• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

این جانب سیدمهدی صالحی متولد1342/2/22دیپلم ریاضی-فیزیک رادرخرداد1360ودیپلم علوم تجربی رادرخرداد1361اخذکرده ودربهمن همان سال پس ازبازگشایی دانشگاههابعدازانقلاب فرهنگی وارد دانشگاه امام صادق (ع)شد.بنده درسال 1369ازپایان نامه کارشناسی ارشدخودتحت عنوان ((مناط نیازمعلول به علت وآثارمترتب بر آن)) دفاع کردم.ازسال 1369به عنوان عضوهیات علمی دردانشگاه ارومیه مشغول خدمت بوده و درسال 1380موفق به اخذمدرک دکتری ازدانشگاه فردوسی مشهددررشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بادفاع ازپایان نامه خودتحت عنوان((نفقه وحضانت درفقه اسلامی وتطبیق آن باقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ))شدم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (47)
دروس تدریس شده (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

این جانب سیدمهدی صالحی متولد1342/2/22دیپلم ریاضی-فیزیک رادرخرداد1360ودیپلم علوم تجربی رادرخرداد1361اخذکرده ودربهمن همان سال پس ازبازگشایی دانشگاههابعدازانقلاب فرهنگی وارد دانشگاه امام صادق (ع)شد.بنده درسال 1369ازپایان نامه کارشناسی ارشدخودتحت عنوان ((مناط نیازمعلول به علت وآثارمترتب بر آن)) دفاع کردم.ازسال 1369به عنوان عضوهیات علمی دردانشگاه ارومیه مشغول خدمت بوده و درسال 1380موفق به اخذمدرک دکتری ازدانشگاه فردوسی مشهددررشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بادفاع ازپایان نامه خودتحت عنوان((نفقه وحضانت درفقه اسلامی وتطبیق آن باقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ))شدم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای تخصصی ، 1380، فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه فردوسی مشهد.

2-کارشناسی ارشد، 1369، فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه امام صادق (ع) تهران.
مقالات ژورنال (19)

1-- مختار اسمعیلی، نرگس خوانساری، سید مهدی صالحی، 1391، ، دیدگاه مشهور امامیه در علم قاضی و انعکاس آن در قوانین موضوعة ایران، 1391، مجله مجد، شمارة 20 و 19.

2-ایلناز علی نژآد، سید مهدی صالحی، رضا نیکخواه، 1396، ، نقش باورهای دینی در حق حضانت زنان و حسن معاشرت زوجین، 1396، پژوهشهای اعتقادی کلامی، شمارة 31.

3-رضا نیکخواه، سید مهدی صالحی، حسین جوادی، 1397، قاعدة لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچة ارومیه، 1397، اکوهیدرولوژی، دورة 5، شمارة1.

4-ایلناز علی نژاد، سید مهدی صالحی، رضا نیکخواه، 1396، بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر، 1396، پژوهشهای اخلاقی، سال هشتم، شماره 2 .

5-نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علی پور قوشچی، سید مهدی صالحی ، 1393، مسؤولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392، اخلاق و تاریخ پزشکی.

6-سید مهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده، 1392، مروری بر مبانی مسؤولیت پزشک از دیدگاه فقهای شیعه با تأمل بر اصل برائت، 1392، اخلاق و تاریخ پزشکی، .

7-فاطمه فرامرزی رزینی، سید مهدی صالحی، سید مهدی قریشی، امیر حمزه سالارزایی، ناز آفرین قاسم زاده، ، 1396، تعارض قانون و موضع فقهی برخی مراجع معاصر پیرامون هویت و حقوق طفل آزمایشگاهی، 1396، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره نهم، شماره 4.

8-سید مهدی صالحی، ابراهیم علی عسگری، سیامک جعفرزاده، 1396، بررسی مسولیت ناشی از اخفای مضرات دارو و نقش قاعده تحذیر، 1396، فصلنامه حقوق پزشکی، سال یازدهم، شماره چهل و یکم.

9-رضا نیکخواه، سید مهدی صالحی، سید سلمان مرتضوی، 1395، واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه کاری از قرارداد کار، 1396، پژوهش های فقهی، دورة 13، شمارة 3.

10-سید مهدی صالحی، رضا نیکخواه، سید سلمان مرتضوی، تأملی بر قاعده التعزیر فی کل معصیه، 1395، فقه و اصول، سال چهل و هشتم، شماره پیاپی 107.

