• نام و نام خانوادگی
  • محمد مناف پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (32)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد مناف پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-ارش عسگری، میرعلی محمدی، محمد مناف پور، 1390، دبی جریان و شیب خط انرژی در کانال ها با مقاطع مرکب،مجله دانش اب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1- 1392، ارائه مدل ازمايشگاهي جهت جلوگيري از رسوبگذاري در كانالهاي مثلثي شكل (مورد استفاده براي جمع اوري ابهاي سطحي پلها، جاده ها و معابرشهر)،اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار، همدان،ايران.

2- 1392، ارزيابي جريان تراوشي از پي و بدنه سد خاكي ستارخان با استفاده از نتايج تحليل عددي و ابزار دقيق،هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان،ايران.

3- 1392، ارزيابي فشارهاي خاك ، پديده قوس‌زدگي و نشستهاي قائم در بدنه و پي سد البرز در زمان بهره‌برداري با كاربرد نتايج تحليلي و ابزار دقيق،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

4- 1389، ارزيابي قابليت هاي مدلهاي مختلف رفتاري خاك در اناليز ديناميكي سدهاي خاكي،اولين همايش ملي سازه-زلزله-زئوتكنيك(89)، بابلسر،ايران.

5- 1390، ارزيابي كيفي آب چاه هاي تأمين كننده آب آشاميدني شهرستان اروميه بر اساس شاخص كيفي آب،هفدهمين همايش ملي سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران90، تهران،ايران.

6- 1390، ارزيابي نتايج تحليل عددي سد بتني دوقوسي كارون 3 در مقايسه با نتايج رفتارنگاري،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90، سمنان،ايران.

7- 1390، استفاده از سدهاي زيرزميني در كنترل و پايداري ابهاي زيرزميني (مطالعه موردي مردي چاي)،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90، سمنان،ايران.

8- 1390، آستانة ته نشيني رسوبات در كانالها با جدارة ثابت با مقاطع دايره اي، مستطيلي و U شكل،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90، تهران،ايران.

9- 1390، آستانة حركت رسوبات در كانال با جدارة ثابت با شكل كف V،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90، رشت،ايران.

10- 1391، بررسي اثر همگرايي ديواره هاي سريز برروي مشخصات هيدروليكي جريان،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

11- 1391، بررسي ازمايشگاهي اثر ميكروسيليس بر روي مقاومت فشاري بتن سبك،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران(91)، اصفهان،ايران.

12- 1392، بررسي ازمايشگاهي رابطه ي مقاومت فشاري و كششي بتن غلتكي لايه دارو بدون لايه و اثر افزودن سرباره كوره اهنگدازي،دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

13- 1392، بررسي ازمايشگاهي مقاومت برشي در بتن غلتكي لايه دار و بدون لايه،دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

14- 1390، بررسي الگوي جريان در مخزن سد ستارخان اهر،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90، سمنان،ايران.

15- 1389، بررسي پايداري ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته ناتراوا،پنجمين كنفرانس ملي مهندسي عمران(89)، مشهد،ايران.

16- 1393، بررسي پديده قوس زدگي و شكست هيدروليكي سدآغ چاي درحالت پايان ساخت و اولين آبگيري (باكاربردپارامترهاي واقعي خاك حاصل از آناليز برگشتي)،دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران93، كرمانشاه،ايران.

17- 1392، بررسي تأثير ميزان عمق نفوذ ديوار آببند بتن پلاستيك در هسته ي رسي سد مخزني عنبران،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

18- 1391، بررسي رسوبگذاري مخازن سدها با استفاده از مدل عددي(مطالعه موردي سد ستارخان)،نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه91، اهواز،ايران.

19- 1392، بررسي رفتار سد سنگريزه‌اي البرز طي دوره بهره‌برداري با استفاده از نتايج ابزاردقيق،هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران(92)، زاهدان،ايران.

20- 1391، بررسي عددي الگوي جريان برروي سرريز و پرتاب كننده جامي شكل سد گاوشان،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران91، اصفهان،ايران.

21- 1393، بررسي عددي توزيع غلظت هوا در پايين دست سازه هواده تنداب (بامطالعه موردي)،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93، تبريز،ايران.

22- 1394، بررسي عددي ميدان فشار در نزديكي هواده جريان داكت (بدون هوادهي)،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

23- 1390، بررسي عملكرد هسته مركزي سد شهرچاي اروميه در مقابله با نشت بااستفاده از شبيه سازي عددي و نتايج ابزار دقيق،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران(90)، سمنان،ايران.

24- 1389، بررسي عملكرد هيدروليكي كالورتها با مقاطع هندسي مختلف،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران(89)، تهران،ايران.

