بیوگرافی کوتاه           

آخرين مدرك تحصيلی دانشگاهی: دكترای عمران- سازه

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی دانشگاهی: استاد

شماره تلفن محل كار: 32972875-044

شماره فاكس محل كار: 32773591-044

آدرس الكترونيك:   m.sheidaii@urmia.ac.ir

آدرس سایت:   http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheidaii

ORCID: 0000-0002-9606-0205

آدرس محل كار: اروميه، بلوار دانشگاه، كيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران

زمينه های علمی مورد علاقه: پايداری سازه ها، خرابی پیشرونده، ديناميك سازه ها، سازه های فضاكار، مهندسی زلزله.

دروس تدريس شده:

الف) دوره های كارشناسی: سازه های فولادی، تحلیل سازه ها، مقاومت مصالح، بارگذاری سازه ها، اصول مهندسی زلزله، ديناميك.

ب) دوره های تحصيلات تكميلی (کارشناسی ارشد و دکتری): تحليل ماتريسی سازه ها، پايداری سازه ها، ديناميك سازه ها، سازه های فضاکار، روش عناصر محدود، طرح لرزه ای سازه ها،  دینامیک غیرخطی سازه.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (55)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (19)
دروس تدریس شده (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا شیدائی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

آخرين مدرك تحصيلی دانشگاهی: دكترای عمران- سازه

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی دانشگاهی: استاد

شماره تلفن محل كار: 32972875-044

شماره فاكس محل كار: 32773591-044

آدرس الكترونيك:   m.sheidaii@urmia.ac.ir

آدرس سایت:   http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheidaii

ORCID: 0000-0002-9606-0205

آدرس محل كار: اروميه، بلوار دانشگاه، كيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران

زمينه های علمی مورد علاقه: پايداری سازه ها، خرابی پیشرونده، ديناميك سازه ها، سازه های فضاكار، مهندسی زلزله.

دروس تدريس شده:

الف) دوره های كارشناسی: سازه های فولادی، تحلیل سازه ها، مقاومت مصالح، بارگذاری سازه ها، اصول مهندسی زلزله، ديناميك.

ب) دوره های تحصيلات تكميلی (کارشناسی ارشد و دکتری): تحليل ماتريسی سازه ها، پايداری سازه ها، ديناميك سازه ها، سازه های فضاکار، روش عناصر محدود، طرح لرزه ای سازه ها،  دینامیک غیرخطی سازه.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (55)

1-S. Janfada I., Sheidaii M.R. and Kiakojouri F., 2023, Comparative Analysis of Code‑Based Dynamic Column Removal and Impact‑Induced Progressive Collapse in Steel Moment‑Resisting Frames,International Journal of Steel Structures.

2-Masoud Ghalejoughi and Mohammad Reza Sheidaii, 2023, Progressive Collapse Performance Evaluation of Shear Tab Connection Subjected to Column Loss,International Journal of Steel Structures.

3-Rashidyan S. and Sheidaii M., 2022, Retrofitting collapse behavior of double layer space trusses against progressive collapse by force limiting devices,Advanced Steel Construction - an International Journal, Vol. 18, No. 4, pages 804–817.

4-Musavi-Z M. and Sheidaii M.R., 2022, Improving progressive collapse performance of steel moment-resisting frames through X-bracing slack cables,International Journal of Steel Structures, Volume 22, pages 1594–1613.

5-Kiakojouri F., Tavakoli H., Sheidaii M, and De Biagi V., 2022, Numerical analysis of all‑steel sandwich panel with drilled I‑core subjected to air blast scenarios,Innovative Infrastructure Solutions, 7:320.

6-Kiakojouri F., De Biagi V., Chiaia B. and Sheidaii M, 2022, Strengthening and retrofitting techniques to mitigate progressive collapse: A critical review and future research agenda,Engineering Structures, Volume 262.

7-Salmasi A., Sheidaii M.R. and Tariverdilo S, 2021, Performance of Fully Restrained Welded Beam-Column Connections Subjected to Column Loss,International Journal of Steel Structures, 21(4), 1370-1382.

