• نام و نام خانوادگی
  • شهرام آرمیده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (25)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهرام آرمیده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (25)

1-Zoya Jalaei، Mohammad Fattahi، Shahram Aramideh، 2015، 2015. Allelopathic and insecticidal activities of essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype with highest limonene-10-al and limonene. . ،Industrial Crops and Products.

2-Leila Eslampour, Shahram Aramideh, 2016, Adult longevity, fertility and sex ratio of Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) parasitizing Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae): effect of host artificial diets,Journal of Entomology and Zoology Studies.

3-Mostafa Maroufpoora , Shahram Aramidehb, Mohhammad Hassan Safaralizadehb, Ali Asghar Pourmirzab and Somayyeh Ghasemzadehb, 2015, Toxicity of spinosad on common green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) larvae via ingestion technique under laboratory conditions,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

4-Azra Hashemitassujia , Mohammad Hassan Safaralizadeha, Shahram Aramideha and Zahra Hashemitassujia, 2015, Effects of Bacillus thuringiensis var. kurstaki and Spinosad on three larval stages 1st, 2nd and 3rd of tomato borer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in laboratory conditions,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

5-Zoya Jalaei, Mohammad Fattahi, Shahram Aramideh., 2015, Allelopathic and insecticidal activities of essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype with highest limonene-10-al and limonene,Industrial Crops and Products..

6-Morteza Abbasi, Mahmoud Rezazad Bari, Shahram Aramideh, Nasrin Veghar Mousavi and Mohammad Ghayyomi, 2014, Assessment of the effect of biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa in lethality of Bacillus thuringiensis B. against 3rd instars larvae of white cabbage butterfly (Pieris brassicae L).,Archives of Phytopathology and Plant Protection..

7-Fariba Senfi, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Seyed Ali Safavi and Shahram Aramideh, 2014, AramidehFumigant toxicity of Laurus nobilis and Myrtus communis essential oils on larvae and adults of the Red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae).,Archives of Phytopathology and Plant Protection..

8-Akbar Ghassemi-Kahrizeh and Shahram Aramideh., 2014, Study on the synergistic effect of Henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae),Archives of Phytopathology and Plant Protection.

9-Akbar Ghassemi-Kahrizeh and Shahram Aramideh, 2014, Sub-lethal effects of Bacillus thuringiensis Berliner on larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

10-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh and Shahram Aramideh, 2014, Investigation on flight and walking activity of Oomyzus sokolowskii Kurdjumov (Hymenoptera: Eulophidae) at different generations under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

11-Elmira Moxtarnejad, Mohammad Hassan Safaralizade and Shahram Aramideh, 2014, The protective material effect in combination with Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) against UV for control Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

12-عذرا هاشمی طسوجی، شهرام آرمیده، محمدحسن صفرعلیزاده، زهرا هاشمی طسوجی.، 1394، تأثیر باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki در اختلاط با پودر حنا روی مراحل لاروی شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)،مچله گیاهپزشکی.

13-زرگران. م. و آرمیده، ش، 1394، شرحی بر تنوع زیستی و تعریف آن،فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى.

14-ا???م ????? ?? ، ???? ??اد ???ی د??? ، ???ام آر???ه، 1394، روابط آبی ساقه گل دهنده جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده السترومرا Alstroemeria hybrid ‘Bordeaux تحت تاثیر نعناع فلفلی و ساکارز،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی-دانشگاه اصفهان.

15-صنفی، ف.، صفرعلیزاده، م.ح.، صفوی، س.ع. و آرمیده، ش.، 1393، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات،.Callosobruchus maculatus،فصلنامه ی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

16-Senfi, F., Safaralizadeh, M.H., Safavi, S.A. and Aramideh, S., 1391, Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from apple orchards of Urmia, Iran and its toxicity to lepidopteran pests, Ephestia kuehniella Zeller and Pieris brassicae L,. Egyptian Journal of Biological Pest Control.

17-دلجویی، آ. رمضانی، ا. آرمیده، ش .، 1392، جنگل شناسی همگام با طبیعت،فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى.

18-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Shahram Aramideh, 1391, Insecticidal Effect of Bacillus thuringiensis var Kurstaki on the Various Instars Larvae of Plutellax ylostella L. (Lep.: plutellidae) Under Laboratory Condition,Egyptian academic journal of biological sciences..

