بیوگرافی کوتاه           

دکتر جلال جلیلیان

 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مرتبه علمی: استاد

در سال 1358 هجری شمسی در شهرستان اسلام آباد غرب بدنیا آمد.  تحصیلات کارشناسی را در سال 1380 در دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد را در سال 1382  و تحصیلات دکتری را در رشته زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1387 به پایان رسانید و در سال 1388به عنوان هئیت علمی در دانشگاه شروع بکار کرد.

سمتهای اجرایی در دانشگاه  

1- مدیر گروه زراعت

2- دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی

3- معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

4-نماینده شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در شورای دانشگاه

5-دبیر کمیته ساماندهی عملیات کشاورزی

6-مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7-عضو حقیقی کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه

8-نماینده وزیر محترم علوم در هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی-غیر دولتی معراج علم سلماس

9-عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (87)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (142)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (44)
دروس تدریس شده (14)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • جلال جلیلیان
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر جلال جلیلیان

 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مرتبه علمی: استاد

در سال 1358 هجری شمسی در شهرستان اسلام آباد غرب بدنیا آمد.  تحصیلات کارشناسی را در سال 1380 در دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد را در سال 1382  و تحصیلات دکتری را در رشته زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1387 به پایان رسانید و در سال 1388به عنوان هئیت علمی در دانشگاه شروع بکار کرد.

سمتهای اجرایی در دانشگاه  

1- مدیر گروه زراعت

2- دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی

3- معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

4-نماینده شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در شورای دانشگاه

5-دبیر کمیته ساماندهی عملیات کشاورزی

6-مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7-عضو حقیقی کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه

8-نماینده وزیر محترم علوم در هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی-غیر دولتی معراج علم سلماس

9-عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-د کتری تخصصی، زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، زراعت،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، تولیدات گیاهی،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (87)

1-Mohammad-Tayyeb Bayazidi-Aghdam , Jalal Jalilian, Hamid Mohammadi., Articles in Press,, Evaluation of quantitative yield, essential oil yield and nutrient content of thyme in response to fertilizer sources and different irrigation regimes. ,Journal of crop improvement. .

2-Faezeh Heidari, Jalal Jalilian and Esmaeil Gholinezhad. , 2021, Impact of spraying nano-fertilizers and salinity stress on leaf and seed nutrient concentrations and physiological traits in in quinoa (Chenopodium quinoa). ,Journal of Plant Production Research..

3-Heydarzadeh, S., Jalilian, J., Pirzad, A., Jamei, R. and Petrussa, E., , 2021, Fodder value and physiological aspects of rainfed smooth vetch affected by biofertilizers and supplementary irrigation in an agri-silviculture system.,Agroforestry Systems, .

4-Seyedeh Nasrin Hosseini , Jalal Jalilian , Esmail Gholinezhad. , 2021, The Effect of Ascorbic Acid, Salicylic Acid, and Nano-Micronutrient Chelate Fertilizer on ‎Yield and Yield Components of Quinoa under Water-Deficit Stress. ,Journal of crop improvement..

5-Seyedeh Nasrin Hosseini , Jalal Jalilian , Esmail Gholinezhad, 2021, Impact of Some Stress Modulators on Morphological Characteristics, Quantitative and Qualitative Traits of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Forage under Water-Deficit Stress. ,Agricultural science and sustainble production..

6-Saeid heydarzadeh , Jalal Jalilian , Alireza Pirzad , Rashid Jamei, 2020, . Changes in partitioning and remobilization of assimilate in Maragheh vetch (Vicia sativa) cultivar under the influence of biological fertilizers and supplementary irrigation in the integrated tree, and crop system. ,Iranian Journal of Pulses Research.

7-Rezaei-Chiyaneh, E., Jalilian, J., Seyyedi, S.M., Barin, M., Ebrahimian, E. and Afshar, R.K., , 2021, . Isabgol (Plantago ovata) and lentil (Lens culinaris) intercrop responses to arbuscular mycorrhizal fungi inoculation. , 37(2), pp.125-140.,Biological Agriculture & Horticulture.

8-Ebrahimian, S., Pirzad, A., Jalilian, J. and Rahimi, A, 2021, The Effect of Micronutrients Supplementation (Fe, Zn, B, and Mn) on Antioxidant Activity of Milk Thistle (Silybum marianum L.) under Rainfed Condition. ,Journal of Medicinal plants and By-product,.

9-Faezeh Heidari, Jalal Jalilian and Esmaeil Gholinezhad, 2020, The roll of foliar application nano-fertilizers in modulating the negative effects of salt stress in quinoa. ,Journal of crop improvement.

10-Kharazmi, K., Amirnia, R., Jalilian, J. and Tajbakhsh, M, 2020, Effects of drought stress and fertilizer sources on quality characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.).,Annals of Agri Bio Research.

11-Saeid Heydarzadeh and Jalal Jalilian , 2020, Effect of fertilizers and cover crops on weed control and some quality characteristics of safflower (Carthamus tinctorius). ,Iranian Journal of Field Crop Science .

12-Saadat, Behnaz, Alireza Pirzad, and Jalal Jalilian, 2020, Yield-related biochemical response of understory mycorrhizal yellow sweet clover (Melilotus officinalis L.) to drought in agrisilviculture,Archives of Agronomy and Soil Science .

13-Kamiar Ahmadian, Jalal Jalilian, Alireza Pirzad, 2021, Nano-fertilizers improved drought tolerance in wheat under deficit irrigation,Agricultural Water Management, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377420320916.

14-Kharazmi, K. Amirnia, R. Jalilian, J. Tajbakhsh, M., 2020, Effects of drought stress and fertilizer sources on quality characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.).,Annals of Agri Bio Research, https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203510162.

15-Behnaz Saadat, Alireza Pirzad & Jalal Jalilian, 2020, Yield-related biochemical response of understory mycorrhizal yellow sweet clover (Melilotus officinalis L.) to drought in agrisilviculture,Archives of Agronomy and Soil Science, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03650340.2020.1800645.

16-Behnaz Saadat, Alireza Pirzad & Jalal Jalilian, 2019, How do AMF-inoculation and supplemental irrigation affect the productivity of rainfed yellow sweet clover in agrisilviculture systems?,Archives of Agronomy and Soil Science, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03650340.2019.1600674?journalCode=gags20.

17-Sajjad Rahimi, Alireza Pirzad, , Jalal Jalilian, How do Biological and Chemical Phosphorus Change the Yield (Quantity and Quality) of Calendula officinalis in Water-Limited Condition?,Journal of Essential Oil Bearing Plants, https://www.semanticscholar.org/paper/How-do-Biological-and-Chemical-Phosphorus-Change-of-Rahimi-Pirzad/dc8e84cf034b3f7fb6f3e99ac68ee9b3f7f01e09.

18-Yadollah Taghizadeh, Jalal Jalilian & Sina Siavash Moghaddam , 2019, Do Fertilizers and Irrigation Disruption Change Some Physiological Traits of Safflower?,Journal of Plant Growth Regulation, https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-019-09946-5.

