• نام و نام خانوادگی
  • ماهرخ غنی شایسته
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

سمت: استاد تمام گروه مهندسي برق دانشکده فني دانشگاه اروميه

 فعالیتها:

24-  عضو پژوهشکده مخابرات نظری دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی مخابرات)

23-  یکی از 8 عضو قطب علمی سیستهای دسترسی بیسیم دانشگاه صنعتی شریف که از میان 160 قطب علمی در زمینه فنی مهندسی، قطب علمی برتر در سال  1392 انتخاب شد.

22- استاد راهنمای رساله دکترای خانم سیما صبحی که در سی ویکمین کنفرانس مهندسی برق (1402) به عنوان رساله برتر انتخاب شد.

21- برنده جایزه زنان در مهندسی بخش ایران IEEE در سال 1401

20- پژوهشگر برتر استانی در سال 1400

19- برگزیده شده به عنوان یکی از مفاخر استان در سال 1397 از طرف سازمان ملی ورزش و جوانان

18- برنده اولین دوره جایزه زنان در علم در رشته فنی مهندسی از طرف وزارت علوم در سال 1396

17- پژوهشگر برگزیده جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برگزارشده از طرف وزارت ارتباطات در سال 1394 

16- پژوهشگر برتر استانی در سال 1394

15- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1393

14- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1392

13- یکی از 15 زن برگزیده استان آذربایجان غربی در سال 93 

12- نویسنده یکی از مقالات برتر کنفرانس IST 2018  در سال 1397

11- نویسنده مقاله برتر کنفرانس مهندسی برق (ICEE) در سال 1391

10- نویسنده مقاله برتر کنفرانس بینایی ماشین (MVIP) در سال 1390

9- 62 مقاله ژورنال ISI خارجی و 4 مقاله ژورنال داخلی و 54 مقاله کنفرانس داخلی و خارجی

8- عضو مجمع مخابرات IEEE بخش ایران از سال 1400

7- عضو انجمن WIE (زنان در مهندسی) شاخه IEEE ایران در سالهای 2013 و 2014

6- عضو کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه ارومیه

5- عضو هيات تحريريه ژورنالهای Scientia وIJUWBCS 

4- طراحی و ساخت دستگاه تشخیص دهنده خواب آلودگی و حواس پرتی (با همکاری دکتر کلب خانی و مهندس موسوی)

3- 6 اختراع ثبت شده در سازمان مالکیتهای فکری

2- 11 طرح تحقیقاتی انجام شده 

1- همکاری در ترجمه کتاب OFDM برای مخابرات نوری

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (68)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)
پروژه های تحقیقاتی (11)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)
پایان نامه ها (21)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ماهرخ غنی شایسته
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
        بیوگرافی کوتاه

سمت: استاد تمام گروه مهندسي برق دانشکده فني دانشگاه اروميه

 فعالیتها:

24-  عضو پژوهشکده مخابرات نظری دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی مخابرات)

23-  یکی از 8 عضو قطب علمی سیستهای دسترسی بیسیم دانشگاه صنعتی شریف که از میان 160 قطب علمی در زمینه فنی مهندسی، قطب علمی برتر در سال  1392 انتخاب شد.

22- استاد راهنمای رساله دکترای خانم سیما صبحی که در سی ویکمین کنفرانس مهندسی برق (1402) به عنوان رساله برتر انتخاب شد.

21- برنده جایزه زنان در مهندسی بخش ایران IEEE در سال 1401

20- پژوهشگر برتر استانی در سال 1400

19- برگزیده شده به عنوان یکی از مفاخر استان در سال 1397 از طرف سازمان ملی ورزش و جوانان

18- برنده اولین دوره جایزه زنان در علم در رشته فنی مهندسی از طرف وزارت علوم در سال 1396

17- پژوهشگر برگزیده جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برگزارشده از طرف وزارت ارتباطات در سال 1394 

16- پژوهشگر برتر استانی در سال 1394

15- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1393

14- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1392

13- یکی از 15 زن برگزیده استان آذربایجان غربی در سال 93 

12- نویسنده یکی از مقالات برتر کنفرانس IST 2018  در سال 1397

11- نویسنده مقاله برتر کنفرانس مهندسی برق (ICEE) در سال 1391

10- نویسنده مقاله برتر کنفرانس بینایی ماشین (MVIP) در سال 1390

9- 62 مقاله ژورنال ISI خارجی و 4 مقاله ژورنال داخلی و 54 مقاله کنفرانس داخلی و خارجی

