• نام و نام خانوادگی
  • میر محمد سیدعباسزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

پروفسور مير محمد سيد عباس زاده متولد روستاي اسفهلان از توابع شهرستان تبريز در سال 1333 می باشد. دارای مدرک ليسانس در رشته زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تبريز ، مدرک فوق ليسانس علوم تربيتی از دانشگاه Oklahoma City ، آمريکا ، دکتری مديريت آموزشی Ph.D از دانشگاه ميسوري-كلمبيا ، آمريکا می باشد. از سال 1360 در دانشگاه اروميه بعنوان عضو هيئت علمی شروع به تدريس نموده است. مشاراليه علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي مختلف اعم از انجام طرح هاي تحقيقاتي ، تاليفات و ترجمه هاي مختلف ، در فعاليتهاي آموزشي نيز انجام وظيفه نموده و در حال حاضر در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت آموزشي مشغول تدريس مي باشد. سوابق علمي ايشان به طور مشروح در فايل مربوط به C.V موجود در صفحه شخصي ايشان آورده شده است.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)
کتاب های چاپ شده (14)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (72)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میر محمد سیدعباسزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
        بیوگرافی کوتاه

پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

پروفسور مير محمد سيد عباس زاده متولد روستاي اسفهلان از توابع شهرستان تبريز در سال 1333 می باشد. دارای مدرک ليسانس در رشته زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تبريز ، مدرک فوق ليسانس علوم تربيتی از دانشگاه Oklahoma City ، آمريکا ، دکتری مديريت آموزشی Ph.D از دانشگاه ميسوري-كلمبيا ، آمريکا می باشد. از سال 1360 در دانشگاه اروميه بعنوان عضو هيئت علمی شروع به تدريس نموده است. مشاراليه علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي مختلف اعم از انجام طرح هاي تحقيقاتي ، تاليفات و ترجمه هاي مختلف ، در فعاليتهاي آموزشي نيز انجام وظيفه نموده و در حال حاضر در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت آموزشي مشغول تدريس مي باشد. سوابق علمي ايشان به طور مشروح در فايل مربوط به C.V موجود در صفحه شخصي ايشان آورده شده است.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- ديپلم متوسطه :دبيرستان نجات تبريز، 1350 ليسانس زبان و ادبيات انگليسي : دانشگاه تبريز، 1354 فوق ليسانس تعليم و تربيت : دانشگاه اُكلاهماسيتي، آمريكا، 1356 دكتراي مديريت آموزشي Ph.D. : دانشگاه ايالتي ميسوري ـ كلمبيا، آمريكا، 1360 .

2-سوابق تحصيلي :، ديپلم متوسطه :دبيرستان نجات تبريز، 1350 ليسانس زبان و ادبيات انگليسي : دانشگاه تبريز، 1354 فوق ليسانس تعليم و تربيت : دانشگاه اُكلاهماسيتي، آمريكا، 1356 دكتراي مديريت آموزشي Ph.D. : دانشگاه ايالتي ميسوري ـ كلمبيا، آمريكا، 1360 .

3-رتبه علمي:، استاد تمام.

4-سوابق تحصيلي :، ديپلم متوسطه :دبيرستان نجات تبريز، 1350 ليسانس زبان و ادبيات انگليسي : دانشگاه تبريز، 1354 فوق ليسانس تعليم و تربيت : دانشگاه اُكلاهماسيتي، آمريكا، 1356 دكتراي مديريت آموزشي Ph.D. : دانشگاه ايالتي ميسوري ـ كلمبيا، آمريكا، 1360 .
مقالات ژورنال (20)

1-مینا سهرابی تیمورلو،میرمحمد سیدعباسزاده, 2013, Analysis of the relationship between managers, thinking style and innovation motivation in schools,Journal of agricultural and resource economic.

2-مینا سهرابی تیمورلو،میرمحمد سیدعباسزاده, 2013, examination of the amount of teachers motivation to innovation and its relation with some demographic characteristics (age,sex,years of experience, education degree),Jokull journal.

3-فاطمه قمنی آقا بیگلو-میرمحمد سیدعباسزاده, 2013, The relationship between children’s social skills and computer game usage in Miandoab,European Journal of Experimental Biology.

4-محمد اصلاحی-میرمحمد سیدعباسزاده, 2013, the relationship between organizational culture and attitude to social responsibility among the faculty members of Urmia University,International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science.