25- 1392، بررسي فشارهاي منفذي و پايداري شيب هاي بالادست و پايين دست سد البرزبا كاربرد نتايج تحليلي و ابزار دقيق،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

26- 1390، بررسي گزينه هاي مختلف آب بندي پي سد مخزني نازلو با استفاده از شبيه سازي عددي،اولين كنفرانس بين المللي سد و نيروگاه هاي برق ابي90، تهران،ايران.

27- 1394، بررسي مدل ها و نرم افزارهاي رايج در تحليل عددي انتقال رسوب،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

28- 1390، بررسي ميدان هاي سرعت وفشار در كالورت هاي با مقطع ثابت و متغيير،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

29- 1394، تاثير تزريق ناقص درزهاي انقباض بر رفتار غيرخطي سدهاي بتني دو قوسي تحت بارهاي هيدرواستاتيكي،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

30- 1393، تاثير زاويه قرارگيري ديوار هادي ورودي كالورت بر روند آبشستگي و رسوبگذاري جريان،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93، تبريز،ايران.

31- 1389، تاثير شكل مقطع روي رفتار هيدروليكي جريان در كانالها با مقاطع مركب،نخستين كنفرانس ملي پزوهشهاي كاربردي منابع اب ايران(89)، كرمانشاه،ايران.

32- 1393، تحليل پايداري سدآغ چاي دردوران پايان ساخت وبهره برداري (باكاربردپارامترهاي واقعي خاك حاصل از آناليز برگشتي،دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران مهر 93، كرمانشاه،ايران.

33- 1393، تحليل رفتاري سدخاكي ديرك چاي سلماس با استفاده از نتايج ابزار دقيق (طي دوره بهره برداري)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93)، بابل،ايران.

34- 1390، تحليل سه بعدي جريان عبوري از سرريز سد ستارخان،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90، رشت،ايران.

35- 1393، تحليل عددي جريان تحت فشار آب در نزديكي رمپ هواده داكت (بدون هوادهي)،دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران،ايران.

36- 1391، ترسيم نمودار دبي-اشل در كانال هاي مركب و رودخانه ها با استفاده از نرم افزارCES-AES،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

37- 1389، راهكارهاي علمي و عملي تامين اب درياچه اروميه- روشهاي كاهش تبخير از سطح درياچه،دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارك ملي درياچه اروميه(89)، نقده،ايران.

38- 1392، شبيه سازي عددي هيدروليك جريان در نزديكي هواده سرريز سد گاوشان،ششمين همايش ملي ابخيزداري و مديريت منابع اب و خاك، كرمان،ايران.

39- 1390، شبيه سازي هيدروديناميكي تغييرات دانسيته و شوري درياچه اروميه،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90، رشت،ايران.

40- 1390، مطالعه اثر احداث سدهاي زيرزميني برروي جريان درسفره هاي اب زيرزميني،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

41- 1392، مطالعه پارامترهاي مقاومت استاندارد (f،?،?) در روش SKM براي برآورد دبي و تنش برشي مرزي در كانال هاي مركب،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران92، تهران،ايران.

42- 1393، مطالعه تاثير سرعت عمليات ساخت بر روي پايداري سد خاكي(مطالعه موردي:سد آغ چاي)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93)، بابل،ايران.

43- 1391، مطالعه عددي تاثير زاويه انحراف دهنده هاي جريان اشفته بر روي طول اتصال جريان،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

44- 1393، مطلعه تاثير شيب طولي بستر رودخانه بر نحوه آبشستگي و رسوبگذاري جريان در كالورتهاي بابستر متحرك،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93)، بابل،ايران.

45- 1393، مقايسه مدل هاي توربلانسي دومعادله اي در تخمين طول اتصال مجدد در جريان عبوري از روي يك پله،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93، تبريز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد مناف پور،بیرام محمدنژاد، 1392، نظارت بر اجرای طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاه با شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی،دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی.
پایان نامه ها (32)