19-Razieh Khalilzadeh ,Raouf Seyed Sharifi, Jalal Jalilian, 2018, Growth, physiological status, and yield of salt-stressed wheat (Triticum aestivum L.) plants affected by biofertilizer and cycocel applications,Arid Land Research and Management, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15324982.2017.1378282?tab=permissions&scroll=top.

20-Jalal Jalilian, Sina Siavash Moghaddam, Yadollah Tagizadeh, 2017, Accelerating Soil Moisture Determination with Microwave Oven ,Journal of Chinese Soil and Water Conservation, http://cswcs.org.tw/AllDataPos/JournalPos/VOL48/NO2/jcswc48(2)101-103_05.pdf.

21-فائزه حیدری؛ جلال[ جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد ، 1399، نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا،به زراعی کشاورزی، https://journals.ut.ac.ir/article_77044.html.

22-سعید حیدرزاده؛ جلال جلیلیان ، 1399، تاثیر انواع کود و گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و برخی خصوصیات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius)،علوم گیاهان زراعی ایران، https://journals.ut.ac.ir/article_76470.html.

23-فرزاد قدرتی آورسی -جلال جلیلیان - سینا سیاوش مقدم ، ۱۳۹۸، تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی‌های کیفی ذرت علوفه‌ای تحت تنش کم آبی،تحقیقات غلات، https://cr.guilan.ac.ir/article_3739.html.

24-نادر رحیمی - جلال جلیلیان - علیرضا پیرزاد- اسماعیل قلی نژاد، ۱۳۹۹، بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی،اکوفیزیولوژی گیاهی، http://www.jpec.ir/article_669826.html.

25-محمود مظلومی ممیندی علیرضا پیرزاد جلال جلیلیان، ۱۳۹۸، اثر همزیستی میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و عناصر دانه و بقایای گیاهی نخود (Cicer arietinum)،پژوهشهای حبوبات ایران، https://ijpr.um.ac.ir/article_33885.html.

26-روناک مصطفوی - جلال جلیلیان ، ۱۳۹۸، بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری،زراعت ديم ايران، https://idaj.areeo.ac.ir/article_120220.html.

27-پیمان محمدزاده توتونچی- علیرضا پیرزاد- جلال جلیلیان ، ۱۳۹۸، اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم،به زراعی کشاورزی، https://jci.ut.ac.ir/article_72045.html.

28-اسماعیل رضائی چیانه - یحیی رسولی - جلال جلیلیان- مسعود قدسی ، ۱۳۹۸، ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی،بوم شناسی کشاورزی، https://agry.um.ac.ir/article_36824.html.

29-یدالله تقی زاده - جلال جلیلیان- سینا سیاوش مقدم ، ۱۳۹۸، اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ،اکوفیزیولوژی گیاهی، http://www.jpec.ir/article_665099_1132916.html.

30-نیر حضرتی گجلار، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد، 1398، اثر ریزوبیوم و مایکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و ویژگی کیفی لوبیا چیتی در شرایط کم‌آبیاری،مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2778-fa.html.

31-خوارزمي کامبيز، اميرنيا رضا، جليليان جلال، تاج ‌بخش مهدي، ۱۳۹۷، بررسي اثر منابع مختلف کودي بر عملکرد علوفه، اسموليت ها، رنگيزه هاي فتوسنتزي و برخي آنزيم هاي آنتي اکسيداني يونجه (Mdicago sativa L. ) در شرايط کم-آبياري،به زراعی کشاورزی، https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=47.

32-سعید حیدرزاده- جلال جلیلیان- علیرضا پیرزاد- رشید جامعی، ۱۳۹۷، اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی،دانش کشاورزی و تولید ‍‍‍پایدار، https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_8069_cc1d375f396e2dfd8cc3d3653690efe4.pdf.

33-ناصر خدایار یگانه- علیرضا پیرزاد- جلال جلیلیان - ناصر جعفرزاده، ۱۳۹۷، تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه،زراعت ديم ايران، https://idaj.areeo.ac.ir/article_117394.html.

34-علیرضا پیرزاد، سام دویرانی، جلال جلیلیان، اسماعیل رضایی چیانه، ۱۳۹۷، نقش فیزیولوژیک کودهای زیستی در بهبود عملکرد کشت مخلوط سیاه‌دانه و لوبیا چیتی،مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، https://jcpp.iut.ac.ir/browse.php?a_id=2685&sid=1&slc_lang=fa.

35-فهیمه شکرانی- جلال جلیلیان- علیرضا پیرزاد- اسماعیل رضائی چیانه، ۱۳۹۶، تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط،زراعت ديم ايران، https://idaj.areeo.ac.ir/article_116307.html.

36-علیرضا پیرزاد- محمود مظلومی ممیندی - جلال جلیلیان ، ۱۳۹۶، تأثیر بارش‌های متغیر انتهای فصل، آبیاری تکمیلی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد و کیفیت (علوفه و دانه) عدس دیم،نشریه پژوهشهای کاربردی زراعی، https://aj.areeo.ac.ir/article_115967.html.

37-محمود مظلومی ممیندی- علیرضا پیرزاد- جلال جلیلیان، ۱۳۹۶، اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم،دانش کشاورزی و تولید ‍‍‍پایدار، https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_6965.html?lang=fa.

38-آذین نجف آبادی؛ جلال جلیلیان ؛ محمدرضا زردشتی، ۱۳۹۶، تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده،به زراعی کشاورزی، https://journals.ut.ac.ir/article_60427.html.

39-سجاد رحیمی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، مهدی تاجبخش، ۱۳۹۶، تغییرات عناصر غذایی و زیست توده همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کمبود آب و منابع شیمیایی و زیستی فسفر،فرایند و کارکرد گیاهی، https://jispp.iut.ac.ir/article-1-527-fa.html.

40-خليل زاده راضيه، سيدشريفي رئوف، جليليان جلال، ۱۳۹۶، تأثیر سایکوسل و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم در شرایط محدودیت ‌آبی،فرایند و کارکرد گیاهی، https://jispp.iut.ac.ir/browse.php?a_id=462&sid=1&slc_lang=fa.

41-جلال جلیلیان-سعید حیدرزاده، ۱۳۹۶، بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود سیاه (Cicer arietinum L.) در سرکوب علف‌های هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی،زراعت دیم ایران، https://idaj.areeo.ac.ir/article_113430.html.

42-خليل زاده راضيه، سيدشريفي رئوف، جليليان جلال، ۱۳۹۶، مطالعه برهمکنش سایکوسل و کودهای زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات اگروفیزیولوژیک گندم در شرایط شوری خاک،تنشهای محیطی در علوم زراعی، http://escs.birjand.ac.ir/article_609.html.

43-موسی ایزدخواه شیشوان، مهدی تاج بخش شیشوان، بهمن پاسبان‌اسلام، جلال جلیلیان ، ۱۳۹۵، تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)،تولیدات گیاهی، http://jopp.gau.ac.ir/article_3525.html.

44-Jalal Jalilian, Azin Najafabadi , Mohammad Reza Zardashti , 2017, Intercropping patterns and different farming systems affect the yield and yield components of safflower and bitter vetch,Journal of Plant Interactions, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17429145.2017.1294712.

