بیوگرافی کوتاه           

نيمرخ:

دکتری مهندسی عمران - محيط زيست از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی؛ دانشيار گروه عمران، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اروميه؛

تمرکز اصلی در رساله دکتری اينجانب بر تهيه مدلی نرم افزاری بمنظور تسهيل فرآيند تصميم گيری مديران بخش پسماند در انتخاب سناريوی قابل اجرا در منطقه ای مفروض، بوده است. در اين راستا از متدولوژی LCA جهت تعيين آثار زيست محيطی سناريوها در افق های مطلوب زمانی، بهره گيری شد و نتايج حاصل بهمراه اطلاعات محيطی منطقه مورد مطالعه، خروجی تحليل های اقتصادی و نيز نقطه نظرات کارشناسان خبره محلی درخصوص مسائل اجرايي و اجتماعی سناريوهای قابل تعريف، در شبکه تصميم مبتنی بر ANP وارد گرديد. خروجی نهايي شامل اولويت بندی سناريوها و تحليل حساسيت تصميم نسبت به اوزان تعريف شده در شبکه می باشد. بعدها با گسترش علاقه مندی به تصفيه فاضلاب های با بار آلودگی شديد (شيرابه مراکز دفن)، مطالعاتی درخصوص تصفيه شيميايي متعارف و پيشرفته شيرابه بمنظور تهيه مدل آماری پيش بينی ميزان کاهش در COD اوليه با ايجاد تغييرات انتخابی در عوامل تصفيه (بکمک متدولوژی RSM)، ترتيب داده شد.

داراي سوابق تجربي در زمينه هاي: مدل های تصميم سازي مديريت پسماندهاي شهري مبتني بر LCA و ANP، ارزيابي زيست محيطي پروژه ها، تهيه مدل هاي مبتني بر MADMs در تصميم سازي هاي مديريت منابع آب، طراحي و ساخت سيستم امحاء حرارتي چند محفظه اي تحت خلأ، مديريت مواد زايد جامد شهري/بيمارستاني/صنعتي، تصفيه شيرابه خروجي از مراکز دفن پسماندهاي شهري به روش هاي فيزيکي/شيميايي متعارف و شيميايي پيشرفته(فنتون و فتو فنتون)، مدل سازي و کنترل آلودگي هوا و انجام مطالعات هيدرولوژيکي.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (13)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مهدی قنبرزاده لک
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

نيمرخ:

دکتری مهندسی عمران - محيط زيست از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی؛ دانشيار گروه عمران، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اروميه؛

تمرکز اصلی در رساله دکتری اينجانب بر تهيه مدلی نرم افزاری بمنظور تسهيل فرآيند تصميم گيری مديران بخش پسماند در انتخاب سناريوی قابل اجرا در منطقه ای مفروض، بوده است. در اين راستا از متدولوژی LCA جهت تعيين آثار زيست محيطی سناريوها در افق های مطلوب زمانی، بهره گيری شد و نتايج حاصل بهمراه اطلاعات محيطی منطقه مورد مطالعه، خروجی تحليل های اقتصادی و نيز نقطه نظرات کارشناسان خبره محلی درخصوص مسائل اجرايي و اجتماعی سناريوهای قابل تعريف، در شبکه تصميم مبتنی بر ANP وارد گرديد. خروجی نهايي شامل اولويت بندی سناريوها و تحليل حساسيت تصميم نسبت به اوزان تعريف شده در شبکه می باشد. بعدها با گسترش علاقه مندی به تصفيه فاضلاب های با بار آلودگی شديد (شيرابه مراکز دفن)، مطالعاتی درخصوص تصفيه شيميايي متعارف و پيشرفته شيرابه بمنظور تهيه مدل آماری پيش بينی ميزان کاهش در COD اوليه با ايجاد تغييرات انتخابی در عوامل تصفيه (بکمک متدولوژی RSM)، ترتيب داده شد.

داراي سوابق تجربي در زمينه هاي: مدل های تصميم سازي مديريت پسماندهاي شهري مبتني بر LCA و ANP، ارزيابي زيست محيطي پروژه ها، تهيه مدل هاي مبتني بر MADMs در تصميم سازي هاي مديريت منابع آب، طراحي و ساخت سيستم امحاء حرارتي چند محفظه اي تحت خلأ، مديريت مواد زايد جامد شهري/بيمارستاني/صنعتي، تصفيه شيرابه خروجي از مراکز دفن پسماندهاي شهري به روش هاي فيزيکي/شيميايي متعارف و شيميايي پيشرفته(فنتون و فتو فنتون)، مدل سازي و کنترل آلودگي هوا و انجام مطالعات هيدرولوژيکي.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری، 1385-1391، مهندسی عمران-آب و محيط زيست،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی.