5- 2012, Study of the Entrepreneurship in Universities as Learning Organization Based on Senge Model,international education studies, 5,5.

6-میرمحمد سیدعباسزاده، مریم سامری، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1394، تحلیل وضعیت وارائه الگوی کاهش نابرابری و عدالت گستری بر اساس آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی(مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)،تربیت اسلامی.

7-روح اله باقری مجد،میرمحمد سیدعباسزاده،یدالله مهرعلیزاده،سکینه شاهی، 1393، بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی،فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.

8-مریم سامری،محمد حسنی،،میرمحمد سیدعباسزاده،میرنجف مو سوی، 1393، مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان ها.

9-ناصرصدقی بوکانی،میرمحمد سیدعباسزاده،علیرضا قلعه ای،بهناز مهاجران،روح اله باقری مجد، 1392، بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهره وری.

10-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی-میرمحمد سیدعباسزاده-محمد حسنی- تورج هاشمی، 1391، برازش روابط علی – ساختاری ویژگی های شخصیتی(با وجدان بودن و توافق پذیری) با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی،فصلنامه ی پژوهش های نوین روانشناختی.

11-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی-میرمحمد سیدعباسزاده-محمد حسنی- تورج هاشمی، 1391، برازش روابط علی – ساختاری ویژگی های شخصیتی(با وجدان بودن و توافق پذیری) با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی،فصلنامه ی پژوهش های نوین روانشناختی.

12- 1389، بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی باسطح اثر بخشی عملکرد آنها،مطالعات تربیتی وروان شناسی-دانشگاه فردوسی مشهد، 11،11.

13- 1388، بررسی رابطه بین گرایش های ارزشی و سبکهای تصمیم گیری مدیران دبیرستانهای منطقه شمال استان آذربایجان غربی،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

14- 1388، بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی 85-86،فصلنامه تعلیم و تربیت.

15-میرمحمد سیدعباسزاده- علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، خورشید واسکویی اشکوری، 1388، بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی،مجله پژوهش پرستاری.

16- 1387، بررسی نگرش مدیران واعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه نسبت به پذیرش مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی آنان،نامه آموزش عالی.

17- 1386، بررسی تاثیر محوطه های مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی تحصیلی در شهرستان ارومیه،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

18- 1384، بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه ی آن با روحیه ی دبیران در دبیرستان های دخترانه،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.

19- 1380، بررسی مقایسه ای عملکرد مدیران آموزشی فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران دیگر در استان آ-غ ""،مجله علمی-پژوهشی دانشگاه الزهرا.

20- 0، بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آن ها،مطالعات تربیتی و روان شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)

1- 2010, Accountability in Educational Systems: An Examination Antecedents and Consequences,IADIS International Conference e- Learning.

2- 2010, Intellectual Capital Theoretical Framework for the Entrepreneurial Organization,2nd International Conference on Intellectual Capital Management.

3- 2010, Managers Empowerment in High School By Knowledge Management,World Academy of Science Engineering and Technology.

4- 2012, Observing standard in virtual education: a key to globalization process(introducing national standard iso 10000 in virtual learning,International scientific conference on education and globalization, تهران,ایران.

5- 2011, Organizational Political Tactics in Universities,higher educational studies, تورنتو,کانادا.

6- 2011, Relationship between self –management skills and organizational citizenship behavior of principals in girls high school of urmia,2nd world conference on learning teaching and educational leadership, استانبول,ترکیه.

7- 2012, Study of the entrepreneurship in universities as learning organization based on Senge model,International Education Studies, تورنتو,کانادا.

8- 2009, Study of the relationship Between the Usage of Information Technology and Students Satisfaction in the colleges and faculties of Urmia University of Iran,The International Council on Education for Teaching.

9- 2013, Workshop on employees brand , talent management and succession planning , innovation in the humanities,2.nd international conference management ,entrepreneurship and economic development, قم,ایران.