45-موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاجبخش شیشوان ؛ بهمن پاسبان اسلام؛ جلال جلیلیان، ۱۳۹۵، واکنش عملکرد تک بوتۀ سوخ، محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه‌های نورساختی رقم‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) به پیش‌تیمار و اندازۀ بذر،علوم گیاهان زراعی ایران، https://journals.ut.ac.ir/article_61255.html.

46-مظلومي ميمندي محمود، پيرزاد عليرضا، جليليان جلال، ۱۳۹۵، برهمکنش همزيستي ميکوريزايي و آبياري تکميلي بر عملکرد و کيفيت علوفه و دانه گندم ديم در شرايط متغير بارش انتهاي فصل،زراعت ديم ايران، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=301621.

47-رضا امیرنیا، جلال جلیلیان، اسماعیل قلی نژاد، سحر عباس زاده، 1396، تأثیر آبیاری تکمیلی و تیمار پیش جوانه‌زنی بذر بر صفات کیفی، عملکرد علوفه تر و خشک ماشک رقم دیم مراغه،علوم آب و خاک، https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3217-fa.html.

48-حيدرزاده سعيد، جليليان جلال، 1395، نقش گياهان پوششي در تغيير وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) متاثر از منابع کودي،اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351495.

49-جلال جلیلیان- رضا امیرنیا - اسماعیل قلی نژاد - سحر عباس زاده ، ۱۳۹۵، تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه،به زراعی کشاورزی، https://jci.ut.ac.ir/article_56625.html?lang=fa.

50-ايزدخواه شيشوان موسي، تاج بخش شيشوان مهدي، جليليان جلال، پاسبان اسلام بهمن، 1395، بررسي تاثير پيش تيمار و اندازه ي بذر بر ويژگي هاي کمي و کيفي دو ژنوتيپ پياز خوراکي (.Allium cepa L)،توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294198.

51-Sajjad Rahimi, Alireza Pirzad, Jalal Jalilian , Mehdi Tajbakhsh , 2016, Effect of Biological and Chemical Phosphorus on Yield and Some Physiological Responses of Pot Marigold (Calendula officinalis L.) Under Water Deficit Stress,Biotechnology: an Indian Journal, https://www.tsijournals.com/articles/effect-of-biological-and-chemical-phosphorus-on-yield-and-some-physiological-responses-of-pot-marigold-calendula-officinalis-l-und.html.

52-خليل زاده راضيه، سيدشريفي رئوف، جليليان جلال، 1395، اثر سايکوسل و کودهاي زيستي بر عملکرد کمي و کيفي، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرايط محدوديت آب،فيزيولوژي گياهان زراعي، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278572.

53-موسی ایزدخواه شیشوان، مهدی تاج بخش شیشوان، جلال جلیلیان جلیلیان، بهمن پاسبان‌اسلام، ۱۳۹۵، اثر روش‌های مختلف پیش‌تیمار و اندازه بذر بر عملکرد اجزا عملکرد و برخی ویژگی‌های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگان‌های پیاز خوراکی،علوم و فنون باغبانی ایران، http://journal.irshs.ir/article-1-79-fa.html.

54-Razieh Khalilzadeh ,Raouf Seyed Sharifi, Jalal Jalilian, 2016, Antioxidant status and physiological responses of wheat (Triticum aestivum L.) to cycocel application and bio fertilizers under water limitation condition,Journal of Plant Interactions, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17429145.2016.1221150.

55-Raouf Seyed Sharifi, Razieh Khalilzadeh ,Jalal Jalilian, 2017, Effects of biofertilizers and cycocel on some physiological and biochemical traits of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity stress,Archives of Agronomy and Soil Science, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03650340.2016.1207242.

56-خليلي اقدم نبي، جليليان جلال، 1394، تعيين دماي كاردينال جوانه زني بذر ماشك سردسيري و گرمسيري،علوم و تحقيقات بذر ايران، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=271776.

57-نصرت اله عباسی، جلال جليليان و محمد جواد زارع.، 1395، . ارزیابی کارایی باکتری Azospirillum در تلقیح جداگانه و در ترکیب با باکتری حل کننده فسفات Bacillus megaterium بر کاهش اثر تنش شوری در گیاه ماش،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. ، 41: 40-26..

58-Nasiri T. Pirzad A. and Jalilian J, 2015, ?How Does Nitrogen and Irrigation Change the Productivity of Salicornia europaea in Saline Soil,Journal of Medicinal Plants and By-products, 4 (2), 147-153..

59-Jalilian J. and Delkhoshi H, 2014, HOW MUCH, LEAVES NEAR THE EAR CONTRIBUTE ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF MAIZE ?,Cercetari Agronomice in Moldova, 47 (2), 5-12.

60-Jalilian J. Khalilzadeh R. and Khanpaye E, 2014, Improving of Barley Seedling Growth by Seed Priming Under Water Deficit Stress,Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 10(2): 125-134..

61-Habibzadeh Y. Pirzad A. Zardashti MR. Jalilian J. and Eini O, 2013, Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Seed and Protein Yield under Water-Deficit Stress in Mung Bean,Agronomy Journal, 105(1):79-84.

62-Jalilian J. and Mohsennia O, 2013, EFFECTS OF SUPERABSORBENT AND IRRIGATIONREGIME ON SEEDLING GROWTHCHARACTERISTICS OF BARLEY,CERCETARI AGRONOMICE IN MOLDOVA, 46 (3), 11-19..

63-Jalilian J. Modarres-Sanavy SAM. SF Saberali SF. and Sadat-Asilan K, 2012, Effects of the combination of beneficial microbes and nitrogen on sunflower seed,Field Crops Research, 127: 26-34..

64-Delkhoshi H. and Jalilian J, 2012, Effect of pre-sowing seed treatment and spraying of bio-organic nutrient on yield and yield components of maize (Zea mays L.),International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (9):1867-1873. .

65-Mohsennia O. and Jalilian J, 2012, Response of safflower Seed quality characteristics to different soil fertility systems and irrigation disruption,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (5):968-976..

66-Khalilzadeh R.Tajbakhsh M. and Jalilian J, 2012, Effect of foliar application of bio-organic fertilizers and urea on yield and yield components characteristics of mung bean,International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (5): 639-645..

67-Kohnaward P. Jalilian J.and Pirzad A, 2012, Effect of foliar application of Micro-nutrients on yield and yield components of safflower under conventional and ecological cropping systems,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3: 1460-1469..

68-Khalilzadeh R.Tajbakhsh M. and Jalilian J, 2012, Growth characteristics of mung bean (Vigna radiata L.) affected by foliar application of urea and bio-organic fertilizers,International Journal of Agriculture and Crop Science, 4 (10): 637-642..

69-Jalilian J, 2012, Sustainability assessment of wheat-sugar beet agro ecosystem (Case study: Piranshahr County),International Journal of Agriculture and Crop Science, 4 (10), 609-615..