2-کارشناسی ارشد، 1382-1384، مهندسی عمران-مهندسی محيط زيست،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی.

3-کارشناسی، 1377-1382، مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ايران.

4-دیپلم، 1374-1377، ریاضی فیزیک،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان واحد اروميه(دبیرستان شهید بهشتی اروميه).
مقالات ژورنال (20)

1-Eskandari V., Ghanbarzadeh Lak M., & Ghaffariraad M., 2023, An ISM approach to overcome the participation barriers in the waste source separation—a case study: Urmia University Campus,Environmental Monitoring and Assessment, 195 (77) (On-line Published).

2-Ghaffariraad M., Ghanbarzadeh Lak M., & Ebrahimi Sarindizaj E., 2022, Sensitivity analysis of significant parameters affecting landfill leachate generation rate,Environmental Monitoring and Assessment, 194(12).

3-Jahangirzadeh H.R., & Ghanbarzadeh Lak M., 2021, Developing a Decision‑making Model to Enhance Artificial Aquifer Recharge Site Selection Through Floodwater Spreading Based on GIS and ELECTRE I,Water Resources Management, 35 (15), pp 5169-5186.

4-Ghaffariraad M., & Ghanbarzadeh Lak M. , 2021, Landfill Leachate Treatment Through Coagulation-flocculation with Lime and Bio-sorption by Walnut-shell,Environmental Management, 68 (2), pp 226-239.

5-Nouri A., Ghanbarzadeh Lak M., & Valizadeh M., 2021, Prediction of PM2.5 Concentrations Using Principal Component Analysis and Artificial Neural Network Techniques: A Case Study: Urmia, Iran,Environmental Engineering Science, http://doi.org/10.1089/ees.2020.0089.

6-Ghanbarzadeh Lak M., Sabour M.R., Ghafari E., & Amiri A., 2018, Energy consumption and relative efficiency improvement of Photo-Fenton - optimization by RSM for landfill leachate treatment, A Case Study,Waste Management , 79, pp 58-70.

7-Nouri D., Sabour M.R., & Ghanbarzadeh Lak M., 2018, Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes,Journal of Material Cycles and Waste Management, https://doi.org/10.1007/s10163-016-0544-6.

8-Ghanbarzadeh Lak M., Sabour M.R., Amiri A., & Rabbani O. , 2012, Application of Quadratic Regression Model for Fenton Treatment of Municipal Landfill Leachate,Waste Management.

9-Sabour M.R., Ghanbarzadeh Lak M., & Rabbani O., 2010, Evaluation of the main parameters affecting Fenton oxidation process in municipal landfill leachate treatment,Waste Management and Research.

10-شکاری تپه ر.، پرویشی ع.، و قنبرزاده لک م. ، 1400، مدل‌سازی و ارزیابی پخش سیلاب در آبخوان با استفاده از کد MODFLOW (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)،تحقيقات منابع آب ايران، 17(3)، صفحات 360-377..

11-رمضانی ه.، و قنبرزاده لک م. ، 1400، مکانیابی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مراکز دفن پسماند با استفاده از GIS و روش‌های ماتریسی RIAM و لئوپولد ایرانی،محيط‌شناسي، 47(3)، صفحات 217-237.

12-غفاری راد م.، و قنبرزاده لک م. ، 1399، مدلسازی تاثیر مشخصات هیدرولوژیکی و طراحی محل دفن پسماند شهری بر میزان شیرابه تولیدی: مطالعه موردی شهر ارومیه،مجله سلامت و محیط‌زیست، 13(2)، صفحات 283-302.

13-علیزاده ا. و قنبرزاده لک م. ، 1400، شناسایی و رفع موانع اصلی بازیافت پسماندهای تولیدی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تلفیقی ISM، LCA و AHP (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه)،پژوهش‌های محیط‌زیست، 12(24)، صفحات 3-22.

14-پوراقدم س.خ.، قنبرزاده لک م.، مهتدي م.، و صبور م.ر.، 1398، ارزيابي گزينه‌هاي دفع نهايي پسماند جامد شهري با استفاده از تلفيق روش‌هاي ارزيابي چرخه عمر و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: شهر تهران)،فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط‌زيست، doi: 10.22034/jest.2019.13949.