8-قلعه جوقی ج.، شیدائی م. و تاریوردیلو س.، 1400 ، بهبود رفتار خرابی گنبدهای دولایه فضاکار صدفی با استفاده از ابزار محدودکننده نیروی لوله در لوله،نشریه مهندسی سازه و ساخت، دوره 8، شماره 11 ، صفحه 211 تا 238 .

9-دیلمی ن.، شیدائی م. و تاریوردیلو س.، 1400، مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار،نشریه مهندسی سازه و ساخت.

10-برمکی ص.، شیدائی م. و عزیزپور میاندوآب ا.، 1400، مقاومت خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی با انواع اتصالات جوشی تیر به ستون در سناریوهای مختلف حذف ستون،نشریه مهندسی سازه و ساخت.

11-علیپور ساجدی س.، شیدائی م. و حسین زاده ح.، 1400، مدل تحلیلی برای اعمال اثر نیروی اهرمی در طراحی اتصالات پیچی،نشریه مهندسی سازه و ساخت .

12-Kiakojouri F., Sheidaii M., De Biagi V. and Chiaia B., 2021, Blast-induced progressive collapse of steel moment-resisting frames: numerical studies and a framework for updating the alternate load path method,Engineering Structures, 242.

13-Musavi-Z M. and Sheidaii M.R., 2021, Comparison of seismic and gravity progressive collapse in dual systems with special steel moment-resisting frames and braces,Journal of Civil and Environmental Engineering, https://doi.org/10.22034/jcee.2021.38392.1914.

14-Monsef Ahmadi, H., Sheidaii M.R., Tariverdilo S., Formisano A. and De Matteis G., 2021, Seismic behavior of thin cold-formed steel plate shear walls with different perforation patterns,Earthquakes and Structures, Volume 20, No. 4.

15-Valizadeh, H., Farahmand Azar B., Veladi H. and Sheidaii M.R., 2021, The shear capacity assessment of steel plate shear walls with peripheral circular holes,Thin-Walled Structures.

16-Kiakojouri F., Sheidaii M., De Biagi V. and Chiaia B., 2021, Progressive collapse of structures: A discussion on annotated nomenclature,Structures, 9.

17-Aminifar, F., Sheidaii M.R. and Tariverdilo S., 2020, Experimental Investigation of Parallel Restrainers Effects on Buckling Restrained Thin Steel Plate Shear Walls,Journal of Asian Architecture and Building Engineering.

18-Emamyari, A., Sheidaii M.R., Kookalanifar A., Showkati H. and Akbarzade N., 2020, Experimental study on cyclic behavior of stiffened perforated steel shear panels,Structures, Volume 27, pp 2400-2410.

19-Musavi-Z M. and Sheidaii M.R., 2020, Effect of seismic resistance capacity of moment frames on progressive collapse response of concentrically braced dual systems,Asian Journal of Civil Engineering.

20-Monsef Ahmadi, H., Sheidaii M.R. Boudaghi H. and De Matteis G., 2020, Experimental and Numerical Study on Rectangular Tube (RT) Shape Steel Plates in Shear,Advances in Structural Engineering, DOI: 10.1177/1369433220937147 .

21-Ghalejoughi J., Sheidaii M.R. and Tariverdiloo S., 2020, Experimental and numerical study of a tube in tube force limiting device,International Journal of Steel Structures, DOI: 10.1007/s13296-020-00372-y .

22-Valizadeh, H., Veladi H., Farahmand Azar B. and Sheidaii M.R., 2020, The cyclic behavior of Butterfly-shaped Link Steel Plate Shear Walls with and without Buckling-restrainers,Structures, DOI: 10.1016/j.istruc.2020.06.012.

23-Rezaii R., Tariverdiloo S., Sheidaii M. and Khdabandeloo A., 2020, Application of ASCE 7 and LATBSDC Performance-Based Design Procedures for a Tall Building Using Recorded and Spectrally Modified Ground Motions,The Structural Design of Tall and Special Buildings, doi: 10.1002/tal.1783 .

24-De Biagi V., Kiakojouri F., Chiaia B. and Sheidaii M., 2020, A simplified method for assessing the response of RC frame structures to sudden column removal,Applied Sciences, 10(9), 3081 doi:10.3390/app10093081 (published online).