70-موسی ایزدخواه شیشوان ; مهدی تاجبخش شیشوان ; جلال جلیلیان ; بهمن پاسبان اسلام، 1394، واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار واندازه بذر ژنوتیپ های پیاز(Allium cepa L.)،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

71-جلال جلیلیان و سعید حیدرزاده، 1394، اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius)،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

72-جلال جلیلیان و نبی خلیلی اقدم، 1394، تاثیر دماهای متناوب بر سرعت جوانه زنی بذر منداب (Eruca sativa)،مجله پژوهشهای بذر ایران.

73-جلال جلیلیان، عظیمه خاده و علیرضا پیرزاد، 1394، اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک،به زراعی کشاورزی.

74-جلال جلیلیان، 1394، سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم،به زراعی کشاورزی.

75-منیر نظری، سیف الله فلاح، شهرام کیانی و جلال جلیلیان، 1393، تأثیر ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان کادمیوم و پارامترهای رشدی گیاه دارویی شنبلیله در یک خاک آلوده به کادمیوم،مدیریت خاک و تولید پایدار.

76-جلال جلیلیان و راضیه خلیل زاده، 1393، اثر محلول پاشی اوره و برخی محرک های رشد بر عملکرد ماش و جوانه زنی بذور حاصله تحت تنش شوری،پژوهش در علوم زراعی.

77-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، تغییرات عملکرد گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سامانه‌های مختلف کودی و آلودگی به علف‌های هرز،پژوهش در گیاهان زراعی.

78-علیرضا پیرزاد و جلال جلیلیان، 1393، جبران کاهش تولید بیوماس ماش سبز.(Vigna radiate L) ناشی از قطع آبیاری با کاربرد مقادیر مختلف زئولیت،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

79-علیرضا پیرزاد، یعقوب حبیب زاده و جلال جلیلیان، 1393، تغییرات عملکرد دانه ماش ( Vigna radiata L ) در همزیستی با قارچ های میکوریزا تحت تنش رطوبتی،پژوهش در گیاهان زراعی.

80-یعقوب حبیب زاده، علیرضا پیر زاد، زردشتی،جلال جلیلیان، علیرضا عیوضی، حیدر طایفه رضایی، 1392، اثر میکوریزا آربوسکولار بر کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ماش در شرایط تنش آبی،پژوهش و سازندگی-زراعت.

81-یعقوب حبیب زاده، محمد رضا زردشتی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، 1392، اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش تحت تنش کم آبی،پژوهش و سازندگی -زراعت.

82-امید محسن نیا و جلال جلیلیان، 1392، اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیمهای مختلف آبیاری،تولید گیاهان زراعی.

83-یعقوب حبیب زاده، محمدرضا زردشتی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، 1391، اثر قارچ ریشه های آربوسکولار بر شاخص های رشد و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L. (Wilczk)) تحت تنش کم آبی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، 16:57-69.

84-امید محسن نیا و جلال جلیلیان، 1391، اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)،نشریه بوم شناسی کشاورزی.

85-ادریس خوان پایه و جلال جلیلیان، 1391، اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات مورفولوژی و عملکرد نخود دیم،پژوهش در گیاهان زراعی.

86-اعظم قربانی، جلال جلیلیان، رضا امیرنیا، 1391، اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود تیپ کابلی،پژوهش در گیاهان زراعی، 1،1.

87-پریناز کوه نورد، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد، 1390، اثر محلول‌پاشی عناصر کم‌مصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ در نظام‌‌‌های زراعی رایج و اکولوژیک،دانش زراعت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (142)

1-نير حضرتي گجلار ،جلال جليليان،عليرضا پيرزاد، ۱۳۹۸، ارزيابي صفات كمي و كيفي علوفه لوبيا چيتي تحت تاثير قارچ ميكوريزا و باكتري ريزوبيوم در شرايط كم آبي،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي معطر.

2-نير حضرتي گجلار ،جلال جليليان،عليرضا پيرزاد، ۱۳۹۸، واكنش صفات كمي و كيفي لوبيا چيتي به كودهاي زيستي (ريزوبيوم و ميكوريزا) در شرايط كم آبي،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي معطر.

3-نير حضرتي گجلار ،جلال جليليان،عليرضا پيرزاد،، ۱۳۹۸، بررسي تاثير كاربرد نانوكودها بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك گياهان دارويي و زراعي،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي معطر.

4-الناز باغبان شاه آبادي يان ،-جلال جليليان،، 1398، بررسي اثر محلول پاشي نانو كودها بر برخي خصوصيات كمي گياه تاج خروس در شرايط تنشغيرزيستي،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي و معطر.

5-سيده نسرين حسيني ،جلال جليليان، اسماعيل قلي نژاد، ۱۳۹۸، اثر تعديل كنندههاي تنش برخصوصيات مورفولوژيكي كينوا (Chenopodium quinoa Willd ) درشرايط تنش كم آبي،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي و معطر.

6-فائزه حيدري ،جلال جليليان، اسماعيل قلي نژاد، 1398، تاثير تنش شوري و نانوكود بر صفات مورفولوژيك گياه كينوا،اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي و معطر.

7-بهناز سعادت -عليرضا پيرزاد-جلال جليليان, ۱۳۹۸, Some morph-physiological characteristic of yellow sweet clover in agri-silviculture system,يازدهمين كنگره علوم باغباني ايران.

8-Alireza Pirzad, Behnaz Saadat, Jalal Jalilian, 1397, The Forage Quality of Yellow Sweetclover in Agri-Silviculture System (Plum Trees,هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی.

9-روناک مصطفوی و جلال جليليان، 1397، تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی بالنگو تحت تاثیر دفعات آبیاری و سیستمهای مختلف کودی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

10-روناک مصطفوی و جلال جليليان، 1397، اثر تعداد آبیاری و سیستمهای کودی پرنهاده و کم نهاده بر خصوصیات مورفولوژیک بالنگو،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

11-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، 1397، اثر همجواری گیاهان پوششی بر روند تغییرات بیوماس علفهای هرز گلرنگ تحت سامانه کودی متوسط مصرف،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

12-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، 1397، تاثیر کود آلی و سطوح مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی گیاهان پوششی در مزرعه گلرنگ،سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

13-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، 1397، تاثیرسامانه‌های مختلف کودی و گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز مزرعه گلرنگ،سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14-سونیا ابراهیمیان، علیرضا پیرزاد، امیر رحیمی و جلال جليليان، ۱۳۹۶، تاثیر نوع آبیاری (کامل، تکمیلی و دیم) بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی ماریتیغال (Silibum marianum) در شرایط ارومیه،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

15-نغمه جهان پور، علیرضا پیرزاد و جلال جليليان، ۱۳۹۶، اثر تیمارهای کاهش دهنده تبخیر بر روی رنگیزه های فتوسنتزی و تنظیم کننده های اسمزی گیاه گاوزبان اروپایی (Borago Officinalis)،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

16-محمد طیب بایزیدی اقدم، جلال جليليان و امیر رحیمی، ۱۳۹۶، بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی آویشن دنایی (Thymus daenesis) دیم تحت تاثیر منابع مختلف کودی،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

17-محمد طیب بایزیدی اقدم، جلال جليليان و امیر رحیمی، ۱۳۹۶، تاثیر منابع مختلف کودی بر درصد و عملکرد اسانس آویشن دنایی (ٰThymus daenesis) در شرایط دیم،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

18-Jalal Jalilian, Amir Rahimi and Mohammad Tayyeb Bayazidi Aghdam, ۱۳۹۶, Effect of irrigation on some agronomic properties and essential oil content of thymus daenensis,ششمین کگره ملی گیاهان دارویی.

