بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پایان نامه ها (19)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • حمید حسن پور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، فیزیولوژی و اصلاح میوه .

2-کارشناسی ارشد ، علوم باغبانی-میوه کاری.

3-کارشناسی، علوم باغبانی.
مقالات ژورنال (35)

1-Ghafari, Hajar, Hamid Hassanpour, Morad Jafari and Sina Besharat, 2020, Effect of partial root zone irrigation on physiology, water use efficiency, fruit yield, phenolic compounds and antioxidant capacity of apple,Archives of Agronomy and Soil Science.

2-Ghafari, Hajar, Hamid Hassanpour, Morad Jafari and Sina Besharat, 2020, Physiological, biochemical and gene-expressional responses to water deficit in apple subjected to partial root-zone drying (PRD),Plant Physiology and Biochemistry.

3-Khoshamad, Roghayeh, Hamid Hassanpour and Amir Rahimi, 2020, Evaluation of Phenolic Compounds, Antioxidant Activities and Antioxidant Enzymes of Wild Grape Peel and Pulp. ,Journal of Medicinal plants and By-product .

4-Saman Firooz Barandoozi and Hamid Hassanpour, 2020, Investigation of Physicochemical Characteristics and Fruit Color of Some White Mulberry (Morus alba) Genotypes in West Azerbaijan Province of Iran. ,Journal crop production and processing.

5-Marayam Esmai, Asgar Ebrahimzadeh, Hamid Hassanpour and Mohamad Bager Hassanpour, 2020, The effects of different chitosan concentrations on storage life and postharvest quality of cornelian cherry (Cornus mass L.),Journal of food research.

6-Zara Hassanzadeh and Hamid Hassanpour, 2019, Evaluation of Fruit Physical and Color Characterizations of some Oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) Genotypes in Northwest of Iran,Journal of Horticultural Science.

7-Behroz Hematjo, Mohamad reza Asghari and Hamid Hassanpour, 2019, Effect of postharvest treatment with gamma-aminobutyric acid and salicylic acid on some biochemical characteristics of ‘Shablon’ plum,Pomology Researches.

8-Akbar Ghorbani, Hamid Hassanpour and Sezai Ercisli, 2019, Biochemical, phytochemical, and genetic diversity of fig (ficus carica) from East Azerbaijan province,Journal of plant environmental physiology.

9-Hassanzadeh, Zahra, and Hamid Hassanpour, 2018, Evaluation of physicochemical characteristics and antioxidant properties of Elaeagnus angustifolia L.,Scientia Horticulturae.

10-Bashir Ayob nezhadghan and Hamid Hassanpour, 2018, Investigation of physicochemical characterizations of some Medlar (Mespilus germanica L.) genotypes in East Azerbaijan province,Iranian Journal of Horticultural Science .

11-Behnam Gheisary, Bahman Hosseini, Hamid Hassanpour and Amir Rahimi, 2018, Effects of Silicon and AgNO3 Elicitors on Biochemical Traits and Antioxidant Enzymes Activity of Henbane (Hyoscyamus reticulatus L.) Hairy Roots,Journal of Medicinal plants and By-product .

12-Ali Bisti and Hamid Hassanpour and Soheyla Nojavan, 2018, Effect of postharvest treatment of gamma-amino butyric acid on some biochemical and antioxidant properties of sweet cherry cv. Tak Daneyeh Mashhad ,Journal of plant protections.

13-Bashir Ayob nezhadghan and Hamid Hassanpour, 2018, Evaluation of compounds containing antioxidant activity in peel and pulp of medlar fruit by methanol and acetone extracts,Journal of food research.

14-Hamid Hassanpour and Mohamad Fattahi, 2017, Some Biochemical and Morphological Characteristics, and Antioxidant Activities in Watercress (Nasturtium officinale L.). ,Plant production technology.

