• نام و نام خانوادگی
  • حبیب خداوردیلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (41)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب خداوردیلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-Ph.D.، 2007، PhD in Soil Physics and Conservation، 2007، Tarbiat Modares University، Tehran، Iran title of PhD Thesis: Modeling Phytoremediation of Soils Contaminated with Cadmium and Lead Sabbatical Leave (6 months in 2006-2007) in the Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry Group (working under supervision of Prof. W.W. Wenzel)، University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU)، Vienna، Austria. August 2006 – January 2007 ،Tarbiat Modares University.

2-MSc، 2002، MSc in Soil Physics and Conservation، 2002، University of Tehran، Tehran، Iran title of MSc. Thesis: Derivation of Pedotransfer Functions for Parametric Prediction of Soil Water Retention Curve in Some Calcareous Soils،University of Tehran.

3-BSc، 2000، BSc in Soil Science، 2000، University of Tabriz، Tabriz، Iran،University of Tabriz.

4-.
مقالات ژورنال (41)

1-Soheil Razzaghi, Habib Khodaverdiloo and Shoja Ghorbani Dashtaki, 2015, Effects of long-term wastewater irrigation on soil physical properties and performance of selected infiltration models in a semi-arid region,Hydrological Sciences Journal.

2-Roghaie Hamzenejad Taghlidabad, Habib Khodaverdiloo,Walter W Wenzel and Salar Rezapour, 2014, Growth and Cd accumulation of two halophytes and a non-halophyte grown in different Cd levels a non-saline and a saline soil withdifferent Cd levels,Chemistry and Ecology.

3-Habib Khodaverdiloo and Roghaie Hamzenejad Taghlidabad, 2013, Phytoavailability and potential transfer of Pb from a salt-affected soil to Atriplex verucifera, Salicornia europaea andChenopodium album,Chemistry and Ecology.

4-Khodaverdiloo, H., Rahmanian, M., Rezapour, S., Ghorbani Dashtaki, Sh., Hadi, H., and Han, F.X, 2012, Effect of Wetting-Drying Cycles on Redistribution of Lead in Some Semi-Arid Zone Soils Spiked with a Lead Salt,Pedosphere.

5- 2011, Deriving and Validating Pedotransfer Functions for some Calcareous Soils,Journal of Hydrology.

6- 2011, Effects of Heavy Metal Resistant Soil Microbes Inoculation and Soil Cd Concentration on Growth and Metal Uptake of Millet, Couch Grass and Alfalfa,African Journal of Microbiology Research.

7-Khodaverdiloo, H. and A. Samadi, 2011, Batch equilibrium study on sorption, desorption, and immobilization of cadmium in some semiarid-zone soils as affected by soil properties.,Soil Research (formerly Australian Journal of Soil Research, 49,5.

8- 2011, Lead and cadmium accumulation potential and toxicity threshold determined for land cress and spinach.,International Journal of Plant Production.

9- 2010, Derivation and validation of pedotransfer functions for estimating soil water retention curve using a variety of soil data,Soil Use and Management.

10- 2008, Modeling of Cadmium and Lead Phytoextraction from Contaminated Soils,polish journal of soil science.

11-پرویز احمدی مقدم - لعیا افتخاری - عارف مردانی - حبیب خداوردیلو، 1395، تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در سیستم های خاک ورزی،نشریه ماشینهای کشاورزی.

12-میرحسن رسولی صدقیانی 1، بهناز دره قایدی 2، حبیب خداوردیلو 1 و ندا مرادی، 1394، تأثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.

13-سلمان میرزائی 1- شجاع قربانی دشتکی 2 - حبیب خداوردی لو، 1394، مقایسه نکویی شاخ صهای آماری مختلف برای ارزیابی مد لهای نفوذ آب به خاک،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

14-ساعد-قربانی- خلیل مقدم-حبیب خداوردیلو-فرامرزی، 1393، ارزیابی برخی مدلهای انقباض در خاکهای آماس پذیر دشت زرین استان چهارمحال و بختیاری،مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب).

15-حسن میرشکالی، هاشم هادی، حبیب خداوردیلو، رضا امیرنیا، 1393، ارزیابی کارایی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک،مجله علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، علوم آب و خاک.

16-نوش آفرین حسینی عربلو؛ حبیب خداوردیلو ؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا ممتاز، 1393، تأثیر گروه‌بندی خاکها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آنها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک،مدیریت خاک و تولید پایدار.

