• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم عباسپور ثانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم عباسپور ثانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-سحر صرافی خیراله حدیدی ابراهیم عباسپورثانی, 2014, 100MS/s, 10-Bit ADC Using pipelined successive approximation,Journal of Circuits and computers.

2-ابراهیم عباسپورثانی - شعله غلامیان, 2011, Design and simulation of RF MEMS tunable spiral inductor,Advanced Material research.

3-ابراهیم عباسپورثانی - ندا محبتیان, 2011, Design and simulation of RF-MEMS tunable capacitor using multiple voltage source,Advanced Material research.

4-ابراهیم عباسپورثانی - سمیرا آقائی, 2010, A low voltage vertical comb RF MEMS switch,Microsystem Technology.

5- 2008, An Analytical Study of Resistive Oxygen Gas Sensors,J of Physics : condensed matter.

6- 2007, Analytical Study of Resistive MEMS Gas Flow Meters,Journal of Microsystem Technologies..

7- 2007, Design of a Novel Capacitive Pressure Sensors,Sensors and Transducers.

8- 2007, A Novel Design of Micromachined Horn Antenna for Millimeter and Sub-Millimeter Applications,Sensors and Transducers Journal.

9- 2007, Performance Enhancement of the Patch Antennas Applying Micromachining Technology,Sensors& Transducers.

10- 2007, Two Novel Structures for Tunable MEMS Capacitor with RF Applications,Progress In Electromagnetics Research.

11- 2006, A Low Voltage MEMS Structure for RF Capacitive Switches,Progress In Electromagnetics Research.

12- 2006, A Novel Structure for MEMS Based Varactors,Sensors & Transducers Journal.

13- 2005, Design and Simulation of Novel Electrostatic Peristaltic Micromachined Pump for Drug Delivery Applications,Sensors and Actuators A 117.

14- 1995, A Novel Optical Accelerometer,ieee.electron device letters.

15- 1995, A Wide Range Linear Optical Accelerometer,sensors and actuatous.

16- 1994, A Linear Electromagnetic Accelerometer,sensors and actuators.

17- 1994, A Novel Electromagnetic Accelerometer,ieee.electron device letters.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 1996, 22..3% Efficient Silicon Solar Cell Module,25th ieee photovoltaic specialist conference washington.

2- 1999, 22.4% Efficient Silicon Solar Cell Module,The 7th Iranian Conference of Electrical Engineering.

3- 2002, A Low Voltage Electrostatic Torsinal Micromachined Microwave Switch,ICSE2002 proc. Penang, Malaysia.

4- 1392, A new method for eliminating cross axis sensitivity in two axis capacitive micromachined accelerometer,بیست و یکمین کنفرانس مهندسی ایران, مشهد,ایران.

5- 1995, a Novel Accelerometer Usig Silicon Micromachined Cantilever Supported Optical Grid and Pin Photodetector,the 8th int.conf.on solid state sensors and actuators,sweden.

6- 2002, A Novel Electrostatic Micromachined Pump for Drug Delivery Systems,ICSE2002 Proc.Penang, Malaysia.

7- 2002, A Novel Electrostatic Micromachined Pump for Medical Applications,19th to 21 st desember.

8- 1393, A novel method for increasing MEMS Capacitive Sensors Sensitivity,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

9- 2002, A Novel Method for Packaging of Micromachined Piezoresistive Pressure Sensor,19th to 21st december.

10- 2002, A Novel Method for Paklaging of Micromachined Piezoresistive Pressure Sensor,ICSE2002 proc. Penang, Malaysia.

11- 1998, a Silicon Micromachied Optical Accelerometer,the 6th iranian conference on electrical engineering.

12- 2002, Alow Voltage Electrostatic Torsional Micromachined Microwave Switch,19th to 21 st desember.

13- 1393, An electrostatic Tunable RF MEMS capacitor with Improved quality factor,بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

14- 2006, Analytical Study and Design of a RF Filter Applicable in MEMS Technology,Proceedings of the 5th Wseas int.Conf.on Microelectronice.

15- 1383, Design and Simulation of a Micromachined Gas Flow Meter,دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد.

16- 2002, Design of a Novel Capacitive Engine Oil Pressure Sensor,ICSE2002 proc. Penang, Malaysia.

17- 2002, Design of a Novel Capicitive Engine Oil Pressure Sensor,ICSE.

18- 2009, Design of Low Voltage Low Power High Speed Single Operational Amplifier,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران.