15-اسکندري و.، و قنبرزاده لک م.، 1397، عامل‌هاي تاثيرگذار بر جلب مشارکت دانشجويان مراکز آموزش عالي کشور در امر تفکيک پسماندهاي شهري از مبدأ – مورد مطالعه: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه،فصلنامه علوم محيطي.

16-شفيعي م.، و قنبرزاده لک م. ، 1397، اولويت‌بندي سناريوها در مدل مکانيابي مناطق مستعد تغذيه مصنوعي آبخوان جهت پخش سيلاب، مبتني بر فرآيند تحليل شبکه‌اي ANP (مطالعه موردي: آبخوان دشت خوي)،تحقيقات منابع آب ايران.

17-شفيعي م.، و قنبرزاده لک م.، 1397، مدل‌سازي فرآيند مکان‌يابي مناطق مستعد تغذيه مصنوعي آب‌هاي زيرزميني جهت پخش سيلاب، مبتني بر تکنيک GIS و روش AHP (مطالعه موردي: آبخوان دشت خوي)،تحقيقات منابع آب ايران.

18-قنبرزاده لک م.، شريعتمداري ن.، صبور م.ر.، قناتيان نجف آبادي ر.، و حيدري م. ، 1392، تهيه مدل ارزيابي فني، زيست‌محيطي و اقتصادي سناريو‌هاي مديريت پسماند جامد شهري با استفاده از GIS و ANP، (مطالعه موردي: شهر تهران)،فصلنامه علوم محيطي.

19-قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر. ، 1389، ارزيابي چرخه عمر سناريوهاي دفع پسماند جامد شهري از نظر انتشار گازهاي گلخانه‌اي و مصرف انرژي - مطالعه موردي: جزيره سيري،محيط‌شناسي.

20-غفاری راد م.، و قنبرزاده لک م.، 1399، بررسی میزان تأثیر بارش بر تولید شیرابه در زمان بهره‌برداری و پس از بستن مرکز دفن پسماند شهری با استفاده از مدل HELP،علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 5(4)، صفحات 53-64.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1-Ghanbarzadeh Lak M.، Amiri A.، Ghorban A.، and Hadji Mohammadi F.، October 7-11، 2013، Regeneration of Spent Clay in Used Oil Re-refining Process by Solvent Extraction،ISWA World Congress، Vienna، Austria.

2-Nouri D.، Sabour M.R.، and Ghanbarzadeh Lak M.، 2011، Environmental and Technical Modeling of Industrial Solid Waste Management Using Analytical Network Process A Case Study: Gilan-IRAN،Proceedings of World Academy of Science، Engineering and Technology 81.

3-Amiri A.، Ghorban A.، and Ghanbarzadeh Lak M.، October 17-20، 2011، Life Cycle Inventory of Used Lubricating Oil Recycling Facilities in Iran،ISWA World Congress.

4-Hadji Mohammadi F.، Ghanbarzadeh Lak M.، and Yahyayi P.، October 17-20، 2011، Feasibility study of energy extraction scenarios from municipal sewage sludge and domestic organic wastes،ISWA World Congress.

5-Sabour M.R.، Ghanbarzadeh Lak M.، and Ghorban A.، 2011، Optimizing the main parameters of landfill leachate chemical treatment based on sediment volume، COD and turbidity reduction،Proceedings of the 2011 World Environmental and Water Resources Congress.

6-غفاری راد م.، و قنبرزاده لک م.، مهرماه 1399، تصفیه شیرابه با استفاده از فرآیند انعقاد/لخته‌سازی توسط آهک، مطالعه موردی: مرکز دفن شهرستان ارومیه،دهمين کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط‌زیست.

7-جهانگیرزاده سوره ح.ر.، و قنبرزاده لک م.، مهرماه 1399، تعیین پهنه‌های مستعد پخش سیلاب به منظور اجرای طرح تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی، مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: دشت سلماس)،دهمين کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط‌زیست.

8-رنگ کار پ.، و قنبرزاده لک م.، خرداد ماه 1399، عوامل موثر بر میزان ترجیح روشهاي تشویقی و افزایش مشارکت مردمی در امر تفکیک از مبدأ پسماند (مطالعه موردي: شهر ارومیه)،دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی حقوق و فرهنگ عامه.