17-حبیب خداوردیلو، نوش‌آفرین حسینی عربلو، 1393، ایجاد، ارزیابی و مقایسه توابع انتقالی کلاسی و پیوسته برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در چند کلاس‌ بافتی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

18-سولماز کاظم علیلو 1، میرحسن رسولی صدقیانی 2 ، حبیب خداوردیلو 2، محسن برین، 1392، آلودگی کادمیومی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت بیولوژیکی خاک و رشد گیاه بنگدانه،تحقیقات کاربردی خاک.

19-عباسی-خداوردیلو-احمدی مقدم-قربانی دشتکی، 1392، تاثیر برخی روشهای خاکورزی بر شاخصهای کیفیت خاک در یک منطقه خشک و نیمه خشک،نشریه مکانیزاسیون کشاورزی.

20-صنم جعفری گیلانده ، علی رسول زاده، حبیب خداوردیلو، 1392، ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک،حفاظت منابع آب و خاک.

21-کریمی، ا.، ح. خداوردی­لو و م.ح.، رسولی صدقیانی، 1392، افزایش استخراج سرب خاک بوسیله تلخه (repens Acroptilon) در اثر مایه زنی با برخی قارچ­ریشه­های آربوسکولار و باکتری­های افزاینده رشد گیاه،پژوهش های حفاظت آب وخاک.

22-خداوردی­لو، ح.، م.ح.، رسولی صدقیانی و کریمی، ا.، 1392، تاثیر مایه­زنی میکروبی یک خاک آلوده به سرب بر رشد، برخی ویژگی­های فیزیولوژیک و جذب و انتقال سرب، آهن و روی توسط گل­گندم (Centaurea cyanus)،مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.

23-کریمی، ا.، ح. خداوردی­لو و م.ح.، رسولی صدقیانی، 1392، نقش تحریک کنندگی برخی گونه­های قارچ­­­ گلوموس و باکتری­ سودوموناس در پالایش­سبز ­ سرب خاک توسط بنگ­دانه (Hyoscyamus niger)،دانش آب و خاک.

24-3. قربانی دشتکی، ش.، س. دهقانی بانیانی، ح. خداوردیلو، ج.محمدی، و ب. خلیل‌مقدم، 1391، برآورد هدایت آبی اشباع و عکس طول درشت مویینگی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک،مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)..

25-5. مرادی باصری، ح.، ش، قربانی دشتکی، ج. گیوی، ح. خداوردیلو، و ب. خلیل‌مقدم، 1391، مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاکهای ورتی سول و انتی سول،آب و خاک.

26-1. دهقانی بانیانی، س.، ش، قربانی دشتکی، محمدی، ج.، ح. خداوردیلو، و ب. خلیل‌مقدم، 1391، مقایسه کارآیی رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون درختی در برآورد هدایت آبی اشباع و پارامتر عکس طول درشت مویینگی خاک،مجله پژوهش آب ایران.

27-حمزه نژاد تقلیدآباد، ر.، ح. خداوردی لو، س. رضاپور.، ش. منافی، 1391، ارزیابی کارآیی سه گیاه شورپسند در کاهش سدیم تبادلی (ESP) و آلودگی کادمیمی و سربی خاک،علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی).

28-رشید شمالی، آ. و ح. خداوردی لو، 1391، آلودگی خاک ها و گیاهان پیرامون بزرگراه ارومیه-سلماس به برخی فلزهای سنگین،دانش آب و خاک.

29-رحمانیان، م.، ح. خداوردی لو، 1391، تاثیر تر-خشک شدن متوالی بر توزیع سطوح مختلف سرب افزوده شده به سه خاک منطقه آذربایجان غربی،پژوهش های حفاظت آب وخاک.

30-رشید شمالی، آ.، ح. خداوردی لو، و ع. صمدی، 1391، اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی خاک توسط ارزن وحشی (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Descurainia Sophi) و خاکشیر (Portulaca oleracea).،مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.

31-رشید شمالی، آ.، ح. خداوردی لو، و ع. صمدی، 1391، بردباری گیاه و جذب فلز روی توسط برخی گیاهان وحشی در یک خاک آلوده به روی،آب و خاک.

32-دره قایدی، ب.، م.ح.، رسولی صدقیانی، و ح. خداوردی لو، 1391، جذب و نگهداشت منگنز، آهن، روی و مس در چند خاک غیر اسیدی و اسیدی.،مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.

33-رحمانیان، م.، ح. خداوردی­لو، ی. رضایی دانش، م.ح. رسولی صدقیانی و م. برین.، 1390، پیامد مایه­زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه و جذب سرب و کادمیوم در سه گیاه مرتعی.،مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). پذیرفته.