10- 1392، ارزیابی میزان پیاده سازی مدیریت خودگردان مدارس با رویکرد مشارکتی در دبیرستان های دولتی،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

11- 1388، بررسی ارتباط ساختار سازمانی با میزان خلاقیت ( مورد کاوی: دبیران دبیرستانها)،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

12- 1389، بررسی اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان و رابطه آن با اضطراب و مولفه های شخصیتی،اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

13- 1389، بررسی آسیب شناسی اجتماعی طلاق،اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

14- 1389، بررسی تاثیر اینترنت بر هویت دینی و قومی به عنوان ابعاد هویت اجتماعی در بین دانشجویان،اولین همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

15- 1389، بررسی تاثیر دوره های فناوری اطلاعات وارتباطات برانگیزه وخلاقیت کار آفرینی اعضای هیات علمی،اولین کنفرانس بین اللملی مدیریت ،نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

16- 1389، بررسی تاثیر دوره های فناوری اطلاعات وارتباطات برانگیزه وخلاقیت کارآفرینی اعضا هیات علمی دانشگاه ها،اولین کنفرانس مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

17- 1393، بررسی تطبیقی موانع شخصی خلاقیت از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه 2شهرستان ارومیه،همایش بین المللی مدیریت، بئشهر،ایران.

18- 1391، بررسی جهت گیری های راه بردی و ظرفیت های نهادی آموزش و پرورش کشور در ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد جامعه زمینه ساز ( با تاکید بر مبنای مهدوی و رویکرد های زمینه ساز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)،هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران،ایران.

19- 1389، بررسی رابطه بین اضطراب و اعتیاد به اینترنت به عنوان پدیده ای شایع و غیر قابل اغماض در میان دانشجویان،اولین همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

20- 1391، بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه با خلاقیت دبیران،همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404، بابل،ایران.

21- 1388، بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و خلاقیت،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

22- 1392، بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راه کارها، شیراز،ایران.

23- 1390، بررسی رابطه بین مهارتهای خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران ومعلمان دبیرستانهای دخترانه شهرستان ارومیه،همایش استانی حقوق شهروندی، بهشهر،ایران.

24- 1389، بررسی رابطه بین نوع کاربردی اینترنت و بروز مشکلات رفتاری در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه،اولین همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

25- 1389، بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران با تحقق اهداف آموزشی،اولین کنفرانس مدیران آموزش و پژوهش ایران، مشهد،ایران.

26- 1393، بررسی رابطه رهبری تحولی با نوآوری آموزشی، تعهد شغلی در مدیران و پیشرفت،کنفرانس بین المللی علوم مدیریت، تهران،ایران.

27- 1388، بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی،چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران.

28- 1389، بررسی رابطه سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی با تحقق اهداف آموزشی،اولین کنفرانس مدیران آموزش وپژوهش ایران، مشهد مقدس،ایران.

29- 1392، بررسی رابطه مدیریت مشارکتی به عنوان رویکردی راهبردی با توسعه حرفه ای کارکنان،کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، شیراز،ایران.

30- 1391، بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده و خلاقیت و نوآوری دبیران،همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404، بابل،ایران.

31- 1389، بررسی موانع وتنگناهای توسعه پژوهشهای علوم انسانی دردانشگاهها،اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش وپ‍‍ژوهش ایران، مشهد،ایران.

32- 1389، بررسی نقش سلامت روان از حیث ظهور رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان،اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

33- 1389، بررسی وضعیت رضایتمندی دانشجویان از استقرار و به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها،اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران.

34- 1391، بررسی وضعیت و پیش بینی مولفه های عملکرد سازمانی از طریق عناصر سرمایه فکری ( مطالعه موردی در دانشگاه ارومیه )،اولین همایش ملی الگو های آموزش منابع انسانی دانشگاه، تهران،ایران.

35- 1392، پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس سبک تفکر مدیران مقطع متوسطه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

36- 1392، تاثیر تدریس توام با شعر و نمایش خلاق(درس هدیه های آسمانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم دوره ابتدایی(مطالعه موردی: دبستان دخترانه مریم، ناحیه 2 ارومیه)،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

37- 1389، تبیین جایگاه کارآفرینی در سازمان های یادگیرنده با تمرکز بر تاکتیکهای سیاسی اعضای هیات علمی د انشگاه ها،اولین کنفرانس مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

38- 1389، تبیین جایگاه کارآفرینی درسازمانهای یادگیرنده باتمرکز بر تاکتیکهای سیاسی اعضای هیات علمی دانشگاه،اولین کنفرانس بین اللملی مدیریت ،نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

39- 1392، تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و نگرش به مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

40- 1389، تجهیز دانشگاه ها به فناوری اطلاعات و سنجش رضایتمندی دانشجویان از به کارگیری آن،پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

41- 1390، توسعه برنامه درسی پژوهش محور در نظام تعلیم وتربیت،همایش ملی آموزش، مشهد،ایران.