9-نوري ا.، قنبرزاده لک م.، و موسوي مغانجوقي س.، مهرماه 1397، بررسي منشأ بحران آلودگي هواي شهر اروميه در آذر ماه سال 1396،اولين کنفرانس ملي مهندسي زيرساخت‬ها.

10-صديقي ح.، قنبرزاده لک م.، و اسلامي حقيقت ع.، شهریور ماه 1397، بررسي پايداري شيب در سازه هاي خاکي مراکز دفن پسماند شهري- مطالعه موردي مرکز دفن نازلوي اروميه،اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيست‌محيطي.

11-اسکندري و.، و قنبرزاده لک م.، ارديبهشت ماه 1397، ارتقاي رفتار مسئولانه زيست‌محيطي دانشجويان در خصوص پسماندهاي جامد توليدي – مطالعه موردي: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه،کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام.

12-يوسفيان ت.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه 1395، تهيه مدل پاسخگويي در شرايط پخش تعمدي آلودگي در شبکه آب شهري،دومين کنگره بين‌المللي زمين، فضا و انرژي پاک.

13-عليزاده ا.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه 1395، مدل‌سازي فرآيند ارزيابي جامع ‌روش‌هاي مختلف مديريت پسماندهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي،دومين کنگره بين‌المللي زمين، فضا و انرژي پاک.

14-واصف م.، قنبرزاده لک م.، و ابطحي س.ه.، شهريور ماه 1395، بررسي محدوديت‌هاي روش تنانت در تعيين نياز آب زيست‌محيطي رودخانه‌ها - مطالعه موردي: رودخانه شهرچاي اروميه،سومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري.

15-نوري دلاور ع.، قنبرزاده لک م.، و شيرمحمدي ح.، اسفند ماه ۱۳۹۴، بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب تقاطعات شهري جهت اجراي سيستم هوشمند چراغ راهنمايي،کنفرانس بين المللي معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محيط‌زيست.

16-مظفري ر.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه ۱۳۹۴، بررسي اقتصادي توليد کود کمپوست از فضولات دامي با استفاده از بسته نرم‌افزاري Co-Composter، مطالعه موردي - استان آذربايجان غربي،کنفرانس بين المللي معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محيط‌زيست.

17-نجاري شيراز غ.ر.، و قنبرزاده لک م.، آذرماه 1394، تعيين عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع و محل احداث سازه‌هاي مديريت سيلاب شهري در مناطق حاشيه‌اي،کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط‌زيست پايدار.

18-سلطان‌پرست ک.، و قنبرزاده لک م.، آذرماه 1394، تحليل عوامل موثر بر مکان‌يابي مراکز پرورش ماهي با محوريت حفظ کيفيت آب در پايين‌دست رودخانه پذيرنده پساب‌هاي توليدي،کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط‌زيست پايدار.

19-ترقي نازلو پ.، و قنبرزاده لک م.، مرداد ماه 1394، برآورد ميزان انرژي قابل استحصال از مراکز دفن پسماند شهري – مطالعه موردي: مرکز دفن پسماند شهري اروميه،سومين همايش ملي پژوهش‌هاي محيط‌زيست و کشاورزي ايران.

20-کيومرثي کنگ م.ر.، و قنبرزاده لک م.، خرداد ماه 1394، برآورد ميزان توليد شيرابه از مراکز سنتي دفن پسماندهاي جامد شهري - مطالعه موردي: مرکز دفن نازلوي اروميه،نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست.

21-ابراهيمي ا.، و قنبرزاده لک م.، ارديبهشت ماه 1394، تهيه مدل ارزيابي سناريوهاي توليد کود کمپوست از پسماندهاي جامد شهري در ايران (مطالعه موردي شهر تبريز)،دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران.

22-ابراهيمي ا.، و قنبرزاده لک م.، شهريورماه 1393، ارزيابي سيستم‌هاي رايج توليد کود کمپوست از بخش آلي زايدات جامد شهري (مطالعه موردي: شهرتبريز)،پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور.

23-آقايي ف.، قنبرزاده لک م.، شيرمحمدي ح.، و آقاپور م.، شهريورماه 1393، تعيين پارامترهاي مدلسازي در بهينه‌يابي محل احداث تقاطع غيرهمسطح (تبادل)،پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور.