34- 1390، مقایسه عملکرد برخی مدل­های نفوذ آب به خاک در خاکهای ورتی­سول و غیر ورتی­سول.،مجله پژوهش آب ایران.

35-حمزه نژاد تقلیدآباد، ر.، ح. خداوردی لو، ش. منافی، س. رضاپور، 1390، جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی،آب و خاک.

36-خداوردیلو، ح. و ش. قربانی دشتکی، 1390، بررسی اجمالی گیاهان فلز-اندوز و خاکهای میزبان آنها در ایران،فصلنامه علمی محیط زیست.

37- 1390، جذب و واجذب سرب و تاثیر تر-خشک شدن متناوب بر توزیع فلز در دو خاک با ویژگی­های متفاوت،دانش آب و خاک.

38- 1389، مدل­سازی گیاه پالایی خاکهای آلوده به نیکل و کادمیم با استفاده از توابع ماکروسکپیک کاهش تعرق،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

39- 1386، ارزیابی کمی امکان پالایش سبز خاکهای آلوده به سرب به وسیله شاهی(Barbarea Verna)،مجله علوم کشاورزی.

40- 1386، مدل سازی پالایش سبز خاکهای آلوده به سرب و کادمیم،علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی.

41- 1386، مدل سازی پالایش سبز کادمیوم و سرب از خاکهای آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق گیاه،مجله آبیاری وزهکشی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)

1- 2010, Assessing the phytoextraction of cadmium (Cd) from two contaminated soils using three halophyte plants,International Scientific Conference of Soil Science and Agrochemitry Current condition of soil surface, conservation and reproduction of soil fertility, almaty,kazakhstan.

2- 1000, Comparison of Several Infiltration Models in Some Semi-Arid Region Soils,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" TURKEY", ?e?me-?zmir, .,ترکیه.

3- 2009, Development of Pedotransfer Functions to Predict Soil Water Infiltration Parameters,Pedometrics 2009 Conference.

4- 2012, Improving Biological Properties of a Cadmium-Contaminated Soil Through Microbial Inoculation. .,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ?e?me-?zmir,,TURKEY.

5- 1000, Is there Any Physical Concept for Parameters of Sorption Isotherm Models?,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" TURKEY", ?e?me-?zmir,,ترکیه.

6- 2008, Modeling Phytoextraction of Heavy Metals at Multiply Contaminated Soils with Hyperaccumulator Plants,Soil Science.

7- 2012, Phytoremediation of Cadmium Using Plant-Growth Promoting Microorganisms and Hyoscyamus (Hyoscyamus niger L),8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management.", ?e?me-?zmir,,TURKEY.

8- 2012, Soil Physical Quality as Influenced by Man – Made Land Uses and Deforestation,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management.", Izmir,Turkey.

9- 1390، اثر تلقیح میکروارگانیسمهای محرک رشد گیاه بر رشد ومیزان کلروفیل خار زن بابا تحت شرایط سمیت کادمیوم،پنجمین همایش منطقه ای یافته ­های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،،ایران.

10- 1391، اثرات جنگل زدایی بر پارامترهای میکروبی خاک منطقه اشنویه (استان آذربایجان غربی).،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.، تهران،ایران.

11- 1391، اثرات جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخصهای فیزیکی و مکانیکی کیفیت خاک (استان آذربایجان غربی).،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

12- 1387، ارایه روشی کمی برای برآورد مقدار فلز در یک توده گیاهی در مناطق آلوده،سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده.

13- 1389، ارتباط توپوگرافی با برخی عوامل موثر بر فرسایش و رواناب: مطالعه موردی دشت زرین شهرستان کوهرنگ.،دومین همایش شناخت و معضلات آبخیزداری و ارایهی راه‌حل‌های مناسب در حوزهی کارون و زاینده‌رود، شهرکرد،ایران.

14- 1393، ارزیابی برخی از توابع انتقالی با مدل بروکز و کوری و ون¬گنوختن در شبیه¬سازی جریان غیرماندگار آب در خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1393، ارزیابی تاثیر اسید هومیک بر جمعیت و فعالیت میکروبی در یک خاک آلوده به سرب،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1392، ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک آیش،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1389، ارزیابی توابع انتقالی کلاسی رینولدز و همکاران در تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی )غرب ایران(، سنندج،ایران.