42- 1391، جهت گیری های راه بردی و ظرفیت های نهادی آموزش و پرورش کشور در ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد جامعه زمینه ساز ( با تاکید بر مبنای مهدوی و رویکرد های زمینه ساز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)،هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران،ایران.

43- 1388، خلاقیت، تسلط ربع های مغزی و اثر بخشی،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

44- 1389، در آمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه متقدمان اندیشمندان اسلامی،سومین همایش ملی قران کریم.

45- 1389، دوره های فناوری اطلاعات وارتباطات برانگیزه وخلاقیت کارآفرینی اعضا هیات علمی،مدیریت نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

46- 1392، رابطه احساس عدالت آموزشی با انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه،کنفرانس بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی،فرصت ها و چالش ها، تهران،ایران.

47- 1392، رابطه رهبری تحولی با نوآوری آموزشی در مدارس ابتدایی،همایش بین المللی مدیریت، بوشهر،ایران.

48- 1387، رابطه شاخص ها ی منتخب فرهنگ سازمانی (سیستم پاداش، تعارض، ارتباط) با بهرهوری از دیدگاه مدیران ورزشی،همایش ملی مدیریت ورزشی.

49- 1393، رابطه نوآوری آموزشی مدیران با هوشمند سازی مدارس و کیفیت آموزشی و پیشرفت،کنفرانس بین المللی علوم مدیریت، تهران،ایران.

50- 1390، راهبردهای توسعه برنامه درسی پژوهش محور در نظام تعلیم وتربیت کشور،سومین همایش ملی آموزش، مشهد مقدس،ایران.

51- 1388، سازمان یادگیرنده ی کار آفرین: رهیافتی به سوی کارآفرینی،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

52- 1389، شیوه های مقابله با استرس ناشی از اهمال کاری تحصیلی، کمال گرایی و اضطراب در بین دانشجویان،اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

53- 1390، ظرفیت های تحولی ژارادایم سازنده گرایی برای روش های آموزش علوم،،سومین همایش ملی آموزش، اردیبهشت 90، تهران،ایران.

54- 1390، ظرفیتهای تحولی پارادایم سازنده گرایی برای روش های آموزش محور،سومین همایش ملی آموزش، مشهد مقدس،ایران.

55- 1388، فرهنگ سازمانی به عنوان زمینه ای برای توسعه خلاقیت مدیران،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

56- 1389، کار آفرینی هسته فنی دانشگاه ها،اولین کنفرانس مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

57- 1389، کار آفرینی هسته فنی دانشگاه ها به عنوان سازمان یادگیرنده،اولین کنفرانس مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

58- 1389، کارآفرینی ،هسته فنی دانشگاهها بعنوان سازمان یادگیرنده،اولین کنفرانس بین اللملی مدیریت ،نوآوری وکارآفرینی، شیراز،شیراز.

59- 1389، کارآفرینی در سازمان های یادگیرنده با تمرکز بر تاکتیکهای سیاسی،مدیریت ، نوآوری وکارآفرینی، شیراز،ایران.

60- 1389، مروری بر چهار چوب کلی نظام تعلیم و تربیت اسلامی،سومین همایش ملی قران کریم.

61- 1389، مطالعه علل و عوامل موثر بر طلاق و پیامدهای آن،اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

62- 1389، مطالعه کیفیت آموزش ICDL به دانشجویان و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها،اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران.

63- 1388، مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین و کمترین سطح اثر بخشی،دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

64- 1389، موانع وتنگناهای توسعه پژوهشهای علوم انسانی در دانشگاه ها،اولین کنفرانس مدیران آموزش وپژوهش ایران، مشهد،ایران.

65- 1392، نقش آموزش استراتژیک در توانمند سازی کارکنان،اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، تهران،ایران.

66- 1393، نقش رهبری تحولی مدیران در هوشمند سازی مدارس و کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی،کنفرانس بین المللی علوم مدیریت، تهران،ایران.