8- عضو مجمع مخابرات IEEE بخش ایران از سال 1400

7- عضو انجمن WIE (زنان در مهندسی) شاخه IEEE ایران در سالهای 2013 و 2014

6- عضو کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه ارومیه

5- عضو هيات تحريريه ژورنالهای Scientia وIJUWBCS 

4- طراحی و ساخت دستگاه تشخیص دهنده خواب آلودگی و حواس پرتی (با همکاری دکتر کلب خانی و مهندس موسوی)

3- 6 اختراع ثبت شده در سازمان مالکیتهای فکری

2- 11 طرح تحقیقاتی انجام شده 

1- همکاری در ترجمه کتاب OFDM برای مخابرات نوری

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (68)

1-M. Nourui, M. G. Shayesteh, H. Behrouzi, and Z. Ding, 2023, Digital/Hybrid Beamforming via KLMS Algorithm in Presence of Mutual Coupling with Experimental Evaluation for 5G and V2V Communications,IEEE Trans. Vehicular Technology.

2-A. Khazali, A. Bozorgchenani, D. Tarchi , M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, 2023, Joint Task Assignment, Power Allocation and Node Grouping for Cooperative Computing in NOMA-mmWave Mobile Edge Computing,IEEE Access.

3-S. Khalifani, R. Darvishzadeh, N. Azad, M. G. Shayesteh, H. Kalbkhani, and N. Akbari, 2023, Comparison of influential input variables in the deep learning modeling of sunflower grain yields under normal and drought stress conditions,Field Crops Research.

4-A. Khazali, M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani,, User grouping and power allocation for energy efficiency maximization in mmWave-NOMA heterogeneous networks”, Wireless Networks, 2022.

5-A. Khazali, D. Tarchi , M. G. Shayesteh , H. Kalbkhani, and A. Bozorgchenani, Energy Efficient Uplink Transmission in Cooperative mmWave NOMA Networks With Wireless Power Transfer”, IEEE Trans. Vehicular Technology, 2021.

6-S. Sobhi-Givi, M. G. Shayesteh, H. Kalbkhani, 2020, Energy-Efficient Power Allocation and User Selection for mmWave-NOMA Transmission in M2M Communications Underlaying Cellular Heterogeneous Networks,IEEE Transactions. on Vehicular Technology.

7-M. Hayati, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2020, Energy-efficient relay selection and power allocation for multi-source multicast network-coded D2D communications ,International Journal of Electronics and Communications (AEU).

8-V. Abbasi and M. G. Shayesteh, 2020, A Method for Improving Power Distribution Characteristics of Space Time Block Codes,China Communications.

9-S. Sartipi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2020, Diagnosis of Schizophrenia from R-fMRI Data Using Ripplet Transform and OLPP,Multimedia Tools and Applications.

10-V. Abbasi and M. G. Shayesteh, 2020, Full-Diversity Space-Time Block Codes with Improved Power Distribution Characteristics,Physical Communication.

11-S. Sartipi, H. Kalbkhani, P. Ghasemzadeh, and M. G. Shayesteh, 2019, Stockwell Transform of Time-Series of fMRI Data for Diagnoses of Attention Deficit Hyperactive Disorder,Applied Soft Computing.

12-M. Khosraviani, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2019, Higher Order Statistics for Modulation and STBC Recognition in MIMO Systems ,IET Communications.

13-P. Ghasemzadeh, H. Kalbkhani, S. Sartipi, and M. G. Shayesteh, 2018, Classification of Sleep Stages Based on LSTAR Model,Applied Soft Computing.

14-A. Khazali, S. Sobhi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2018, Energy-Spectral Efficient Resource Allocation and Power Control in Heterogeneous Networks with D2D Communication,Wireless Networks.

15-P. Ghasemzadeh, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2018, Sleep Stages Classification from EEG Signal based on Stockwell Transform,IET signal Processing.

16-Y. Aghazadeh, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, 2018, Cell selection for load balancing in heterogeneous networks,Wireless Personal Communications.

17-H. Kalbkhani, S. Jafarpour, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, 2018, QoS-based multi-criteria handoff algorithm for femto-macro cellular networks,Wireless Personal Communications.

18-H. Kalbkhani and M. G. Shayesteh, 2017, Power allocation and Relay Selection for Network-Coded D2D Communication Underlay Heterogeneous Cellular Networks,Telecommunication Systems.