25-Barmaki S., Sheidaii M.R. and Azizpour O., 2020, Progressive Collapse Resistance of Bolted Extended End‑Plate Moment Connections,International Journal of Steel Structures, , DOI: 10.1007/s13296-020-00349-x (published online).

26-Monsef Ahmadi, H., Sheidaii M.R. Tariverdilo S., Formisano A. and De Matteis G., 2020, Experimental and Numerical Study of Perforated Steel Plate Shear Panels,International Journal of Engineering TRANSACTIONS A: Basics, Volume. 33, No. 4, pp 520-529.

27-سقای صاحب الزمان م.، شیدائی م. و سلماسی ع.، 1398، اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی،نشریه مهندسی سازه و ساخت، DOI:10.22065/jsce.2019.184813.1855.

28-Salmasi A., Sheidaii M., Saghaie Sahebalzaman M. and Tariverdilo S., 2020, Effect of fully restrained beam-to-column connection on the progressive collapse strength of steel moment frames,Advances in Structural Engineering, DOI: 10.1177/1369433219898072 .

29-Kiakojouri F., De Biagi V., Chiaia B. and Sheidaii M., 2020, Progressive Collapse of Framed Building Structures: Current Knowledge and Future Prospects,Engineering Structures, 206.

30-Kiakojouri F., Sheidaii M., De Biagi V. and Chiaia B., 2019, Progressive collapse assessment of steel moment-resisting frames using static and dynamic incremental analyses,ASCEs Journal of Performance of Constructed Facilities, DOI: 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001425.

31-Valizadeh, H., Veladi H., Farahmand Azar B. and Sheidaii M.R, 2019, Experimental Investigation on Cyclic Behavior of Butterfly-shaped Links Steel Plate Shear Walls,International Journal of Engineering TRANSACTIONS B: Applications , Volume. 32, No. 11, pp 1559-1569.

32-Kiakojouri F. and Sheidaii M., 2018, Numerical analysis of steel I-core sandwich panels subjected to multiple consecutive blast scenarios,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (in print).

33-Rezazadeh P., Sheidaii M. and Salmasi A, 2019, Assessment of progressive collapse behaviour of moment frames strengthened with knee elements,International Journal of Steel Structures, Volume 19, Issue 2, pp 517–529.

34-Kiakojouri F. and Sheidaii M.R, 2018, : Effects of finite element modeling and analysis techniques on response of steel moment-resisting frame in dynamic column removal scenarios,Asian Journal of Civil Engineering, Volume 19, Issue 3, pp 295–307.

35-Gordini M., Habibi M., Sheidaii M. and Tahamouliroudsari M, 2017, Reliability analysis of double-layer domes with stochastic geometric imperfections,Advances in Computational Design, Volume 2, No 2, pp 133–146.

36-Salmasi A. and Sheidaii M., 2017, Assessment of eccentrically braced frames strength against progressive collapse,International Journal of Steel Structures, Volume 17, Issue 2, pp 543–551.

37-Babaei M. and Sheidaii M., 2017, Desirability-Based Design of Space Structures Using Genetic Algorithm and Fuzzy Logic,International Journal of Civil Engineering, Vol. 15, Issue 2, pp. 231–245.

38-Sheidaii M., Tahamouli Roudsari M. and Gordini M., 2016, Investigation of the Nonlinear Seismic Behavior of Knee Braced frames Using the Incremental Dynamic Analysis Method,International Journal of Advanced Structural Engineering (IJASE), Vol 8, pp. 151-159.

39-Gholizadeh S., Sheidaii M. and Farajzadeh S., 2012, Seismic Design of Double Layer Grids by Neural Networks,International Journal Of Optimization In Civil Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 29-45.

40-Valizadeh H., Sheidaii M. and Showkati H., 2012, Experimental investigation on cyclic behavior of perforated steel plate shear walls,Journal of Constructional Steel Research, Vol. 70, pp. 308-316.