11-Astra salvensis، Effect of Isalmic Jurisprudence and Law on practical Ethics with an overview to Jame Abbasi sheikh Baha.

12-Reza Fatin Azar، Seyyed Mahdi salehi، 2017، principles and legal conditions of confidentiality of arbitration in international trade، International journal of Environmental and science Education، Vol 12. No.10.

13-Nazafarin Ghasemzadeh، Seyed Mahdi salehi، Fatemeh Faramarzi Razini، 2017، Breast milk as the forgotten Ethical Right in surrogacy and suggestiond for its Recognition: islamic perspective iranian Experience، Iranian journal of pediatric، 27 (4) .

14-Reza Nikkhah sarnaghi، Seyyed Mahdi salehi، Yagoub Ali Zadeh، 2016، Pretrial Rights of the Accused in the Statute of the International Criminal Court، International Journal of Academic Research، Vol 8. No.2.

15-Seyyed Mahdi salehi، Yagoub Ali Zadeh، Elnaz Alinegad، 2016، The Validity of official document in Iran Law، International Journal of Academic Research، Vol 8. No.2..

16-نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علیپور قوشچی، سیدمهدی صالحی، 1393، مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392،مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7،1.

17-سیدمهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده، 1392، مروری بر مبانی مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای شیعه با تأمل بر اصل برائت،مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 6،1.

18-سیدمهدی صالحی، 1391، بررسی مهریه در ادیان ابراهیمی،فقه جعفری وحقوق نوین.

19-سیدمهدی صالحی، 1390، ادله فقهای امامیه در ضمان طبیب،فقه جعفری و حقوق نوین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 1393، هویتهای فراموش شده اقتصادی در جهان معاصر، همیش بین المللی انسان و هویتهای فراموش شده، شبستر، ایران.

2- 1395، فرهنگ و طلاق ، اولین همایش ملی آسیب شناسی طلاق، ارومبه، ایران.

3- 1395، طلاق در ادیان ابراهیمی، اولین همایش ملی آسیب شناسی طلاق، ارومبه، ایران.

4- 1396، منشور حقوق شهروندی و قواعد فقهی، منشور حقوق شهروندی و قواعد فقهی، تهران، ایران.

5- 1395، بررسی مسئولیت مدنی کادر درمان در فرض تعدد اسباب، کنفرانس بین المللی حقوق، مازندران، ایران.

6- 1395، بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزای ایران و جمهوری آذربایجان، کنگره بین المللی علوم اسلامی و علوم انسانی، تهران، ایران .

7- 1396، ، بیداری اسلامی، همگرایی مذاهب اسلامی، همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، مهاباد، ایران.

8- 1391، جایگاه حقوق بشر در اسلام، همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز، ارومیه، ایران .

9- 1393، تبیین جایگاه امنیت اجتماعی از منظر اسلام و قانون اساسی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، ایران.

10- 1394، اثر تقصیر عمدی بر رابطه سببیت در دعاوی مسئوولیت مدنی، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی، تهان، ایران .

11- 1396، معین غلامعلی پور، نقش قاعدة تحذیر در مسئولیت مدنی تولید کنندگان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و حقوق اسلامی، تهران، ایران.

12- 1393، ، مجازات مربوط به مواد مخدر در قوانین ایران و عراق از گذشته تا کنون، اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، قم، ایران .

13- 2016، ، رویکرد نظامهای حقوقی الهی به مقولة طلاق، International Conference on Mngement & Social Science ، امارات، دبی.

14- 2016، The Islamic state from shia،s point of viewو 2nd International conference Behavioral science and social studies، Turkey، Istanbul.

15- 1390، اخلاق پزشکی درآیین اسلام با تاکید بر مسولیت های حرفه ای،همایش ملی قران پژوهی وطب، ارومیه،ایران.

16- 1391، ارومیه شهر اقوام و ادیان،همایش هم اندیشی ایرانی شهر تاریخی فرهنگی مذهبی ارومیه، ارومیه،ایران.

17- 1390، تفریحات ورزشی ازمنظر اسلام،همایش ملی نفریحات ورزشی، تهران،ایران.

18- 1390، جایگاه خودکشی از دیدگاه آیات و روایات و راههای پیشگیری از آن،همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط، زنجان،ایران.

19- 1390، خودکشی از دیدگاه حقوق و قوانین موضوعه،همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط، زنجان،ایران.