15-Hamid Hassanpour and Rogayeh Khoshamad, 2017, Antioxidant Capacity, Phenolic Compounds and Antioxidant Enzymes of Wild Grape Seeds from Different Accessions Grown in Iran,Erwerbs-Obstbau .

16-Satar Derili Gharajalar and Hamid Hassanpour and Alireza Farokhzad, 2017, Pomological characteristics of some hawthorn genotypes in West Azerbaijan province,Iranian Journal of Horticultural Science .

17-Ali Bisti and Hamid Hassanpour, 2017, Postharvest application of methyl jasmonate on antioxidant capacity and antioxidant enzymes of sweet cherry cv. Tak Daneye mashhad. ,Pomology Researches.

18-Roqayeh Khoshamad Shorjeh and Hamid Hassanpour, 2017, Evaluation of fruit physicochemical and antioxidant characteristics of some wild. ,Iranian Journal of Horticultural Science .

19-Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad and Hamid Hassanpour, 2017, Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars,Iranian Journal of Horticultural Science .

20-Shahin Alizadeh and Hamid Hassanpour. , 2017, Evaluation of fruit morphological properties of some wild barberry (Berberis spp.). ,Iranian Journal of Horticultural Science .

21-Soheyla Nojavan, Lotfali Naseri, Hamid Hassanpour. , 2017, Effect of Potassium Sulfate and Zinc Sulfate Foliar Spray on some Physical and Chemical Traits of Grape (Vitis vinifera cv. Bidaneh Ghermez). ,Plant production thechnology.

22-Hamid Hassanpour, 2016, Cornelian Cherry Germplasm Resource and Physicochemical Characterization of Its Fruit in Iran. ,Journal of Horticultural Science.

23-Hamid Hassanpour and Shahin Alizadeh, 2016, Evaluation of phenolic compound, antioxidant activities and antioxidant enzymes of barberry genotypes in Iran,Scientia Horticulturae.

24-Hamid Hassanpour, 2015, Effect of Aloe vera gel coating on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activities and decay in raspberry fruit,LW T - Food Science and Technology.

25-Hamid Hassanpour and Mohamad ali Shiri, 2014, Propagation of Iranian Cornelian Cherry (Cornus mas L.) by L.) by Rooted Stem Cuttings,Notulae Scientia Biologicae, 6,2.

26-Afsaneh Yousefpour Dokhanieh, Morteza Soleimani Aghdam, Javad Rezapour Fard, Hamid Hassanpour., 2013, Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit,Scientia Horticulturae.

27-Morteza Soleimani Aghdam, Afsaneh Yousefpour Dokhanieh, Hamid Hassanpour, Javad Rezapour Fard, 2013, Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas ) fruit by postharvest calcium treatment,Scientia Horticulturae.

28-Hamid Hassanpour, Yousef Hamidoghli and Habibollah Samizadeh, 2013, Estimation of genetic diversity in som e Iranian corneliancherries ( Cornus mas L.) accessions using ISSR markers,Biochemi cal Systematics and Ecology.

29-Hamid Hassanpour, Yousef Hamidoghli and Habibollah Samizadeh, 2012, Some fruit characteristics of Iranian Cornelian Cherries (Cornus mas L.). ,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

30-Hamid Hassanpour, Yousef Hamidoghli, Jafar Hajilo and Mohammad Adlipour. , 2011, Antioxidant capacity and phytochemical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes in Iran. ,Scientia Horticulturae. .

31-Behnam Behtari, Zabiallah Nemati, Hamid Hassanpour, Javad Rezapour Fard, 2010, Modeling seedling emergence and growth in green Bean, Sunflower and Maize by some nonlinear models. ,Journal of Agricultural science and sustainable production.

32-Gholam Hossein Davarynejad, Farajollah Shahriari and Hamid Hassanpour, 2008, Identification of graft incompatibility of pear cultivars on Quince rootstock by using isozymes banding pattern and starch.,Asian journal of plant sciences.