19-Jalal Jalilian, Reza amirnia, Mastureh Salehi, ۱۳۹۶, Effect of fertilizer and harvesting time on some quantity and quality traits of mentha piperita,ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی.

20-جلال جليليان، امیر رحیمی، سعید حیدرزاده و محمد باقر رضایی، ۱۳۹۵، بررسی تغییرات وزن تر گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ تحت سیستم های مختلف کودی،دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

21-Jalal Jalilian and Azin Najafabadi, 2017, The effect of different farming systems and intercropping patterns on qualitative characteristics of safflower and bitter vetch forage,the 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture.

22-یداله تقی زاده، جلال جليليان و سینا سیاوش مقدم، ۱۳۹۵، تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثیر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی.

23-یداله تقی زاده، جلال جليليان و سینا سیاوش مقدم، ۱۳۹۵، اثر قطع آبیاری و منابع کودی مختلف بر برخی صفات مورفولوژیکی گلرنگ،همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی.

24-Raouf SEYED SHARIFI, Razieh KHALILZADEH, Jalal JALILIAN, 2016, THE EFFECTS OF CYCOCEL AND BIO FERTILIZERS ON SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL TRAITS OF WHEAT UNDER WATER LIMITATION CONDITION,VII International Scientific Agriculture Symposium.

25-Amir RAHIMI, Jalal Jalilian, Mohammad Tayyeb BAYAZIDI AGHDAM, Huseyin Aslan, 2016, EVALUATION OF SOME MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw., IN PIRANSHAHR, WEST AZERBAYJAN, IRAN,VII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2016).

26-راضيه خليل زاده ، رئوف سيد شريفي و جلال جليليان، ۱۳۹۵، تأثير سايكوسل و تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد بر عملكرد، SPAD، پرولين و قندهاي محلول گندم در شرایط محدودیت آبی،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

27-راضيه خليل زاده ، رئوف سيد شريفي و جلال جليليان، ۱۳۹۵، نقش سايكوسل و كودهاي زيستي در تعديل اثرات شوري خاك بر برخي خصوصيات كمي گندم،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

28-علیرضا پیرزاد، بهناز سعادت و جلال جليليان، ۱۳۹۵، تيمارهاي شكست خواب بذر گياه دارويي-علوفهاي يونجه زرد (پوسته سخت)،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

29-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، ۱۳۹۵، اثر گياهان پوششي بر روند تغييرات ماده خشك علفهاي هرز در زراعت گلرنگ،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

30-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، ۱۳۹۵، اثر سيستمهاي مختلف كودي بر بيوماس گياهان پوششي لگوم،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

31-Amir Rahimi and Jalal Jalilian, 2016, EFFECTS OF MICRO NUTRIENTS (FE, ZN, B AND MN) ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF TWO SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) CULTIVARS IN URMIA CONDITION,19th International Sunflower Conference.

32-Jalal Jalilian and Amir Rahimi, 2016, RELATIONSHIP BETWEEN SEED YIELD AND SOME QUALITATIVE TRAITS OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) UNDER DIFFERENT IRRIGATION REGIMES AND FERTILIZER TREATMENTS,19th International Sunflower Conference.

33-Alireza Pirzad, Sajjad Rahimi, Mehdi Tajbakhsh, Jalal Jalilian1, ۱۳۹۵, THE EFFECT OF G. HOI ON COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF CALENDULA OFFICINALIS L. FLOWERS UNDER WATER DEFICIT CONDITION,پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی.

34-Alireza Pirzad, sajad Rahimi, Jalal Jalilian, Mehdi Tajbakhsh, 2016, Chemical phosphorus versus two mycorrhizal fungi species effects on the essential oil composition of pot marigold under water deficit stress,The first Iranian Congress of Essential Oil.

35-سجاد رحیمی-علیرضا پیرزاد- جلال جليليان و مهدی تاج بخش، 1394، تغییرات عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( تحت تاثیر منابع مختلف کود فسفره،سومین همایش ملی تغییر اقلیم.

36-سجاد رحیمی-علیرضا پیرزاد-جلال جليليان و مهدی تاج بخش، 1394، بهبود عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( در شرایط کمبود آب توسط منابع فسفر،سومین همایش ملی تغییر اقلیم.

37-جلال جليليان-امیر رحیمی و محمد طیب بایزیدی اقدم, 1394, Investigation on Some Agronomic Characteristics and Essential Oil Content of Thymus daenensis subsp. daenensis Celak, in Urmia Conditions, West Azerbayjan, Iran,سومین همایش ملی تغییر اقلیم.

38-جلال جليليان، 1394، اثر آبیاری تکمیلی و تعداد ردیفهای کاشت بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد نخود سیاه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم.

39-آرش سلیمانی، جلال جليليان و نسترن جلیلیان، 1394، معرفی مناسبترین گونه های گیاهی جهت کاشت در سیستم جنگل زراعی در مناطق دیم شهرستان اسلام آباد غرب،سومین همایش ملی تغییر اقلیم.

40-Sajjad Rahimi , Alireza Pirzad, Mehdi Tajbakhsh, Jalal Jalilian and gokhan ipek, 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on percentage of colonization, nitrogen, protein and phosphorus amount of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2).

41-Sajjad Rahimi , Alireza Pirzad, Mehdi Tajbakhsh, Jalal Jalilian and gokhan ipek, 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on photosynthetic pigments, water content and osmolytes of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2).

42-Jalal Jalilian, 2015, THE EFFECT OF FARM SLOPE AND APPLICATION OF DIFFERENT FERTILIZER SOURCES ON WHEAT YIELD,Agrosym 2015) VI International Scientific Agriculture Symposium).

43-وحيد اكبري پابندي، عليرضا پيرزاد، جلال جلیلیان، 1393، تاثير مقادير مختلف زئوليت روي تغييرات عملكرد و تنظيم كننده هاي اسمزي ماش سبز تحت شرايط سطوح مختلف تنش خشكي،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

44-وحيد اكبري پابندي، عليرضا پيرزاد، جلال جلیلیان، 1393، ورمی کمپوست و تاثیر آن بر روی خاک و گیاه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

45-وحيد اكبري پابندي، عليرضا پيرزاد، جلال جليليان، 1393، تاثير مقادير مختلف زئوليت روي عملكرد دانه و برخي صفات مورفولوژيك ماش سبز طي سطوح مختلف قطع آبياري،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

46-جلال جليليان، 1393، اثر نوع کود بر روند تجمع زیست توده گندم تحت شیب‌های مختلف مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست.

