• نام و نام خانوادگی
  • سینا بشارت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سینا بشارت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1384-88، آبیاری و زهکشی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1379-82، مهندسی آبیاری و زهکشی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1375-79، مهندسی آبیاری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (37)

1-Sina Besharat، Lucia Barao، Cristina Cruz، 2020، New strategies to overcome water limitation in cultivated maize: results from sub-surface irrigation and silicon fertilization،Journal of Environmental Management .

2-Hajar Ghafaria، Hamid Hassanpoura، Morad Jafarib، Sina Besharat، 2020، Physiological، biochemical and gene-expressional responses to water deficitin apple subjected to partial root-zone drying (PRD)،Plant Physiology and Biochemistry.

3-Afshin Khorsand، Vahid Rezaverdinejad، Hossein Asgarzadeh، Abolfazl Majnooni Heris، Amir Rahimi، and Sina Besharat، 2020، Response of maize and black gram yield and water productivity to variations in canopy temperature and crop water stress index،International Agrophysics.

4-Afshin Khorsand، Vahid Rezaverdinejad، Hossein Asgarzadeh، Abolfazl Majnooni‑Heris، Amir Rahimi، Sina Besharat Ali Ashraf Sadraddini، 2021، Linking plant and soil indices for water stress management in black gram،nature.

5-Adel Mohammadia، Sina Besharata، Fariborz Abbasib، 2019، Effects of irrigation and fertilization management on reducing nitrogen losses and increasing corn yield under furrow irrigation،Agricultural Water Management.

6-حبیب زارع، سينا بشارت، 1396، اندازه گیري و شبیه سازي دینامیکی حرکت آب در خاك با تأکید بر جذب ریشه،نشریه آبیاري و زهکشی ایران.

7-سودابه ملایی، سينا بشارت، 1395، شبیه سازي پروفیل رطوبتی خاك در سیستم آبیاري قطره اي سطحی و زیرسطحی با استفاده از مدلHYDRUS-2D،نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك.

8-رحمان باریده، سينا بشارت، 1396، اندازهگیري و شبیهسازي حرکت آب در خاك و جذب آب توسط ریشه در آبیاري جویچهاي یک در میان،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

9-الناز رضایی آباجلو، سينا بشارت، وحید رضا وردی نژاد، 1396، ارزیابی مدل 2D HYDRUS در شبیهسازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت،نشریه دانش آب و خاک.

10-بهنام حبیب زاده، کامران زینال زاده، سينا بشارت، 1396، مقایسه توزیع رطوبتی خاک در آبیاری کوزهای تحت فشارهای منفی و آبیاری قطرهای،نشریه آبياري و زهكشي ایران.

11-ندا خان محمدی، سينا بشارت، تخمین ابعاد جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای با کاربرد توامان قضیه π باکینگهام و نرم افزار HYDRUS - 2D در خاک هایی با بافت متفاوت،تحقیقات کاربردی خاک.

12-میلاد ابراهیمی، وحید رضا وردی نژاد، سينا بشارت، مریم عبدی، 1397، تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی مراحل رشد گیاه دارویی ریحان در کشت گلخانه ای،مدیریت آب و آبیاری.

13-رحمان باریده، سينا بشارت، محمد مرتضی، وحید رضا وردی نژاد، 2018، Effects of Partial Root-Zone Irrigation on the Water Use Efficiency and Root Water and Nitrate Uptake of Corn،water.

14-Farzad Karim Zadeh, Mokhtar Neshati Rad, Sina Besharat, Abolfazl Majnooni-Heris, Anahita Jabbari, 2014, Developing Regression Models between Water Use Efficiency (WUE) and Winter Canola Yield, Under Water and Salinity Stresses and Different Nitrogen Fertilizer Levels,International Journal of Basic Sciences and Applied Research..

15-سینا بشارت، کیوان خلیلی، محمد نظری, 2014, Evaluation of SAM and Moments Methods for Estimation of Log Pearson Type III Parameters,Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.

16-مختار نشاطی راد- سینا بشارت- ابوالفضل مجنونی, 2014, The Effect of Water Stress and Salinity on the Yield and Yield Components of Canola in the West Region of Urmia Lake Basin, Iran,Journal of Applied Biological Sciences.