67- 1392، نقش کلیدی آموزش در ایجاد کارآفرینی سازمانی،اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (14)

1-میرمحمد سیدعباس زاده، روح اله باقری مجد، ناصر صدقی بوکانی، 1394، آموزش عالی مجازی، کلیات، رویکردها و چالش ها، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-میرمحمد سیدعباس زاده،دکتر کامیاب تجاسب، دکتر ابوالفضل قاسم زاده، 1394، روش های علمی و عملی تحقیق در علوم انسانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-میرمحمد سیدعباسزاده، 1392، مدیریت آموزشی-تئوری، تحقیق و عمل با اصلاحات جدید، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

4-دکتر محمد حسنی، مریم سامری، نرگس سکوتی،میرمحمد سیدعباسزاده، 1391، تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5-میرمحمد سیدعباسزاده-جواد امانی-هیمن خضری اذر-قاسم پاشوی، 1390، مدل یابی معالات ساختاری به روش PLS وکاربرد آن در علوم رفتاری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

6-میرمحمد سیدعباسزاده-جواد امانی-هیمن خضری اذر-قاسم پاشوی، 1390، مقدمه ای بر مدل یابی معالات ساختاری به روش PLS وکاربرد آن در علوم رفتاری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7-محمد حسنی-میرمحمد سیدعباسزاده -مریم سامری، 1390، مقدمه ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی (تئوری در عمل)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

8- 1387، مدیریت برخورد ( چگونه خودمان را اداره کنیم ).

9- 1384، کلیات مدیریت آموزشی.

10- 1380، روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی.

11-میرمحمد سیدعباسزاده، 1378، مسایلی در مدیریت دولتی ایران، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

12-میرمحمد سیدعباسزاده، 1373، هنر در مدرسه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

13-میرمحمد سیدعباسزاده، 1373، وجدان کار، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

14-میرمحمد سیدعباسزاده، 1372، آشنایی با تعلیم و تربیت-کودکان تیزهوش، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1384، بررسی نیازهای شناختی و مهارتی خود - مدیری،دانشگاه ارومیه.

2- 1380، بررسی تاثیر برنامه تحصیلی رشته مدیریت آموزشی بر لنگرهای شغلی مدیریت مدارس در شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-میرمحمد سیدعباسزاده،محمود سیدتهرانی، 1378، بررسی مختصات مدیریت توسعه در سازمانهای دولتی مثال موردی استان ا.غ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1378، ارزشیابی رشته مدیریت آموزشی از جهت اهداف و انتظارات اولیه آن، مثال موردی استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (72)

1-.