1-سعيد شايان سرشت، 1392، بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در سريز سدهاي بلند باتوجه به كاويتاسيون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميه شيخلو، 1392، شبيه سازي عددي ابشستگي جريان در كالورتهايي با بستر متحرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ميلاد راپل، 1392، مطالعه نفوذپذيري ذاتي و بين لايه اي سدهاي بتن غلتكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مريم مولودي، 1391، بررسي مقاومت جريان و تعيين ضريب مقاومت در رودخانه ها با بستر شني (مطالعه موردي رودخانه شهرچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-سارا بقالي، 1391، ارزيابي تطبيقي رفتار تحليلي و داده هاي ابزار دقيق در سد هاي خاكي( مطالعه موردي سد ستار خان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بهمن اقازاده قره باغ، 1392، بررسي ازمايشگاهي استانه حركت ذرات رسوبي در كانال مثلثي شكل با جداره ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-حسين محمدنژاد، 1391، مقاومت جريان و توزيع سرعت در كانال هاي مثلثي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-كيوان كولاني مطلق، 1391، بررسي رفتاري سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق سد و تحليل برگشتي (مطالعه موردي سد خاكي شهرچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-جهانبخش كشاورزي، 1390، بررسي عملكرد هيدروليكي ديواره هاي ناتراوا در جريانهاي اب زيرزميني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ناصر حسن زاده، 1391، مطالعه نحوه رسوبگذاري در مخازن سدها و تاثير ان بر عملكرد سازه هاي تخليه كننده سد (مطالعه موردي سد ستارخان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-امير بهرامي فر، 1391، كاربرد نظريه هاي رژيم در رودخانه ها و انتخاب بهترين نظريه (مطالعه موردي يك رودخانه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-وحيد بابازاده، 1391، بررسي بهبود عملكرد هيدروليكي پرتابه هاي جامي شكل سرريزهاي بلند بوسيله شبيه سازي عددي (مطالعه موردي سازه پايانه ي يك سريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-علي اميري، 1391، اثر شكل مقطع روي رابطه دبي-اشل در كانالهاي مركب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-اكام سلطانپور باروژي، 1390، مقايسه مدلهاي براورد تبخير از سطح اب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مير جعفر صادق صفري، 1390، انتقال رسوب در كانال ها با جداره ثابت (مطالعه موردي: كانال هاي جمع اوري ابهاي سطحي شهر اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-يوسف رسولي گجين، 1390، ارزيابي عملكرد سدهاي بتني دو قوسي با استفاده از نتايج رفتارسنجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سهيل انتظاري، 1390، بررسي الگوي جريان در مخازن سدها (مطالعه موردي مخزن سد ستارخان اهر)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-امير دامن افشان، 1390، شبيه سازي هيدروديناميكي تغييرات شوري در درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عذرا يزدي، 1390، بررسي عملكرد هيدروليكي جريان در كالورت ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-امين عربي جامخانه، 1393، تحليل عددي جريان در نزديكي هواده سريز تونلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-بهنام گلي، 1393، ارزيابي رفتار سدهاي خاكي با توجه به مشخصه هاي هندسي و مكانيكي هسته رسي (مطالعه موردي: سد خاكي علويان مراغه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-آرش چراغي، 1393، اندركنش ديوار آبند بتن پلاستيك با پي و سد خاكي داراي هسته رسي (با مطالعه موردي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهزاد شكوري، 1392، ارزيابي تاثير عمق نفوذ ديوار آبند بتن پلاستيك در هسته ي رسي سدهاي خاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

24-علي اكبر دبيري اقدم، 1392، بررسي پايداري سدهاي خاكي تحت بارگذاري هاي مختلف هيدروليكي به هنگام تخليه سريع مخزن (مطالعه موردي: سد ساروق)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

25-حامد انگاشته، 1393، بررسي رفتار سدهاي خاكي با توجه خاص به تاثير نوع زهكش (مطالعه موردي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-ناهيد ميري زاده، 1394، مطالعه مشخصه هاي هيدروليكي جريان درسرريزهاي پله اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-علي مرادي، 1394، تاثير تزريق ناقص درزهاي انقباض بر رفتار سدهاي بتني دو قوسي تحت بارهاي هيدرواستاتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-هادي ايرجي، 1393، بررسي رسوبگذاري در مخازن سدها با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي (مطالعه موردي: سد بارون ماكو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-امير آذربقا، 1393، آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت اثر ابعاد هندسي هسته و پوسته سد و مقايسه نتايج آن با داده هاي ابزار دقيق با استفاده از يك نرم افزار (مطالعه موردي: تعدادي از سدهاي خاكي با شكل هندسي متفاوت)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-دارا فرج زاده آرنسا، 1393، بررسي تاثير جنس مصالح در پايداري اساتيكي سدهاي خاكي با نگرش ويژه به بهينه سازي مقطع سد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-پيام صراطي جنتي، 1389، بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته سد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ارش عسگري، 1389، بررسي رفتار هيدروليكي جريان در كانالها با مقاطع مركب و رودخانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-دوره دکتری: ،هیدرولیک اجزا تخلیه، هیدرولیک محاسباتی پیشرفته، مدل های فیزیکی و اندازه گیریهای میدانی.

2-دوره کارشناسی ارشد:،هیدرولیک پیشرفته، طراحی هیدرولیکی سازه ها، سدهای خاکی، هیدرولیک محاسباتی.

3-دوره کارشناسی:،استاتیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، هیدرولیک، بناهای آبی، مهندسی آب و فاضلاب، اصول مهندسی سد، زبان انگلیسی تخصصی عمران.