17-مختار نشاطی راد، سینا بشارت، ابولفضل مجنونی هرییس, 2014, The effects of water deficit and nitrogen levels on yield and yield components of winter canola in Urmia, Iran,Agriculture Science Developments.

18-سینا بشارت, 2013, Using pan evaporation method to estimate the maize evapotranspiration by dual crop coefficient approach,International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

19- 2010, Parametric modeling of root length density and root water uptake in unsaturated soil,Turkish Journal of Agriculture and Forestry.

20- 2008, On the Modeling of on Open Channel MEMS Based Capacitive Flow Sensor,Sensors&Transducers Journal.

21-محمد بزانه، افشین خورسند، کامران زینال زاده، سینا بشارت، 1395، ارزیابی نرم افزار HYDRUS-2D در برآورد عمق آب ذخیره شده و الگوی رطوبتی آبیاری قطره ای سطحی،دانش اب و خاک.

22-سینا بشارت، سودابه ملایی توانی، 1395، شبیهسازی پروفیل رطوبتی خاک در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با استفاده از مدل HYDRUS-2D،نشریه پژوهش های آب و خاک.

23-وحید رضا وردی نژاد، رزا جنوبی، سینا بشارت، فریبرز عباسی، 1394، بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینة آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR،تحقیقات آب و خاک ایران.

24-سینا بشارت، 1393، کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت های مختلف کشت ذرت دانه ای تحت آبیاری قطره ای،نشریه مدیریت آب در کشاورزی.

25-سینا بشارت، جواد بهمنش، حسین رضایی، رضا دلیر حسن نیا، 1393، ارزیابی مدل HYDRUS-2D در نفوذ آب در خاک با استفاده از اندازه گیری های آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک.

26-جواد بهمنش- نسرین آزاد - مجید منتصری - سینا بشارت، 1393، ارزیابی مدل های سری زمانی خطی و غیر خطی بی لینییر در پیش بینی تبخیر - تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه،نشریه پِژوهش آب در کشاورزی.

27-سینا بشارت، وحید رضا وردی نژاد، حجت احمدی، هیراد عبقری، 1392، ارزیابی مدل های تعرق و جذب آب درخت زیتون با استفاده از لایسیمتر،مجله علوم آب و خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان).

28-ندا خان محمدی، سینا بشارت، 1392، شبیه سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای با استفاده از Hydrus-2D،نشریه حفاظت منابع اب و خاک.

29-هیراد عبقری، حجت احمدی، سینا بشارت، وحید رضا وردی نژاد, 1391, Prediction of Daily Pan Evaporation using Wavelet,Water Resources Management.

30-ندا خان محمدی، حسین رضایی، سینا بشارت، جواد بهمنش، 1391، ارزیابی شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای بر اساس مشخصات هیدرولیکی خاک با استفاده از اندازه گیری های میدانی،آبیاری و زهکشی.

31-سینا بشارت، 1391، تأثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی،مجله پژوهش آب ایران.

32-هاله آذر افزا، حسین رضایی، جواد بهمنش، سینا بشارت، 1391، مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم های PSO، GA، SA در بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی: سد شهرچای، ارومیه)،آب و خاک (دانشگاه فردوسی مشهد).

33-سینا بشارت، 1390، استفاده از نرم افزار Hydrus در شبیه سازی حرکت و جذب آب در خاک و ارائه نرم افزار Swmrum،دانش آب و خاک.

34-وحید رضا وردی نژاد، سینا بشارت، هیراد عبقری، حجت احمدی، 1390، برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا،آب و خاک (دانشگاه فردوسی مشهد).

35- 1389، مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی،مجله آب و خاک دانشگاه مشهد.

36- 1385، برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری سطحی خاکهای سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت خاک اولیه،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.

37-سینا بشارت، مهدی کوچک زاده، مهدی همایی، 1385، براورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه ای با استفاده از رطوبت اولیه خاک،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)

1- 1391, BMP Analyze to Reduce Sediment Load in Maroon Dam Catchment,The 8th International Soil Science Congress, ازمیر,ترکیه.