24-شيخ اعظمي ا.ح.، شيرمحمدي ح.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه 1392، بررسي آلودگي فلزي ناشي از عوامل ترافيکي در خاک‌هاي اطراف جاده چالوس – مرزن آباد،اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار.

25-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، صفري ص.، شيخ اعظمي ا.ح.، و بابايي م.، اسفند ماه 1392، بررسي ميزان اثربخشي سامانه اتوبوس‌هاي سريع‌السير BRT در كاهش آلاينده‌هاي هوا با روش Tier2 از راهنماي آلودگي هواي corinair،سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك.

26-شيخ اعظمي ا.ح.، شيرمحمدي ح.، و قنبرزاده لک م.، دي‌ ماه 1392، ارتباط عوامل ترافيکي با غلظت سرب و کادميوم در خاک‌هاي اطراف محور چالوس – تنکابن،اولين همايش سراسري الکترونيکي محيط‌زيست، انرژي و پدافند زيستي.

27-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، و شيخ اعظمي ا.ح.، دي‌ ماه 1392، بررسي آلودگي فلزي ناشي از عوامل ترافيكي در خاك هاي اطراف محور نور نوشهر،اولين همايش سراسري الکترونيکي محيط‌زيست، انرژي و پدافند زيستي.

28-شيرمحمدي ح.، قنبرزاده لک م.، و صفري ص.، دي‌ ماه 1392، بررسي آلاينده‌هاي هوا متأثر از سامانه حمل و نقل شهري با روش Tire 2 از راهنماي آلودگي هواي Corinair-مطالعه موردي: شهر ساري،اولين همايش سراسري الکترونيکي محيط‌زيست، انرژي و پدافند زيستي.

29-قنبرزاده لک م.، شهدي چ.، و مظفري ر.، مهرماه 1392، تهيه الگوهاي مناسب مديريت پسماندهاي توليدي در مراکز آموزش عالي کشور- مطالعه موردي: دانشگاه اروميه،شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران.

30-قنبرزاده لک م.، قال ع.، سپاهي ر.، عليزاده س.، و اسدي ب.، ارديبهشت ماه 1392، مديريت پسماندهاي جامد شهري اروميه، چالشها و فرصتها،هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران.

31-قنبرزاده لک ل.، رشدي م.، جليلي ف.، و قنبرزاده لک م.، ارديبهشت ماه 1392، ارزيابي روشهاي مختلف توليد کود کمپوست در مديريت پسماندهاي روستايي، مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان خوي،هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران.

32-قنبرزاده لک ل.، رشدي م.، جليلي ف.، رضادوست س.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه 1391، کاربرد کودهاي زيستي و پايداري در کشاورزي،اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط‌زيست.

33-قناتيان نجف آبادي ر.، احتشامي م.، صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، اسفند ماه 1391، تعيين معيار‌هاي مراکز دفع پسماند شهري و مکان‌يابي نقاطي با کمترين خطرات زيست محيطي به روش GIS (مطالعه موردي شهر تهران)،هجدهمين همايش ملي منطقه‌اي انجمن متخصصان محيط‌زيست ايران و هشتمين جشنواره توسعه سبز.

34-قربان ا.، قنبرزاده لک م.، و اميري ا.، ارديبهشت ماه 1391، ارزيابي فني و زيست‌محيطي روش‌هاي دفع لجن اسيدي حاصل از فرآيند تصفيه روغن موتور مستعمل به روش AHP – مطالعه موردي،اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند.

35-نوري د.، صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، آبان ماه 1390، بررسي تاثير نگرش شبکه‌اي بر نحوه تصميم‌سازي در مديريت پسماند جامد شهرک‌هاي صنعتي،پنجمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست.

36-اميري ا.، قنبرزاده لک م.، و قربان ا.، آبان ماه 1390، بازيافت روغن موتور مستعمل در ايران و مقايسه آن با روش‌هاي نوين زيست‌محيطي-مطالعه موردي،پنجمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست.

37-قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر.، آبان ماه 1389، تحليل اقتصادي استحصال انرژي الکتريکي از گاز مراکز دفن پسماند شهري-مطالعه موردي: شهر تهران،چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط‌زيست.

38-عرب گ.، قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر.، خرداد ماه 1389، تهيه فهرست چرخه عمر انتشارات گلخانه‌اي و انرژي مصرفي در کارخانجات سيمان کشور(مطالعه موردي يکي از کارخانجات سيمان کشور)،چهارمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست.