2-نعيمه اكبرزاده، 1394، بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در ميان كاركنان اداره آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حسين محبي، 1393، مطالعه تغيير سازماني بر اساس عوامل فردي سازماني مديريتي و رابطه آن با عملكرد سازماني در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه و صنعتي و پيام نور، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-آسيه طياري فرد، 1394، رابطه بين مديريت دانش و توانمند سازي روانشناختي در بين كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيد جعفر زينال پور، 1394، پيش بيني وجدان كاري بر اساس مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-خسرو خورشيدي، 1394، پيش بيني رضايت شغلي بر اساس سيرت نيكوي مديران مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مدينه مرتب، 1394، پيش بيني تعهد سازماني بر اساس كيفيت زندگي كاري دبيران زن مقطع ابتدايي ناحيه 2 شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ميترا صادقيان، 1394، پيش بين وجدان كاري بر اساس مولفه هاي كيفيت زندگي كاري مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-نسرين مجرد خضرآباد، 1393، بررسي نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در رابطه با عوامل موقعيتي ادراك شده با تعهد سازماني در بين مديران و معلمان متوسطه دوم ناحيه 2 شهرستان اروميه در سال تحصيلي94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-الهه منوچهري، 1394، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي مدرسه از ديدگاه مديران و دبيران مورد مطالعه مدارس متوسطه شهرستان مياندوآب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-الهام رستگاري، 1394، بررسي رابطه عدالت سازماني ادراك شده ، سلامت سازماني و رفتار شهروند سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ثريا كوهي مقدم، 1393، بررسي رابطه جو سازماني با رضايت شغلي و استرس شغلي دبيران شهرستان اروميه در سال 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-زكريا احمديان، 1394، بررسي رابطه بين مولفه هاي رهبري امنيت مدار با اخلاق كاري دربين كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مريم رجبي، 1390، بررسي رابطه بين پاسخگوي، رفتار شهروندي سازماني و شهرت اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه در سال تحصيلي 89-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ابراهيم متدين، 1390، بررسي رابطه عدالت سازماني ادراك شده و ابعاد تعهد سازماني در ميان دبيران مقطع راهنمايي شهر نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-جعفر مجيد پور، 1390، بررسي تاثير سبك رهبري (تحول گرا و مراوده اي) و جنسيت بر اعتماد سازماني دبيران آموزشو پرورش ناحيه 1 شهرستان اردبيل در سال تحصيلي 89-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سارا فرساد، 1390، رابطه بين ميزان مشاركت والدين در فعاليت هاي مدرسه و پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان در پايه پنجم ابتدايي شهرستان قائم شهر در سال تحصيلي 89-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سميه ركابدار لاريمي، 1390، بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي معلمان در مقطع راهنمايي شهرستان قائم شهر بر اساس تئوري هرزبرگ در سال تحصيلي 89-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميرا محسني آذر، 1390، بررسي رابطه مولفه هاي هوش فرهنگي و جو سازماني ميان مديران دبيرستانهاي دولتي اروميه در سال تحصيلي 89-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زرين منصف افشار، 1390، بررسي رابطه بين ميزان آگاهي مديران از كاركرد مديريت و اثربخشي آنان در دارس ناحيه يك و دو شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مينا سهرابي، 1391، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر مديران با انگيزه نوآوري دبيران مدارس متوسطه دولتي ناحيه 1شهرستان اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-جعفر مجيد پور، 1390، تاثير سبك رهبري (تحول گرا و مراوده اي) و جنسيت بر اعتماد سازماني دبيران آموزش و پرورش ناحيه 1 شهرستان اردبيل در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سارا فرساد، 1390، رابطه بين ميزان مشاركت والدين در فعاليت هاي مدرسه وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنان در پايه پنجم ابتدايي شهرستان قائم شهر در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سميه ركابدار لاريمي، 1390، عوامل موثر در انگيزش شغلي معلمان در مقطع راهنمايي شهرستان قائم شهر بر اساس تئوري هرزبرگ در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا محسني آذر، 1390، رابطه مولفه هاي هوش فرهنگي و جو سازماني ميان مديران دبيرستانهاي دولتي اروميه در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-زرين منصف افشار، 1390، رابطه بين ميزان آگاهي مديران از كاركرد مديريت و اثربخشي آنان در مدارس ناحيه يك و دو شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-ليلا شاكري، 1390، رابطه بين پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي كاركنان دانشگاه اروميه در سال 89-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حكيم رشيد پور، 1390، رابطه بكارگيري فناوري اطلاعات و كارايي در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-كاميار قهرماني فرد، 1391، طراحي و اعتبار سنجي مدل بومي استانداردهاي حرفه اي معلمان در محيطهاي ياددهي-يادگيري (با تاكيد بر هم كنش هاي پيوندي –سينرژيك مولفه هاي كلاس درس ) در مدارس متوسطه دولتي پسرانه شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-شرمين اسمعيلي انور، 1391، بررسي رابطه تسلط ربع هاي مغزي بر مديريت كلاس دبيران دبيرستان هاي دولتي شهرستان اروميه سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-مينا سهرابي، 1391، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر مديران با انگيزه نوآوري دبيران مدارس متوسطه دولتي ناحيه 1 شهرستان اروميه درسال 90-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-حسن محمد علي نژاد، 1391، بررسي ارتباط بين رهبري تحول گرا با توانمندسازي كاركنان جهاد دانشگاهي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-طاهر حميدي، 1391، بررسي رابطه هوش معنوي وسبك هاي تصميم گيري در بين مديران دبيرستان هاي شهرستان مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-نوروز محمد قنبرزاده، 1391، بررسي وضعيت وارايه الگوي ساختاري عملكرد سازماني بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن از طريق سرمايه فكري در دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-نرگس سكوتي، 1391، بررسي نقش سقف شيشه اي دركاهش كيفيت زندگي كاري كاركنان زن دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-كامياب تجاسب، 1391، بررسي احساس عدالت و مولفه هاي موثربرآن دردانش آموزان دبيرستان هاي عمومي شهرتهران، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

37-بهاره عزيزي نژاد، 1391، بررسي رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده و ويژگيهاي كارآفريني با تاكتيكهاي سياسي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