41-Ashrafzadeh F., Tariverdilo S., Sheidaii M.R., 2016, Introduction of Air Cushion to Reduce Seismic Demand in Cylindrical Water Storage Tanks,International Journal of Engineering (IJE), TRANSACTIONS A: Basics, Vol. 29, No. 4, 464-472.

42-Sheidaii M.R. and Parke G.A.R. and Abedi K. and Behravesh A., 2001, Dynamic Snap-Through Buckling Investigation of Truss-Type Structures,International Journal of Space Structures, Vol. 16, No. 2, pp. 85-93.

43-Sheidaii M.R. and Abedi K. and Behravesh A. and Parke G.A.R., 2003, An Investigation into the Collapse Behaviour of Double-Layer Space Trusses,Iraninan Journal of Science & Technology,Transaction, Vol. 27, No. B1, 7-20.

44-Mohammad Reza Sheidaii, Ramin Bahraminejad, 2012, Evaluation of compression member buckling and post-buckling behavior using artificial neural network,Journal of Constructional Steel Research, Vol. 70, pp. 70-77.

45-M. Razavi , M.R. Sheidaii, 2012, Seismic performance of cable zipper-braced frames,Journal of Constructional Steel Research, Vol. 74, pp. 49-57.

46-Babaei M. and Sheidaii M., 2013, Optimal design of double layer scallop domes using genetic algorithm,Applied Mathematical Modelling, Vol. 37, No. 4, pp. 2127-2138.

47-Sheidaii M. R., Bayrami S. and Babaei M, 2013, Collapse Behavior of Single-Layer Space Barrel Vaults under Non-Uniform Support Settlements,International Journal of Steel Structures, Vol 13, No 4, 723-730.

48-M. Babaei and M. R. Sheidaii, 2014, Automated Optimal Design of Double-layer Latticed Domes Using Particle Swarm Optimization,Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 50, pp. 221-235.

49-Mohammad Reza Sheidaii and Mehrdad Gordini, 2015, Effect of Random Distribution of Member Length Imperfection on Collapse Behavior and Reliability of Flat Double-Layer Grid Space Structures,Advances in Structural Engineering, Vol. 18, No. 9, 1475-1485.

50-M. R. Sheidaii , Sh. Jalili, 2015, Comparison of the Progressive Collapse Resistance of Seismically Designed Steel Shear Wall Frames And Special Steel Moment Frames,International Journal of Engineering- Transactions C: Aspects, Vol. 28, No. 6, pp. 871-879.

51- 1386، ارزیابی مقاومت سازه های شبکه دو لایه فضاکاردر برابر خرابی پیشرونده،نشریه مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان (استقلال).

52-ولیزاده ﻫ، شیدائی م. و شوکتی ح.، 1388، تاثیرابعاد بازشوی دایره‌ای شکل بر سختی اولیه و مقاومت دیوارهای برشی فولادی(SPWs)،نشریه عمران ومحیط زیست دانشگاه تبریز، جلد 39، شماره 4، پیاپی 60، 61-71.

53-شیدائی م. و نگین م.، 1389، بررسی احتمالاتی اثر ناکاملی ها در قابلیت اعتماد شبکه های دولای فضاکار،نشریه عمران ومحیط زیست دانشگاه تبریز، جلد 40، شماره 1، پیاپی 61، 33-40.

54-رضوی م. و شیدائی م.، 1392، بررسی مقایسه ای رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده ی زیپر و شورون ویژه،نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال 25، شماره 1.

55- 1385، بررسی رفتار کمانشی اعضای فشاری به روش اجزای محدود،مجله علمی-تخصصی عمران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)

1- 2000, An Investigation into the Collapse Behaviour of Double Layer Grid Space Structures,16 th LUSAS User Conference.

2- 2006, An Investigation into the Collapse Behaviour of Double-Layer Space Trusses Using Neural Networks,International congress on Civil Engineering.

3- 2001, Collapse Behaviour of Double Layer Space Trusses,IASS Symposium on Theory, Design and Realization of Shell and Spatial Structures.

4- 2014, Desirability based design of space structures using soft-computing,The Fourth National Conference on Spatial Structures, Tehran,IRAN.

