategies. 100 pages. In: C. Kole (ed.), Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Technical Crops. Springer Nature Switzerland AG. .

2-K. Sarala, C. Nanda, K. Baghyalakshmi, R. Darvishzadeh, K. Prabhakara Rao, U. Sreedhar, and K. Gangadhara , 2022, Designing Tobacco Genomes for Resistance to Biotic Stresses. 146 pages. In: C. Kole (ed.), Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Technical Crops. Springer Nature Switzerland AG. , https://doi.org/10.1007/978-3-031-05706-9_10..

3-درویش زاده، ر.، غفاري آذر، ع.، حاتمي ملكي، ح.، 1400، RNA مداخله¬گر: ابزاری بالقوه در به¬نژادی گیاهی، انتشارات دانشگاه مراغه.

4-درویش زاده، ر.، اکبری، ن.، مرسلی آقاجری، ف.، الفتی، ج.ع. ، 1400، به نژادی مولکولی برای بهبود تحمل تنش شوری در گیاهان، انتشارات دانشگاه اروميه.

5-درویش زاده، ر.، عزیزی، ح.، گودرزي، پ.، حاتمي ملكي، 1400، ژنوميك آماري (با تاکید بر نقشه یابی پیوستگی و تجزیه QTL) ، انتشارات دانشگاه اروميه.

6-درویش زاده، ر.، جنت دوست، م.، عزیزی، ح.، 1395، نقشه یابی ارتباطی صفات کمی همراه با آموزش گام به گام نرم افزارهای Structure و Tassel،دانشگاه ارومیه.

7-رضا درویش زاده، حیدر عزیزی، 1394، نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی، دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-رضا درویش زاده، - 2.علیرضا پیرزاد 15% - 3.بابک عبدالهی مندولکانی 15% - 4.مراد جعفری 15% - 5.ایرج برنوسی 15%، 1393، تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در آفتابگردان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-رضا درویش زاده، - 2.بابک عبدالهی مندولکانی 15% - 3.مراد جعفری 15% - 4.ایرج برنوسی 15%، 1393، مطالعه روابط و تنوع ژنتیکی برخی ارقام آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (25)

1-زينب محسني، 1390، بررسي كاريوتيپ و تنوع ژنتيكي در Papaver somniferum و برخي جمعيت هاي Papaver bracteatum با نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-معصومه يوسفي، 1390، تاثير سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت روي رشد و عملكرد اسانس هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-فهيمه شكراني، 1390، اثر قطع آبياري و مقادير مختلف نيتروكسين روي رشد و عملكرد هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-سهيلا قلي زاده، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي توتون با استفاده از نشانگر ريزماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهديه دلكاني، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي زنيان با استفاده از نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سحر داشچي، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي در ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شيلان نصري، 1390، چندشكلي ادغامي رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتيكي در ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از نشانگرهاي IRAP و REMAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سمانه عابدي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي گل جاليز با استفاده از نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فرناز گودرزي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي گرچك استفاده از نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مريم خلقي، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي آفتابگردان آجيلي با استفاده از نشانگرهاي SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمد آقايي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي ريحان با نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ارغوان گلباز حق، 1390، مطالعه تاثير اشعه ماوراي بنفش بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-منوچهر عليزاده، 1389، اثر تشعشعات گاما روي صفات كمي و كيفي در بابونه الماني تحت سطوح مختلف نيتروژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-علي اكبر پوربابا، 1389، اثر كودهاي بيولوژيك (بيوفسفر-بيوسولفور) بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-رباب داور، 1389، برهمكنش گياه آفتابگردان و قارچ اسكلروتينيا: بررسي مقايسه اي ساختار تشريحي، تغييرات ساختاري و تكويني ساقه در لاين هاي مقاوم و حساس و ژنتيك مقاومت به بيماري، پایان نامه دكترا-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

16-جواد فرخي، 1389، بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام سيب بومي ايران بر اساس آناليز نشانگرهاي ريزماهواره SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرناز ملكي فرد، 1392، اپيدميولوژي مولكولي تيلريا اكويي و بابزيا كابالي در اسب هاي شهرستان اروميه، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

18-علي سعيد، 12، Biodiversity and philogenetical analysis of Cicer arietinum and its wild relatives by mirosatellite markers and AFLP fingerprinting، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

19-فرامز هوشياردل، 1393، مكان يابي QTLهاي كنترل كننده صفات آگرومورفولوژيك در توتون هاي شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فريبا مرسلي، 1393، شناسايي مكان¬هاي ژني كنترل¬كننده صفات مختلف آفتابگردان در سطوح مختلف تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليلا حسني، 1393، تاثير متيل جاسمونات در بيان ژن ها كد كننده آنزيم هاي CVOMT و C4H و فعاليت آنزيم هاي آسكوربات و پراكسيداز در ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مرجان جنت دوست، 1392، ارزيابي تنوع ژنتيكي آفتابگردان آجيلي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره(SSR)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مريم خضري، 1392، تاثير برخي عوامل محرك شيميايي بر توليد B-Caryophylene در ريشه هاي مويين گياه كلپوره (Teucrium polium)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-نجمه ارجمند سليماني اناري، 1392، بررسي تغييرات بيوشيميايي و فعاليت آنزيمي در لاين هاي حساس و مقاوم آفتابگردان در واكنش به بيماري اسكلروتينياي ساقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رقيه ضيايي فرد، 1392، تجزيه ارتباط براي صفات آگرومورفولوژيك در جمعيت هاي آفتابگردان آجيلي ايران با استفاده از مدل مخلوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (8)

1- 1391، پژوهشگر برتر دانشگاه،دانشگاه ارومیه.

2- 1391، تقدیر نامه به همراه جایزه نقدی بابت اجرای طرح های مشترک کاربردی با مراکز تحقیقاتی توتون،شرکت دخانیان ایران .

3- 1392، پژوهشگر برتر دانشگاه،دانشگاه ارومیه.

4- 1393، پژوهشگر برتر دانشگاه،دانشگاه ارومیه.

5- 1394، پژوهشگر برتر استان،ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری.

6- 1396، استاد نمونه دانشگاه،دانشگاه ارومیه.

7- 1397، پژوهشگر برگزیده کشور در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ،ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری.

8- 1401، عضو هيات علمي سرآمد آموزشي دانشگاه اروميه.