19-Golnaz Shams, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Sohrab Imani1, Mahmoud Shojai1 and Shahram Aramideh, 1390, A laboratory assessment of the potential of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Beauvarin®) to control Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) and Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae),African Journal of Microbiology Research.

20-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh and Shahram Aramideh, 1390, Insecticidal effect of spinosad on larvae of Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) under laboratory conditions,African Journal of Microbiology Research.

21-شهرام آرمیدهShahram Aramideh, Mohammad Hassan Saferalizadeh, Ali Asghar Pourmirza, Mahmuod Rezazadeh Bari, Mansureh Keshavarzi and Mahdi Mohseniazar, 1389, Characterization and pathogenic evaluation of Bacillus thuringiensis isolates from West Azerbaijan province-Iran,African Journal of Microbiology Research.

22-Shahram Aramideh, Mohammad Hassan Saferalizadeh, Ali Asghar Pourmirza, Mahmuod Rezazadeh Bari, Mansureh Keshavarzi and Mahdi Mohseniazar, 1389, ISOLATION AND IDENTIFICATION NATIVE BACILLUS THURINGIENSIS IN DIFFERENT HABITAT FROM WEST AZERBAIJAN ANDEVALUATE EFFECTS ON INDIAN MOTH PLODIA INTERPUNCTELLA (HUBNER) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE),Munis Entomology and Zoology Journal.

23-کارشناسی، 68-72، گیاهپزشکی،دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی.

24-کارشناسی ارشد، 76-79، جشره شناسی کشاورزی،دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی.

25-دکتری، 83-89، اکولوژی و مبارزه بیولوژیک ،دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی.
مقالات ژورنال (22)

1-Zoya Jalaei، Mohammad Fattahi، Shahram Aramideh، 2015، 2015. Allelopathic and insecticidal activities of essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype with highest limonene-10-al and limonene. . ،Industrial Crops and Products.

2-Leila Eslampour, Shahram Aramideh, 2016, Adult longevity, fertility and sex ratio of Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) parasitizing Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae): effect of host artificial diets,Journal of Entomology and Zoology Studies.

3-Mostafa Maroufpoora , Shahram Aramidehb, Mohhammad Hassan Safaralizadehb, Ali Asghar Pourmirzab and Somayyeh Ghasemzadehb, 2015, Toxicity of spinosad on common green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) larvae via ingestion technique under laboratory conditions,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

4-Azra Hashemitassujia , Mohammad Hassan Safaralizadeha, Shahram Aramideha and Zahra Hashemitassujia, 2015, Effects of Bacillus thuringiensis var. kurstaki and Spinosad on three larval stages 1st, 2nd and 3rd of tomato borer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in laboratory conditions,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

5-Zoya Jalaei, Mohammad Fattahi, Shahram Aramideh., 2015, Allelopathic and insecticidal activities of essential oil of Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype with highest limonene-10-al and limonene,Industrial Crops and Products..

6-Morteza Abbasi, Mahmoud Rezazad Bari, Shahram Aramideh, Nasrin Veghar Mousavi and Mohammad Ghayyomi, 2014, Assessment of the effect of biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa in lethality of Bacillus thuringiensis B. against 3rd instars larvae of white cabbage butterfly (Pieris brassicae L).,Archives of Phytopathology and Plant Protection..

7-Fariba Senfi, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Seyed Ali Safavi and Shahram Aramideh, 2014, AramidehFumigant toxicity of Laurus nobilis and Myrtus communis essential oils on larvae and adults of the Red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae).,Archives of Phytopathology and Plant Protection..

8-Akbar Ghassemi-Kahrizeh and Shahram Aramideh., 2014, Study on the synergistic effect of Henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae),Archives of Phytopathology and Plant Protection.

9-Akbar Ghassemi-Kahrizeh and Shahram Aramideh, 2014, Sub-lethal effects of Bacillus thuringiensis Berliner on larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

10-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh and Shahram Aramideh, 2014, Investigation on flight and walking activity of Oomyzus sokolowskii Kurdjumov (Hymenoptera: Eulophidae) at different generations under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

11-Elmira Moxtarnejad, Mohammad Hassan Safaralizade and Shahram Aramideh, 2014, The protective material effect in combination with Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) against UV for control Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

12-عذرا هاشمی طسوجی، شهرام آرمیده، محمدحسن صفرعلیزاده، زهرا هاشمی طسوجی.، 1394، تأثیر باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki در اختلاط با پودر حنا روی مراحل لاروی شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)،مچله گیاهپزشکی.