5- 1390, Developing synthetic ground motions using Hilbert-Haung transform,Conference on Earthquake, Structure and Computational Methods, کرمان,ایران.

6- 1388, Evaluation of Compression Member Buckling and Post Buckling Behavior Using Artificial Neural Network,هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

7- 1394، اثرات اندرکنش خاک – سازه در پاسخ لرزه‌ای سیستم‌های دوگانه فولادی کوتاه،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان،ایران.

8- 1394، ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا تحت بار زلزله،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

9- 1386، ارزیابی رفتار کمانشی ستونها با استفاده از شبکه عصبی،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

10- 1394، ارزیابی مقاومت سازه¬های قاب خمشی ویژه مقاوم¬سازی شده با المان¬های زانویی در برابر خرابی پیشرونده،دومین کنفرانس زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله استان البرز، تهران،ایران.

11- 1393، ارزیابی مقاومت سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا در برابر خرابی پیشرونده،پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان،ایران.

12- 1386، بررسی اثرات پیش تنیدگی در خرابی اعضا کششی سازه ها ی فضا کار کش بستی،سومین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز.

13- 1386، بررسی اثرات پیش تنیدگی در خرابی اعضاء کششی سازه های فضاکار کش بستی،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

14- 1392، بررسی اثرات توزیع تصادفی ناکاملی اولیه انذازه نبودن طول اعضا بر ظرفیت باربری شبکه های تخت دو لایه فضاکار،هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(فاقد گواهی ارائه)، زاهدان،ایران.

15- 1389، بررسی اثرات خطای ساخت اعضا در ظرفیت باربری و رفتار خرابی سبکه های تخت و چلیکی دو لایه فضا کار،اولین کنفرانس ملس سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه.

16- 1389، بررسی اثرات دینامیکی گسیختگی ناگهانی کابل در شبکه های دو لایه کش بستی،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

17- 1393، بررسی اثرات مربوط به تغییر سیستم باربر جانبی و پارامترهای طراحی در مقاومت خرابی پیشرونده ساختمانهای فولادی،دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز،ایران.

18- 1391، بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار چرخه ای پانل های برشی آلومینیومی دارای سخت کننده،دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران،ایران.

19- 1391، بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار خرابی دیوار برشی آلومینیومی تحت بارگذاری چرخه ای،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران،ایران.

20- 1389، بررسی پارامترهای موثر بر رفتار ساختمان های فولادی با بادبند زانویی،اولین همایش ملی سازه- زلزله- ژئوتکنیک.

21- 1388، بررسی پایداری گنبدهای دو لایه فضا کار تحت اثر بار باد،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

22- 1390، بررسی پایداری گنبدهای دو لایه فضاکار تحت اثر بارهای ثقلی،ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران، سمنان،ایران.

23- 1389، بررسی تاثیر سخت کننده ها بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی دارای باز شو،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

24- 1389، بررسی تاثیر وجود انواع ناکاملی ها در رفتار سازه های فضا کار،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

25- 1386، بررسی تاثیرگسیختگی اعضای کابلی در رفتار خرابی سازه های فضاکار کش بستی،دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار.

26- 1391، بررسی تطبیقی آئین نامه های سازه های فضاکار ایران و چین در طرح لرزه ای شبکه های تخت دولایه فضاکار،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران،ایران.

27- 1391، بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه‌ای آیین‌نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران وآمریکا،سومین کنفرانس ملی سازه وفولاد، تهران،ایران.

28- 1388، بررسی حساسیت رفتار پایداری چلیک های دو لایه فضا کار نسبت به ناکاملی طول اعضا،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

29- 1394، بررسی حساسیت رفتار کمانشی و پس کمانشی اعضای فشاری با ناکاملی هندسی از نوع انحناء اولیه و موضعی،اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز،ایران.

30- 1391، بررسی رفتار چرخه ای دیوار های برشی فولادی متشکل از پانل های برشی مجزا،سومین کنفرانس ملی سازه وفولاد، تهران،ایران.

31- 1389، بررسی رفتار خرابی چلیک های تک لایه فضا کار تحت اثر نشست های غیر متقارن تکیه گاهی،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

32- 1386، بررسی رفتار خرابی سازه های فضاکار کش بستی در اثر کمانش اعضای فشاری،دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار.