19-H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2017, Stockwell Transform for Epileptic Seizure Detection from EEG Signals,Biomedical Signal Processing and Control.

20-H. Hosseini, M. G. Shayesteh, and A. Ebrahimi, 2017, Adaptive Sparse System Identification in Compressed Space,Wireless Personal Communications.

21-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, 2017, Joint Mode Selection and Resource allocation in D2D Communication based Underlaying Cellular Networks,Telecommunication Systems.

22-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and V. Solouk,, 2017, Resource Allocation and Power Control for Underlay Device-to-Device Communication in Fractional Frequency Reuse Cellular Networks,Telecommunication Systems.

23-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and N. Haghighat, 2017, Adaptive LSTAR Model for Long-Range Variable Bit Rate Video Traffic Prediction,IEEE Transactions on Multimedia.

24-S. Kabiri, H. Kalbkhani, T. Lotfollahzadeh, M. G. Shayesteh, and V. Solouk, 2016, TOPSIS-Based Predictive Handoff in Heterogeneous Networks,IET Communications.

25-M. G. Shayesteh and A. Aghamohammdi, 1995, On the error probability of linearly modulated signals in frequency-flat fading Rice, Rayleigh and AWGN channels,IEEE Trans. on Communication.

26-T. Lotfollahzadeh, S. Kabiri, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2016, Femtocell base station clustering and logistic smooth transition autoregressive-based predicted signal-to-interference-plus-noise ratio for performance improvement of two-tier macro/femtocell networks,IET Signal Processing.

27-S. Kabiri, T. Lotfollahzadeh, M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, 2015, Modelling and Forecasting of SINR in Femtocellular Networks using LSTAR Model,IET Signal Processing.

28-N. Haghighat, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and M. Nouri, 2015, Variable Bit Rate Video Traffic Prediction Based on KLMS Method,IET Image Processing.

29-R. Ghahremani and M. G. Shayesteh, 2015, PAPR and ICI Reduction of OFDM Signals Using New Weighting Factors from Riemann Matrix,Wireless Personal Communications.

30-Sh. Najafi and M. G. Shayesteh, 2015, Spectrally Encoded CDMA-Based Cognitive Relay Networks,IET Communications.

31-M. Nouri, M. G. Shayesteh, and N. Farhangian, 2015, Chromatic dispersion and nonlinear phase noise compensation based on KLMS method,Optics Communications.

32-S. M. Mousavi, A. Ademoglu, T. Demiralp, and M. G. Shayesteh, 2014, A Wavelet Transform Based Method to Determine Depth of Anesthesia to Prevent Awareness during General Anesthesia,Computational and Mathematical Methods in Medicine.

33-H. Kalbkhani, S. Jafarpour, V. Solouk, and M. G. Shayesteh, 2014, Interference Management and Six-Sector Macrocells for Performance Improvement in Femto–Macro Cellular Networks,Wireless Personal Communications.

34-A. Mahram and M. G. Shayesteh, 2014, Blind Wideband Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks Based on DOA Estimation Model and Noise Modeling,IET Communication.

35-Sh. Najafi and M. G. Shayesteh, 2014, Spectrall encoded code division multiple access for cognitive radio,IET Communications.

36-H. Kalbkhani, S. Yousefi, and M. G. Shayesteh, 2014, Adaptive RSS and SINR Prediction-Based Handover Algorithm in Heterogeneous Femtocellular Networks,IET Communications.

37-V. Abbasi, M. G. Shayesteh, and M. Ahmadi, 2014, An Efficient Space Time Block Code for LTE-A System,IEEE Signal Processing Letters.

38-A. Mohebbi, H. Abdzadeh, and M. G. Shayesteh, 2014, Novel Coarse Timing Synchronization Methods in OFDM Systems Using Fourth Order Statistics,IEEE Trans. Vehicular Technology.

39-H. Kalbkhani, V. Solouk, and M. G. Shayesteh, 2015, Resource Allocation in Integrated Femto-Macrocell Networks Based on Location Awareness,IET Communications.

40-H. Karimi, M. G. Shayesteh, and M. A. Akhaee, 2014, Steganalysis of JPEG images using Enhanced Neighboring Joint Density Features,IET Image Processing.

41-M. Fakheri, T. Sedghi, M. G. Shayesteh, and M. Chehel-Amirani, 2013, A Framework for Image Retrieval Using Machine Learning and Statistical Similarity Matching Techniques,IET Image Processing.

42-P. Hoseini and M. G. Shayesteh, 2013, Efficient Contrast Enhancement of Images Using Hybrid Ant Colony Optimisation, Genetic Algorithm, and Simulated Annealing,Elsevier, Digital Signal Processing.

43-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2013, Sufficient Statistics, Classification, and a Novel Approach for Frame Detection in OFDM Systems,IEEE Trans. Vehicular Technology.

44-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and S. M. Mousavi, 2013, Efficient Algorithms for Detection of Face, Eye, and Eye State,IET Computer Vision.

45-M. Shabanifard, M. G. Shayesteh, and M. Akhaee, 2013, Forensic detection of image manipulation using the Zernike moments and pixel-pair histogram,IET Image Processing.

46-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and B. Zali-Varghahan, 2013, Robust algorithm for brain magnetic resonance image (MRI) classification based on,Biomedical Signal Processing and control.

47-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2012, A Novel Preamble-Based Frame Timing Estimator for OFDM Systems,IEEE COMMUNICATIONS LETTERS.

48-S. Sahami and M. G. Shayesteh, 2012, Bi-level image compression technique usingneural networks,IET Image Processing.

49-R. Soleymani and M. G. Shayesteh, 2011, An Automatic Contrast Enhancement Technique Using Combination of Histogram-Based Methods,IJICTR (International Journal of Information and Communication Technology Research).

50-M. Mottaghi and M. G. Shayesteh, 2011, New efficient window function, replacement for the Hamming window,IET Signal Processing, 5,5.

51-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2011, Robust Timing and Frequency Synchronization for OFDM Systems,IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 60,60.

52-R. Eshtiaghi, M. G. Shayesteh, and N. Zad-Shakooian, 2011, Multi-circular Monopole Antenna for Multiband Applications,IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS.

53-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2009, Multiple Access Performance Analysis of Combined Time- Hopping and Spread - Time CDMA System in the Presence of Narrowband Interference,IEEE Transactions on Vehicular Technology.

54- 2008, Internally Coded Multicarrier Frequency Hopping CDMA Communication System and its Pirformance Analysis,IET Commun.

55-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2008, Internally Coded Multicarrier Frequency Hopping Code Division Multiple Access Communication System and its Performance Analysis,IET Communications.

56-A. Nezampour, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2007, Internally Coded TH-UWB-CDMA System and its Performance Evaluation,IET Communications.

57-H. R. Ahmadi, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2006, Performance Analysis of Time-Hopping Ultra-Wideband Systems in Multipath Fading Channels (Uncoded and Coded Schemes),Scientia Iranica.

58-M. Nasiri-Kenari and M. G. Shayesteh, 2005, Performance Analysis and Comparison of Different Multirate TH/UWB Systems: Uncoded and Coded Schemes,IEE Proceedings of Communication.

59-M. G. Shayesteh and H. Amindavar, 2003, Neural Networks for Multiuser Detection of Signals in DS/CDMA Systems,Neural Computing and Application Journal.

60-M. G. Shayesteh and H. Amindavar, 2003, Performance Analysis of Neural Network Detectors in DS/CDMA Systems,AEU- International Journal of Electronics and Communication.

61-M. G. Shayesteh, M. Menhaj, and B. Nobary, 2003, A Modified Genetic Algorithm for Multiuser Detection in DS/CDMA Systems,IEICE Trans. on Communication.

62-M. G. Shayesteh, M. Nasiri-Kenari, and R. Damani, 2002, Multiuser Detection in DS/CDMA Systems Using Neural Networks,IEEE 7th Int. Symp. On Spread-Spectrum Tech.& Appl.

63-M. G. Shayesteh, J. A. Salehi, and M. Nasiri-Kenari, 2001, Spread-Time CDMA Resistance in Fading Channels,IEEE Transaction on Wireless Communication.

64- 1384، آشکارسازی چند کاربره برای سیستم های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره،مجله شریف.

65-A. Hosainpour, M. Komarizadeh, A. Mahmoudi and M. G. Shayesteh, 2010, Feasibility of Impact- Acoustic Emissions for Discriminating Between Potato Tubers and Clods,Journal of Food , Agriculture& Enviroment.

66-M. G. Shayesteh, 2011, Exact Symbol and Bit Error Probabilities of Linearly Modulated Signals with Maximum Ratio Combining diversity in requency Non Selective Rician and Rayleigh Fading Channels,IET Communications.

67-H. Abdzadeh, M. G. Shayesteh, and M. Manaffar, 2010, An Improved Timing Estimation Method For OFDM Systems,IEEE Transactions on Consumer Electronics.

68-P. Ahmadi, M. Derafshi, and M. Shayesteh, 2010, A New Method in Assessing Sugar Beet Leaf Nitrogen Status Through Color Image Processing and Artificial Neural Network,Journal of Food, Agriculture& Enviroment.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)

1-S. Sobhi-Givi, M. Nouri, M. G. Shayesteh, H. Kalbkhani, and Z. Ding , 2023, Reinforcement learning based joint resource allocation and user fairness optimization in mm-wave NOMA Hetnets ,ICEE .

2-S. Sobhi-Givi, M. G. Shayesteh, H. Kalbkhani, and N. Rajatheva, 2020, Resource Allocation and User Association for Load Balancing in NOMA-Based Cellular Heterogeneous Networks,IEEE IWCIT.

3-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and A. Rashidi, 2019, Brain Tumor Classification from MRI Images Based on Cumulant Features ,ICEE .

4-M. Hayati, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2019, Relay Selection for Spectral-Efficient Network-Coded Multi-Source D2D Communications,ICEE .

5-S. Sartipi, M. G. Shayesteh, and H. Kalbkhani, 2018, Diagnosing of Autism Spectrum Disorder based on GARCH Variance Series for rs-fMRI data,IST.

6-S. Sartipi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2017, Ripplet II Transform and Higher Order Cumulants from R-fMRI data for Diagnosis of Autism,International Conference on Electrical and Electronics Engineering.

7-M. Khosraviani, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2017, Digital Modulation Recognition in MIMO Systems based on Segmentation of Received Data,ICEE .

8-A. Khazali, S. Sobhi-Givi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2016, Directional Antennas and Fractional Frequency Reuse for Interference Management in Heterogenous Networks with D2D Communications,International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering.

9-S. Sobhi-Givi, A. Khazali, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2016, Resource Allocation in Heterogeneous Networks with D2D Communication,International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering.

10-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2011, A New Timing Synchronization Approach for OFDM Systems ,IEEE ICUMT.

11-S. H. Hosseini, M. G. Shayesteh, and M. Chehel Amirani, 2011, Demodulation of Sparse PPM Signals with Low Samples Using Trained RIP Matrix,ICEE.

12-M. Gholami, A. Abdipour, M. N. Azarmanesh, and M. G. Shayesteh, 2005, Nonlinear modeling of transistors using neural networks,ICEE.

13-M. G. Shayesteh, J. A. Salehi, and M. Nasiri-Kenari, 2001, Spread-time CDMA resistance in fading channels,IEEE PIMRC Conference.

14-M. Fathollahi, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2005, A New coded MC-FH-CDMA Communication System and its Performance Evaluation,International Symposium on Telecommunications (IST) , Iran.

15-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2005, A New Coded Structure for Time-Hopping UWB Systems and its Performance Analysis,International Symposium on Telecommunications (IST) .

16-M. Shabanifard and M. G. Shayesteh, 2011, A New Image Compression Method Based on LBG Algorithm in DCT Domain,Machine Vision and Image Processing Conference, Iran.

17-M. Shabanifard, M. Akhaee, and M. G. Shayesteh, 2012, A New Method for Forensics Detection Based on 2D-Histogram and Zernike Moments,International ISC conference on Information Security and Cryptology, Iran.

18-M. G. Shayesteh, M. Menhaj and B. Nobary, 2001, A New Modified Genetic Algorithm for Multiuser Detection in DS/CDMA System,IEEE PIMRC , USA.

19-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2006, A New TH/DS-CDMA Scheme for UWB Communication Systems and its Performance Analysis,IEEE RWS.

20-M. Mottaghi-Kashtiban and M. G. Shayesteh, 2010, A New Window Function for Signal Spectrum Analysis andFIR Filter Design,18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran.

21-A. Mahram and M. G. Shayesteh, 2012, A Novel Wideband Spectrum Sensing Algorithm for Cognitive Radio Networks Based on DOA Estimation Model,IST , Iran.

22-R. Soleymani and M. G. Shayesteh, 2011, An Automatic Contrast Enhancement Technique Using Combination of Histogram-Based Methods,MVIP, Iran.

23-B. Zali-Varghahan, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2012, An Efficient Algorithm for Lip Detection in Color Face Images,ICEE, Iran.

24-M. G. Shayesteh and Mahdi Mottaghi-Kashtiban, 2009, An Efficient Window Function for Design of Fir Filters Using IIR Filters,IEEE Eurocon, Russia.

25-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2010, An Improved Timing Estimation Method For OFDM Systems Independent of the Preamble Structure,5th International Symposium on Telecommunication (IST), Iran.

26-M. Mirmohseni, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2005, An Internally Coded Partial-Band DS-CDMA System and its Performance Analysis,IEEE ICU.

27-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2007, An Internally Coded Time- Hopping Spread-Time CDMA Scheme for UWB Systems and its Performance Analysis,IEEE.

28-R. Ghahremani and M. G. Shayesteh, 2014, BER Performance Improvement and PAPR Reduction in OFDM Systems based on Combined DHT and \mu-Law Companding,ICEE, Iran.

29-H. Kalbkhani, A. Salimi, and M. G. Shayesteh, 2015, Classification of Brain MRI using Multi-Cluster Feature Selection and KNN Classifier,ICEE , Iran.

30-A. Mahram, M. G. Shayesteh, and S. Jafarpour, 2012, Classification of Wood Surface Defects with Hybrid Usage of Statistical and Textural Features,International Conference on Telecommunication and Signal Processing, Czech Republic.

31-M. G. Shayesteh, J. A. Salehi, and M. Nasiri-Kenari, 2001, Comparison of Spread-Time CDMA and Multicarrier CDMA Techniques,IST.

32-S. H. Hosseini and M. G. Shayesteh, 2012, Compressed sensing for denoising in adaptive system identification,ICEE , Iran.

33-M. G. Shayesteh, M. Menhaj, and H. Amindavar, 2003, Computational Intelligence Techniques for Multiuser Detection of DS/CDMA Signals,IEEE - International Samposium on Computational Intelligence Robotics and Automation, Kobe, Japan.

34-M. G. Shayesteh and H. Amindavar, 2000, DBNN, FDNN, Discriminative Learning, and Back Propagation neural Networks in DS/CDMA Systems,IEEE IJCNN.

35-M. G. Shayesteh, S. Rostamzadeh, and K. Faez, 1998, Different cars recognition using moment invariants and neural networks,ICNN&B Conference, China.

36-M. G. Shayesteh and M. Mottaghi-Kashtiban, 2009, FIR Filter Design Using a New Window Function,IEEE DSP.

37-S. H. Hosseini and M. G. Shayesteh, 2012, Gradually Atom Pruning for Sparse Recovery and Extension to Correlated Sparsity,ICEE , Iran.

38-P. Hoseini and M. G. Shayesteh, 2010, Hybrid ant Colony Optimiztion, Genetic Algorithm, and Simulated Annealing for Image Contrast Enhancement,WCCI IEEE World Congress on Computational Intelligence.

39-H. Abdzadeh and M. G. Shayesteh, 2012, Integer frequency Offset Recovery in OFDM Systems,APCC 2012, Republic Korea.

40-S. Jafarpour, V. Solouk, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2012, Interference Analysis of Femto-Macrocell Networks in 6-Sector Macrocell Layout,IST , Tehran, Iran.

41- 2008, internally coded MC-FH-CDMA communication system and its performance analysis,IET(IEE) communications.

42-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2008, Multiple Access Performance Analysis of an Internally Coded Time-Hopping Spread-Time CDMA System in the Presence of Narrowband Interference,IEEE Communications Society.

43-R. Damani, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2001, Multistage Interference Cancellation Methods for Multiuser Detectoin and Performance Analysis,IEEE VTC , USA.

44-M. G. Shayesteh and H. Amindavar, 2002, Multiuser Detection in DS/CDMA Signal Using Neural Networks,Amirkabir, Prague, Czeck Republic.

45-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and M. Mousavi, 2011, Novel Efficient Algorithms for Detection of Face, Eye, and Eye Status,3rd International Conference on Machine Learning and Computing.

46-M. Mottaghi-Kashtiban, M. G. Shayesteh, and S. Farazi, 2006, Optimum Structures for Sample Rate Conversion from CD to DAT and DAT to CD Using Multistage Interpolation and Decimation,IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology.

47-H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, V. Solouk, and S. Jafarpour, 1391, Outage Probability of Femtocells in Two-Tier Networks with 6-Sector Macrocells,IST 2012, تهران,ایران.

48-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2008, performance Analysis of an Internally Coded Time-hopping Spread-Time CDMA System in the Presence of Interference,IEEE CCNC08 U.S.A.

49-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari, 2007, Performance Analysis of Internally Coded Partial-Band DS-CDMA System in Multipath Rayleigh Fading Channel,IEEE 2007.

50-M. Mirmohseni, M. Nasiri-Kenari, and M. G. Shayesteh, 2007, Performance Analysis of Internally Coded Patial-Band DS-CDMA System in Multipath Rayleigh Fading Channel,IEEE-ICT-MICC.

51-N. Panahi, M. G. Shayesteh, S. Mihandoost, and B. Zali, 2011, Recognition of Different Datasets Using PCA, LDA, and Various Classifiers,Application of Information and Communication Technologies, Azerbaijan.

52-T. Sedghi, M. Fakheri, and M.G. Shayesteh, 2010, Regin and Content Based Image Retrieval Using Advanced,Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, Iran.

53-M. Tofighi, H. Kalbkhani, M. G. Shayesteh, and M. Ghasemzadeh, 2013, Robust Head Pose Estimation Using Contourlet Transform,Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran.

54-A. Younesi, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 1391, Robust Head Pose Estimation Using Locations of Facial Components,AISP 2012, Shiraz, Iran.

55--B. Mohammad-Jafarzadeh, H. Kalbkhani, and M. G. Shayesteh, 2015, Spectral Regression Discriminant Analysis for Brain MRI Classification,Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran.

56- 1390, Steganalysis Using Cycle-Spinning Contourlet Transform Denoising for Cover Estimation,Machine Vision and Image Processing, تهران,ایران.

57-M. Mottaghi-Kashtiban, S., Farazi, and M. G. Shayesteh, 2005, The Optimum Configuration for Sampling Rate Conversion from CD to DAT Using Multistage Interpolation and Decimation,IWSSIP.

58-M. G. Shayesteh and M. Nasiri-Kenari,, 2004, Various Mltirate Time-Hopping UWB Systems and Performance Evaluation,IEEE ISSSTA, Sydney, Australia.

59-M. G. Shayesteh, M. Nasiri-Kenari, and J. A. Salehi, 2002, Spread-Time CDMA Performance With and Without Windowing,IEEE PIMRC.
پروژه های تحقیقاتی (11)

1- 1391، تخمین قسمت صحیح انحراف فرکانسی در سیستمهای OFDM بر اساس روش Maximum Likelihood،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1391، تخمین انحراف زمانی در سیستمهای OFDM با استفاده از سمبل آموزشی متناوب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1386، ارائه تکنیک جدید در سیستم های Multicarrier Frequency Hopping CDMA با استفاده از کدینگ داخلی و آنالیز تحلیلی و عددی عملکرد آن،دانشگاه ارومیه.

4- 1384، طراحی ساختار جدید برای سیستم UWB/TH/CDMA کد شده و کد نشده با کاربرد مالتی مدیا (Multimedia) و آنالیز تحلیلی و عددی عملکرد آنها،دانشگاه ارومیه.

5- 1385، ارائه تکنیک جدید در سیستمهای THUW با استفاده از کدهای super-orthogonal و آنالیز تحلیلی و عددی عملکرد آن،دانشگاه ارومیه.

6-ماهرخ غنی شایسته،دکتر ناصر یزدانی، 1391،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور.

7-ماهرخ غنی شایسته،دکتر سعید مشهدی، 1390،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (نهاد ریاست جمهوری).

8- 1392، همزمانسازی زمانی در سیستمهای OFDM با استفاده از سمبل آموزشی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

9-ماهرخ غنی شایسته،دکتر زلفا زینل پور، 1391،ertyrsweyre.

10-ماهرخ غنی شایسته،دکتر زلفا رینل پور، 1392، بهبود کیفیت سرویس دهی به کاربران موبایل در شبکه هتی فمتو سل با استفاده از روشهای دسترسی چندگانه،سیلاثلاق.

11-ماهرخ غنی شایسته،دکتر سعید مشهدی، 1388، مقابله با جمرهای از نوع تن در سیستم های چندگانه بر مبنای کد گسترنده در زمان،قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های ابخیز با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (7)

1-ماهرخ غنی شایسته، 1391، تشک مواج خنک کننده،دانشگاه اروميه، اداره كل مالكيت صنعتي،ايران.

2-ماهرخ غنی شایسته، 1390، سیستم کم مصرف منابع روستایی(دانشجویان کارشناسی)،دانشگاه اروميه، مالكيتهاي فكري،ايران.

3-ماهرخ غنی شایسته، 1390، سیستم کنترل هوشمند و کم مصرف منابع روستایی،دانشگاه اروميه- دانشكده فني - گروه برق، اداره كل مالكيت صنعتي - سازمان ثبت اسناد و املاك ك،ايران.

4-ماهرخ غنی شایسته، 1388، طراحی و ساخت Caller ID فارسی با دفترچه تلفن داخلی.

5-ماهرخ غنی شایسته، 1388، طراحی و ساخت دتکتور هوشمند گازهای سمی.

6-ماهرخ غنی شایسته، 1388، طراحی و ساخت دستگاه ارتباطی بی سیم برای رستوران.

7-ماهرخ غنی شایسته، 1388، کیبورد Wireless رادیویی برای کامپیوتر با برد زیاد.
پایان نامه ها (21)

1-آزاده خزالي، 1394، طراحي وتحليل روشي براي مديريت حركت در ارتباطات DTD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عباسعلي شريفي، 1394، طيف سنجي مشاركتي در سيستمهاي راديو شناختي بيسيسم، پایان نامه دكترا-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

3-سجاد رنجبري، 1394، ارزيابي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي راديو شناختي با برداشت انرژي، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

4-سيما صبحي، 1394، تخصيص منابع به ارتباطات DTD در شبكه هاي سلولي با استفاده از فاكتور استفاده مجدد استفاده فركانسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-امير مهرام، 1391، سنجش طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از مدل زاويه ورود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هاشم كلب خاني، 1391، بررسي تداخل در شبكه ماكرو فمتوسل مبتني بر OFDMA با در نظر گرفتن فاكتور استفاده مجدد چند عاملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سحر جعفرپور، 1391، Handover ذر سيستمهاي ماكرو فمتو سل مبتني بر استفاده مجدد از فركانس چند عاملي در شبكه سلولي سكتور بندي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حسن كريمي، 1390، طراحي و پياده سازي سيستم نهانكاوي در تصاوير با استفاده از طبقه بند SVM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سيد حسين حسيني، 1390، گيرنده هاي مخابراتي طيف گسترده با تكنولوژي نمونه برداري فشرده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-شهلا نجفي، 1390، شبكه هاي راديويي هوشمند مبتني بر تكنيك زمان گسترده بادسترسي چندگانه به روش تقسيم كد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-شهلا نجفي، 1390، شيكه هاي راديويي هوشمند مبتني بر تكنيك زمان گسترده با دسترسي چندگانه به روش تقسيم كد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حسن كريمي، 1390، طراحي و پياده سازي سيستم نهانكاوي با استفاده از طبقه بند SVM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سيد حسين حسيني، 1390، گيرنده هاي مخابراتي طيف گسترده با تكنولوژي نمونه برداري فشرده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-محمود شعباني فرد، 1390، تشخيص دستكاري در تصوير با استفاده از ويژگيهاي آماري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-طاهره لطف الله زاده، 1392، مديريت توان مبتني بر تخمين قدرت سيگنال دريافتي در شبكه هاي ماكرو فمتوسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سپيده كبيري، 1392، بهبود دست به دست شدگي در شبكه هاي دو لايه ماكرو فمتوسل با استفاده از تخمين مدت اقامت كاربر در هر سلول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سيدهادي معصوميان، 1394، تخمين كانال آكوستيك زير آب توام با كاهش PAPR با استفاده از سنجش فشرده، پایان نامه دكتراي حرفه اي-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

18-سيد مرتضي موسوي، 1393، A WAVELET BASAED METHOD TO DETERMINE DEPTH OF ANESTHESIA TO PREVENT AWARNESS DURING GENERAL ANESTHESIA، پایان نامه دكتراي حرفه اي-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

19-ياسين آقازاده، 1393، تعادل بار مبتني بر تخمين در شبكه هاي بيسيم ناهمگن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-وحيد عباسي، 1393، كد جديد زمتن فضاي بلوكي براي سيستمهاي MIMO با گيرنده ML و گيرنده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ناصر حقيقت، 1393، پيش بيني پهناي باند ويدئو با استفاده از مدلهاي غيرخطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (5)

1- 1401، برنده جایزه زنان در مهندسی بخش ایران IEEE.

2-.

3- مقاله برتر کنفرانس بینایی ماشین (MVIP) در سال 1390.

4- مقاله برتر کنفرانس مهندسی برق ایران در سال 1391.

5- برگزیده شده به عنوان یکی از مفاخر استان در سال 1397 از طرف سازمان ملی ورزش و جوانان.