13-زرگران. م. و آرمیده، ش، 1394، شرحی بر تنوع زیستی و تعریف آن،فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى.

14-ا???م ????? ?? ، ???? ??اد ???ی د??? ، ???ام آر???ه، 1394، روابط آبی ساقه گل دهنده جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده السترومرا Alstroemeria hybrid ‘Bordeaux تحت تاثیر نعناع فلفلی و ساکارز،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی-دانشگاه اصفهان.

15-صنفی، ف.، صفرعلیزاده، م.ح.، صفوی، س.ع. و آرمیده، ش.، 1393، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات،.Callosobruchus maculatus،فصلنامه ی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

16-Senfi, F., Safaralizadeh, M.H., Safavi, S.A. and Aramideh, S., 1391, Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from apple orchards of Urmia, Iran and its toxicity to lepidopteran pests, Ephestia kuehniella Zeller and Pieris brassicae L,. Egyptian Journal of Biological Pest Control.

17-دلجویی، آ. رمضانی، ا. آرمیده، ش .، 1392، جنگل شناسی همگام با طبیعت،فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى.

18-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Shahram Aramideh, 1391, Insecticidal Effect of Bacillus thuringiensis var Kurstaki on the Various Instars Larvae of Plutellax ylostella L. (Lep.: plutellidae) Under Laboratory Condition,Egyptian academic journal of biological sciences..

19-Golnaz Shams, Mohammad Hassan Safaralizadeh, Sohrab Imani1, Mahmoud Shojai1 and Shahram Aramideh, 1390, A laboratory assessment of the potential of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Beauvarin®) to control Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) and Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae),African Journal of Microbiology Research.

20-Shaban Ranjbari, Mohammad Hassan Safaralizadeh and Shahram Aramideh, 1390, Insecticidal effect of spinosad on larvae of Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) under laboratory conditions,African Journal of Microbiology Research.

21-شهرام آرمیدهShahram Aramideh, Mohammad Hassan Saferalizadeh, Ali Asghar Pourmirza, Mahmuod Rezazadeh Bari, Mansureh Keshavarzi and Mahdi Mohseniazar, 1389, Characterization and pathogenic evaluation of Bacillus thuringiensis isolates from West Azerbaijan province-Iran,African Journal of Microbiology Research.

22-Shahram Aramideh, Mohammad Hassan Saferalizadeh, Ali Asghar Pourmirza, Mahmuod Rezazadeh Bari, Mansureh Keshavarzi and Mahdi Mohseniazar, 1389, ISOLATION AND IDENTIFICATION NATIVE BACILLUS THURINGIENSIS IN DIFFERENT HABITAT FROM WEST AZERBAIJAN ANDEVALUATE EFFECTS ON INDIAN MOTH PLODIA INTERPUNCTELLA (HUBNER) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE),Munis Entomology and Zoology Journal.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (51)

1- 1392، . بررسی بیماریزایی چدایه هایی از قارچ های روی حشره کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata)) در ارتباط با فعالییت پروتئاز جدایه ها،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران. 5-6 شهریورماه.، تهران،ایران.

2- 1394، . تعیین ET و EIL و نقش ان در کنترل تلفیقی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica.،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 29 بهمن ارومیه.، ارومیه،ایران.

3- 1393, Effect of Bacillus thuringiensis var. kurstaki and Spinosad on beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner) (Lep.: Noctuidae) neonates in laboratory conditions,کنفرانس بین اللملی آفت کشهای بیولوژیک, انتالیا,ترکیه.

4- 1000, EFFECTS OF TWO BIOINSECTICDES AGAINST BEET ARMYWORMS SPODOPTERA EXIGUA (H?BNER) (LEP.:NOCTUIDAE),,VI International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2015" Bosnia and Herzegovina,", Jahorina.,ترکیه.

5- 2012, Preliminary studies on a prevailing species of Rose Stem Borer Sawflies in Urmia, Iran,xxiv International Congress of Entomology, Daegu,korea.

6- 1392, The protective effect of Henna and Methylengreen on Bacillus thuringiensis against UV for control Pieris braassica,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

7- 1392, wehwh,hwhwh, grgwrgw,gwrgwg.