20- 1390، رویکرد قران به بهداشت وسلامت جنسی،همایش کشوری قران وسلامت، ساری،ایران.

21- 1391، شیر مادر حق اخلاقی فرموش شده در رحم جایگزین،دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

22- 1390، گردشگری درآیینه آیات وروایات،همایش بین المللی گردشگری دینی وتوسعه فرهنگ زیارت، مشهد،ایران.

23- 1390، مباحث حقوقی بیوتکنولوزی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی، تهران،ایران.

24- 1393، نفقه زن در ادیان ابراهیمی،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، بوشهر،ایران.

25- 1390، نقش زنان درپیام رسانی عاشورا،نخستین همایش علمی نقش عوامل روانی درنهضت جاوید عاشورا، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-سید مهدی صالحی، پرویز علوی نیا، 1396، زبان تخصصی (2) ESP for law and gurrisprudence، رشته فقه و حقوق اسلامی، مرکز معتبر کتاب دانشگاهی یا کتاب سال، تألیف،تالیف.

2-سید مهدی صالحی، سارا جلالی، 1391، درآمدی بر معارف اسلامی (An introduction to Islamic theology) زبان تخصصی (1)، رشته فقه و حقوق اسلامی، مرکز معتبر کتاب دانشگاهی یا کتاب سال، تألیف،تالیف.

3-سیدمهدی صالحی, 1391, زبان تخصصی (1), مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سید مهدی صالحی، 1391، بررسی مهریه و نفقه زنان از منظرگاه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ارومیه.

2-سید مهدی صالحی، 1383، علل مراجعه بانوان استان آذربایجان غربی به دادگاه ها .
پایان نامه ها (47)

1-کمال ابراهیم صدیق، 1392، بررسی تطبیقی مجازات مربوط به مواد مخدر در شریعت و حقوق ایران و عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای دوم..

2-رضا عسگری، 1391، بررسی خودکشی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری و جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

3-امیز بذله، 1396، بررسی سلامت نظام اداری در اسلام با تأکید بر آموزهه ای نهج البلاغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای دوم..

4-محمد کاشفی، 1395، تأثیر نسخ قانون در دعاوی کیفری و مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای دوم..

5-حامد تیزکار، 1395، مفهوم و ماهیت خسارت احتمالی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

6-پردیس ابراهیمی، 1396، حقوق متقابل بیمار و طبیب در فقه و حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

7-مهناز روشنی، 1394، بررسی شرایط کار زنان در فقه و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

8-رقیه ابراهیمی، 1396، بررسی تطبیقی منع شکنجه در حقوق ایران و حقوق بین الملل بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

9-معصومه ابراهیمی، 1394، اصل کرامت انسانی در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، اسناد راهنمای اول..

10-ابراهیم علی عسگری، 1395، بررسی مسؤولیت ناشی از اخفای مضرات دارو و نقش قاعده تحذیر ، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای اول..

11-حسین جوادی، 1395، قاعده لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچة ارومیه پایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم..

12-محمد مسعودی نیا، 1395، رژیم حقوقی انفال و آیین ملی شدن اراضی، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم..

13-یعقوب علیزاده، 1396، بررسی منع شکنجه در اسلام و حقوق بشر، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم..

14-سیروس طاهر خانی، 1396، بررسی نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای اول..

15-ایلناز علی نژآد، 1396، بررسی تطبیقی حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای اول..

16-علی آریانا، 1396، بررسی حقوقی و اقتصادی وثائق بانکی با تأکید بر قراردادهای بانکیپایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم. .

17-رضا فطین آذر، 1396، شرایط حقوقی محرمانه بودن داوری در تجارت بین الملل، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای اول. .

18-اباذر کاظمی، 1396، بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی شیخ بهایی با تأکیر بر جامع عباسی، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم..

19-سید سلمان مرتضوی، 1395، ماهیت عوض کار در نظام های اقتصادی، حقوق موضوعه و فقه امامیه، پایان نامه دکتری، استاد راهنمای دوم..