33- 1386، بررسی رفتار خرابی گنبدهای کابلی تحت اثر بار باد،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

34- 1386، بررسی رفتار خرابی گنبدهای کابلی تحت اثر بارهای ثقلی و بار باد،دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار.

35- 1390، بررسی رفتار سازه های فضاکار تخت دولایه تحت اثر نشست تکیه گاهی،سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار، تهران،ایران.

36- 1390، بررسی رفتار سازه‌های فضاکار تخت دولایه تحت اثر نشست تکیه‌گاهی،سومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار، تهران،ایران.

37- 1393، بررسی رفتار سیستم های قاب خمشی فولادی با اتصالات نیمه گیردار در برابر خرابی پیشرونده،دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز،ایران.

38- 1381، بررسی رفتار کمانشی اعضای فشاری به روش اجزای محدود،اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک ایران.

39- 1391، بررسی رفتار لرز ای غیرخطی قاب های با بادبىذ زانویی به روش دیىامیکی فزاینده،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

40- 1388، بررسی رفتار لرزه های قابهای مهار بندی شده زیپر،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

41- 1391، بررسی روش های آیین نامه ای تحلیل مسیر جایگزین در ارزیابی مقاومت ساختمانها در برابر خرابی پیشرونده،دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

42- 1390، بررسی عملکرد غیر خطی پیوندهای زانویی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی با تعداد طبقات مختلف،کنفرانس ملی زلزله و آسیبپذیری اماکن و شریانهای حیاتی، تهران،ایران.

43- 1387، بررسی و مقایسه روشهای معمول مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح،همایش ملی مقاوم سازی ایران.

44- 1389، بهبود رفتار خرابی شبکه های دو لایه فضا کار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

45- 1386، بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار توسط ابزار محدود کننده نیرو،دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار.

46- 1391، تحلیل خرابی پیشرونده به روش المان کاربردی در ارزیابی،اولین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان، تهران،ایران.

47- 1391، تحلیل خرابی پیشرونده در قابهای فولادی مقاوم لرزه ای مجهز به دیوار برشی فولادی،سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران،ایران.

48- 1391، تحلیل غیرخطی رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی با و بدون اتصال به اعضای مرزی قائم،91دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر،ایران.

49- 1389، تعیین تعداد بهینه ابزارهای محدود کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه تخت فضا کار،کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله.

50- 1387، تعیین رفتار کمانشی و منحنی های طراحی اعضاء فشاری با استفاده از شبکه عصبی،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.

51- 1391، توجه به مفاهیم خرابی پیشرونده در پیش بینی روند تخریب کنترل،اولین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان، تهران،ایران.

52- 1386، روشی جهت طراحی شکل پذیر شبکه های دولایه فضاکار،دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار.

53- 1390، طرح لرزه ای شبکه های تخت دولایه با استفاده از شبکه عصبی،کنفرانس زلزله،سازه و روش های محاسباتی، کرمان،ایران.

54- 1388، کنترل ناکاملی اندازه نبودن طول اعضا در شبکه های فضا کار تخت دو لایه،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

55- 1387، محاسبه ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده زیپر،همایش ملی مقاوم سازی ایران.

56- 1392، مطالعه اثرات سخت کننده ها بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی بازشودار،اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار(فاقد گواهی ارائه)، مشهد،ایران.

57- 1389، مطالعه اثرات ناکاملی هندسی اعضا بر رفتار خرابی شیکه های دو لایه فضا کار،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.

58- 1385، مطالعه اثرات نوع کمانش اعضای مهاربند بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده ضربدری،هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

59- 1390، مطالعه رفتار چرخه ای چشمه اتصال ستون فولادی قوطی شکل، محصور بین تیرهایی با عمق نابرابر،دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران،ایران.

60- 1391، مطالعه موردی، ارزیابی مقاومت سازه های شبکه دو لایه تخت فضاکار در برابر توزیع تصادفی ناکاملی اولیه طول اعضا به ازاء شرایط تکیه گاهی مختلف،سومین کنفرانس ملی سازه وفولاد، تهران،ایران.