39-قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر.، ارديبهشت ماه 1389، ارزيابي سناريوهاي دفع مواد زايد جامد شهري از نقطه نظر انتشارات گلخانه‌اي با استفاده از روش LCA و با تاکيد بر مديريت مجزاي منابع توليد-مطالعه موردي: جزيره سيري،پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران، برگزار کننده: دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد.

40-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، و قربان ا.، ارديبهشت ماه 1389، استفاده از فاکتورهاي انتشار در تعيين آلاينده‌هاي خروجي از زباله‌سوزهاي بيمارستاني،پنجمين همايش ملي مديريت پسماند.

41-عرب گ.، قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر.، اسفند ماه 1388، بازيافت سرباره کارخانجات توليد آهن و استفاده از آن در صنعت سيمان کشور بمنظور کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و اکسيدهاي نيتروژن،اولين همايش منطقه‌اي مهندسي عمران.

42-صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، ديماه 1388، چالشهاي پيش رو در کاربرد روش ارزيابي چرخه عمر در مديريت مواد زايد جامد شهري توليدي کشور،دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط‌زيست.

43-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، و کهوکر، ن.، ارديبهشت ماه 1388، شناسايي و ارزيابي ريسک آلاينده‌هاي هيدروکربني موجود در آب خام مصرف شده و پسآب خروجي از پالايشگاه،هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران.

44-قنبرزاده لک م.، و صبور م.ر.، اسفند ماه 1387، مدلسازي انتشارات ناشي از دفن پسماندهاي جامد شهري و تعيين جريانهاي موثر بمنظور اعمال سياستهاي کاهش از مبدا: مطالعه موردي،چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط‌زيست.

45-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، و پوراقدم س.خ.، مهرماه 1387، ارزيابي زيست‌محيطي گزينه‌هاي دفع در مناطق نفتي با استفاده از روش LCA (مطالعه موردي)،سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط‌زيست.

46-صبور م.ر.، پوراقدم س.خ.، و قنبرزاده لک م.، مهرماه 1387، تعيين خصوصيات فيزيکي پسماندهاي جامد در مناطق نفتي جنوب کشور،سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط‌زيست.

47-خبازي بيرامي ک.، صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، مهرماه 1387، ارائه روش تصفيه فيزيکي-شيميايي بهينه شيرابه مراکز دفن پسماندهاي شهري با استفاده از فرآيند انعقاد-لخته‌سازي و ته‌نشيني،سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران.

48-صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، ارديبهشت ماه 1387، مديريت پسماندهاي بيمارستاني: مطالعه موردي بيمارستان البرز کرج،چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران.

49-صبور م.ر.، و قنبرزاده لک م.، ارديبهشت ماه 1387، بررسي فاکتورهاي انتشار آلاينده‌هاي خروجي از دودکش زباله‌سوزهاي بيمارستاني: مطالعه موردي: زباله‌سوز مستقر در بيمارستان البرز کرج،دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندس محيط‌زيست.

50-قنبرزاده لک م.، آذر ماه 1384، ارائه سيستم تصفيه بهينه جهت کنترل گازها و ذرات جامد خروجي از دودکش زباله‌سوزهاي بيمارستاني،سمينار دانشجويي علوم بهداشتي.
کتاب های چاپ شده (3)

1-قنبرزاده لک م.، اميري ا.، مرادي‌کيا س.، 1394، شيرابه مراکز دفن پسماند، توليد، کنترل و تصفيه (ترجمه کتاب: Sanitary Landfill Leachate، Generation، Control، and Treatment، Qasim.S.R.، Chiang،W.، 1994)، انتشارات دانشگاه اروميه.

2-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، قربان ا.، 1390، مدیریت پسماند و بازیافت منابع (ترجمه کتاب Waste management and resource recovery، Rhyner et al.، 1995)، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

3-صبور م.ر.، قنبرزاده لک م.، 1390، مبانی طراحی مجموعه‌های زباله‌سوزی پسماندها(تأليف)، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-قنبرزاده لک م.، 1398، بررسي و ارائه راهکارهاي بکارگيري مشارکت مردمي در راستاي فرهنگ سازي براي مديريت پسماند روستايي- مطالعه موردي: روستاي عسگرآباد کوه اروميه،کارفرما: استانداري آذربايجان غربي.