2- 1391, Calibration of Water Infiltration Model in Plant-Soil by Using Laboratory Measurements,The 8th International Soil Science Congress, ازمیر,ترکیه.

3- 1391, Effect of Geometric Parameters on the Narrow Tine Draft Force in Soil Bin,The 8th International Soil Science Congress, ازمیر,ترکیه.

4- 2008, Evaluation of Effective Parameters for Water UpTake Through Roots of Trees,Competion for Resources in Changing World:new Drive for Rural Development.

5- 1390, EVALUATION OF ROOT WATER UPTAKE MODEL USING LYSIMETER DATA FOR OLIVE TREE,National Agriculture Congress, Eskisahir,ترکیه.

6- 1391, Evaluation of Soil Water Profile Simulations in Drip Irrigation Based on Soil Hydraulic Properties with Experimental Observations,INTERNATIONAL CONFERENCE Of AGRICULTURE ENGINEERING-VALENCIA, والنسیا,اسپانیا.

7- 2006, Improvement Management of Irrigation by Modern System,CSBE-CANADA.

8- 1391, Modeling of Water Flow in Vadose Zone Based on Soil Properties,The 8th International Soil Science Congress, ازمیر,ترکیه.

9- 2008, Numerical Solution of Water Flow iv Soil with Root Water Uptake,International Groundwctre Symposium.

10- 1391, Operation and Energy Optimization Model for Gharah-Bagh Water Conveyance System,INTERNATIONAL CONFERENCE Of AGRICULTURE ENGINEERING-VALENCIA, والنسیا,اسپانیا.

11- 1390, Root Functional Architecture: Modeling the root zone dynamics of water uptake by trees,Tropentag: International Research on Food Security, بن,آلمان.

12- 2008, Simulating Soil Moisture by Integrating Root Water Uptake into Water Flow Models,Conference on food.

13- 1391, Simulation of water flow with root water uptake proposed the new software SWMRUM,INTERNATIONAL CONFERENCE Of AGRICULTURE ENGINEERING-VALENCIA, والنسیا,اسپانیا.

14- 1390, Traditional knowledge of water management in Iran and India,The International Conference on Traditional Knowledge Resources Management, یزد,ایران.

15- 1389, Water flow in vadose zone with root water uptake: From measurements and models to optimal irrigation,کنفرانس بین المللی امنیت و سیستم غدایی جهانی International Research on Food Security, زوریخ,سوئیس.

16- 1392، اثرات سطوح کود نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه،سی و سومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

17- 1385، ارائه شیوه جدید به منظور آبیاری درختان میوه و گیاهان ردیفی در جهت بهینه سازی انتقال و مصرف،دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

18- 1392، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترىای بارش و دما(مطالعو موردی میاندوآب)،سی و سومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

19- 1394، ارزیابی راندمان کاربرد آب آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه،کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی، تهران،ایران.

20- 1390، ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی عقربه ای و ارابه ای با آبپاش تفنگی،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

21- 1384، ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری،دومین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع اب وخاک.

22- 1390، ارزیابی عملکرد محصول در شرایط تنش خشکی بر اساس نقش برگ در تعرق گیاه،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

23- 1393، ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطره¬ای و شبیه سازی جبهه رطوبتی در سطوح مختلف شوری،سومین کنفرانس تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

24- 1394، ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیری های مزرعه ای در جویچه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

25- 1387، استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق بروش پرایسلی-تیلور در حوضه نازلو چای،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز،ایران.

26- 1392، استفاده از شاخص S در بیان کیفیت فیزیکی خاکهای متاثر از نمک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

27- 1389، استفاده از لایسیمتر برای ارزیابی و محاسبه مشخصه های مهم ارتباط آب، خاک و گیاه برای گندم،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

28- 1390، استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک برای گیاه چغندرقند،نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، کرج،ایران.

29- 1387، اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از روش انعکاس سنجی حوزه حوزه زمانی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز،ایران.

30- 1387، اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از روش انعکاس سنجی حوزه زمانی،کنفرانس منابع آب ایران.