20-حانيه حاجي معروفي، 1392، بررسي فقهي و حقوقي مسووليت مدني صغار و مجانين و سرپرستان آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مريم احمديان، 1393، بررسي فقهي و حقوقي قاعده غرور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-منيژه مرتضايي، 1393، بررسي اعتبار و قدرت اثباتي سند رسمي در دادگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مهين خراساني، 1393، بررسي حقوق سياسي اجتماعي بنيادين زن در فقه و حقوق موضوعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-اعظم باقري مقدم، 1393، مسئوليت ناشي از مالكيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-آمنه نظري، 1393، بررسي تطبيقي آخرين تحولات بزهكاري كودكان در حقوق كيفري ايران با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نازيلا همتي، 1393، بررسي حقوق كودك متولد از تلقيح مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-صديق كمال ابراهيم، 1392، بررسي تطبيقي مجازات مربوط به مواد مخدر در شريعت و حقوق ايران و عراق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مصطفي رستم پور، 1392، بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مريم احمديان، 1392، بررسي فقهي وحقوقي قاعده غرور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-معصومه صوفي قادري، 1392، نقش تقصير در مسوليت مدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-منيره مرتضايي، 1392، بررسي اعتبار و قدرت اثبات سند رسمي در دادگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حقو تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-حانيه حاجي معروفي، 1392، بررسي فقهي وحقوقي مسوليت مدني صغار ومجانين وسرپرستان آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-مصطفي رستم پور، 1392، بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه وحقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-خير النساء آهنگ، 1391، مرگ مغزي و آثار فقهي و حقوقي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-خديجه داداشي هماي عليا، 1391، بررسي عسر و حرج در طلاق از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني.ج.ا.ا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين اللملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-رضا عسگري، 1391، بررسي خودكشي ا ز ديدگاه فقه و حقوق كيفري و جرم شناسي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-فاطمه فرامرزي، 1389، بررسي فقهي وحقوقي اصل برائت درمسوليت پزشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-حشمت اله جهاني، 1390، بررسي حضانت كودك ازديدگاه فقه شيعه وتاثير مولفه هاي اجتماعي در آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-محمد صدري ارحامي، 1389، بررسي فقهي وحقوقي حيل شرعي وتقلب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-سيد قاسم موسوي زرين كلابي، 1389، حقوق متهم ومجرم درشريعت اسلام وحقوق مدون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-حميد رشيدي، 1390، بررسي تطبيقي حقوق اسراي جنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-مهدي شاه حسيني، 1390، بررسي فقهي ديه اعضا وتطبيق آن با قانون مجازات اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-داود كرامي، 1390، قاعده لاضرر وخسارات معنوي در حقوق ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-وحيد معصومي، 1390، بررسي ادله فقهي شهادت زن دراسلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (39)

1-حقوق جزا برای ، مقطع کارشناسی .

2-منطق ، مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد.

3-مکالمه عربی، مقطع کارشناسی ارشد.

4-متون فقهی رشته های حقوق خصوصی و نیز جزا وجرم شناسی، مقطع کارشناسی ارشد.

5-فقه 7 و8، مقطع کارشناسی.

6-نظام اقتصادی صدراسلام برای رشته های اقتصاد، مقطع کارشناسی ارشد.

7-مبانی فقهی اقتصاد اسلامی برای رشته های اقتصاد، مقطع کارشناسی ارشد.

8-متون حقوقی انگلیسی، مقطع کارشناسی ارشد.

9-کلیات حقوق، مقطع کارشناسی.

10-اصول فقه (3) ، کارشناسی ارشد.

11-اصول فقه (4) ، کارشناسی ارشد.

12-زبان تخصصی یک و دو و سه وچهار، مقطع کارشناسی.

13-متون حقوقی انگلیسی، مقطع کارشناسی ارشد.

14-متون حقوقی انگلیسی، مقطع دکتری.

15- فقه.

16- زبان تخصصی رشته فقه و حقوق اسلامی .

17- ولایت فقیه.

18- استفاده از رادیو و تلویزیون و مطبوعات عربی.

19- ترجمه عربی به فارسی و برعکس.

20- تاریخ فقه و فقهاء.

21- تاریخ تشیع (برای رشته تاریخ).

22- تاریخ اسلام (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

23- اخلاق اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

24- متون اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

25- معارف اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

26- متن خوانی عربی.

27- علوم قرآن و حدیث.

28- آشنایی با علوم اسلامی.

29- نظام های اقتصادی صدراسلام (برای دانشجویان رشته اقتصاد).

30- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (برای دانشجویان رشته اقتصاد).

31- مدیریت اسلامی.

32- مبادی عربی ج4.

33- فقه مقارن (فقه تطبیقی مذاهب).

34- مکالمه عربی.

35- منطق جدید.

36- منطق مظفر (ره).

37- مبادی فقه و اصول.

38- اصول.

39- و غیره.