38-ابراهيم متدين، 1390، بررسي رابطه عدالت سازماني ادراك شده وابعاد تعهد سازماني در ميان دبيران مقطع راهنمايي شهر نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محمد حسن زاده، 1390، بررسي نگرش معلمان نسبت به وضعيت انضباطي مدارس مرند در سال تحصيلي 89-90 و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-جعفر مجيد پور، 1390، بررسي تاثير سبك رهبري (تحول گرا و مراوده اي) و جنسيت بر اعتماد سازماني دبيران آموزش و پرورش ناحيه 1 شهرستان اردبيل در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-سارا فرساد، 1390، رابطه بين ميزان مشاركت والدين در فعاليت هاي مدرسه وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنان در پايه پنجم ابتدايي شهرستان قائم شهر در سال تحصيلي 90-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-سميه ركابدار لاريمي، 1390، بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي معلمان در مقطع راهنمايي شهرستان قائم شهر بر اساس تئوري هرزبرگ در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-سميرا محسني آذر، 1390، بررسي رابطه مولفه هاي هوش فرهنگي و جو سازماني ميان مديران دبيرستانهاي دولتي اروميه در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-زرين منصف افشار، 1390، بررسي رابطه بين ميزان آگاهي مديران از كاركرد مديريت و اثربخشي آنان در مدارس ناحيه يك و دو شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-ليلا شاكري، 1390، بررسي رابطه بين پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي كاركنان دانشگاه اروميه در سال 89-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-حكيم رشيد پور، 1390، مطالعه رابطه بكارگيري فناوري اطلاعات و كارايي در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-مهدي كريمي، 1391، تعيين رابطه جو سازماني با رفتار اخلاقي بر اساس عوامل فردي(مطالعه موردي،معلمان مقطع ابتدايي مدارس دولتي شهرستان چالدران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-مرجان آزون، 1392، بررسي ارتباط سنخ شناسي قدرت و شخصيت مديران با ساختار سازماني در راستاي كارائي اعضا هيئت علمي در دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-اعظم اقبالي فر، 1391، بررسي نگرش والدين و معلمان نسبت به ارزشيابي توصيفي در پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي مدارس دخترانه ي استان گلستان در سال تحصيلي91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي، 1391، بررسي ميزان برازش مدل علي-ساختاري عوامل سازماني، فردي، شغلي و رفتاري موثر بر رفتار پاسخگويي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

51-سارا معروفي، 1392، بررسي موانع شخصي خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-علي شاهدي عتيق، 1392، مطالعه امكان سنجي استقرار آموزش مجازي در صدا و سيما در زمينه هاي فرهنگي بر روي جوانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-فرشيد اشرفي سليم كندي، 1392، بررسي نقش فناوري اطلاعات بر گسترش روابط دانش آموزان با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، در راستاي ارتقاي فعاليت هاي علمي و فرهنگي آنان در شهرستان اروميه در سال تحصيلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-شهين مختارزاده خضرلو، 1391، بررسي رابطه جو سازماني با مشاركت معلمان در تصميم گيري در مدارس راهنمايي دخترانه(دولتي، غير انتفاعي وخاص) ناحيه 2 اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-فرزانه حمزه زاده، 1393، مدل يابي روابط بين رهبري معنوي وتوانمند سازي روانشناختي بامسئوليت اجتماعي در ميان كار كنان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 93-1392، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-مريم سامري، 1393، مدل سازي كاهش نابرابري هاي آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