31- 1391، آبیاری جزئی راهکاری کارآمد در مدیریت آب حوزه دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

32- 1390، برآورد بهینه تبخیر وتعرق در جهت مدیریت منابع آب در کشاورزی،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

33- 1393، برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک غیر اشباع از آزمایش های دیسک مکشی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

34- 1386، بررسی آلاینده های آب های زیرزمینی رشت و ارائه راهکار در جهت بهبود،نخستین همایش منطقه ای آبهای زیرزمینی.

35- 1392، بررسی برخی صفات فیزیولوژیک کلزای پائیزه در شرایط وجود تنش آب در منطقه غرب دریاچه ارومیه،سی و سومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

36- 1391، بررسی تاثیر آبیاری بارانی، قطره ای و آبیاری سطحی بر عملکرد و اجزا عملکرد چغندر قند،همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

37- 1391، بررسی تاثیر آبیاری یک در میان و سوپر جاذب A200 بر روی راندمان کاربرد آب،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

38- 1392، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر چگونگی توزیع بارش در افق زمانی،پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب، تهران،ایران.

39- 1391، بررسی تاثیر تغییرات هذایت هیذرولیکی خاک بر حرکت آب در محیط متخلخل با نرمافزار Hydrus،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

40- 1392، بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر نیاز خالص آبیاری(مطالعه موردی: میانذوآب)،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

41- 1384، بررسی کاربرد G.I.S در برآورد دبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیز روضه چای در استان آذربایجان غربی،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

42- 1386، بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه (مطاله موردی حوزه میانی استان آذربایجان غربی)،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

43- 1384، بهبود مدیریت آبیاری با استفاده از دستگاه های نوین،دومین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب وخاک.

44- 1383، بهترین معادله پیشروی آب در آبیاری سطحی،همایش چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور.

45- 1392، بهینه سازی الگوی کشت حوضه آبریس دریاچه اورمیه به منظور کاهش تقاضای آبی، راهکاری برای مقابله با بحران آبی دریاچه اورمیه(مطالعه موردی دشت اورمیه)،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،دانشگاه ارومیه.

46- 1384، بهینه سازی مصرف آب در آبیاری سطحی در جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با استفاده از تانسیومتر،کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه.

47- 1384، بهینه سازی مصرف آب در گلخانه جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با استفاده از تانسیومتر،همایش تکنولوژی تولیدات گلخانه ای.

48- 1385، بهینه سازی مصرف آب در مزرعه جهت مدیریت بهتروبهبود کیفیت با TDR،دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

49- 1389، تاثیر جذب ریشه بر تعرق،کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، خاک، آب و هوا، کرمان،ایران.

50- 1391، تاثیر رفتار مغناطیسی آب آبیاری بر کارایی مصرف آب و تولید محصولات زراعی،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

51- 1388، تاثیر مشخصات فیزیکی و هیدرولیک خاک بر مدل جذب آب توسط ریشه بر اساس اندازه گیریهای صحرایی،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

52- 1388، تاثیر مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بر مدل جذب اب توسط ریشه بر اساس اندازه گیریهای صحرایی،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

53- 1391، تحلیل ایستابی و بررسی ماهیت جریان رودخانه در مقیاس های زمانی مختلف،نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

54- 1390، تعرق و جذب ریشه: از اندازه گیری¬ها تا فرآیند PRD،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

55- 1383، تعیین نیاز آبی گیاه به وسیله لایسیمتر، دومین کنفرانس ملی دانشجوئی منابع آب و خاک ایران.

56- 1394، تنش شوری و اثرات آن بر روی گیاه لوبیا سبز،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار با محوریت کشاورزی، تبریز،ایران.

57- 1387، حل تحلیلی مدل دو بعدی جذب آب توسط ریشه درختان در خاک،کنفرانس منابع آب ایران.

58- 1386، حل عددی معادلات حاکم بر جریان رطوبت و جذب ریشه درخاک،نهمین سمینار سراسری ابیاری و کاهش تبخیر.

59- 1383، طراحی، ساخت و ارزیابی مدل آموزشی کانال سیه چشمه و سازه های وابسته،دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب خاک.

60- 1393، مدل توسعه ریشه و تاثیر عوامل محیطی روی آن،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1392، مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط گیاه،دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، کرمان،ایران.