47-جلال جليليان، 1393، بررسی روند تغییرات وزن خشک تجمعی ساقه گندم در واکنش به کاربرد منابع متفاوت کودی تحت سطوح مختلف شیب،کنگره ملی خاک و محیط زیست.

48-جلال جليليان، 1393، بررسی تغییرات عملکرد گندم در واکنش به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شیب‌های متفاوت مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست.

49-جلال جليليان، 1393، اثر شیب مزرعه بر تغییرات وزن خشک تجمعی برگ گندم تحت تاثیر منابع مختلف کودی،کنگره ملی خاک و محیط زیست.

50-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، 1393، اثر گياهان پوششي بر زيست توده علفهاي هرز گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

51-علیرضا پیرزاد، توران نصیری و جلال جليليان، 1393، اثر سطوح مختلف آبياري و كود نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك ساليكورنيا،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

52-علیرضا پیرزاد، توران نصیری و جلال جليليان، 1393، اثر سطوح مختلف آبياري و كود نيتروژن بر خصوصيات علوفه ساليكورنيا،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

53-جلال جليليان و سعید حیدرزاده، 1393، اثر سيستمهاي كودي و گياه پوششي ماشك بر وزن خشك علفهاي هرز در زراعت گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

54-سعید حیدرزاده و جلال جليليان، 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم کودی ارگانیک،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

55-جلال جليليان، 1393، بررسی روند تجمع بیوماس علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های کودی و گیاه پوششی شبدر،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

56-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، بررسی واکنش رشدی علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های مختلف تغذیه و گیاه پوششی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

57-مستوره صالحی، رضا امیرنیا، جلال جلیلیان، 1393، تغییرات خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی تحت تأثیر کود بیولوژیک و کود دامی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

58-مستوره صالحی، رضا امیرنیا، جلال جلیلیان، 1393، واکنش برخی از خصوصیات رویشی نعناع فلفلی به کود‌های زیستی و شیمیایی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

59-مستوره صالحی، جلال جلیلیان، رضا امیرنیا، 1393، بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و زمان¬های برداشت بر برخی خصوصیات کمی نعناع فلفلی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

60-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، اثر گیاهان پوششی و سیستم کودی کم‌نهاده بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

61-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، اثر همجواری گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ بر زیست توده علف‌های هرز تحت سیستم کودی متوسط‌نهاده،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

62-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، اثر سیستم‌های کودی و گیاه پوششی خلر بر بیوماس تر علف‌های هرز گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

63-آذین نجف آبادی، جلال جليليان و محمدرضا زردشتی، 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ/گاودانه بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گاودانه تحت نظام‌های متفاوت کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

64-آذین نجف آبادی، جلال جليليان و محمدرضا زردشتی، 1393، بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت مخلوط با گاودانه تحت سیستم¬ها و الگوهای مختلف کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

65-آذین نجف آبادی، جلال جليليان و محمدرضا زردشتی، 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر میزان علوفه تولیدی گلرنگ/گاودانه تحت سیستم های مختلف کاشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست.

66-سعید حیدرزاده و جلال جليليان، 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز در زراعت پرنهاده گلرنگ،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

67-سعید حیدرزاده و جلال جليليان، 1393، اثر نظام های مختلف کودی و گیاه پوششی ماشک بر رونذ تغییرات وزن تر علف های هرز در،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

68- 1392, Allocation of biomass to seed and oil of Salicornia europeae by irrigation and nitrogen,دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

69- 1392, Biomass and yield of Salicornia europeae affected by irrigation levels and Nitrogen fertilizer,دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

70- 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on percentage of colonization, nitrogen, protein and phosphorus amount of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2), آنتالیا,ترکیه.

71- 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on photosynthetic pigments, water content and osmolytes of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2), آنتالیا,ترکیه.

72- 2015, THE EFFECT OF FARM SLOPE AND APPLICATION OF DIFFERENT FERTILIZER SOURCES ON WHEAT YIELD,Agrosym 2015) VI International Scientific Agriculture Symposium), جاهورنیا در حومه سارایوو,بوسنی و هرزگویین.

73- 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر میزان علوفه تولیدی گلرنگ/گاودانه تحت سیستم های مختلف کاشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

74- 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ/گاودانه بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گاودانه تحت نظام‌های متفاوت کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

75- 1394، اثر آبیاری تکمیلی و تعداد ردیفهای کاشت بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد نخود سیاه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

76- 1389، اثر باکتری سودوموناس فلورسنس بر جوانه زنی بذور ماش در شرایط تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

77- 1388، اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر ترکیب اسیدهای چرب آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی. همایش ملی گیاهان دانه روغنی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

78- 1391، اثر بذرمال و تغذیه برگی کود‌‌های زیستی و آلی بر برخی صفات زراعی ذرت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79- 1391، اثر تغذیه برگی و نظام های مختلف زراعی بر برخی صفات مورفولوژیک گلرنگ،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

80- 1390، اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف تغذیه گیاهی،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

81- 1388، اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کودهای کود‌های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

82- 1391، اثر روش‌های تیمار بذر و محلول پاشی کود‌‌های زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

83- 1390، اثر زمان قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات زراعی گلرنگ،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

84- 1392، اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و میزان گره زایی ریشه نخود،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

85- 1393، اثر سیستم‌های کودی و گیاه پوششی خلر بر بیوماس تر علف‌های هرز گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

86- 1393، اثر سیستمهای کودی و گیاه پوششی ماشک بر وزن خشک علفهای هرز در زراعت گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

87- 1392، اثر شیب زمین و منابع مختلف تغذیه گیاهی بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گندم،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

88- 1393، اثر شیب مزرعه بر تغییرات وزن خشک تجمعی برگ گندم تحت تاثیر منابع مختلف کودی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

89- 1389، اثر قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد و عملکرد دانه در ماش تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

90- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز در زراعت پرنهاده گلرنگ،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران،ایران.

91- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم کودی ارگانیک،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

92- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علفهای هرز گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

93- 1393، اثر گیاهان پوششی و سیستم کودی کم‌نهاده بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

94- 1391، اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیکی و وره بر روابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه ماش،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

95- 1389، اثر میکوریزا آربوسکولار بر درصد و عملکرد پروتئین ماش تحت تنش کم آبی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

96- 1389، اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و صفات گیاهی ماش تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

97- 1393، اثر نظام های مختلف کودی و گیاه پوششی ماشک بر رونذ تغییرات وزن تر علف های هرز در،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران،ایران.

98- 1393، اثر نوع کود بر روند تجمع زیست توده گندم تحت شیب‌های مختلف مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

99- 1391، اثر نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی بذور گلرنگ در شرایط تنش کم آبی،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

100- 1393، اثر همجواری گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ بر زیست توده علف‌های هرز تحت سیستم کودی متوسط‌نهاده،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

101- 1390، ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم-چغندرقند در شرایط اقلیمی نقده،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

102- 1391، ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور گلرنگ تولید شده تحت شرایط سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک و قطع آبیاری در مزرعه،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

103- 1390، ارزیابی میزان تنفس چهار رقم نخود در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

104- 1391، بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره بر شاخص‌های مورفولوژیک ریشه ماش در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

105- 1389، بررسی اثر میکوریزا بر روند رشد بوته و عملکرد دانه ماش تحت تنش خشکی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

106- 1392، بررسی اثر نظامهای تغذیه گیاهی و محلولپاشی آهن و روی بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ماش،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

107- 1390، بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ماش تحت شرایط تنش کم‌آبی،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

108- 1389، بررسی برخی از شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی بادرشبو در واکنش به کودهای زیستی سودوموناس و ازتوباکتر در شرایط تنش شوری،همایش ملی گیاهان دارویی. جهاد دانشگاهی واحد مازندران، ساری،ایران.

109- 1390، بررسی برخی صفات زراعی نخود دیم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپرجاذب،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

110- 1392، بررسی برخی صفات کمی ماش در واکنش به کاربرد نظامهای جداگانه و تلفیقی تغذیه شیمیایی، ارگانیک و محلولپاشی آهن و روی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی-دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

111- 1393، بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و زمان¬های برداشت بر برخی خصوصیات کمی نعناع فلفلی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

112- 1388، بررسی تغییرات رشد و نموی آفتابگردان در واکنش به کودهای زیستی و رژیم های مختلف آبیاری،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی.

113- 1393، بررسی تغییرات عملکرد گندم در واکنش به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شیب‌های متفاوت مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

114- 1393، بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت مخلوط با گاودانه تحت سیستم¬ها و الگوهای مختلف کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

115- 1392، بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

116- 1391، بررسی روابط بین عملکرد و برخی صفات کیفی گلرنگ تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

117- 1393، بررسی روند تجمع بیوماس علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های کودی و گیاه پوششی شبدر،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

118- 1393، بررسی روند تغییرات وزن خشک تجمعی ساقه گندم در واکنش به کاربرد منابع متفاوت کودی تحت سطوح مختلف شیب،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

119- 1392، بررسی عملکرد گندم در شرایط شیب های متفاوت و کاربرد تیمارهای مختلفکودی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

120- 1393، بررسی واکنش رشدی علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های مختلف تغذیه و گیاه پوششی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

121- 1388، بررسی وضعیت فلورسانس و میزان کلرفیل برگ آفتابگردان به کودهای زیستی در سطوح مختلف تنش رطوبتی،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی.

122- 1394، بهبود عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( در شرایط کمبود آب توسط منابع فسفر،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

123- 1392، بیان تنش- القایی ژن mtlD در گیاهان تراریخته چغندرقند تحمل به تنش شوری را افزایش میدهد،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران،ایران.

124- 1392، بیان فزاوان تنش-القایی ژن mtlD تحت کنتزل راه انداز rd29A آرابیدوپسیس در گیاهان تزاریخته چغندر قند تحت تنش خشکی،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران،ایران.

125- 1391، تاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

126- 1391، تاثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

127- 1391، تاثیر قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد روی ویژگی های مورفولوژیک و شاخص برداشت ماش سبز با کاربرد مقادیر مختلف زئولیت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

128- 1391، تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف و سیستم های مختلف کشت بر روابط بین صفات زراعی گلرنگ،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

129- 1391، تاثیر مقادیر مختلف زئولیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز (Vigna radiate L.) تحت شرایط خشکی پایان فصل،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

130- 1393، تاثیر مقادیر مختلف زئولیت روی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک ماش سبز طی سطوح مختلف قطع آبیاری،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

131- 1391، تغییرات خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی ماش تحت تأثیر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

132- 1393، تغییرات خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی تحت تأثیر کود بیولوژیک و کود دامی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

133- 1394، تغییرات عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( تحت تاثیر منابع مختلف کود فسفره،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

134- 1391، تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی در نظام های رایج و اکولوژیک،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

135- 1391، تغییرات میزان روغن و پروتئین ذرت در واکنش به روش‌های تیمار بذر و استعمال برگی کود‌‌های زیستی و آلی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

136- 1390، ثر عصاره کودهای آلی (کمپوست زباله شهری و گیاهی) بر خصوصیات جوانه‌زنی نخود،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

137- 1392، سبی،سبیل، شب،شب.

138- 1389، کاربرد روش DGGE در مطالعه تنوع میکروبی خاک،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

139- 1394، معرفی مناسبترین گونه های گیاهی جهت کاشت در سیستم جنگل زراعی در مناطق دیم شهرستان اسلام آباد غرب،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

140- 1388، واکنش اسمولیت‌های برگ آفتابگردان به کودهای زیستی در سطوح مختلف تنش رطوبتی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

141- 1393، واکنش برخی از خصوصیات رویشی نعناع فلفلی به کود‌های زیستی و شیمیایی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

142- 1389، واکنش جوانه زنی بذور گلرنگ به باکتری سودوموناس فلورسنس در سطوح مختلف تنش شوری،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-جلال جلیلیان و راضیه خلیل زاده، 1399، تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب،تالیف.

2-جلال جلیلیان، سینا سیاوش مقدم، امیر رحیمی، سعید حیدرزاده، 1398، اصول تولید گیاهان زراعی،تالیف.

3-هاشم هادی، جلال جلیلیان و سعید حیدرزاده، 1398، فیزیولوژی رشد، نمو و تولید گیاهان زراعی،تدوین.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1394، اثر میزان شیب مزرعه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گندم تحت سیستم‌های مختلف تغذیه گیاهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم- چغندرقند در استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی شهرستانهای نقده و پیرانشهر)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (44)

1-یوسف ارسالی، 1400، برآورد انرژی مصرفی تولید چغندرقند، یونجه، گندم و جو در منطقه¬ی میاندوآب و مقایسه‌ی اثرات زیست محیطی آنها با استفاده از ارزیابی چرخه¬ی حیات.

2-نیما قهرمانی، 1400، انرژی مصرفی تولید گندم، نخود، لوبیا و آفتابگردان در ارومیه (منطقه صومای برادوست) و مقایسه اثرات زیست محیطی آنها با استفاده از ارزیابی چرخه حیات..

3-فایق خضری ، 1399، اثر مدیریت تغذیه گیاهی (شیمیایی و آلی) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد کینوا در شرایط تنش کم آبی و شوری.

4-صادق شهبازی دورباش، ، 1400، اثر تیمارهای کودی شیمیایی و آلی-زیستی بر کمیت و کیفیت علوفه تريتيکاله (Triticosecale wittmack X) و ماشک مراغه (Vicia dasycarpa. L) تحت سيستم‌هاي تک‌کشتي و چندکشتي در شرايط ديم.

5-پیمان محمدزاده، ۱۳۹۸، برهم‌کنش کودهای زیستی-‌ ورمیکمپوست در شرایط آبیاری تکمیلی بر خصوصیات مُرفوفیزیولوژیک گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) در سیستم تلفیقی درخت–گیاه زراعی. رساله دکتری. استاد راهنما.

6-بهناز سعادت، ۱۳۹۸، تاثیر تلقیح مایکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر یونجه زرد(Melilotus officinalis L.) در سیستم تلفیقی درخت-گیاه. رساله دکتری. استاد راهنما.

7-سیده نسرین حسینی، ۱۳۹۸، اثر تعدیل کننده¬های تنش بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

8-فائزه حیدری، ۱۳۹۸، اثر محلول پاشی نانو کودها در تعدیل تنش شوری گیاه کینوا. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

9-کامبیز خوارزیم، ۱۳۹۸، اثر منابع مختلف کودی بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک یونجه تحت تنش کم آبی. رساله دکتری. استاد راهنما.

10-سعید حیدرزاده، ۱۳۹۸، برهمکنش کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ماشک دیم مراغه در سیستم تلفیقی درخت-گیاه زراعی. رساله دکتری. استاد راهنما.

11-سعید صفاری پور، ۱۳۹۷، اثر برهم¬کنش تغذيه برگي محرکهاي رشدي بر عملکرد کمي و کيفي کلزا ((Brassica napus L. در شرايط تنش کم¬آبي. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

12-روناک مصطفوی، 1397، اثر دفعات آبیاری (دوبار، یکبار و بدون آبیاری) و سیستم‌های کودی (شیمیایی و زیستی-آلی) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک بالنگو. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

13-امید کتانباف، ۱۳۹۶، تاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L). پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

14-نغمه جهانپور، ۱۳۹۶، اثرات تیمارهای کاهش دهنده تبخیر بر رشد و عملکرد گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در دو سطح آبیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

15-محمود مظلومی، ۱۳۹۶، كاهش خسارت ناشی از كمبود آب آخرفصل رشد در زراعت ديم (گندم- نخود) با استفاده از ميكروارگانيسم¬ها و معرفي الگوي جايگزين كشت (چاودار-عدس). رساله دکتری. استاد راهنما.

16-موسی پیروتی، ۱۳۹۶، اثر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس (Lens culinaris L.) تحت شرایط دیم. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

17-ناصر خدایار یگانه، ۱۳۹۶، تاثیر همزیستی میکوریزا بر قدرت رقابتی نخود با علف های هرز کاسنی ( cichorium intybus) و خلر (Lathyrus sativus). پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

18-فرزاد قدرتی، ۱۳۹۶، تاثیر کم آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ذرت علوفه ای در کشت دوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

19-نیر حضرتی گجلار، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر کودهای زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک لوبیا چیتی در شرایط تنش کم آبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

20-سونیا ابراهیمیان، ۱۳۹۶، تاثیر آبیاری و عناصر ریزمغذی(آهن،روی،بور،منگنز)بر عملکردکمی و کیفی گیاهان دارویی مارتیغال. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

21-نادر رحیمی، ۱۳۹۶، تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک کتان روغنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

22-راضیه خلیل زاده، 1396، تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گندم در شرایط تنش شوری و محدودیت آبی. رساله دکتری. استاد مشاور.

23-سجاد رحیمی، 1394، اثر کودهاي بيولوژيک و شيميايي فسفربر رشد و عملکرد گياه دارويي هميشه بهار در شرايط تنش کمبود آب. پایان نامه ارشد. استاد مشاور.

24-آذین نجف آبادی، 1395، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گلرنگ و گاودانه تحت سیستمهای کشت متداول و ارگانیک. رساله دکتری. استاد راهنما.

25-نصرت اله عباسی، 1394، تأثير باكتري های آزوسپریلیوم، حل كننده فسفات و قارچ اندوفيت بر رشد و عملکرد ماش Vigna radiate (L) Wilczekتحت تنش شوری. پایان نامه دکتری. استاد راهنما.

26-يداله تقي زاده، 1395، تاثير کاهش دفعات آبياري و منابع مختلف کودي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ. پایان نامه کارشناسی ارشد.

27-فرزانه فيروز، 1393، خارپنبه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مستوره صالحي، 1393، بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك و زمان هاي برداشت بر عملكرد كمي و كيفي نعناع فلفلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سعيد حيدرزاده، 1393، مديريت علف هاي هرز گلرنگ با استفاده از گياهان پوششي در سيستمهاي كودي رايج و اكولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-موسي ايزدخواه، 1393، تاثير پسش تيمار و اندازه بذر بر عملكرد و ويژگي هاي مرفوفيزيولوژيكي ارقام پياز خوراكي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

31-توران نصيري، 1392، اثر سطوح آبياري و كود نيتروژن بر رشد و عملكرد ساليكورنيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-عظيمه خاده، 1392، مطالعه اثر نظام‌هاي جداگانه و تلفيقي تغذيه شيميايي، ارگانيك و محلول پاشي آهن و روي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ادريس خوان پايه، 1392، بررسي روش‌هاي مختلف خاك ورزي و پرايمينگ بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سحر عباس زاده ساريجالو، 1391، تاثير آبياري تكميلي و پرايمينگ بر عملكرد و برخي خصوصيات كمي و كيفي ماشك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-ستاره محمد جعفري، 1391، انتقال ژن رمز كننده Mannitol-1-phosphate dehydrogenase به چغندرقند بواسطه Agrobacterium tumefacium، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

36-راضيه خليل زاده، 1391، اثر محلول پاشي عصاره كودهاي آلي، بيولوژيك و اوره بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-اعظم قرباني، 1391، اثر پرايمينگ بذر و سوپرجاذب بر برخي خصوصيات كمي و كيفي نخود ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-حامد دلخوشي، 1391، اثر محلول پاشي و بذر مال كودهاي زيستي و آلي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-اميد محسن نيا، 1390، اثر زمان قطع آبياري بر برخي خصوصيات كمي و كيفي گلرنگ تحت سيستم هاي مختلف حاصلخيزي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-علي رنجبر، 1391، بررسي زنده ماني (قابليت زيست) گياهچه در ژنوتيپ هاي كلزا تحت تنش كم آبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

41-احسان ساكي نژاد، 1391، بررسي كاربرد كودهاي بيولوژيك بر عملكرد كمي و كيفي گياه علوفه اي اسپرس در دورهاي مختلف آبياري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-وحيد اكبري پابندي، 1391، تاثير سطوح مختلف زئوليت و قطع آبياري روي رشد و عملكرد ماش سبز(Vigna radiata L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-پريناز كوهنورد، 1391، اثر محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر خصوصيات آگرواكولوژيك گلرنگ در نظام هاي زراعي رايج و اكولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-يعقوب حبيب زاده، 1390، اثر قارچهاي ميكوريزا بر عملكرد ماش تحت تنش كم آبي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (14)

1-.

2-بحثهای آزاد در کشاورزی پایدار، ارشد.

3-زراعت در شرایط تنشهای محیطی، کارشناسی.

4-اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ایی، کارشناسی.

5-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی.

6-زراعت عمومی، کارشناسی.

7-پایداری بوم نظامهای کشاورزی، ارشد.

8-مبانی کشاورزی پایدار، کارشناسی.

9-روش تحقیق، ارشد.

10-برنامه ریزی الگوی کشت، ارشد.

11-اکولوژی تولید، دکتری.

12-اکولوژی گیاهان زراعی، ارشد.

13-اکولوژی سیستمهای زراعی، دکتری.

14-اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، دکتری.