18- 1393، ارزیابی توابع انتقالی ملٌی وبین المللی برای تخمین منحنی رطوبتی آب خاک در خاک آیش،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1393، ارزیابی روش سادهسازی شده تک استوانه برای اندازهگیری سریع هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای متاثر از نمک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1390، ارزیابی کاربردی توابع انتقالی پارامتریک در برآورد رطوبت در برخی خاکهای آهکی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

21- 1389، استفاده از پساب برای ابیاری در ایران: فرصتها و تهدیدها،اولین همایش ملی اب مدیریت و نواوری، مهریز،ایران.

22- 1392، استفاده از شاخص S در بیان کیفیت فیزیکی خاکهای متاثر از نمک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

23- 1392، اشتقاق توابع انتقالی جهت تخمین مقاومت مکانیکی خاک در خاکهای جنگلی فندقلوی اردبیل با استفاده از روشهای رگرسیونی،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

24- 1390، افزایش رشد ومیزان کلروفیل گیاه مرتعی گل گندم با استفاده از میکروارگانیسمهای محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به کادمیوم،پنجمین همایش منطقه ای یافته ­های پژوهشی کشاورزی غرب کشور.، سنندج،،ایران..

25- 1392، افزایش کارآیی پالایش سبز خاک آلوده به کادمیم و سرب به کمک ریزجانداران خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

26- 1390، برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاکهای منطقه قزوین با استفاده از توابع انتقالی خاک،اولین کنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

27- 1387، بررسی پالایش سبز خاکهای آلوده به کادمیوم،دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست.

28- 1389، بررسی سمیت روی (Zn) در گیاه سورگوم (Sorghum bicolor)،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

29- 1391، بررسی شاخصهای شیمیایی و بیولوژیکی خاک در برخی مناطق جنگلی تخریب یافته در استان آذربایجان غربی.،دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.، تهران،ایران.

30- 1388، بررسی ضرورت حفاظت از تنوع زیستی گیاهان فلز-اندوز،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران.

31- 1392، بررسی کارایی سه گیاه شورپسند در پالایش سبز خاکهاب آلوده به کادمیوم،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

32- 1388، بررسی کمی اثرات کاربردی اراضی بر نفوذ آب به خاک: استفاده در مدیریت آب خاک،دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.

33- 1390، پالایش خاک آلوده به روی توسط برخی گیاهان وحشی.،اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست، تهران،ایران.

34- 1393، تاثیر اسید هومیک و نوع گیاه کشت شده بر زیست فراهمی سرب در خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

35- 1390، تاثیر آلودگی سرب بر برخی شاخصای بیولوژیکی کیفیت خاک در حضور گیاه مرتعی تلخه (Acroptilon)،اولین کنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

36- 1390، تاثیر قارچ­ ریشه ­های آربوسکولار و باکتری­های محرک رشد گیاه بر رشد و مقدار رنگیزه­ های فتوسنتزی گیاه بنگ ­دانه در یک خاک آلوده به سرب.،پنجمین همایش منطقه ای یافته ­های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

37- 1390، تاثیر قارچریشههای آربوسکولار (AMF) و و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) سرب (Centaurea cyanus) در پاسخ گیاه مرتعی گل گندم (Centaurea cyanus) به تنشآلودگی سرب،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

38- 1390، تاثیر قارچهای Glomus در پالایش سبز خاک آلوده به سرب توسط گل گندم،اولین کنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

39- 1393، تاثیر کمپوست روی تنفس و بیومس میکروبی در یک خاک آلوده به سرب،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1393، تاثیر کوتاه مدت چند روش خاکورزی بر مقاومت به فروروی خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41- 1390، تاثیر میکروارگانیسمهای افزاینده رشد گیاه بر رشد و عملکرد گیاه مرتعی خار زن بابا (Onopordon acanthium) در یک خاک آلوده به سرب،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

42- 1392، تخمین پایداری خاکدانه ها در خاکهای جنگلی فندقلوی اردبیل با استفاده از روشهای رگرسیونی،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

43- 1390، تعیین هدایت آبی اشباع خاک براساس ضریب انبساطپذیری خطی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

44- 1394، تغییرات زمانی و مکانی N، P، K متاثر از مدیریت های مرسوم اراضی کشاورزی پیرانشهر،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

45- 1390، جذب و اندوزش سدیم توسط برخی گیاهان شورپسند و بررسی کارآیی آنها در اصلاح ESP خاک،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

46- 1390، جذب و اندوزش سرب و کادمیم توسط یکگیاه مرتعی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

47- 1393، جذب و واجذب کادمیم در دو خاک اهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

48- 1388، راهکارهایی برای مدیریت آب کشاورزی در کشورهای کم آب،دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن.

