• نام و نام خانوادگی
  • چنگیز غیرتمند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • چنگیز غیرتمند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-چنگیز غیرتمند, 2015, Optimization of RC Frames by Improved Artificial Bee Colony Algorithm,International Journal of Optimization in Civil Engineering.

2-چنگیز غیرتمند, 2012, MOVING LOAD ANALYSIS OF SUBMERGED FLOATING TUNNELS,International Journal of Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1389، اثر بازشو بر سختی و مقاومت دیواربرشی فولادی و نحوه مدلسازی آن با مهاربند معادل،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

2- 2010، بررسی پاسخ سازه های غوطه ور تحت اعمال بار هارمونیک،3rd International Conference on Seismic Retrofitting.

3- 1391، بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر بهینه سازی قابهای فولادی تحت قید فرکانس،سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان،ایران.

4- 1391، بررسی تأثیر نوع خاک و هندسه سازه بر روی رفتار سازه های فولادی با لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه بر مبنای آیین نامه 2800،دومین کنفرانس ملی مدیزیت بحزان، تهران،ایران.

5- 1392، بررسی کارایی غشاء انعطاف پذیر برای کنترل بار لرزه ای روی دیواره مخازن،International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development، تبریز،ایران.

6- 1391، بهینه سازی سازه های فولادی تحت قیود آیین نامه فولاد ایران با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان،اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد، اصفهان،ایران.

7- 1391، بهینه سازی قابهای فولادی مهاربندی شده بادر نظرگرفتن اندرکنش خاک وسازه با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران،ایران.

8- 1394، بهینه سازی هندسه مخازن آب برای بارهای لرزه ای،دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، ارومیه،ایران.

9- 1391، پاسخ تونل های غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ای،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

10- 2010، پاسخ دینامیکی سازه های دریایی تحت اعمال بارهای ضربه ای،3rd International Conference on Seismic Retrofitting.

11- 1392، تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای ساختمان ھای فولادی تحت زلزلھ دور و نزدیک،International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development، تبریز،ایران.

12- 1394، تأثیر زاویه دار کردن دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی،دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، ارومیه،ایران.

13- 1390، تعیین ابعاد بهینه خاک و شبکه بندی المان محدود برای در نظر گیری،کنفرانس زلزله،سازه و روش های محاسباتی، کرمان،ایران.

14- 1390، تعیین معیار عددی برای تشخیص نامنظمی ارتفاعی ظرفیت سازه،کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی، کرمان،ایران.

15- 1391، سبک سازی بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

16- 1393، طراحی بهینه قابهای بتنی با در نظرگرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه با استفاده ازالگوریتم جامعه پرندگان،پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان،ایران.

17- 1391، طراحی بهینه قابهای فولادی تحت قیود فرکانسی با درنظر گرفتن اندرکنش،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

18- 1392، عملکرد غشاء بعنوان دیوار داخلی برای کنترل پاسخ دینامیکی مخازن،International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustainable Development، تبریز،ایران.

19- 1389، کاربرد شبکه های عصبی در تقریب سازی تغییر مکان جانبی سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک - سازه،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

20- 1393، مدل سازی رفتار وصله در دیوارهای سازه ای،ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران،ایران.
پایان نامه ها (21)

1-فايق فتاحي، 1390، طرح بهينه لرزه اي سازه هاي بلند با استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي تركيبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-امير برزگر، 1390، بهينه سازي شكل و اندازه سازه ها در مقابل قيود ديناميكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نگگين جانفدا بالو، 1390، اثر اندركنش سازه و فونداسيون وخاك در تحليل فونداسيون و سازه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-بهنام صمدي زرگ آباد، 1390، بهينه سازي قابهاي خمشي فولادي دو بعدي با در نظر گيري اندركنش خاك و سازه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سرگيس خميس حصار، 1392، بررسي اثر اندركنش خاك و سازه بر روي قاب فولادي مهاربندي شده در زلزله هاي حوزه دور و نزديك گسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-امير شجاعي، 1392، عملكرد غشا به عنوان ديوار داخلي روي پاسخ ديناميكي مخازن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فرامرز خان محمدي، 1391، بهينه سازي قابهاي فولادي دوبعدي مهاربندي شده با در نظرگيري اندركنش خاك و سازه با استفاده از جامعه پرندگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-علي اوليايي رضايي، 1390، بهسازي لرزه اي ديوارهاي داخلي مخازن بتني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ندا اكبرزاده، 1391، بررسي پاسخ تونلهاي غوطه ور تحت بارگذاري لرزه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-اسماعيل برقي گلعذاني، 1390، بررسي امكان تعيين معياري عددي براي تشخيص نامنظمي ارتفاعي مقاومت سازه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سميه عسگرنژاد نوري، 1391، بررسي اثر پارامترهاي طراحي روي عملكرد لرزه اي قابهاي بتني مسلح، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مجيد حيدرپور، 1394، بهينه سازي هندسه مخازن آب براي بارهاي لرزه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد حسيني حاجي پيرلو، 1394، بررسي لرزش سقفهاي سازه اي متداول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-اسماعيل هوشيار، 1393، بررسي اثر تغييرشكل برشي روي رفتار ديوارهاي برشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-هادي حيدري، 1392، بهينه سازي شكل قابهاي فولادي در برابر زلزله با استفاده از الگوريتمهاي فرا كاوشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بهرنگ وهاب زاده، 1394، طراحي بهينه مبتني بر عملكرد لرزه اي قابهاي بتن آرمه با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه با استفاده از الگوريتمهاي متا هيوريستيك و شبكه عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-هيرو خشايار، 1394، مطالعه عملكرد قابهاي فولادي مقاوم سازي شده در برابر خرابي پيشرونده با استفاده از پيوندهاي زانويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-بهارك ابراهيمي، 1392، بررسي توزيع فشار لرزه اي خاك روي ديوارهاي حائل عميق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شيدا احمد زاده، 1392، بهينه سازي قابهاي بتني مسلح با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه به روش جامعه پرندگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-جميل ميرزا پور، 1389، بررسي اثر بار متحرك روي رفتار تونلهاي غوطه ور با استفاده از روش تابع پتانسيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مهدي بنايي عليپور، 1391، استفاده از پاندول داخلي در مخازن براي كنترل نيروي وارد بر ديواره ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.