8- 1394، اثر حشره¬کشی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره حشره شناسی ایران. 7-9 شهریور 1394.تهران، ص ص 180-174.، تهران،ایران.

9- 1394، اثر قارچ بیمارگر Metarhizium anisopilae (Metsch.) Sorokin. روی حشرات کامل شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،. اولین کنگره حشره شناسی ایران. 7-9 شهریور 1394.تهران، ص ص 53-46.، تهران،ایران.

10- 1393، اثر کشندگی و متقابل اسانس گیاهی اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehn و سرو کوهی Tuja orientalis روی حشرهی کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculates L.،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

11- 1393، اثر کنه کشی اسانس گیاه سرو Thuja orientalis L. و آزادیراختین روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) .،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران- ارومیه. صفحه 1002، ارومیه،ایران.

12- 1392، اثرات تغییرات اقلیمی(درجه حرارتهای بالا و پایین) بر پارازیتویید،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

13- 1394، اثرتفییر آب وهوا بر روی حشرات وعوامل بیماری زا،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1393، استفاده از ترکیب ایمیداکلوپراید (گاچو) در مهار جمعیت زنجرکهای ذرت در شرایط زارعین استان کرمانشاه.،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران-ارومیه، ارومیه،ایران.

15- 1391، افزایش کارایی تولید در صنعت صادرات گل های شاخه بریده آلسترومریا با استفاده از غربال گری و معرفی ارقام برتر،دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.، محلات،ایران.

16- 1392، بببل،طبلطبطب، طط،طط.

17- 1392، بررسی اثر باکتری Bacillus thuringiensisvar.kurstakiو اسپینوزاد بر روی لاروی سن یک شب¬پره مینوز گوجه-فرنگیTutaabsoluta(Meyrick) در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه.،ایران.

18- 1391، بررسی اثر تشدید کنندگی پودر حنا در اختلاط با باکتری Bacillus thuringiensis var. Kurstaki روی لاروهای سفیده بزرگ کلم (Pieris brassica L.).،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز، شیراز،ایران.

19- 1391، بررسی اثر تشدیدکنندگی پودر حنا در اختلاط با باکتری Bacillus thuringiensis روی لاروهای سفیده بزرگ کلم . Pieris brassicae L،بیستمین کنگره¬ی گیاه­پزشکی ایران، شیراز، 4-7 شهریور، شیراز،ایران.

20- 1392، بررسی اثر حفاظتی حنا، متیل گرین و زغال اکتیو از باکتری Bacillus thuringiensis در برابر اشعه ماورای بنفش در کنترل سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

21- 1392، بررسی تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis و اسپینوزاد بر روی لاروهای سن یک شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

22- 1394، بررسی تاثیر چهار نوع ماده غذایی روی میزان بقا شب‌پره مدیترانه‌ای آرد.Ephestia kuehniella (Zeller) در شرایط آزمایشگاهی،هشتمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

23- 1393، بررسی تأثیر پودر کائولن بر علیه پوره های پسیل گلابی. Psylla pyricola F. در باغات شهرستان مراغه.،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران-. صفحه547.، ارومیه،ایران.

24- 1393، بررسی ترجیح میزبانی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick روی چهار گیاه از خانواده سولاناسه.،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران- ارومیه. صفحه667، ارومیه،ایران.

25- 1393، بررسی تنوع دشمنان طبیعی کنه قرمز اروپاییPanonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) در آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

26- 1391، بررسی تنوع گونه ای و ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر و ارائه ی راهکارهایی مهم جهت جلوگیری از انقراض نسل آنها،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ارومیه تیر ماه 91، ارومیه،ایران.

27- 1394، بررسی زنبورهای بالاخانواده Ichneumonoidea روی شب¬پره خوشه خوار انگور،(Lep.: Torticidae) Lobesia botrana در تاکستان¬ها ارومیه.،اولین کنگره حشره شناسی ایران. 7-9 شهریور 1394.تهران، ص 50.، تهران،ایران.

28- 1391، بررسی سمیت تدخینی اسانس میوه سرو کوهی Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) بر روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum D. در شرایط آزمایشگاهی.،بیستمین کنگره­ی گیاه­پزشکی ایران، شیراز، شیراز،ایران.