57-اكبر امراهي، 1392، رابطه بين مولفه كيفيت زندگي كاري وجامعه پذيري سازماني با يادگيري سازماني و توانمند سازي شناختي در ميان كار كنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-مرتضي قاسمي، 1393، رابطه بين ساختار سازماني موفقيت شغلي كاركنان اداره ي كل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختياري در سال 93-1392، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-شهين مختارزاده خضرلو، 1391، رابطه بين جو سازماني با مشاركت معلمان در تصميم گيري در مدارس راهنمايي(دولتي، غيرانتفاعي و خاص) ناحيه 2 اروميه در سال تحصيلي91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-رحيم قوي، 1392، تبيين اخلاق كاري بر اساس يگانگي فرد وسازمان و اعتماد سازماني بين كاركنان اداري دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-خورشيدي وسكويي اشكوري، 1388، بررسي نياز هاي آموزشي مديران پرستاري بيمارستان هاي دولتي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشگي شهر تهران در سال1987، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-مسعود خادم حسيني، 1393، بررسي نقش تعاملي سرمايه روان شناختي وهويت سازماني با پاسخ گويي و رفتار شهروند سازماني در بين كار مندان آموزش وپروش اروميه سال 93-1392، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-معصومه فراست محمدي، 1393، بررسي ميزان مهارت هاي فني مديران مدارس متوسط مبتي بر نظريه كاتز در بين مديران ومعلمان مدارس متوسطه شرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-ناصر رحمت، 1392، بررسي رابطه ي هوش هيجاني باعمل كرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه بارويكرد شايستگي هاي فردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-كريم جفتا، 1391، بررسي رابطه ساختار سازماني و ويژگي هاي كارمندان مطالعه ي موردي كاركنان دانشگاه اروميه در سال 92-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-مريم اماموردي، 1392، بررسي رابطه توسعه حرفه اي و مديريت مدرسه محور از ديدگاه دبيران ومديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي شهرستان خوي در سال تحصيلي 92-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-شرمين اسمعيلي انور، 1391، بررسي رابطه تسلط ربع هاي مغزي بر مديريت كلاس دبيران دبيرستان هاي شهرستان اروميه سال تحصيلي91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-رضا حسن زاده، 1393، بررسي رابطه بين مديريت دانش با بهسازي منابع انساني از ديدگاه كار كنان دانشگاه اروميه در سال 93-1392، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-طاهره چهاردولي، 1393، بررسي رابطه بين جوسازماني و هوش هيجاني بين كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان كنگاور در سال تحصيلي 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-سيروان احمدي، 1393، بررسي رابطه بين جو سازماني و ميزان اعتماد بين معلمان در مدارس ابتدايي شهرستان پيران شهر در سال93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-سكينه پير محمدي، 1392، الگوي علي روبط بين رهبري بين ارزش ها و تصميم گيري اخلاقي با كار تيمي در ميان دبيران مرد و زن ناحيه 2 اروميه در سال 1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-محمد اصلاحي، 1392، الگوي علي روابط بين ارزش هاي فرهنگي،مديريت دانش و مسئوليت اجتماعي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-تدريس دروس زير در دوره های دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه :، 1ـ روشهای تحقیق پیشرفته 2 ـ تئوریهای سازمان و مدیریت 3 ـ اصول مدیریت آموزشی .

2-تدريس دروس زير در مركز آموزش مديريت دولتي اروميه و مجتمع آموزش عالي مديريت صنايع (دوره‎هاي كارشناسي ارشد) :، 1ـ رفتار سازماني پيشرفته 2 ـ روش‎هاي تحقيق در علوم انساني 3 ـ تئوري‎هاي سازمان و مديريت 4 ـ مسائل سازمان‎هاي دولتي ايران 5 ـ زبان تخصصي مديريت 6 ـ اصول مديريت آموزشي .

3-سوابق آموزشي (تدريس) : دوره کار شناسی، 1 ـ مديريت آموزش 2 ـ مباني برنامه‎ريزي آموزش متوسطه 3 ـ ارزشيابي آموزشي 4 ـ اصول مديريت آموزشي 5 ـ رفتار سازماني (روابط انساني) 6 ـ پروژه فارغ‎التحصيلي .
جوایز و افتخارات (3)

1-عضويت در شوراها :، 6 ـ شوراي بورس دانشگاه اروميه 7 ـ شوراي استخدام و ترفيع دانشگاه اروميه 8 ـ شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني 9 ـ شوراي آموزشي و پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي 10 ـ شوراي پژوهشي آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي 11 ـ شوراي پژوهشي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي 12 ـ شوراي پژوهشي اداره كل تعاون استان آذربايجان غربي 13 ـ عضو هيئت تحريريه (و سردبير) مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه .

2-عضويت در شوراها، 1 ـ هيئت مميزه دانشگاه اروميه 2 ـ رئيس كميته تخصصي علوم انساني هيئت مميزه 3 ـ شوراي دانشگاه اروميه 4 ـ شوراي پژوهشي دانشگاه اروميه 5 ـ شوراي انتشارات دانشگاه اروميه 6 ـ شوراي بورس دانشگاه اروميه .

3-سوابق مديريت (در دانشگاه اروميه) :، 1 ـ مدير كل امور آموزشي 2 ـ مدير گروه علوم تربيتي 3 ـ رئيس دانشكده علوم 4 ـ مدير كل امور پژوهش و بين‎الملل 5ـ رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني .