• نام و نام خانوادگی
  • فیروزه سپهریان آذر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

فيروزه سپهريان آذر

دكتري روانشناسي

مرتبه علمي: پروفسور

 

                   

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (98)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)
کتاب های چاپ شده (11)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (68)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فیروزه سپهریان آذر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

فيروزه سپهريان آذر

دكتري روانشناسي

مرتبه علمي: پروفسور

 

                   

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (98)

1-Sepehrianazar F , Parvanevatan, F., & Hendusin, S, 2023, Structural model of math anxiety with math self-efficacy and math attitude: Mediating role of numerical memory,Iranian Journal of Learning and Memory, 6(26), 16-26.

2-آلبوشکه، مریم؛ سپهریان آذر، فیروزه، 1402، رابطه اضطراب سلامت، حمايت اجتماعي و تنظيم شناختي هيجان با انگيزه تغيير رفتار بيماران قلبي عروقي کرونر شهر اروميه،مجله پرستاری مامایی. ، 21(5)، 343-353.

3-Sepehrianazar F , Dilmaghanian T., 2022, Investigating the relationship between personality traits, fear of negative evaluation, and perceived stress with math anxiety of female students ,Journal of Educational Sciences and Psychology, XII (LXXIV), 48 – 55.

4-Eskandaripour M., Sepehrianazar F., 2021, Comparison of Social Adjustment, School Satisfaction, and Mental Health in Girls with and Without Precocious Puberty,Patient Safety and Quality Improvement Journal , 9(4).

5-Azadsarv A., Sepehrianazar F., 2021, Comparison Of Marital Satisfaction, Family Cohesion And Quality Of Life Among Women With And Without Chronic Pain,Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyp tology, 18( 8 ), 2488- 2501.

6-عبادی مناس، قدرت؛ سپهریان آذر، فیروزه ، جامعی، رشید، 1400، تاثیرآموزش زیست شناسی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. ،فصلنامه مطالعات آموزش و آموزشگای، 10(1)، 81-103.

7-صدرایی، حورا؛ سپهریان آذر، فیروزه، 1399، بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگساو) بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش‎آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. ،فصلنامه توسعه حرفه‎ای معلم، 5(2)، 85-96.

8-رحمانی دریاسری، مدینه؛ یاوری نیا، سونیا؛ سپهریان آذر، فیروزه، 1399، پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی، امید و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه.،فصلنامه علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. ، 16(56)، 181-196.

9-امیدی گرگری، نیر؛ سپهریان آذر، فیروزه؛ عزیزی گرمه خانی، زهرا؛ لطفی، سلیمان؛ حسین پور، علیرضا، 1399، بررسی رابطه شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان جلفا.،مجله پژوهشهای نوین در روانشناسی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش. ، 3(29)و 151-162.

10-Asadnia, S., SepehrianAzar, F. & Torabzadeh, N., 2014, Efficacy of cognitive behavior therapy and gestalt therapy on poor sleep quality among college female students with headache,Journal of Headache Pain , 15, J13.

11-سپهریان آذر، فیروزه؛ غدیری، فرهاد؛ عبدالمحمدی، کریم؛ صمدزاده، فریبا، 1399، نقش ميانجي خلاقیت در رابطه بين اهداف پيشرفت و انگيزه پيشرفت،مجله علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1)، 208-189.

12-Feizipour , H., Sepehrianazar, F., Issazadegan, A., Ashayeri , H., 2020, The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Processing Speed, Working Memory Capacity, Executive Function, and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients: A Quasi-Experimental Study ,Urmia Medical Journal, 30(10), 804- 818.

13-تاج الدینی امراه، سپهریان آذر فیروزه، پورعلی عذرا، 1398، بررسی مقایسه ای عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی در مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به ام.اس و افراد سالم ،شریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(2)، 150-164.

14-Vazifeh Shenas H., Sepehrianazar F. & Soleimani E ., 2018, Investigation of neuro-feedback method effectiveness on executive function of narcotic drugs-dependent patients,Annals of Tropical Medicine & Public Health, special issue, 210-224.

15-Arji J, Arji M, Sepehrianazar F, Gharib A., 2019, The role of math learning anxiety, math testing anxiety, and self-efficacy in the prediction of test anxiety,Chron Dis J, 7(2): 99-104.

16-سپهریان آذر فیروزه، حسینی، مریم؛ غدیری صورمان آبادی، فرهاد، 1398، پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبکهای دلبستگی و تابآوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی. ،فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، ، 6(25)، 111- 129.

17-تاج الدینی امراه، سپهریان آذر فیروزه، پورعلی عذرا، 1398، بررسی مقایسه مشکلات روان شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی. ،مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی، 3(1)، 37-58.

18-عليپور ، مهران؛ سپهريان آذر ، فيروزه؛ سليماني ، اسماعيل؛ مکاريان، فريبرز ، 1398، مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و آموزش تقویت مقابله زوجی بر اضطراب سلامتی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه نیمه تجربی،مجله پزشکی ارومیه، 140-154.

19-همت افزا، پروین: سپهریان آذر، فیروزه، سلیمانی، اسماعیل، 1397، ثزبخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، روان آشفتگی و خود گسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال،پژوهش های اخلاقی، 9(1).

20-علی پور، مهران: سپهریان آذر، فیروزه: سلیمانی، اسماعیل و مکاریان، فریبرز. ، 1397، هم سنجی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهبود مهارتهای رویارویی زوجی بر بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی زنان دچار سرطان پستان. ،مشاوره و روان درمانی خانواده. ، 26، 8(2)، 165-190..

21-Feizipour , H., Sepehrianazar, F., Issazadegan, A., Ashayeri , H. , 2019, The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Cognitive Flexibility, Response Inhibition, and Selective Attention in Patients with Multiple Sclerosis: A Quasi-Experimental Study,The Journal of Urmia University of Medical Sciences, 30(1), 49-62.

22-امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه، 1397، مقایسه حساسیت پردازش حسی و بهزیستی روانشناختی در تیپهای شخصیتی صبحگاهی – شامگاهی،مجله روانشناسی بالینی و شخصیت.، 31، 16(2)، 111-99.