19- 1388, Design of low voltage low power high speed single-stage operational amplifire,هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران,ایران.

20- 2006, Optimization of the Temperature Sensor Position for MEMS Gas Flow Meters,ICSE.

21- 2006, Some Design Considerations on the Electrostatically Actuated Fixed-Fixed End Type MEMS Switches,,Journal of Physics:Conferce Series.

22- 1383, Trends in Micromachined Glucose Sensor Research and Development,دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد.

23- 1389، ساختاری جدید از شتاب سنج خازنی با تکنولوژی میکروماشین و با دو درجه ازادی،هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اصفهان،ایران.

24- 1383، طراحی وشبیه سازی یک آنتن شیپوری Sectoral H-Plane میکروماشین شده برای کاربردهای موج میلیمتری،دوازدهمین کنفرانس مهخندسی برق ایران - دانشگاه فردوسی مشهد.

25- 1388، یک سلف Spiral قابل تنظیم جدید RF MEMS،هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-ابراهیم عباسپورثانی،ابراهیم عباسپور ثانی، 1393، طراحی و شبیه سازی RF MEMS SWITCH برای فرکانسهای مهواره ای،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

2-ابراهیم عباسپورثانی،ابراهیم عباسپور ثانی، 1391، طراحی و شبیه سازی فشارسنج نوع TMAP،پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران).

3-ابراهیم عباسپورثانی،ابراهیم عباسپورثانی، 1391، طراحی و شبیه سازی یک سلف قابل تنظیم با ساختار MEMS با فرکانس 2.4 GHz،پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران).

4-ابراهیم عباسپورثانی،ابراهیم عباسپورثانی، 1391، طراحی و شبیه سازی یک شتابسنج با قابلیت تفکیک همزمان شتابهای X و Z،پژوهشکده نیمه هادی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران (صاایران).
پایان نامه ها (19)

1-فرزين دولتخواه، 1394، طراحي و شبيه سازي آينه ميكروني با روش ميكروماشين با درجه انحراف 10 درجه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حميد شيري، 1394، طراحي و شبيه سازي خازن متغيير RF MEMS براي فركانسهاي2.4GHZ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهدي پژوه، 1394، طراحي و شبيه سازي ميكروفن با كاربري موبايل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شبنم قادري، 1394، طراحي و شبيه سازي شتابسنج MEMS حرارتي 20g، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شعله غلاميان، 1390، طراحي و شبيه سازي سلف متغيير با تكنولوژي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بابك يوسفي داراني، 1390، طراحي و شبيه سازي سويچ RF با تكنولوژي MEMS براي كاربرد در باند فركانسي WIMAX، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ندا محبتيان، 1390، طراحي و شبيه سازي خازنهاي متغيير با استفاده از تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رضا شايانفر، 1390، طراحي و شبيه سازي سويچ RF با استفاده از تكنولوژي MEMS براي امواج ميليمتري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فاطمه زارعيان، 1391، طراحي و شبيه سازي سنسور شتاب با تكنولوژي mems در محدوده 2g با رزلوشن mg، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-نيكو قاسمي، 1391، طراحي و شبيه سازي شتابسنج رزونانس در محدوده 50، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-افشين رشوزاده، 1392، طراحي و شبيه سازي ميكروپمپ با استفاده از تكنولوژي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-يوسف وليزاده، 1392، طراحي و شبيه¬سازي سنسور اندازه¬گيري جريان گاز طبيعي با استفاده از تكنولوژي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرشاد نبي زاده، 1392، طراحي و شبيه سازي سرعت سنج با استفاده از تكنولوژي MEMSبا كاربرد ناوبري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-پونه كهربا، 1392، طراحي و شبيه سازي لرزه سنج با استفاده از تكنولوژي MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-شاهين عبدي، 1392، طراحي و شبيه سازي Microgripper با استفاده از تكنولوژي MEMS براي جابجايي اجسام در ابعاد ميكرومتري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مصطفي امير پور، 1393، طراحي و شبيه سازي فيلترهاي قابل تنظيم فركانس بالا با تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرشاد فراحي، 1393، طراحي و شبيه سازي يك شيفت دهنده فاز در باند x با تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-رسول سليمي، 1393، طراحي و شبيه سازي يك سنسور زاويه سنج با تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جواد شهاوند، 1393، طراحي و شبيه سازي شتابسنج خازني MEMS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.