2-قنبرزاده لک م.، 1397، مديريت جامع و پوياي پسماندهاي جامد صنعتي توليدي در شهرک صنعتي-مطالعه موردي: شهرک صنعتي شماره 2 اروميه،کارفرما: شرکت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي.

3-قنبرزاده لک م.، 1394، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه جمع‌آوری و پیش تصفیه شیرابه محل دفن کنونی پسماند شهری ارومیه،کارفرما: سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه.
پایان نامه ها (13)

1-میلاد غفاری راد، 1399، مدلسازي کمي شيرابه توليدي در مراکز دفن و ارائه راه حل عملي در تصفيه آن - مطالعه موردي: مرکز دفن پسماند شهرستان اروميه، قنبرزاده لک م.

2-حمیدرضا جهانگیرزاده سوره، 1399، توسعه يک مدل تصميم‌ساز جهت انتخاب محل مناسب تغذيه مصنوعي آب زيرزميني از طريق پخش سيلاب مبتني بر GIS و ELECTRE I، مطالعه موردي: دشت سلماس، قنبرزاده لک م.

3-پگاه رنگ کار، 1399، بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبداء پسماند (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، قنبرزاده لک م.

4-محمدپارسا قربانی افروزی، 1399، حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب مصنوعی توسط جاذب طبیعی پوست گردو، قنبرزاده لک م.

5-امير نوري، 1399، پيش‌بيني غلظت آلاينده معيار هوا با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي - مطالعه موردي: شهر اروميه، ايران، قنبرزاده لک م. و ولی زاده م.

6-محسن اصبري رحيم بيگلو، 1399، بررسي عوامل موثر بر طراحي پوشش‌هاي مراکز دفن پسماند شهري با هدف حداقل سازي توليد و نشت شيرابه )مطاله موردي شهر اروميه)، قنبرزاده لک م. و امیری ا.

7-مهدي شاه محمدزاده، 1398، تهيه مدل مکان‌يابي غرفه‌هاي بازيافت (ايستگاه‌هاي مبادله پسماند خشک) به کمک GIS و روش تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي: شهر اروميه)، قنبرزاده لک م.

8-وحيد اسکندري، 1397، مدل‌سازي سناريوهاي مديريت پسماند در موسسات آموزش عالي با رويکرد افزايش مشارکت دانشجويان در امر تفکيک از مبدأ زايدات (مطالعه موردي: پرديس نازلوي دانشگاه اروميه)، قنبرزاده لک م.

9-تلي يوسفيان جنکانلو، 1396، تهيه مدل امکان سنجي نصب تجهيزات پايش آلودگي بمنظور افزايش امنيت در شبکه‌هاي آب شرب شهري، قنبرزاده لک م.

10-امين عليزاده، 1396، تهيه مدل انتخاب بهترين سناريو براي مديريت پسماند صنعتي با استفاده از ANP و LCA– مطالعه موردي: شهرک صنعتي فاز 2 اروميه، قنبرزاده لک م.

11-عرفان نوري دلاور، 1394، تعيين تقاطعات مناسب در اجراي طرح زمان بندي هوشمند چراغ‌هاي ترافيكي با بررسي جريان ترافيك و آلودگي هوا در شبكه درون شهري، شیرمحمدی ح. و قنبرزاده لک م.

12-فرشيد آقايي، 1393، تهيه مدل تصميم‌سازي در انتخاب شکل و مکان‌يابي نقاط اجراي تقاطعات غير همسطح شهري – مطالعه موردي: شهر سنندج، قنبرزاده لک م. و شیرمحمدی ح.

13-بهزاد خياط نيکنام، 1394، بررسي پارامترهاي اثرگذار و آناليز پايداري شيرواني زباله هاي شهري تلنبار شده در يك مدفن زباله، بدو ک. و قنبرزاده لک م.
دروس تدریس شده (9)

1-اصول مهندسي و مديريت پسماند، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

2-اصول مهندسي آلودگي هوا، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

3-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي عمراني، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1394 تا کنون.

4-روش‌های عددی در مهندسی محیط‌زیست، کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست،1397 تا کنون.

5-هيدروليک محاسباتي(CFD)، کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هيدروليکی،1392 تا کنون.

6-مکانيک سيالات، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

7-مهندسی آب و فاضلاب و پروژه، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

8-هيدرولوژی مهندسی، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.

9-مهندسی محيط زيست، کارشناسی مهندسی عمران،1391 تا کنون.