29- 1392، بررسی سمیت تدخینی اسانس میوه سرو کوهی Thuja occidentalis در اختلاط با استون بر روی سوسک توتون Lasioderma serricorne F در شرایط آزمایشگاهی.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

30- 1392، بررسی سمیت جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ایزوله شده از انبارهای مواد غذایی شهرستان ارومیه بر روی بر روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum D،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران. 5-6 شهریورماه.، تهران،ایران.

31- 1394، بررسی فون بال ریشکداران علفهای هرز خارپنبه و کنگر صحرایی در شهرستان نقده،استان آذربایجان غربی.،اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم، جامعه سالم-سازمان حفاظت محیط زیست.1-2 مرداد-تهران..

32- 1391، بررسی مقایسه ای تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis و حشره کش ایمیداکلوپراید و فورالون روی مراحل مختلف زندگی سوسک کلرادوی سیب زمینی( Leptinotarsa decemlineata) (Say) در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه­پزشکی ایران، شیراز، 4-7 شهریور، شیراز،ایران.

33- 1391، بهبود کیفیت و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (Dianthus caryophylus Cv. Red Fuego) با استفاده از اسانس گیاه دارویی آویشن باغی،اولین همایش ملی فیزیولوزی پس از برداشت، شیراز،ایران.

34- 1394، بیواکولوژی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 29 بهمن ارومیه.، ارومیه،ایران.

35- 1391، تاثیر اسانس گیاه داروئی آویشن باغی و ساکارز در کنترل عارضه پس ازبرداشت زرد برگی و دوام عمر گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria spp. Cv. Bordeaux)،اولین همایش ملی فیزیولوزی پس از برداشت، شیراز،ایران.

36- 1394، تاثیر چند حشره¬کش در کنترل خسارت و حمایت از دشمنان طبیعی نسل اول شب¬پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Den. and Schiff.) در تاکستان¬ها ارومیه.،اولین کنگره حشره شناسی ایران. 7-9 شهریور 1394.تهران، ص 238.، تهران،ایران.

37- 1394، تاثیر حشره کشهای گیاهی روی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 29 بهمن ارومیه.، ارومیه،ایران.

38- 1391، تاثیر خواص آنتی باکتریایی اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی بر انسداد آوندی، تغییرات جذب آب و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک،اولین همایش ملی فیزیولوزی پس از برداشت، شیراز،ایران.

39- 1391، تاثیر خواص آنتی باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه داروئی نعناع فلفلی بر انسداد آوندی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria spp. Cv. Bordeaux)،اولین همایش ملی فیزیولوزی پس از برداشت، شیراز،ایران.

40- 1394، تفییرات آب و هوا و آثار آن بر حشرات و الگوهای گیاه خواری،ومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41- 1393، تکثیر و پرورش نماتدهای بیمارگر حشرات Steinernema و Heterorhabditis به عنوان عامل بیوکنترل آفات،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

42- 1393، تنوع دشمنان طبیعی پروانه کرم سیب (Cydia pomenella¬ L.) در باغات سیب،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

43- 1393، تنوع زیستی آفات توت فرنگی در گلخانه‌هاو مدیریت آنها.،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

44- 1392، جداسازی و شناسایی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ازخاک باغات سیب شهرستان ارومیه و ارزیابی سمییت آنها بر روی پشه ی Culex papiens (Culcidae)،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران. 5-6 شهریورماه.، تهران،ایران.

45- 1392، سمیت تنفسی برگ بو Laurus nobilis L. در اختلاط با استون روی حشرات کامل و لاروهای شپشه قرمز آرد Tribolium confusum D.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه.،ایران.

46- 1391، قش سازه های مصنوعی در افزایش تنوع گونه ای اسفنج ها در شمال غربی خلیج فارس (سواحل بحرکان)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

47- 1392، لشل،. بررسی بیولوژی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick در شرایط آزمایشگاهی، ل،ایران.

48- 1392، مروری بر برخی از عوامل اقلیمی روی حشرات آفت و پارازیتوئیدها،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

49- 1392، مطالعه ی نوسانات سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila picta pall در اثر تغییرات درصد رطوبت نسبی در ارومیه.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

50- 1394، معرفی زنبورهای پارازیتویید بالا خانواده Chalcidoidea روی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lep.:Torticidae) از تاکستان¬ها ارومیه.،اولین کنگره حشره شناسی ایران. 7-9 شهریور 1394، تهران،ایران.

51- 1394، نقش بیوتکنولوژی سبز در مقابله با تغییرات آب و هوایی،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.