49- 1393، کارایی مدلهای فرکتالی در بیان توزیع اندازه ذرات برخی خاکهای متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،دانشگاه سنندج.

50- 1393، کارآیی شماری از مدل¬های ریاضی در توصیف کمّی توزیع اندازه ذرات برخی خاک¬های متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51- 1390، گیاه بهسازی خاکهای آلوده به روی توسط گیاهان سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album)،اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست، تهران،،ایران.

52- 1390، مقایسه روشهای بار ثابتچندگانه و بار افتان سادهسازی شده در اندازهگیری،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

53- 1390، مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی بکر و فضای سبز مصنوعی همجوار،اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمال غرب کشور، مشکین شهر،ایران.

54- 1392، مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه ای در خاکهای لوم با درجات مختلف شوری و سدیمی،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-Shahriari، A.، Pahlavan-Rad، M.، Khodaverdiloo، H.، Bazargan، K.، Fazeli Sangani، M.، Karimi، A.، Fatemi، A.، Khajehdad Keshtehgar، M. and Shirmohammadi، E. ، 2019، Soil Proverbs in Iran: in Jae Yang، M.B. Kirkham، Rattan Lal and Sigbert Huber (Eds.) Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil. ،Book Chapter Compilation.

2-Khodaverdiloo، H. and R. Hamzenejad: Translators، 2020، Soil Pollution: A Hidden Reality. Natalia Rodríguez Eugenio، FAO Michael McLaughlin، University of Adelaide Daniel Pennock، University of Saskatchewan (Eds.). Urmia University Publication.،Translation.

3-Khodaverdiloo، H.: Translator، 2019، Know Soil، Know Life. David Lindbo، John Havlin، Deb Kozlowski، and Clay Robinson (Eds.). Urmia University Publication.،Translation.

4-Khodaverdiloo، H.، S. Besharat. R. Barideh: Translators، 2017، Soil Physics with HYDRUS: Modeling and Applications. David E. Radcliffe and Jiri Simunek (Eds). Urmia University Publication.،Translation.

5-Sepehri, M., H. Khodaverdiloo, M. Zarei, 2013, Fungi and Their Role in Phytoremediation of Heavy Metal-Contaminated Soils. pp 313-345. In: Fungi as Bioremediators, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-Khodaverdiloo، H.: DIRECTOR، 2020، Towards a reliable framework to evaluate the feasibility of alternative scenarios to reduce agricultural water consumption: Case study of Lake Urmia sub-basins، Iran. Funded by: Lake Urmia Restoration Programme، Iran. Total Grant: 9،000،000،000 Iranian Rials،Third-party Funded at National Level.

2-Khodaverdiloo، H. ، 2016، Equipping the Soil and Water Laboratory of Urmia University. Funded by: Vice-Presidency of Science and Technology، Iran. Total Grant: 500،000،000 Iranian Rials.،Third-party Funded.

3- 1391، توزیع سرب افزوده شده به خاک تحت تاثیر چرخه های تر- خشک شدن در خاکهای آهکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4-حبیب خداوردیلو، - 2.میرحسن رسولی صدقیانی 30%، 1392، پالایش سبز افزایش یافته توسط میکروب های خاک آلوده به سرب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-حبیب خداوردیلو، - 2.عباس صمدی 40%، 1389، کمی کردن فرآیندهای جذب / واجذبی کادمیم در برخی خاک های آهکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (5)

1-هيوا خاني چراغبدال، 1393، ارزيابي مزرعه¬اي وابستگي اندازه¬گيري¬هاي هدايت هيدروليكي اشباع خاك¬هاي متأثر از نمك پيرامون درياچه اروميه به‌ اندازه استوانه و تكنيك اندازه¬گيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فاطمه افراسيابي، 1393، ارتباط پارامترهاي كمي دانه¬بندي خاك¬هاي متاثر از نمك پيرامون درياچه اروميه با برخي شاخص¬هاي كيفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-هديه خليفه زاده، 1393، ارتباط شاخصهاي آب قابل استفاده و كيفيت فيزيكي خاك با مشخصه هاي رشد رويشي گندم بهاره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-منفردي، وحيد، 1392، كارآيي شاخص s در بيان كيفيت فيزيكي برخي خاكهاي متاثر از نمك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-جعفري گيلانده، صنم، 1392، ارزيابي كاربردي توابع انتقالي هيدروليكي خاك براي برآورد جريان آب در خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.