33-Hamid Hassanpour and Gholamhossein Davarinezad, 2007, Application of isolated protein as a marker for distinction of early incompatibility of pear cultivar on quince A rootstock. ,Agricultural Science and Technology.

34-Hamid Hassanpour, Gholamhossein Davarinezad, Majid Azizi, Farajollah Shahriyari. , 2007, The role of isozymes and starch graft compatibility of Iranian pear cultivars on quince A rootstock,Iranian Journal of Horticultural Science and Technology.

35-Hamid Hassanpour, Gholamhossein Davarinezad, Majid Azizi, Farajollah Shahriyari. , 2007, Investigation on the possibility of reducing graft incompatibility in some Iranian pear cultivars on Quince A by inter-stocks. (In Persian).,Agricultural Science and Technology..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، بررسی اثر تیمار گاما آمینو بتریک اسید بر روی کیفت پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد،دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران،ایران.
پایان نامه ها (19)

1-فرناز گنجه یان، 1398، تاثیر نوع ریزنمونه، تنظیم کننده های رشد و محیط کشت بر پرآوری درون شیشه ای ذغال اخته.

2-هاجر غفاری، 1398، بررسی اثر آبیاری بخشی از ریشه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه و بیان برخی ژن های مقاومت به خشکی در دو رقم سیب رد دلیشیز و برابرن.

3-بهزاد بران شیخ مزاری، 1398، مقایسه عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی 3 رقم توت فرنگی در دو سیستم هیدروپونیک.

4-رسول ابتهاج، 1398، بررسی روند تغییرات محتوی بیوشیمایی و آنتی اکسیدانی شاه توت طی مراحل مختلف رشد و نمو میوه.

5-فرخنده سفری، 1397، بررسی محتوی آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه برخی از ژنوتیپ های داغدغان استان آذربایجان شرقی.

6-اکبر قربانی، 1397، بررسی تنوع زنتیکی انجیر در منطقه ارسباران (استان آذربایجان شرقی) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی.

7-اسعد وهابی هاشم آبادی، 1397، تاثیر روشها و زمان های مختلف پیوند جوانه و شاخه در دو رقم تجاری گردو تحت شرایط گلخانه ای.

8-سامان فیروز باراندوزی، 1397، بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در گونه های مختلف توت استان آذربایجان غربی.

9-نادر محمودی سوره، 1394، تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی.

10-صبا کردستانی، 1395، تاثیر زمان برداشت بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و ناهنجاریهایفیزیولوژیکی و ماندگاری 4 رقم سیب در شرایط ارومیه.

11-بهروز همت جو، 1395، کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتریک اسید و اسید سالسیلیک بر کفیت و ماندگاری میوه آلوی رقم شابلون.

12-زهرا حسن زاده، 1395، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی از ژنوتیپ های سنجد در استانهای آذربایجان شرقی و غربی.

13-بشیر ایوب نژادگان جرمی، 1395، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی از ژنوتیپ های ازگیل (Mespilus germenica) در استان آذربایجان شرقی.

14-علی بی ستی، 1394، کاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات و گاما آمینو بوتریک اسید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و خواص کیفی گیلاس رقم تک دانه مشهد.

15-ستار دریلی قرجالار، 1394، بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه برخی از گونه های زالزالک در آذربایجان غربی.

16-بهنام قیصری، 1394، تاثیر غلظت های مختلف نیترات نقره و سیلیکون بر ترکیبات بیوشیمیایی ریشه های مویین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticultaus).

17-شاهین علیزاده، 1394، بررسی خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از نمونه های وحشی زرشک در آذربایجان غربی.

18-سهیلا نوجوان، 1394، تاثیر تغذیه برگی با سولفات پتاسیم و سولفات روی بر کیفیت میوه و مقاومت به سرمایی زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز.

19-رقیه خوش آمد شورجه، 1394، مقایسه خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از انگورهای وحشی درآذربایجان غربی.