23-Sepehrianazar, F., Qader Tilee, S., Gaspar de Matos, M., 2019,, Mental Health Among Syrian Immigrants in Irag. ,.Psycho Pathologica., 5, 2(1), 1-6.

24-قاسمی، مهسا؛ سپهریان آذر، فیروزه، کیوان، جواد، 1397 ، اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر حل مسئله، حافظه عددی و خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان ،دوفصلنامه راهبرد های شناختی در یادگیری.، 6(11)، 217-234.

25-Arji J, Sepehrianazar F, Soleimani E , 2018, Investigating the structural relationship between math anxiety, Gray’s biological model of personality, and test anxiety through assessing the self-efficacy mediating role among junior girl students of Urmia high schools, Iran,Chronic Disease Journal, 6(3): 127-35. .

26-سپهریان آذر فیروزه، سلیمانی اسماعیل و ایماندوست، هاله، 1397، اثربخشی راهبردهای شناختی - فراشناختی بر سرعت پردازش اطلاعات بر اساس آزمون استروپ در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ،مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، 30، 16(1)، 21-31..

27-تاج الدینی امراه، سپهریان آذر فیروزه، سلیمانی اسماعیل. ، ، 1397، "مقایسه بزرگنمایی غیرانطباقی، جهت گیری منفی به مساله، تنظیم هیجان و حساسیت به طرد در بیماران مبتلا به ایدز و افراد سالم.،فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.، ، ۱۲ (۲) :۵۳- ۶۷ .

28-سپهریان آذر، فیروزه، مقدم، زینب.، 1396، رابطه باورهای معرفت‌شناختی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی: نقش واسطه‌ای دانش و مهارت‌های فراشناختی ،آموزش و یادگیری.

29-سپهریان آذر، فیروزه؛ محمدی، نادر؛ بلوتک، محمد، 1396، همبستگی بنیادی خود ارزشی مشروط و سازگاری دانشجویان ،پژوهش های آموزش و یادگیری، ۱۴(2)، 71-80.

30-مسیبی، عصمت؛ سپهریان آذر، فیروزه. ، 1396، فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی و شیوههای مراقبتی بر افزایش رفتار دلبستگی مادر- جنین و مادر- نوزاد. ،فصلنامه سلامت روان کودک.، 4(4). 104-116. .

31-اسدی مجره، سامره؛ سپهریان آذر، فیروزه، عیسی زادگان علی، پورشریفی، حمید. ، 1396، ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد. ،روانشناسی بالینی و شخصیت،، 15، 28(1)،38-27.

32-سپهریان آذر، فیروزه؛ اسدی مجره، سامره.، 1396، مقایسه مدلهای اضطراب در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن دارای نشانگان اضطراب فراگیر. ،فصلنامه بیهوشی و درد.، 8(2)،1-14.

33-امیری، سهراب، سپهریان آذر، فیروزه.، 1397.، اعتباریابی ویژگیهای روانسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ. ،رویش روانشناسی. ، 7(1)، 65-92.

34-Sepehrianazar, F., Sorbi, M H.,, 2018, 22(3), 894-908, Psychometric Features of a Multidimensional Sexual Questionnaire for Iranian Men and Women,Sexuality & Culture,.

35-Vazifheshenas H., Sepehrianazar F., Soleimani E. , 2017,, Evaluation of The Neuro feedback Method Effectiveness On Craving in Narcotic Drugs Dependent Patients.,Journal of Psychology and Management,, 4(3), 61-67.

36-Mohammadniaa Z., Sepehrianazar F., Akbari M. , 2017,, A structural modeling analysis of the relationship between personality traits and achievement motivation: the meditational role of thinking style type 1. ,Journal of Educational Sciences and Psychology., 7(69), 65-74.

37-طبیب زاده، فریناز، سپهریان آذر، فیروزه. ، 1396، اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تاب آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپلاسکلروزیس.،. مطالعات ناتوانی، 7، 1-5.

38-امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه، امیر قاسمی، نواب.، 1396، بررسی بهزیستس روانشناختی، شادکامی و نظم جویی هیجانی در گرایش های شخصیت سه گانه تاریک،مطالعات روانشناختی.، 13(2)، 41-25.

39-Spehrianazar f, Ghasemi k, Carvalho M, Branquinho C, Molina T, Gaspar de Matos M., 2017, Emotional Intelligence and Basic Psychological Needs:Highlights from a Teachers’ Survey in Iran,Asian Journal of Humanities and Social Studies, 5(5), 304-309.

40-امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه.، 1396.، تأثیر نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی با توجه به نقش میانجیگری هوش هیجانی،مجله علوم پزشکی شهرکرد، 19(4)، 91-102.

41-عیسی زادگان، علی؛ سپهریان آذر، فیروزه؛ مطلبی، مهرداد.، 1395، مقایسه سبک های دلبستگی و ترس از صمیمیت در افراد مبتلا و غیرمبتلا به سرطان،مجله مطالعات ناتوانی، 12(6). 205-210.

42-امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه.، 1396.، ارزیابی بهزیستی روانشناختی بر اساس سیستمهای مغزی-رفتاری، سبکهای عاطفی و راهبرد تنظیم هیجان: با نگاه به نقش جنسیت. ،مجله پژوهش سلامت. ، 2(3). 149-156.

43-امیری، سهراب و فیروزه سپهریان آذر.، 1396، بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سیستم های فعال ساز رفتاری و بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی،مجله علوم پزشکی قم.، دوره 11، شماره 5، 85-97.

44-سلیمانی، اسماعیل؛ سپهریان آذر، فیروزه، قادری، علی.، 1395، اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب نگرش و عملکرد درس ریاضی. ،مجله تدریس پژوهی، 4(2)، 79-93.

45-سپهریان آذر، فیروزه؛ عیسی زادگان، علی؛ اسدی مجره، سامره، پورشریفی، حمید، 1396، ارزیابی مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 32-41.

46-سپهریان آذر، فیروزه؛ ستاری، راحله، 1395، بررسی رابطه کانونی مولفه های خرد و سبک های هویت ،اندیشه های نوین تربیتی، سال 12، شماره 2، 63-88.

47-Sepehrian azar, F., Modirkhamene, S., Alizadeh Daraby, F. , 2017, Study of academic achievement and its predictive psychological factors,International Journal of Psychology , 10(1), 21, .

48-سپهریان آذر، فیروزه، 1395، تاثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو بر نیازهای اساسی روانشناختی دانش آموزان،فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال چهارم، شماره 13، 21-30.

49-امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه، 1395، روابط ابراز گری هیجانی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با صفات سه گانه تاریک شخصیتی ( ماکیاولیسم، خودشیفته، ضد اجتماعی)،فصلنامه ابن سینا، سال 18، شماره 2، پیاپی 55، ص 11- 18.

50-نوروزي، مرسده؛ سپهریان آذر فیروزه، 1395، مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان داراي سبک هاي فرزندپروري متفاوت،دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، سال پنجم، شماره 1، (پیاپی9 ). ص 81-97.

51-Norouzi M., Sepehrian azar, F. , 2016, The comparison Spiritual Quetient and Emotional Expression in patients (irritable bowel syndrome, coronary heart Disease and asthma),Journal of Research & Health, 7(1), .

52-Sepehrianazar, F. Babaee, A, 2014, Structural equation modeling of relationship between Mathematics Anxieties with Parenting Styles: the Meditational Role of Goal Orientation,Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152 , 607 – 612.

53-Amani Saribagloo J. Sepehrian azar, F Mahmoudi H. , 2014, The relationship between Teachers Perceived Organizational Culture of school and their Basic Psychological Needs Satisfaction,Anadolu Journal of educational science International, 4(2), p. 41-62.

54-Sepehrian azar, F. Mahmodi L. , 2014, Relationship between mathematic Self- efficacy, and students performance in statistics: the meditational role of attitude toward mathematic and mathematic anxiety,Journal of educational science and psychology, Vol. IV, No.1, p.32-42.

55-سپهریان آذر فیروزه؛ اسدی، سامره مجره، 1394، آزمون مدل ارتباطی محیط هیجانی خانواده با استرس ادراک شده: نقش میانجی دشواری¬های تنظیم هیجان،فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت، سال23، دوره جدید، 12، 89- 100 .

56-سپهریان آذر فیروزه؛ محمدی، نسیم؛ بدلپور، زینب؛ نوروززاده، وحید، 1395، رابطه امیدواري و شادکامی با رضایت زناشویی،مجله سلامت و مراقبت، سال 18، شماره1، ص37-44.

57-سپهریان آذر، فیروزه؛ محمدی آذر، مرضیه، موهنا، سعید، 1395، اثربخشی آموزش شناختی امید بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان،فصلنامه پزوهش‌هاي نوين روانشناختي، سال 11، شماره 41، ص 79-97.

58-- امیری، سهراب؛ سپهریان آذر، فیروزه؛ ناصری تمرین، کبری، 1394، نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانش گری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال93،فصلنامه علمی پزژوهان ( دانشگاه علوم پزشكي همدان)، دوره 14، شماره 1، ص 1-11.

59-سپهریان آذر فیروزه؛ عیسی زادگان، علی؛ مطلبی، مهرداد، 1394، مقایسه هدف در زندگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادي،. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره13، شماره 12، پی در پی 77و، ص 1097-1103..

60-سپهریان آذر فیروزه؛ اقبالی امجد، 1394، رابطه سبک های یادگیری کلب و هیجان های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان،فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال دوم، شماره هشتم، ص 17-30..

61-سپهريان آذر، فيروزه؛ سعادتمند، سعید، 1394، تأثير آموزش مهارت هاي زندگي و مشاورة گروهي با روش عاطفي رفتاري عقلاني بر خودپندارة تحصيلي، انگيزش پيشرفت و سلامت روان دانش آموزان ناموفق،فصلنامه دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي، سال شانزدهم، شمارة 1، پیا پی 59، ص.66-77.

62-سپهريان آذر، فيروزه ، 1394، اثربخشی روان درمانگری تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب تعمیم یافته،مجله پزشکی ارومیه، دوره 26، شماره 4،ص 311-318 .

63-سپهريان آذر، فيروزه. ، 1394، مقایسه عملکرد شناختی درون گرایان و برون گرایان در سه موقعیت سکوت، موسیقی و سر و صدا با توجه به پیشینه های صوتی متفاوت،مطالعات آموزش و یادگیری، دوره 6، شماره 2، ص 1-19.

64-Norouzi M., Sepehrian azar, F. , 2014, A study of causal relationship between depress, fatigue, and quality of life in MS patients in Tehran,International Journal of Psychology and Behavioral Research, Iran, Vol. 1, No, 2 . P. 202-213.

65-سپهریان آذر فیروزه؛ بلوتک حسین، محمدی نادر، 1393، بررسی میزان شیوع قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتاری قلدری و عادی،پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی، سال 1، شماره 2، ص 37-46.

66-امانی ساريبگلو ، جواد ؛ سپهریان آذر ، فیروزه ؛ واحدي، شهرام، 1393، تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان: نقش فرهنگ مدرسه و نیازهاي روانشناختی اساسی،فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی، سال دوم، شماره 5. ص 43-54.

67-اسدنيا ، سعيد ؛ موسي الرضايي اقدم، آرش؛ سعادتمند، سعيد؛ سپهريان آذر ، فيروزه؛ تراب زاده، ناصر، 1393، بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاري بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس،مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره یازدهم، ص 1032- 1023 .

68-یاوری ، سونیا؛ سپهريان آذر، فيروزه؛ یوسفی، رحیم، 1393، بررسي نقش احساس كنترل، حمايت اجتماعي و سلامت عمومي در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان اروميه،روانشناسی مدرسه، دوره سوم، شماره4، ص 143-156.

69-سپهريان آذر، فيروزه؛ اسدی، سامره؛ فرنودی، لیدا، 1393، رابطه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با دشواري هاي تنظيم هيجان در نوجوانان،مجله پزشكي اروميه، دوره 25، شماره 10، 922-930.

70-سپهريان آذر، فيروزه؛ فتاحي، اميد، 1393، تاثیر آموزش تیپ شناسی انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان،فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت، سال 21 شماره10. ص. 29-40.

71-سپهريان آذر، فيروزه، 1392، بررسی ارتباط هوش هیجانی ، شیوه های مقابله با استرس و هوش عمومي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پيش دبستاني،فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت، سال20، دوره جديد شماره9، ص 22-32 .

72-سپهريان آذر، فيروزه؛ كتابي، افسانه، 1392، تاثیرموسیقی زمینه،سروصداو سكوت برعملکرد دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا در آزمون استعداد تحصيلي،فصلنامه روانشناسي معاصر، دوره8 شماره2، ص 69-80.

73-Sepehrianazar, F., 2013, Self- efficacy, Achievement motivation and Academic Procrastination as Predictors of Academic performance,US-China Education Review B, Vol. 3, No.11, p. 847-858.

74-Sepehrianazar, F Asadnia S. , 2013, Efficacy of cognitive Behavior therapy and Gestalt therapy on poor sleep quality among college female with headache,Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol1, Issue2.p, 15-24.

75-اسدنيا، سعيد؛ سپهريان آذر، فيروزه؛ سعادتمند، سعيد؛ فيضي‌ پور، هايده؛ زارعي، فرزاد؛ بني‌هاشم شيشوان، محمد رضا، 1392، بررسي اثر بخشي آموزش گروهي جراُت ورزي بر كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي و بهبود كمرويي،مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دوره 24، شماره9. ص 673-681.

76-سپهريان آذر، فيروزه؛ اسدنيا، سعيد؛ موسی الرضایی، آرش، 1392، اثربخشی گشتالت درمانی ودرمان شناختی- رفتاری بربهبود سردردهای میگرنی دانشجویان دختر،فصلنامه پزوهش‌هاي نوين روانشناختي.، سال8، شماره31. ص 35-51..

77-قرباني، الهه؛ سعادتمند، سعيد؛ سپهريان آذر، فيروزه؛ اسدنيا، سعيد؛ فيضي‌ پور، هايده، 1392، رابطه اميد اضطراب مرگ با سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اروميه،مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دوره24، شماره8 ص 607-616.

78-سپهريان آذر، فيروزه؛ اماني ساري بگلو،جواد؛ محمودي،حجت.، 1392، عزت نفس نوجوانان و سبك‌هاي فرزند پروري: نقش واسطه اي برآورده شدن نيازهاي روانشناختي،فصلنامه علوم رفتاري.

79-سپهريان آذر، فيروزه؛ اسدنيا، سعيد؛ سعادتمند، سعيد؛ موسي الرضايي، آرش، 1392، رابطه كيفيت خواب با سردردهاي ميگرني در دانشجويان دانشگاه اروميه،مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دوره 24، شماره6 ، 286-294.

80-سپهريان آذر، فيروزه؛ اسدنيا، سعيد؛ سعادتمند، سعيد؛ موسي الرضايي، آرش.، 1391، مقايسه كيفيت خواب و سردردهاي ميگرني در افراد با خواب مناسب و نامناسب،مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دوره 23. شماره 7، 799-806.

81-سپهريان آذر، فيروزه؛ جوكار، ليلا، 1391، بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت با اضطراب و تيپهاي شخصيت نوع AوB،فصلنامه پزوهش‌هاي علوم شناختي و رفتاري دانشگاه اصفهان، سال2، شماره 2، ص 17-30.

82-احمدنژاد، محمود؛ حسني، محمد، سپهريان آذر، فيروزه؛ شجايي، خه بات، 1391، برسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت زندگی کاری باسازگاری شغلی دربین معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی‌ شهرستان سردشت سالتحصیلی 90-89 ،پژوهش دربرنامه ريزي درسي، ، سال نهم، دورةدوم، شمارة 5 ، پیاپی 32 ، ص 123-136.

83-سپهريان آذر، فيروزه. ، 1390، مقايسه اثربخشي شناخت درماني، آرامش عضلاني و شيوه هاي مطالعه بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان سقز. ،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.، . سال6، شماره 23،ص75-95..

84-سپهريان آذر، فيروزه. جوكار، ليلا.، 1391، اعتیاد به اینترنت و عوامل پیش بینی کننده آن ،فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت ( دانشور رفتار)، سال 17، شماره 45، ص 51-60.

85-Sepehrian azar F., 2012., Emotional Intelligence as a Predictor for academic performance in university,,Journal of Educational Sciences & Psychology (JESP)., Volume 2 (64), p 36-44.

86-سپهريان آذر، فيروزه. حسين پور، ليلا.، 1391، اختلالات کارکردجنسی زنان و برخی عوامل مرتبط با آن،فصلنامه پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دوره 23. شماره 2. ص. 148-155.

87-سپهريان آذر، فيروزه، 1390، تاثیرآساناها و سبک زندگی براساس یوگا برمشکلات خواب زنان دردوره پیش یائسگی ،فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دوره دهم. شماره1. پی در پی 36. ص 41-49.

88-سپهريان آذر، فيروزه. مهدي‌زاده، حسين.، 1390، تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک های مقابله و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان.،ندیشه های نوین تربیتی، دوره7، شماره4، ص77-93.

89-سپهريان آذر، فيروزه، 1390، اهمالکاری تحصیلی وعوامل پیش بینی کننده آن. ،فصلنامه مطالعات روانشناختی.، سال 7 شماره 4. ص 9-27..

90-سپهريان آذر، فيروزه؛ قلاوندي حسن، 1390، تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی. ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. دانشگاه کردستان، سال اول. شماره 2. ص 161-171.

91-سپهريان آذر. فيروزه؛ رضايي، زمانه، 1389، بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و تاثیر مقابله درمانگری بر کاهش میزان آن و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی درسی دانش و پژوهش در علوم تربیتی، سال هفتم. شماره 25 ، ص 65-81.

92-سپهريان آذر، فيروزه، 1389، ساخت مقدماتي آزمون تيپ هاي شخصيت انيه گرم. ،فصلنامه اندازه گيري تربيتي، شماره3، ص 121-133.

93-سپهريان آذر. فيروزه؛ دلاور،علي، اكبرزاده، نسرين، 1386، ساخت وهنجاریابی آزمون هوش هیجانی براساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه،فصلنامه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره دوم. شماره 8. صص29-48.

94-فيروزه سپهريان‌آذر، 1386، مطالعه تاثیرآموزش مهارت های هوش هیجانی برشیوه های مقابله بافشارروانی،فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 8. صص 70-84.

95-شهيم، سيما، فيروزه سپهريان.، 1379، ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس گوداینف - هریس و ماتریس های پیشرونده ریون.،فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.، سال 5، شماره 2. صص 43-27..

96-سپهريان آذر، فيروزه، 1379، بررسی مقدماتی عوامل موثر بر طلاق و راه های پیشگیری از آن،فصلنامه بهداشت روانی، سال 2. شماره 5و6. صص 17-24.

97-اكبرزاده، نسرين؛ سپهريان آذر، فيروزه؛ شهيم، سيما، 1377، همبستگی مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش دبستانی و مقیاس های بینه سیمون و گوداینف – هریس در گروهی از کودکان دو زبانه آذری،فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 13. شماره 1و2. پیایی 25و26 صص159-169.

98-سپهريان آذر، فيروزه. ، 1386، بررسی مقدماتی چند عامل موثر در بقای زندگی مشترک زناشویی،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، دوره اول، شماره1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)

1-Firouzeh Sepehrianazar, sonia zareei, saman shamsizadeh, 2020, comparison of anxiety thoughts and life orientation within medical staff and non-medical individuals in dealing with covid-19 disease,دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی.

2-سپهریان آذر، فیروزه؛ آلبوشوکه،مریم؛ نوری، شبنم، 1397، تهران، ایران، بررسی رابطه بین مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر نقده ،پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم تربیتی و روانشناسی،.

3-sepehrianazar,f., Headari, A., Fallah,R., , 22-23 June, , 2018, "The Relationship between Contingencies of Self- Worth and Happiness with academic Achievement of High School male students.",Mauritus. Port louis. .

4-سپهریان آذر، فیروزه؛ احمدی، رویا، 1396.، بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با رضایت از مدرسه در دانش آموزان. ،پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران. 29 آبان . ایران.

5-قاسمی قشلاق، مهسا؛ سپهریان آذر، فیروزه. ، 1395، مشخصات نویسندگان مقاله اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر حل مساله دانش آموزان با استفاده از آزمون برج لندن،سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز،.

6- 2012, Cognitive behavior theraphy is effective for improving the sleep quality of pation with migraine headache,EFNS European federation of neurological societies, استکهلم,سوئد.

7- 1392, Effect of Social and Emotional Learning on Academic Achievements and Academic motivation,The World Conference on Integration of Knowledge (WCIK 2013), لنکاوی,مالزی.

8- 1392, efficacy of cogntive- behaviroral therapy in improving sleep quality of patients with obsessive- compalsive disorder,دومین کنگره علوم اعصاب و بالینی, تهران,ایران.

9- 2011, Prevalence of test anxiety and efficacy of coping therapy on test anxiety decreasing and improving academic achievement of high school female students,2011 2nd International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, مالی,maldive.

10- 2013, Self- efficacy, achievement motivation and academic procrastination as predictors of academic achievement in pre-College students,Global Summit on Education 2013, کوالالانپور,مالزی.

11- 1392, the effectiveness of heailth training on improving sleep quality, and reduction of the symptoms of migraine feadches in individuals with multiple sclerosis,دهمین کنگره بین المللی ام اس, اصفهان,ایران.

12- 1392, the investigation of brain/ behaviral system in patient with multiple sclerosis: role of pathologic worry,دهمین کنگره بین المللی ام اس, اصفهان,ایران.

13- 1393, The relationship between mathematics anxiety with parenting styles and goal orientation,Educational Researches and Publications Association ERPA Congress, 2014, استانبول,ترکیه.

14- 1391، اثر آموزش بهداشت خواب بر بهبود کیفیت خواب و کاهش نشانه های سردرد میگرنی،چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران،ایران.

15- 1391، اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر خود پنداره تحصیلی، انگیزه پیشرفت و سلامت روان دانش آموزان ناموفق،همایش ملی روانشناسی تربیتی، تهران،ایران.

16- 1394، اثربخشی محاسبات ذهنی بر هوش، عزت نفس و خلاقیت کودکان دبستانی،اولین همایش ملی پژوهشی روانشناسی علوم تربیتی و اسیب شناسی، تبریز،ایران.

17- 1392، الگوی ساختاری رابطه نیازهای روانشناختی اساسی، احساس خوشبینی و شادکامی معلمان،دومین همایش ملی پیام نور، مهاباد،ایران.

18- 1392، الگوی علی روابط بین اعتیاد به تلفن همراه، سازگاری و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه قم،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

19- 1389، بررسی اعتیاد به اینترنت در تیپ های شخصیتی نوع A و B دانشجویان،پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

20- 1392، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی پنج عامل نئو با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاههای شهر ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی، مهاباد،ایران.

21- 1387، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با هوشبهر و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه ارومیه،چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

22- 1390، بررسی رابطه سازگاری زناشویی، مدت زمان ازدواج در میان زنان ارومیه،آسیب شناسی خانواده، تبریز،ایران.

23- 1391، بررسی میزان شیوع اختلال هماهنگی رشد و تاثیر آموزش حرکات بدنی بر آن،کنگره آموزش پیش از دبستان، تهران،ایران.

24- 1389، بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و تاثیر مقابله درمانگری بر کاهش آن و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته تجربی،نخستین همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

25- 1394، پیش بینی اسیب پذیری در برابر استرس والدین کودکان کم توان ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی،راهبرد های مقابله،اولین همایش علمی پوهشی روانشناسی علوم تربیتی و اسیب شناسی، تبریز،ایران.

26- 1389، تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرام بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین،سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

27- 1389، تاثیر گشتالت درمانی بر کیفیت خواب افراد با سردردهای تنشی،سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

28- 1389، تاثیر مقابله درمانگری بر افسردگی و بهزیستی شخصی دانشجویان،پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

29- 1389، تاثیر یوگا و ماساژ یومی هو تراپی بر کاهش اضطراب،اولین همایش ملی سلامت روانی و ورزش.

30- 1390، رابطه عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی در میان زنان،خانواده و سلامت جنسی، تهران،ایران.

31- 1394، رابطه میان عزت نفس مشروط، عزم، پشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان های شهرنور آباد.،اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، تبریز،ایران.

32- 1389، ساخت مقدماتی آزمون تیپهای شخصیتی انیوگرم بر اساس فرهنگ بومی،اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور.

33- 1389، شاهنامه و مکتب روانشناسی شناختی،پنجمین همایش سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی.

34- 1386، مطالعه رابطه بین اموزش مهارت های هوش هیجانی و راهبرد های مقابله با استرس و سلامتی،چهل و ششمین همایش سراسری تازه های پژشکی و پیرا پژشکی اصفهان.

35- 1391، میزان رضایت زناشویی زوجین دارای تطابق از نظر هیجان خواهی،چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (11)

1-دکتر فیروزه سپهریان آذر - هلدا قربانی، 1401، نوجوانان رویایی نوجوانی، دریانوردی در آبهای ناشناخته،روفسور مارگاریتا گاسپار دماتوس.

2-دانیل سی گل و تینا پاینی برینسان، 1400، مغز مثبت چگونه کودکانی با مغز انعطاف ذیر تربیت کنیم،ترجمه دکتر فیروزه سپهریان آذر ، لیلا برزگری، نیلوفر اسادات ورمند و نسرین زمانی زاد، انتشارات رشد فرهنگ.

3-فیروزه سپهریان اذر، 1397، نظریه های نوین روانشناسی رشد،تالیف، انتشارات رشد فرهنگ .

4-دیکنز، لمبرت، 1396، انگیزش و هیجان، جلد اول،،ترجمه دکتر فیروزه سپهریان آذر. ، انتشارات دانشگاه ارومیه.

5-جنی گلد، 1395، رهایی از کمال‌گرایی،ترجمه دكتر فيروزه سپهريان آذر، محمدرسول مفسري، ناصر تراب زاده، سعيد اسدنيا، اروميه:انتشارات دانشگاه اروميه.

6-تریشا سوپس و پائول کک ، 1395، اختلال دوقطبی (درمان و مدیریت)،ترجمه فیروزه سپهریان آذر ، سعید اسدنیا، محمد رسول مفسری، ناصر تراب زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.

7-آلن پریچارد و جان ووالارد، 1399، روانشناسی مدرسه نظریه ساخت گرایی و یادگیری اجتماعی،ترجمه دکتر فیروزه سپهریان آذر ، محمدرسول مفسری ، سعید اسدنیا ، ناصر تراب زاده، چاپ دوم انتشارات رشد.

8-firouzeh sepehrianazar, 2015, Germany, How psychological factors effect on students? performance in statistics, Lambert Aacademic Publishing .

9-لوان برزنداین، 2006، 1390، چاپ سوم، تفکر زنانه،ترجمه فیروزه سپهریان آذر، تهران: انتشارات ابن سينا.

10-فیروزه سپهریان آذر، 1391، روان‌شناسی تیپ‌های شخصیت انیه‌گرم: مهارت‌های هوش هیجانی در تیپ‌های نه‌گانه انیه‌گرم،تالیف، تهران: انتشارات رشد فرهنگ.

11-فیروزه سپهریان آذر، نوبت چاپ اول 1386، چاپ دوم 1390، چاپ سوم 1395، هوش هیجانی از IQ تا EQ و SQ،تالیف، جهاد دانشگاهی ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-فیروزه سپهریان اذر، 1375، طلاق ، علل و عوامل آن در شهرستان ارومیه،کاربردی.

2- 1389، ساخت و هنجاریابی آزمون تیپ شناسی Enneagram،دانشگاه ارومیه.

3- 1390، تاثیر ماساژ یومیهوتراپی و یوگا بر کاهش میزان اضطراب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1393، پیش بینی اضطراب ریاضی از طریق سیستم بازداری رفتاری و سبک فرزند پروری ادراک شده در در دانش آموزان ابتدایی: نقش میانجی جهت گیری هدف،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

5- محاسبه همبستگی نمرات تراز شده آزمونهای گودیناف وریون و همبستگی بین نتایج حاصل از آزمونها با پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان کلاسهای اول ودوم ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (68)

1-عبدالکریم خوشمیرزاده توئی، 1400، مقایسه روش تدریس مشارکتی و سنتی با پیشرفت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسرکلاس هفتم متوسطه شهر ارومیه در آموزش مجازی(شاد).

2-مریم طایفه حسینعلی، 1400، بررسی رابطه ی کمال گرایی و انگیزش ریاضی با اضطراب ریاضی دردانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 97_98 .

3-افشین فیضی، 1399، مقایسه بی صداقتی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بانه.

4-جواد احدزاده، 1399، مقایسه عزت نفس، استدلال اخلاقی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر و سر شهرستان ماکو در سالتحصیلی 1399-1400.

5-مریم البوشوکه، 1399، بررسی تاثیر توان¬بخشی مخچه بر روی رشد حرکتی و نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال دیس گرافی.

6-ابراهیم اقایی، 1399، بررسی مقایسه ای انعطاف پذیری شناختی، احساس تعلق به مدرسه و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 99 ـ 98.

7-ترکان دیلمقانیان، 1399، بررسی رابطه صفات شخصیت، ترس از ارزیابی منفی و استرس ادراک شده در پیش بینی اضطراب ریاضی دانش اموزان دختر اول متوسطه در سال تحصیلی 99-98.

8-صالح صدیقی، 1399، فرا تحلیل علل نارساخوانی در دانش آموزان دروه ابتدایی در سال تحصیلی 1389-1399.

9-مهین جلیل زاده، 1398، مبررسی ذهن آگاهی، استرسور های تحصیلی و سبکهای مقابله در دانش آموزان با و بدون اضطراب.

10-مهران علی پور، 1398، مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی- رفتاری هیجان مدار و آموزش افزايش مهارتهاي مقابله زوج ها بر بد ریختی انگاری بدن، اضطراب سلامتی، بهزیستی ذهنی و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان. دکتری.

11-فرشته رضایی، 1398، مقایسه صفات سه‌گانه تاریک شخصیت، خودارزیابی منفی، ارزش تحصیلی و انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان پسر ناموفق و عادی شهرستان ارومیه سال تحصیلی 98-97.

12-نگین کاظم زاده، 1398، بررسی تاثیر توان¬بخشی مخچه بر روی رشد حرکتی و نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال دیس گرافی.

13-ریسا چابک، 1398، بررسی هوش هیجانی، هوش فرهنگی و هویت اخلاقی با رفتار اخلاقی معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه.

14-فرهاد طمهزی، 1397، بررسی میزان شیوع صفات تاریک شخصیت و تیپ های A Bدر گروه های خونی و فرهنگ های متفاوت در مراجعین مراکز بهداشتی استان آذربایجانغربی.

15-زهرا حجازی، 1397، بررسی رابطه ی کانونی تنظیم هیجان با سبک های تصمیم گیری در افراد مضطرب .

16-سپیده قدیمی، 1397، مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدمن درد مزمن.

17-هایده فیضی پور، 1397، اثربخشی توانبخشي شناختي بر کارکرد اجرایی (حافظه کاری و توجه) و کیفیت زندگی بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزیس (دکتری).

18-حورا صدرائی، 1397، بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جیگ ساو در درس علوم تجربی براضطراب امتحان خودکارآمدی وسازگاری تحصیلی دانش آموزان پایه ی چهارم درسال تحصیلی ۹۸-۹۷.

19-سیما ابراهیمی، 1397، مقایسه ی حساسیت اضطرابی، دشواری تنظیم هیجان، نشخوارفکری، درهم آمیختگی فکر-عمل در افراد مبتلا و غیرمبتلا اضطراب فراگیر و وسواس فکری -عملی .

20-حسین شیری، 1397، پیش بینی اشتیاق تحصیلی براساس تعلل ورزی تحصیلی و هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه ارومیه.

21-ستار فتاحی، 1397، مقایسه سبک زندگی ، خود شناسی انسجامی و خودارزشمندی مشروط در افراد با و بدون بیماری ام . اس.

22-الهام شیخلو، 1397، ررسی رابطه بین نگرش به مد، هویت اجتماعی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

23-آزیتا ماهرو، 1397، بررسی رابطه خودارزیابی منفی، عدم تحمّل ابهام و اجتناب شناختی با نشانه¬های اختلال-های اضطرابی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی (1397-1396)..

24-مریم حاج حسین پور، 1397، مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه، تحمل پریشانی هیجانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب فراگیر در افراد مبتلا و غیرمبتلا به درد مزمن و بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان مشهد.، کارشناسی ارشد.

25-سارا قادر تیلی، 1396، الگوی ساختاری رابطه بین هوش فرهنگی ، هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی با نقش میانجی سلامت روان درمهاجران سوریه مقیم کشور عراق.

26-علی بلوتک، 1396، بررسي ميزان شيوع ازارگري و مقايسه بخشش انگيزه تحصيلي و مسئوليت پذيري اجتماعي و عواطف مثبت ومنفي دانش اوزان پسر....

27-رویا احمدی، 1396، ررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی،جهت گیری هدف و امید با رضایت از مدرسه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان جوانرود در سال تحصیلی 95-.

28-نیر امیدی گرگری، 1396، ررسی رابطه بین خوشبینی، شادکامی، رضایت از مدرسه با سلامت روانی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان جلفا در سال تحصیلی (96-95).

29-پروین همت افزا، 1396، بررسی عومل روانی- جنسی و اثربخشی درمان ACT در مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال (دکتری).

30-علی قادری، 1395، مقايسه اثربخشي يادگيري سنتي و مشاركتي بر اضطراب رياضي- نكرش رياضي- و عملكرد درس رياضي.....

31-سامره اسدی مجره، 1395، ارزیابی مدل تنظیم هیجانی و مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن،دکتری.

32-مینا بهرامی، 1395، مدل ساختاری اضطراب ریاضی، نشخوار ذهنی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1393-1394،کارشناس ارشد.

33-مهسا قاسمی قشلاق، 1395، مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی و شطرنج بر حل مساله، حافظه عددی و خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان دختر ششم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 1394- 95 ،کارشناس ارشد.

34-فرشته پروانه وطن، 1395، بررسی برازش مدل روابط‌ساختاری اضطراب‌ریاضی با خودکارآمدی‌ریاضی و نگرش‌ریاضی با نقش میانجیگری حافظه‌عددی در دانش‌آموزان دوره متوسطه‌اول شهر اشنویه در سال‌تحصیلی 95-94.،کارشناس ارشد.

35-زینب امینی یالقوزآغاجی، 1395، بررسی روابط ساختاری کیفیت ارتباط معلم – دانش¬آموز ، راهبردهای یادگیری خودتنطیمی و خودکارآمدی تحصیلی با رضایت از مدرسه دانش¬آموزان دختر دبیرستانی شهر سلماس در سال تحصیلی 94 – 95 ،کارشناس ارشد.

36-مهرداد مطلبي، 1394، مقايسه سبك هاي دلبستگي ترس از صميميت هدف زندگي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد عادي شهر اروميه (دکتری)، پایان نامه دكتراي حرفه اي.

37-شيوا يوسفي، 1394، فرزند پروري با طرد والديني ادراك شده و پيش بيني عملكرد تحصيلي از طريق انها در دانش اموزان پايه اول دبيرستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-ژاله ارجی، 1394، تعیین اضطراب امتحان از طریق اضطراب ریاضی و مدل زیستی گری با نقش واسطه¬ایی خودکارآمدی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه شهر ارومیه درسال تحصیلی94-93 ،دانشگاه ارومیه.

39-روژان طلایی، 1394، تاثیر آموزش رفتاری- شناختی بر سبک های حل مسئله و خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر با اضطراب امتحان پایه دوم متوسطه شهرستان سردشت،کارشناس ارشد.

40-ابوالفضل حيدري، 1393، بررسي ارتباط خودارزشمندي مشروط، شادي و پيشرفت تحصيلي در دانش اموزان پسر شهرستان شهريار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-عبدالله بابایی، 1393، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و جهت گیری هدف با اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهر ارومیه سال تحصیلی 92-93 ،کارشناس ارشد.

42-امجد اقبالي، 1393، رابطه سبك هاي يادگيري كلب و هيجانهاي مثبت و منفي تحصيلي با يادگيري خودگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-سميه امرايي، 1393، بررسي مقايسه اي خودكارامدي اجتماعي، ادراك دانش اموزان از جو كلاس با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان موفق و ناموفق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-اسعد رسولي، 1393، بررسي رابطه خلاقيت و جهت گيري هدف پيشرفت با سبك مديريت كلاسي معلمان ابتدايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-راحله ستاري، 1393، بررسي كانوني مولفه هاي خرد و سبك هاي هويت در دانش آموزان دختر مقطع چهارم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-پروين تشويقي، 1393، بررسي رابطه جهت گيري هدف و اميد و اهمالكاري تحصيلي دانش آكوزان دختر...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-زينب مقدم، 1393، بررسي رابطه باورهاي معرفت شناختي، دانش و مهارتهاي فراشناختي با راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-مريم حسيني، 1392، بررسي نقش واسطه اي آلكسيتيميا برهمبستگي بين سبك هاي دلبستگي وتاب آوري باپيشرفت تحصيلي دردانشجويان كارشناسي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-مرتضي اكبري، 1392، ارائه الگوي ساختاري رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبك تفكر نوع اول با انگيزش پيشرفت در دانشجويان دانشگاه هاي شهر اروميه سال تحصيلي 92-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-حبيبه قنبري، 1392، بررسي تاثير اعتياد به موبايل بر كيفيت خواب و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبيرستاني شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مرضيه محمدي آذر، 1392، اثربخشي اموزش شناختي اميد بر انگيزه پيشرفت و خودكارامدي دانش اموزان دختر پايه اول شهرستان اروميه در سالتحصيلي 91-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-حميده كريمي، 1392، الگوي ساختاري منبع كنترل و خوش بيني تحصيلي معلم بر پرخاشگري دانش آموزان با نقش واسطه گري رضايت شغلي معلمان ابتدايي شهر شيراز در سال تحصيلي 92-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-فريبا صمدزاده، 1392، بررسي نقش ميانجي خلاقيت درارتباط بااهداف پيشرفت برانگيزه پيشرفت مطالعه مورد دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه اردبيل سال 1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سونيا تقي زاده، 1392، اثربخشي وتقعيت درماني در افزايش انگيزش بيشرفت و شادكامي و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-كيوان قاسمي، 1392، بررسي رابطه كانوني بين مولفه هاي هوش هيجاني با نيازهاي اساسي روانشناختي معلمان شهر اروميه در سال تحصيلي 92-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-سونیا یاوری، 1391، بررسی نقش احساس کنترل وحمایت اجتماعی وسلامت روان در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر ارومیه در سال91-90،دانشگاه ازاد، کارشناس ارشد.

57-علی پارسایی، 1391، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، کمرویی و انگیزه ی پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه ی شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89- 88 .

58-سعيد سعادتمند، 1391، اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي و مشاوره گروهي به شيوه REBT آلبرت اليس بر خودپنداره، انگيزه پيشرفت و سلامت روان دانش آموزانِ پسر ناموفق مقطع متوسطه روانسر در سال تحصيلي 91 – 90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-مدينه رحماني، 1391، بررسي رابطه باورهاي ديني، هوش معنوي، اميد و مسئوليت پذيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان لنگرود در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-سيده زهرا موسوي، 1391، مقايسه اثر بخشي روش هاي آموزشي خودتنظيمي، حل مسئله رياضي، حافظه فعال و راهبردهاي مطالعه و يادگيري بر بهبود عملكرد رياضي در دانش¬آموزان پنجم ابتدايي منطقه قائميه در سال تحصيلي 1390-1391، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-فاطمه عليزاده، 1391، بررسي رابطه خوش بيني، سبك اسناد و رضايت از مدرسه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر چهارم دبيرستان شهرستان اورميه در سال تحصيلي 90-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-ليمو محمودي، 1391، بررسي رابطه خودكارآمدي رياضي، اضطراب رياضي و نگرش رياضي با نمره آمار دانشجويان علوم تربيتي و رياضي دانشگاه اروميه سال تحصيلي 90-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-افسانه كتابي، 1391، تاثير موسيقي زمينه، سر و صدا و محيط مطالعه ي قبلي بر عملكرد شناختي دانش جويان دختر درون گرا و برون گرا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-سكينه جنگي، 1390، بررسي رابطه خودكارآمدي، انگيزه پيشرفت و اهمالكاري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سوم متوسطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-امید فتاحی، 1390، بررسي اثربخشي آموزش تیپ شناسی انیه گرم برسازگاری وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه¬های ارومیه در سال تحصیلی 90-89،کارشنس ارشد.

66-سعيد اسد نيا، 1390، تاثير گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري بر كيفيت خواب افراد مبتلا به سردر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-لیلا جوکار، 1389، بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب در تیپ های شخصیتی نوع A وB در دانشجویان دانشگاه های شهرستان ارومیه .،ارومیه،کارشناس ارشد.

68-زمانه رضایی، 1389، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﺄثیر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان کاهش آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دانش آموزان دختر دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ شهر سقز ،کارشناس ارشد.
دروس تدریس شده (8)

1-روانشناسی رشد، دکتری.

2-روانشناسی بالینی، دکتری.

3-تغییر رفتار ، کارشناسی ارشد.

4-انگیزش و هیجان، کارشناسی ارشد.

5-نظریه های رشد، کاشناسی ارشد.

6-روانشناسی رشد پیشرفته ، کارشناسی ارشد.

7-متون زبان انگلیسی در روانشناسی، کارشناسی.

8-روانشناسی تحولی، کارشناسی.