62- 1387، مدیریت آب آبیاری در گلخانه با استفاده از TDR جهت کاهش هزینه و افزایش راندمان آبیاری،کنگره ملی مکانیزاسیون.

63- 1387، مدیریت آب آبیاری در گلخانه با استفاده از TDR جهت کاهش هزینه و افزایش راندمان آبیاری،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

64- 1394، مطالعه و بررسی معادلات معرفی شده برای محاسبه افت بار در فیلترهای شنی آبیاری قطره ای،نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، مشهد،ایران.

65- 1383، معیارهای بهداشتی استفاده از لجن فاضلاب شهری در زمین،اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران.

66- 1391، مقایسه معادلات تجری و برنامه ریزی ژنتیک در برآورد تبخیر-تعرق: مطالعه موردی شهر مراغه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

67- 1394، مقایسه و تاثیر روش های کم آبیاری و اعتبار سنجی مدل FAO Aquacrop در کم آبیاری بر کارایی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

68- 1390، نقش آبیاری همراه با مالچ بر شدت تبخیر تعرق و عملکرد محصول،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-حبیب خداوردیلو، سینا بشارت، رحمان باردید، 1397، فیزیک خاک با HYDRUS،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سینا بشارت، - 2.کامران زینال زاده 40%، 1392، بررسی و واسنجی دقت مدلهای تجربی و کامپیوتری برآورد تبخیر تعرق با استفاده از داده های لایسیمتری جهت انتخاب بهترین مدل،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-سینا بشارت،شرکت مهندسین یکم تهران، 1391، مدیریت جامع منابع اب حوضه ابریز دریاچه ارومیه،وزارت دفاع ( پژوهشکده شیمیایی پارجین).
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-سینا بشارت، 1388، دستگاه رطوبت سنج بر اساس تکنولوژی نوین انعکاس سنجی زمانی،دانشگاه اروميه، ثبت اسناد و املاك كشوري،ايران.
پایان نامه ها (10)

1-سامان راستگو، 1395، تخمین پارامترهای نفوذ در روش های مختلف آبیاری جویچه ای و بهینه سازی طراحی با استفاده از نرم افزار WinSRFR، سینا بشارت.

2-رضا جمالی، 1394، ارزیابی راندمان آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود و بررسی تاثیر آن بر حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه.

3-بهنام حبیب زاده، 1396، ارزيابي عملكرد سيستم آبياري تراوا (كوزه ای) در مكش هاي مختلف و مقايسه باسيستم آبياري قطره اي .

4-سميه رحيمي قلونجي، 1392، بهينه سازي ا لگوي كشت حوضه آبريز درياچه اروميه با اعمال نقش آب مجازي جهت بهبود بحران آب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رضا زينالي، 1392، اثر تراكم كاشت و دور آبياري بر برخي ويژگي هاي مورفولوژي و فيزيولوژيكي گل مكزيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-مهرناز اكبري، 1392، اثر تغيير اقليم بر عملكرد ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حبيب زارع، 1392، بررسي تاثير آبياري كامل و آبياري بخشي (PRD) در ميزان جذب آب در درخت سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمد مرتضي، 1392، اثر آبياري جزئي منطقه ريشه روي جذب نيتروژن و راندمان كاربرد آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مريم شبانيان، 1393، اندازه گيري و مدل سازي تبخير-تعرق محصولات در كشت گلخانه اي (مطالعه موردي: خيار و گوجه فرنگي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-گيسو هاشم پور، 1393، اندازه گيري و شبيه سازي خصوصيات هيدروليكي غير اشباع خاك بر اساس آزمايش هاي دستگاه نفوذ سنج و استفاده از روش حل معكوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (7)

1-پدیده انتقال مواد، دکتری،1388-1397.

2-هیدرولیک آبیاری سطحی، دکتری،1388-1397.

3-موضوعات پیشرقته در فیزیک آب و خاک، دکتری،1388-1397.

4-آبیاری سطحی، کارشناسی ارشد،1388-1397.

5-رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی، کارشناسی ارشد،1388-1397.

6-رابطه آب و خاک گیاه، کارشناسی،1384-97.

7-مکانیک سیالات، کارشناسی،1382-97.