بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • هاله زرگرزاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1394، ادبیات انگلیسی،دانشگاه یو ام مالزی.

2-کارشناسی ارشد، 1381، ادبیات انگلیسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3-کارشناسی ، 1377، زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مقالات ژورنال (7)

1-Haleh Zargarzadeh, Sharmani Patricia Gabriel, 2020, ‘A second Troy!’ Nostos and the poetics of delirium and violence in Derek Walcott’s Odyssey,Postcolonial Studies.

2-Haleh Zargarzadeh, 2017, "Africa or Africanness in Derek Walcotts Omeros",SARE: Southeast Asian Review of English.

3-Haleh Zargarzadeh, 2017, The Use of Children’s Literature in Reading: A Study of Politics and Professionalism within Teacher Education,Iranian Journal of Language Teaching Research.

4-Haleh Zargarzadeh, 2017, Rhiz(h)oming Achille: Walcott, Glissant, and the politics of relation and creolization ,Journal of Postcolonial Writing.

5-Haleh Zargarzadeh, 2016, “Achille and the Unhomely Pull of Atavistic Homeland in Derek Walcott’s Omeros” ,Pertanika: Social Sciences and Humanities .

6-هاله زرگرزاده، 2010، ملاحظاتی چند بر ترجمه انگلیسی وارنر از داستان رستم و اسفندیار،مجله دانش و خرد دانشگاه فردوسی مشهد.

7-هاله زرگرزاده، 2004، ذن بوداییسم و آخر بازی"ساموئل بکت"،نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1-Rana Sabbah and Haleh Zargarzadeh, 2019, A Study of Margaret Atwoods The Handmaids Tale in the Light of Archetypal Theory,First International Conference on English Language Studies (ICELS), Isfahan University.

2-Shahriar Valipour and Haleh Zargarzadeh, 2019, The Extraordinary Fresh Mythic and Legendary Narration in Harry Potter and The Goblet of Fire,First International Conference on English Language Studies (ICELS), Isfahan University.

3-Mehdi Pashapour and Haleh Zargarzadeh, 2019, Odysseus the Signifyin(g)Trickster in Walcotts Stage Version of the Odyssey ,First International Conference on English Language Studies (ICELS), Isfahan University.

4-Shahriar Valipour, Haleh Zargarzadeh, 2018, Intertextuality in Harry Potter and the Goblet of Fire: Reading Mythology and Legends,First International Conference on Issues in English Language Teaching and Literature.

5-Haleh Zargarzadeh, 2017, The Quest of Name and Soul in Walcotts Omeros,Practical and Pedagogical Issues in English Language Teaching and Learning, Islamic Izad University, Urmia, Iran.

6-Haleh Zargarzadeh, 2015, Weight of History in Postcolonial literature,University of Nottingham, Malaysia Campus.

7-Haleh Zargarzadeh, 2010, A Survey of English Renditions of Firdawsi’s Shahnameh ,International conference on Literary Studies, Yazd University, Iran.

8-Haleh Zargarzadeh, 2014, “Homecoming/At-homeness in Derek Walcott’s Omeros”,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

9-Haleh Zargarzadeh, 2013, “Derek Walcott’s The Odyssey and the Maddening History” ,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

10-Haleh Zargarzadeh, 2012, “Landscape and Seascape in Postcolonial Contexts: Derek Walcott’s Omeros”,Colloquium, Faculty of Arts and Social Sciences, English Department, University Malaya, Malaysia.

11-Haleh Zargarzadeh, 2009, Beckettian Tramps in Endgame Are on the Shore of Nirvana,12th International Cultural Studies Symposium Redefining Modernism & Postmodernism, Ege University, Turkey.

12-Haleh Zargarzadeh, 2009, Anti-Heroism in Beckett s Endgame in the Light of Chessgame,International Symposium of Westen Cultural and Literary Studies, Pamukkale University, Turkey.

13-Haleh Zargarzadeh, 2004, The Weight of Zen Buddhism in Beckett s Endgame and Spehri s Water s Music,The First International Conference on the Role of Language in Dialogus, Isfahan University, Iran.

14-هاله زرگرزاده، 2009، آمازون ها، انه اید و شاهنامه،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز.

15-هاله زرگرزاده، 2006، بررسی ترجمه انگلیسی داستان بیژن و منیژه شاهنامه،اندیشه سبز رخسار، سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس.

16-هاله زرگرزاده، 2008، شاهنامه انه اید و تقابل برخی مضامین جنگ،چکیده مقالات چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه گیلان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Kushesh and Haleh Zargarzadeh, 2007, English for the Students of Persian Literature (1& 2),Jahad Daneshgahi Publication.
پایان نامه ها (5)

1-شهریار ولی پور، 1399، خوانش رمان هری پاتر و جام آتش اثر جی. کی. رولینگ طبق نظریه بینامتنیت کریستوا، استاد راهنما.

2-عرفان رفیع الدین، 1399، خوانش فوكويي از نمايشنامه ي رويا بر مانكي مانتين اثر درك ولكات، استاد راهنما.

3-رعنا صباح، 1399، لاله های خونین": خوانش کهن الگویی رمان سرگذشت ندیمه اثر مارگارت آتوود، استاد راهنما.

4-مریم نظری، 1398، خاطرات زخمی: کِلمن، هسلام و سیاست خشونت جمعی در رمان بادبادک باز اثر خالد حسینی، استاد راهنما.

5-رحیمه گور قرآغاجی، 1397، تاثیر تجربه منفی یادگیری زبان پیشین معلمان انگلیسی زبان بر شناخت و شیوه تدریس زبانی، استاد مشاور.