• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل سلیمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل سلیمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-اسماعیل سلیمانی, 2015, The effectiveness of strategies of emotion regulation on alexithymia and psychological well-being students in math disorders,The International Journal of Indian Psychology, 3,1.

2-اسماعیل سلیمانی، 1394، پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان شهر اردبیل درسال1393،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 14،14.

3-اسماعیل سلیمانی، 1394، بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و مؤلفه های آن شهرستان اردبیل « ره » در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی،مجله ی روان شناسی مدرسه، 4،4.

4-اسماعیل سلیمانی، 1394، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر میزان اضطراب حالت-صفت معتادین درمرحله بازتوانی غیردارویی،مجله اعتیادپژوهی، 9،1.

5-اسماعیل سلیمانی، 1394، بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلالADHD،مجله روانشناسی مدرسه، 4،1.

6-اسماعیل سلیمانی، 1394، بررسی اثربخشی خودنظارتی توجه بر عملکرد دانش آموزان دارای اختلال (CPT) یادگیری خاص در مقیاس عملکرد پیوسته،فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 5،1.

7-اسماعیل سلیمانی، 1394، مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ریاضی در آزمون برج لندن و مقیاس عملکرد پیوسته،مجله ی ناتوانی های یادگیری، 4،1.

8-اسماعیل سلیمانی، 1393، ارتباط بین ابعاد توانمندی حل مسأله اجتماعی با همدلی در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه،فصلنامه مدیریت پرستاری، 3،1.

9-اسماعیل سلیمانی، 1393، مقایسهی اثر بخشی سه شیوهی آموزش مستقیم، مبتنی بر رایانه و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش‌آموزان دارای اختلال املا نویسی،فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 4،1.

10-اسماعیل سلیمانی، 1393، ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان،فصلنامه روانشناسی مدرسه، 4،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1394, Effects of emotion regulation strategies in reducing social phobia students,International Conference on Psychology and life Culture, استانبول,ترکیه.

2- 1394، اثر بخشی باورهای فراشناختی در کاهش فوبی اجتماعی دانش آموزان،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران،ایران.

3- 1393، بررسی ارتباط سلامت روان با سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه ارومیه،سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، قوچان،ایران.

4- 1393، بررسی رابطه هوش هیجانی و تابآوری روانشناختی در ورزشکاران،سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، قوچان،ایران.