61- 1394، مقاومسازی قابهای ساختمانی فولادی در برابر خرابی پیشرونده توسط پیونده های زانویی،اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین و حمید احمدی، 1390، دینامیک سازه های فراساحل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1388، بررسی تأثیر توزیع تصادفی ناکاملی اولیه اعضاء بر رفتار خرابی پیشرونده شبکه های دولایه فضاکار،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (19)

1-آرمان بهنوش، 1391، 27. پيشگيري از خرابي پيشرونده در سازه هاي ساختماني با استفاده از خرپاهاي فضايي در سقف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مينا قاسم پور، 1391، 24. بررسي كمانش اعوجاجي مهار شده غير الاستيك تيرورق پل هاي مختلط فولادي- بتوني تحت اثرناكاملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-شيما جليلي، 1391، 25. تحليل خرابي پيشرونده در قاب‌هاي فولادي مقاوم لرزه‌اي مجهز به ديوار برشي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-امين مشتاق، 1391، 24. تحليل و طراحي سازه هاي شبكه دولايه فضاكار در برابر خرابي پيشرونده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سامان رضوان طلب، 1390، بررسي اثر تغييرات زماني محتوي فركانسي زلزله روي حساسيت آناليز ديناميكي فزاينده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-اكبر محمدلو، 1390، 20. بررسي رفتار لرزه اي غيرخطي قابهاي با بادبند زانويي به روشهاي استاتيكي و ديناميكي بارافزون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-امير كوكلاني فر، 1390، بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار برشي فولادي داراي بازشو وسخت كننده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سينا فرج زاده، 1390، تعيين مودهاي ارتعاشي غالب شبكه هاي تخت دولايه با استفاده از شبكه هاي عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-امير برزگر، 1390، بهينه‌سازي شكل سازه‌ها تحت قيود فركانس با استفاده از الگوريتمهاي جستجوي هارموني و جامعه پرندگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سروش آزادي، 1390، ساخت طيف هاي شرطي با استفاده از شبكه عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اميررضا عبداللهي، 1389، بررسي رفتار ديناميكي شبكه‌هاي دولايه فضاكارپيش‌تنيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عادل سرخوش، 1391، بررسي احتمالاتي ظرفيت باربري شبكه هاي دولايه ي فضاكار تحت اثر ناكاملي ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-عليرضا چلنگر سلماسي، 1392، ارزيابي مقاومت قاب هاي فولادي با بادبند برون محور در برابر خرابي پيشرونده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-عليرضا امامياري، 1391، بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار برشي آلومينيومي داراي سخت كننده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سميرا افتخاري، 1392، ارزيابي ضريب افزايش ديناميكي تحليل خرابي پيشرونده در قاب هاي مهاربندي شده فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فرزين اميني فر، 1392، بررسي تاثير مدت زمان حذف ستون در تحليل خرابي پيش رونده ساختمانهاي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محسن علي آبادي، 1393، بررسي رفتار چرخهاي اتصال تيرهاي به عمق نابرابر به ستون قوطي شكل در قابهاي خمشي فولادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نرگس محمدي،، 1393، ارزيابي مقاومت در برابر خرابي پيشرونده در قابهاي خمشي فولادي با اتصالات نيمه گيردار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم موسوي زنوز، 1393، 33. ارزيابي مقاومت سيستم هاي دوگانه قاب خمشي فولادي و مهاربند در برابر خرابي پيشرونده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-دوره‌هاي تحصيلات تكميلي(کارشناسی ارشد و دکتری): تحليل ماتريسي سازه‌ها، پايداري سازه‌ها، ديناميك سازه‌ها، سازه‌های فضاکار، روش عناصر محدود، ساختمان های فلزی مقاوم در برابر زلزله، دینامیک غیرخطی سازه.

2-دوره‌هاي كارشناسي: سازه‌های فولادی، تحليل سازه‌ها‌، مقاومت مصالح، بارگذاري، اصول مهندسي زلزله، ديناميك.