بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (50)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پایان نامه ها (35)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • زهره جبارزاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (50)

1-مهدیه میرزایی مشهود، جواد رضاپور فرد، محسن برین، هادی علی پور و زهره جبارزاده، 1402، پیامد مایه زنی قارچ اندوفیتPiriformospora indicaبر گیاه پالایی سرب توسط گونه چمنی فستوکای پابلند(Festuca arundinacea)رقمTomahawk ،تحقیقات کاربردی خاک، 11 (4):62-43.

2-سهیلا حاجی زاده، زهره جبارزاده، میر حسن رسولی صدقیانی، 1402، اثر اسیدفولویک و نانوکلات آهن بر بهبود برخی ویژگیهای رشدی و میزان عناصر برگی ژربرا (Gerbera jamesonii L. ‘Dune’)،مجله گل و گیاهان زینتی، 8 (1): 1-20.

3-هاجر آفرین، زهره جبارزاده، محسن برین، 1401، بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز،نشریه زیست شناسی گیاهی ایران.

4-مهدیه میرزایی مشهود ،جواد رضاپور فرد، محسن برین ،هادی علیپور ،زهره جبارزاده، 1401، بررسی اثر همزیستی قارچ اندوفیت Piriformospora indicaبر بهبود خصوصیات رشدی گونه چمنی فستوکای پابلند ( )Festuca arundinaceaرقم Tomahawk در شرایط تنش خشکی،نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی، 141-164.

5-سهیلا صادقی، زهره جبارزاده، 1401، تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Orange Queen،مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 23(4):585-596.

6-سهیلا صادقی، زهره جبارزاده، 1401، تأثیر کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک آلسترومریا (Alstroemeria aurea) رقم Orange Queen در شرایط کشت هیدروپونیک ،مجله فرایند و کارکرد گیاهی، 11:35-51.

7-محدثه پیری و زهره جبارزاده، 1401، تاثیر محلولپاشی برگی اسیدسالیسلیک، اسپرمیدین و سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگیهای رشدی، گلدهی، رنگیزههای فتوسنتزی و عمر گلجای لیزیانتوس رقم ‘ماریاچی بلو،علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 36: 936-917.

8-هاجر آفرین، زهره جبارزاده، محسن برین، 1401، تاثیر هیومیک اسید و قارچ مایکوریز بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژربرا،مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 23(2):191-204.

9-رقیه عبدی، زهره جبارزاده، 1401، بررسی برخی ویژگیهاي رشدي، زیستشیمیایی و پس از برداشتی گل بریدنی رز رقم آوالانچ با کاربرد همزمان سدیم نیتروپروساید و پوترسین،فرایند و کارکرد گیاهی، 11:37-56.

10-رقیه عبدی، زهره جبارزاده ، 1401، تأثیر پوترسین و نیتریک اکسید بر بهبود ویژگیهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و پس ازبرداشت رز رقم ’آوالانچ‘،نشریه علوم باغبانی، 36(1):193-212.

11-سهیلا رکبار، زهره جبارزاده و محسن برین، 1400، تأثیر پوترسین و میکوریز بر رشد، فتوسنتز و عمر گلجای ژربرا (jamesonii Gerbera ) رقم ‘Dune ‘در شرایط هیدروپونیک،نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي).

12-نازدار میرزایی اسگندیان، زهره جبارزاده و میرحسن رسولی صدقیانی ، 1399، تأثیر کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر رنگیزههای فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی در گل ژربرا )jamesonii Gerbera )رقم "دانی"،فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 (39).

13-سهیلا حاجی زاده، زهره جبارزاده و میرحسن رسولی صدقیانی، 1399، بهبود ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ژربرا رقم دانی )jamesonii Gerbera )با کاربرد همزمان فولویک اسید و نانو کلات آهن،فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 (36).

14-نازدار میرزایی اسگندیان، زهره جبارزاده، 1399، بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر بهبود عمر پس از برداشت گل رز رقم های Dolce Vita و Utopia ،فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 (38).

15-سهیلا حاجی زاده، زهره جبارزاده و میرحسن رسولی صدقیانی، 1398، تأثیر کاربرد اسیدفولویک و نانوکالت آهن بر گلدهی و عمر پس از برداشت گل ژربرا رقم دانی (jamesonii Gerbera (،نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)، ۳۳ (۴): ۷۱۱-۷۲۵.

16-هادی حاجی پور، زهره جبارزاده و میر حسن رسولی صدقیانی، 1398، اثر محلولپاشی سیلیس بر برخی ویژگیهاي رشدي، بیوشیمیایی، زایشی و میزان عناصر برگی گل داوودي (Dendranthema×grandiflorum cv. Fellbacher Wein)،ایران، مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10(1):29-46 .

17-گلناز خزانی، جلیل خارا و زهره جبارزاده، 1398، تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiformeدر رشد و برخی عوامل فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی در تنش شوری،ایران، مجله زیست شناسی گیاهی ایران، 40: 23-36.

18-نازدار میرزایی اسگندیان، زهره جبارزاده و میر حسن رسولی صدقیانی، 1398، بررسی برخی ویژگیهاي ریخت شناسی و زیست شیمیایی و عمر گلجایی گل بریدنی ژربرا با کاربرد هیومیک اسید و نانوکلات کلسیم،ایران، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(2): 157-170.

19-الميرا جليل زاده، زهره جبارزاده و پرويز نوروزي، 1397، تأثیر محلولپاشی با منابع و غلظتهاي مختلف سیلیسیم بر برخی ویژگیهاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه رُز رقم بِوِرلی واتسون،مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 9(3):65-77.

20-پروین طالبی، زهره جبارزاده، 1397، تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ،فرایند و کارکرد گیاهی، 7(23): 263-273.

21-رویا عباس نژاد، زهره جبارزاده، مریم رضوی، 1396، اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخي ويژگي هاي ظاهري و فيزيولوژيكي گل شب بو،مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)، 30(2): 337-348.

22-فاطمه خضرلو، زهره جبارزاده، پرویز نوروزی، 1396، تاثیر تنظیم کنندههاي رشد بر پرآوري ریزنمونه هاي برگی اطلسی دورگه سري Double Cascade،مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 18(3): 259-270.

23-هادی حاجی پور، زهره جبارزاده، 1395، واکنش رشد و فتوسنتزی داوودی به محلولپاشی سیلیکات سدیم و کلسیم،فرایند و کارکرد گیاهی، 6(19): 129-137.

24-پروین طالبی، زهره جبارزاده، میر حسن رسولی صدقیانی، 1395، تأثیر نحوه کاربرد و غلظت های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ،به زراعی کشاورزی، 18(4): 789-804.

25-Sahar Mordai ، Jafar Amiri ، Zohreh Jabbarzadeh ، MirHassan Rasouli-Sadaghiani ، and Ali Shaygan، 2024، Drench of humic acid mitigate the adverse impacts of alkalinity on rose،Ornamental Horticulture، 30.

26-Shahin Teymouri Azar and Zohreh Jabbarzadeh، 2024، Effect of calcium chloride and salicylic acid on some morphological، biochemical and postharvest properties of alstroemeria cut flowers ‘Orange Queen’،Ornamental Horticulturae، 30:1-7.

27-Soheila Rakbar، Zohreh Jabbarzadeh، Mohsen Barin، 2024، Impact of putrescine and arbuscular mycorrhizal fungi on nutrient uptake، growth، and post‑harvest performance of Gerbera (Gerbera jamesonii cv. Dune) cut flowers،Acta Physiologiae Plantarum، 46.

28-Roghayeh Abdi and Zohreh Jabbarzadeh، 2023، Vase life and biochemical parameters of rose cv. Avalanche are affected by foliar application of sodium nitroprusside and putrescine ،Ornamental Horticulture، 29(3): 407-417.

29-Elmira Jalilzadeh Khoie، Zohreh Jabbarzadeh، Parviz Norouzi، Mohsen Barin & Maryam Razavi، 2023، Silicon spray affect floricultural traits and leaf elemental nutrient concentrations of Rose ‘Beverly Watson’،Journal of Plant Nutrition.

30-Zahra Heidari، Parviz Noruzi، Javad Rezapour‑fard and Zohreh Jabbarzadeh، 2023، Diferent LED light spectra’s and nano‑chelated potassium afect the quality traits of Dolce Vita cut roses in soilless culture condition،Scientific Reports، 13:6769.

31-Soheila Rakbara، Zohreh Jabbarzadeha، Mohsen Barin، 2022، Effect of exogenous putrescine on flower growth، post-harvest quality and root mycorrhizal development of gerbera (Gerbera jamesonii cv. Dune) cut flowers،South African Journal of Botany، 150:641-650.

32-Fereshteh Yousefi, Zohreh Jabbarzadeh, Jafar Amiri, MirHassan Rasouli-Sadaghiani, Ali Shaygan, 2021, Foliar application of polyamines improve some morphological and physiological characteristics of rose,Folia Horticulturae, 33 (1):1-10.

33-Mehri Moazam Babasheikhali, Zohreh Jabbarzadeh, Jafar Amiri, Mohsen Barin and Maryam Razavi3, 2021, Foliar application of sodium nitroprusside and salicylic acid alleviates the adverse effects of alkaline soil on roses ,European Journal of Horticultural Science, 86 (1): 78-87.

34-Nazdar Mirzaee Esgandian, Zohreh Jabbarzadeh and Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, 2020, Investigation on Some Morphological and Physiological Characteristics of Gerbera jamesonii as Affected by Humic Acid and Nano-Calcium Chelate in Hydroponic Culture Conditions,Journal of Ornamental Plants Available online on: www.jornamental.i, 10 (1): 1-13.

35-Mehri Moazam Babasheikhali, Zohreh Jabbarzadeh*, Jafar Amir and Mohsen Barin, 2020, Impact of Salicylic Acid and Nitric Oxide on improving growth and nutrients uptake of rose in alkaline soil conditions,U.S.A. Journal of Planu Nutrition.

36-ّFereshteh Yousefi, Zohreh Jabbarzadeh, Jafar Amiri and MirHassan Rasouli Sadaghiani, 2019, Response of Roses (Rosa hybrida L. ‘Herbert Stevens’) to Foliar Application of Polyamines on Root Development, Flowering, Photosynthetic Pigments, Antioxidant Enzymes Activity and NPK ,England, Scientific Reports.

37-Parvin Talebi, Zohreh Jabbarzadeh, 2018, An Investigation into the Effect of Humic Acid Application on Some Morphological and Physiological Characteristics of China Rose,Journal of Ornamental Plants.

38-Ehsan Naderi Samani, Zohreh Jabbarzadeh and Cyrus Ghobadi, 2016, Micropropagation of Lantana camara Through Axillary Shoots Proliferation,Journal of Ornamental Plants.

39-Tahereh Ghanbari, Bahman Hosseini, Zohreh Jabbarzadeh, 2012, Improving Salvia sclarea L. seed germination under in vitro condition,International Journal of Agriculture: Research and Review.

40-Morteza Khosh-khui and Zohreh Jabbarzadeh، 2005، Effects of several variables on in vitro culture of damask rose (Rosa damascena Mill.)،Acta Horticulturae، 389-393.

41-Tahereh Ghanbari, Bahman Hosseini, Zohreh Jabbarzadeh, Alireza Farokhzad, Ali Sharafi, 2016, High-frequency in vitro direct shoot regeneration from axillary nodal and shoot tip explants of clary sage (Salvia sclarea L.),Bulgarian Journal of Agricultural Science.

42-Hadi Hajipour, Zohreh Jabbarzadeh, 2016, Effect of Foliar Application of Silicon on PhysiologicalResponses of Chrysanthemum (Dendranthema ×grandiflorum)at Two Different Growth Stages,Journal of Ornamental Plants.

43-Ehsan Naderi Samani, Zohreh Jabbarzadeh, Cyrus Ghobadi, Marzieh Motamedi, 2014, Effect of different concentrations of plant growth regulators on micropropagation of Lantana camara,Journal of medicinal Plant research.

44-Mansoureh Salehi, Bahman Hosseini, Zohreh Jabbarzadeh, 2014, High- frequency in vitro plantlet regeneration from apical bud as a novel explant of carum copticum L,Asian pacific journal of Tropical Biomedicine.

45-Ziba Habibi Dastjerd1, Zohreh Jabbarzadeh2, and Rasul Jalili Marandi, 2013, Interaction Effects of Chitosan, Benzyl‌adenine, and Gibberellic Acid on in Vitro Proliferation of M26 Apple Rootstock,horticulture environment and biotechnology.

46-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-khui, Hassan Salehi, Adel Saberivand, 2010, Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic analysis of rose species,African Journal of Biotechnology.

47-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-khui, Hassan Salehi, Adel Saberivand, 2010, Phylogenetic Relationships among Seven Old Rose Species Grown in Iran revealed by ISSR Markers,horticulture environment and biotechnology.

48-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-khui, Hassan Salehi, Adel Saberivand, 2009, Optimization of DNA Extraction for ISSR Studies in Seven Important Rose Species of,American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture.

49-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-khui, Hassan Salehi, 2009, The Effect of Foliar-applied Salicylic Acid on Flowering of African Violet,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

50-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-khui, 2005, Factors Affecting Tissue Culture of Damask Rose (Rosa Damascena Mill.),Scientia horticulture.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1391, effect of different hormonal combinations and concentrations on direct shoot regeneration from shoot tip explants of Carum copticum L.,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

2- 2005, effects of several variables on in vitro culture of damask rose (rosa damascena mill,proceedings of the ivth international symposium on rose research and cultivation, santa barbara,uinted states of america.

3- 1392, HIGH-FREQUENCY IN VITRO DIRECT SHOOTS REGENERETION,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

4- 2003, Investigation on Micropropagation of Damask Rose,The Thired Iranian Congeress of Horticultural Science.

5- 1394، اثر بنزیل آدنین بر ویژگی های لاله رقم Royal ten،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

6- 1393، اثر پیش تیمار بذور با پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن پوآ رقم بارون تحت شرایط تنش خشکی،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

7- 1391، اثر تیمارهای مختلف شیمیایی در بهبود جوانه زنی مریم گلی کبیر در شرایط درون شیشه ای،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

8- 1382، اثرات مواد تنظیم کننده رشد بر ریزافزایی گل محمدی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

9- 1392، بررسی اثر اسموپرایمینگ روی جوانه زنی و رشد اولیه بذرهای مارگریت و قرنفل تحت شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

10- 1393، بررسی اثر اسید سالیسلیک بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گل رز مینیاتوری رقم هفت رنگ،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

11- 1391، بررسی اثر ترکیبات و تنظیم کننده های رشد مختلف بر باززایی مستقیم ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

12- 1391، بررسی اثر ترکیبات و غلظت های مختلف هورمون TDZ و IAA بر باززایی مستقیم از ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

13- 1392، بررسی اثر رقم و بسترهای کشت مختلف بر ریشه زایی قلمه برگ بنفشه افریقایی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

14- 1393، بررسی اثر سیلیکون بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل شب بو،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

15- 1392، بررسی اثر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های یاس آبی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

16- 1392، بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم روی جوانه زنی بذر گیاهان شب بوی زرد و جعفری افریقایی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

17- 1393، بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فتوسنتزی گل رز مینیاتوری رقم هفت رنگ،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1390، بررسی روابط فیلوژنتیکی گونه های ورد با استفاده از نشانگر ISSR،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

19- 1382، بررسی ریزافزایی گل محمدی،سومین کنگره علوم باغبانی ایران.

20- 1393، پاسخ های رشدی و فیزولوژیکی چمن پوآ رقم یوروگراس به پیش تیمار بذور با پاکلوبوترازول،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

21- 1393، تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی خصوصیات کیفی و کارآیی مصرف آب دو رقم چمن پوآ،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

22- 1393، تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های رشدی و میزان مالون دی آلدهید دو رقم چمن پوآ،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

23- 1390، تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری گیاه سرخارگل در شرایط درون شیشه ای،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

24- 1394، تاثیر مالچهای مختلف بر میزان نسبی آب برگ، پرولین و قندهای محلول برگ در چهار نوع چمن فصل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

25- 1393، تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فتوسنتزی داوودی،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

26- 1390، تحلیلی بر روش های انبارداری سالم محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1388، روشی موثر برای استخراج dna ژنومی از 7 گونه مهم ورد در ایران،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت،ایران.

28- 1392، شاخه زایی درون شیشه ای شاه پسند درختی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

29- 1393، کاربرد غلظت های مختلف نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی قارچی و باکتریایی گلوکسینیا،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.
پایان نامه ها (35)

1-مریم عبادی، 1402، ارزیابی کاربرد پيش و پس از برداشت ملاتونین بر برخي ويژگي‌های مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و عمر گلجايي گل رز (Rosa hybrida)رقم Samuraie ، دکتر زهره جبارزاده، دکتر جعفر امیری.

2-نگین حسینی انگنه ، 1402، ارزیابی تیمارهای پس از برداشت ملاتونین و پوترسین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) رقم Amatista ، دکتر زهره جبارزاده، دکتر جعفر امیری.

3-فائزه مصطفی پور، 1402، تاثیر محلول¬پاشی برگی متیل¬جاسمونات و سدیم¬نیترو¬پروسید بر برخی ویژگی¬های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت¬فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) رقم آلبیون تحت شرایط سمیت بور، دکتر جعفر امیری، دکتر زهره جبارزاده.

4-زهرا حیدری قطورلار، 1402، بررسی تأثیر طیفهای مختلف نور الایدی و محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل رز ) (Rosa × hybrida L. cv. Dolce Vitaدر شرایط کشت بدون خاک، دکتر پرویز نوروزی، دکتر جواد رضاپور فرد، دکتر زهره جبارزاده.

5-مهدیه میرزایی مشهود ، 1402، تأثیر همزیستی با قارچ اندوفیت Piriformospora indica و محلول¬پاشی گاما آمینو بوتیریک اسید بر بهبود خصوصیات رشدی و ظرفیت گیاه پالایی گونه چمنی فستوکای پابلند (Festuca arundinacea) رقم Tomahawk در شرایط تنش خشکی و آلودگی سرب، دکتر جواد رضاپور فرد، دکتر محسن برین، دکتر هادی علیپور، دکتر زهره جبارزاده.

6-حیدر عدنان علوان، 1402، تأثیر محلول¬پاشی سلنیوم بر برخی ویژگی¬های مورفوفیزیولوژیکی و گلدهی گیاه قرنفل (Dianthus barbatus L.) رقم Carpet Fire تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلریدسدیم، دکتر زهره جبارزاده، دکتر جواد رضاپورفرد، دکتر پرویز نوروزی.

7-مصطفی بهروز، 1402، اثر محلولپاشی برگی پوتریسین و سیلیکات کلسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی (.Duch ananassa Fragaria) رقم "سابرینا" در شرایط کشت بدون خاک، دکتر جعفر امیری، دکتر زهره جبارزاده، دکتر پرویز نوروزی.

8-فرشته صحرایی، 1401، تاثیر تیمارهای پیش و پس از برداشت اسید¬فولویک بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عمر پس از برداشت گل آلسترومریا (Alstroemeria aurea) رقم ‘Orange Queen’ تحت شرایط کشت بدون خاک، دکتر زهره جبارزاده، دکتر جعفر امیری.

9-سهیلا صادقی، 1400، ارزیابی کاربرد پیش و پس از برداشت سدیم نیترو پروساید بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عمر¬گلجای گل آلسترومریا (Alstroemeria aurea.) رقم ‘Orange Queen’ تحت شرایط کشت بدون خاک.

10-شهین تیموری آذر، 1400، تاثیر اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های رشدی، بیوشیمیایی و گلدهی آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) رقم Orange Queen تحت شرایط هیدروپونیک.

11-محدثه پیری، 1400، تاثیر تیمارهای قبل و پس از برداشت برخی تنظیم کنده های رشد، بر گلدهی و عمر پس از بداشت لیزیانتوس رقم ماریاچی بلو.

12-سهیلا رکبار، 1399، تاثیر پوترسین و قارچ میکوريز بر برخی شاخصهای رشد و گلدهی ژربرا ) (Gerbera jamesoniiرقم Dune.

13-هاجر آفرین، 1399، تاثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و گلدهی ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Dune در همزیستی با قارچ میکوریز تحت شرایط هیدروپونیک.

14-رقیه عبدی، 1398، تاثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و گلدهی ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Dune در همزیستی با قارچ میکوریز تحت شرایط هیدروپونیک.

15-سهیلا حاجی زاده، 1397، تاثیر اسید فولویک و نانو کلات آهن بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Dune.

16-نازدار میرزایی اسگندیان، 1397، تاثیر اسید هیومیک و نانو کلات کلسیم بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Dune.

17-سحر مرادی، 1396، مطالعه کاربرد خاکی اسید هیومیک و محلول پاشی اسپرمین بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز تحت شرایط خاک قلیایی (Rosa hybrida).

18-فرشته یوسفی، 1396، تاثیر محلول پاشی پلی‌آمین‌ها بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز (Rosa hybrida varcv. Herbert Stevens).

19-زلیخا هناو، 1395، تأثیر کلات کلسیم و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گل شب‌بو.

20-مهری معظم بابا شیخعلی، 1395، تاثیر محلول¬پاشی برگی نیتریک¬اکسید و اسیدسالیسیلیک بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز (Rosa hybrida) تحت شرایط خاک قلیایی .

21-فاطمه خضرلو، 1395، تاثیر نوع ریزنمونه و برخی تنظیم کننده¬های رشد بر میزان باززایی اطلسی هیبرید سری Double Cascade.

22-المیرا جلیل زاده خویی، 1395، تاثیر محلولپاشی نوع و غلظتهای مختلف سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز.

23-تهمینه سیمایی گرگری، 1395، تاثیر محلول پاشی اکسین و سایتوکینین بر برخی پارامترهای رشد و نموی لاله رقم Royal Ten.

24-شادیه شایقی، 1395، تاثیر آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار نوع چمن فصل سرد.

25-سهیلا مهدی نژاد تبریز، 1394، بررسی اثر محیط کشت‏های مختلف و تنظیم کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گلوکسینیا (Sinningia speciosa cv. Kaiser Wilhelm) .

26-مریم لکستانی، 1394، اثر کاربرد مالچ کمپوست قارچ مصرف شده و ماسه بادی بجای کود دامی بر روی خصوصیات کمی و کیفی سه نوع چمن و کنترل علف‏های هرز.

27-رويا عباس نژاد، 1394، بررسي اثر شدت نور و محلول پاشي سيليكات كلسيم بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي شب بو(Matthiola incana L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حسین قاسمی، 1393، اثر پیش تیمار بذور با پاکلوبوترازول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن پوآ تحت شرایط تنش خشکی.

29-غزال سلحشور، 1393، تاثیر محلول پاشی پاکلوبوترازول بر ویژگی های رشدی گل داوودی، دکتر اصغر ابراهیم زاده، دکتر زهره جبارزاده.

30-هادي حاجي پور، 1393، تأثير محلول پاشي سيليكون بر برخي ويژگي‌هاي كمي و كيفي داوودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-پروين طالبي، 1393، تأثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي‌هاي كمي و كيفي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ (Rosa chinensis var. minima ‘Baby Masquerade’)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-فرشته فرجي، 1393، بررسي تاثير پليمر سوپرجاذب A200 بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك آفتابگردان زينتي رقم Red Fire، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-احسان نادري ساماني، 1392، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي شاه پسند درختي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-منصوره صالحي، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-طاهره قنبري، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي مريم گلي كبير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.