بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (13)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • جعفر امیری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1-jafar amiri ، Hossein Rashidi، Habib Shirzad، 2023، Effect of Postharvest Treatment with 24-Epibrassinolide and Fennel (Foeniculum vulgare) Essential Oil on Quality Attributes and Storage Life of Orange (Citrus sinensis cv. ‘Valencia’)،Erwerbs-Obstbau.

2-Fereshteh Yousefi1, Zohreh Jabbarzadeh 1*, Jafar Amiri1 & Mir Hassan Rasouli-Sadaghiani2, 2019, Response of Roses (Rosa hybrida L. ‘Herbert Stevens’) to Foliar Application of Polyamines on Root Development, Flowering, Photosynthetic Pigments, Antioxidant Enzymes Activity and NPK ,Scientific Reports | (2019) .

3-Mehri Moazam Babasheikhali, Zohreh Jabbarzadeh, Jafar Amiri & Mohsen Barin, 2019, Impact of salicylic acid and nitric oxide on improving growth and nutrients uptake of rose in alkaline soil conditions,Journal of Plant Nutrition.

4-Madineh Khezerluo, Bahman Hosseini * and Jafar Amiri, 2018, SODIUM NITROPRUSSIDE STIMULATED PRODUCTION OF TROPANE ALKALOIDS AND ANTIOXIDANT ENZYMES ACTIVITY IN HAIRY ROOT CULTURE OF HYOSCYAMUS RETICULATUS L.,Acta Biologica Hungarica, 69(4), pp. 437–448 (2018).

5-جعفر اميري، مجید راحمی. ، 1383، تاثیر دما و حذف کامل درون بر برتنژگی بذر زیتون. ،پژوهش نامه علوم کشاورزی. 1(4) : 109 - 99 . .

6-جعفر اميري، مجید راحمی.، 1385، بررسی تغییرات مواد شبه جیبرلیک اسید در طول دوره چینه سرمایی در بذر زیتون. ،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 10 (3) : 319-311..

7-مریم جبارزاده ، علی تهرانی¬فر، جعفر امیري و بهرام عابدي، 1396، تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری. ،مجله فرایند و کارکرد گیاهی. 6 (19) : 116- 105 ..

8-بهمن حسینی، علیرضا فرخزاد، جعفر اميري و لیلا آقازاده اقدم، 1395، پاسخ¬های فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی سه نژادگان انگور در پاسخ به تنش سرما در شرایط درون شیشه¬ای،مجله علوم و فنون باغبانی ایران. ، 17 (3): 312-299. .

9-بهمن حسینی  1 ، الهام مرادی پور 2 ، علیرضا پیرزاد 3 ، جعفر امیری 1 ، مهسا امین نژاد 2 ، 1395، اثر نوع تنظیم‌کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم درون‌شیشه‌ای گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)،به نژادی گیاهان زراعی و باغی، دوره 1، شماره 4، بهار و تابستان 1395.

10-جعفر امیری، تاثیر محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم تامپسون سیدلس در شرایط تنش شوری،مجله فرایند و کارکرد گیاهی.

11-پیام خدامرادی 1 ، جعفر امیری* 2 و بهنام دولتی، 1397، تأثیر اسید هیومیک بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی و متابولیتهای سازگار در توتفرنگی رقم سابرینا در شرایط تنش شوری،پژوهش های میوه کاری، جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397.

12-پیام خدامرادي 1، جعفر امیري 1*، سعید عشقی 2 و بهنام دولتی، 1398، تأثیر اسید هیومیک بر رشد و محتواي عناصر غذایی برگ و ریشه توتفرنگی رقم سابرینا در شرایط تنش شوري،علوم و فنون كشتهاي گلخانهاي / سال دهم/ شماره چهارم/ زمستان ۱۳، سال دهم/ شماره چهارم/ زمستان 1398.

13-زیبا حبیبی دستجرد 1، *لطفعلی ناصري 2، جعفر امیري 3 و حامد دولتی بانه 4، 1398، تأثیر اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر ویژگی هاي فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید،نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی ، جلد بیست و ششم، شماره سوم، 1398 103-120.

14-مدینه خضرلو، بهمن حسینی و جعفر امیری، 1398، تاثیر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان زیست توده و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ریشه‌های موئین گیاه بذرالبنج مشبک (L. Hyoscyamus reticulatus) ،مجله پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران).

15-پیام خدامرادی 1، جعفر امیری* 2 و بهنام دولتی، 1396، تأثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توتفرنگی رقم سابرینا تحت شرایط تنش شوری،پژوهش های میوه کاری، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396.

16-جعفر امیری، 1397، تأثیر اسید سالیسیلیک بر ترکیب عناصر غذایی برگ در انگور رقم بیدانه سفید در شرایط تنش شوری،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 6، شماره 2، تابستان 97.

17-مریم جبارزاده 1*- علی تهرانیفر 2- جعفر امیري 3 - بهرام عابدي، 1395، بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوري در گیاه (Calendula officinalis L. cv. Gitan Orange) همیشه بهار،مجله علوم باغبانی، 185 - جلد 30 ، شماره 2، تابستان 1395 ، ص. 1.

18-Jafar AMIRI1,2 and Saeid ESHGHI2,*, 2015, ION AND MINERAL CONCENTRATIONS IN ROOTS AND LEAVES OF TWO GRAPEVINE CULTIVARS AS AFFECTED BY NITRIC OXIDE FOLIAR APPLICATION UNDER NACL STRESS,J. Int. Sci. Vigne Vin.

19-J. AMIRI1), 2), S. ESHGHI1), E. TAFAZOLI1), B. KHOLDEBARIN3) and N. ABBASPOUR4, 2014, Ameliorative effects of salicylic acid on mineral concentrations in roots and leaves of two grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars under salt stress,vitis.

20-جعفر امیری ، سعید عشقی ، عنایت اله تفضلی و ناصر عباسپور، 1394، رشد و فتوسنتز دو رقم انگور (Vitis vinifera L) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط شوری،نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

21-جعفر امیری، سعید عشقی، عنایت اله تفضلی، مجید راحمی و ناصر عباسپور، 1393، واکنش رشد و فتوسنتز دو رقم انگور به محلولپاشی با سدیم نیتروپروساید در شرایط شوری،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1393، بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و نیتریک اکسید بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در دو رقم انگور،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

2- 1392، تاثیر سالسیلیک اسید بر ایجاد تغییراتی در میزان غلظت برخی عناصر معدنی در دو رقم انگور در شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

3- 1392، تاثیر محلول پاشی نیتریک اکسید روی غلظت عناصر معدنی در دو رقم انگور در شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

4- 1393، کاربرد سدیم نیترو پروسید بر روی جوانه زنی بذر تاج خروس در شرایط تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

5- 1393، کاهش اثرات منفی شوری دردو رقم انگور با کاربرد محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

6- 1393، مطالعه تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های بیو شیمیایی در انگور در شرایط تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.
پایان نامه ها (13)

1-حسین رشیدی، 1398، تاثیر کاربرد پس از برداشت 24- اپی براسینولید و اسانس رازیانه بر کیفیت و ماندگاری میوه پرتقال رقم والنسیا، دکتر جعفر امیری- دکتر حبیب شیرزاد.

2-غفار شکری، 1398، تاثیر محلول پاشی برگی با اسپرمیدین بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم انگور ، دکتر جعفر امیری- دکتر محسن برین.

3-طاهر رسول پور، 1398، تاثیر محلول­پاشی برگی سدیم نیترو­پروساید بر برخی ویژگی­های رویشی و فیزیولوژیکی توت ­فرنگی رقم پاروس تحت شرایط قلیایی(بی­کربنات­ سدیم) ، دکتر جعفر امیری.

4-زیبا حبیبی- پایان نامه دکتری، 1397، اثرات محلولپاشی اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی میوه سه رقم انگور بیدانه، دکتر لطفعلی ناصری-دکتر جعفر امیری.

5-مهری معظم، 1395، تاثیر محلولپاشی برگی نیتریکاکسید و اسیدسالیسیلیک بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز (Rosa hybrida) تحت شرایط خاک قلیایی، دکتر زهره جبارزاده- دکتر جعفر امیری.

6-فرشته یوسفی، 1396، تاثیر محلول پاشی پلی آمین ها بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رز، دکتر زهره جبارزاده- دکتر جعفر امیری.

7-سحر مرادی، 1396، مطالعه کاربرد خاکی اسید هیومیک و محلول پاشی اسپرمین بر برخی ويژگیهای مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی رز تحت شرايط خاک قلیايی (Rosa hybrida)، دکتر زهره جبارزاده- دکتر جعفر امیری.

8-مدینه خضرلو، 1395، اثر نیتریک اکسید و نسبتهای مختلف نیترات بر آمونیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و (Hyoscyamus reticulatus L.) بیوشیمیایی ریشههای موئین بذرالبنج مشبک، دکتر بهمن حسینی- دکتر جعفر امیری.

9-گلسا علی نژاد، 1396، تاثیر سطوح مختلف شوری )کلرید سدیم( و سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور L.) Vitis vinifera )در شرایط کشت هیدروپونیک، دکتر جعفر امیری.

10-سکینه توکلی، 1396، بررسی تأثیر محلولپاشی برگی سولفات روی بر کاهش سمیّت بور در دو رقم انگور (Vitis vinifera، L.)، دکتر جعفر امیری.

11-پیام خدامرادی، 1396، تاثیر سطوح مختلف شوری و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مور فولوژیکی و فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم سابرینادر شرایط کشت هیدرو پونیک، دکتر جعفر امیری.

12-مريم جبارزاده، 1393، اثر سديم نيتروپروسيد بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك و بيوشيميايي تاج خروس، هميشه بهار و آهار در شرايط تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-ارغوان مشيريان، 1394، تأثير محلول پاشي اسيد آبسيزيك و كلريد كلسيم بر محتواي كلسيم و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم كاماروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.