• نام و نام خانوادگی
  • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (36)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (52)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی چهل امیرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکترا، 1388، مهندسی برق - مخابرات،دانشگاه علم و صنعت ایران.
مقالات ژورنال (36)

1-Akbar Asgharzadeh-Bonab , Mehdi Chehel Amirani, Alaeddin Mehri, 2020, Spectral entropy and deep convolutional neural network for ECG beat classification,Biocybernetics and Biomedical Engineering, 40(2), pp.691–700.

2-Javad Ostadieh, Mehdi Chehel Amirani, 2020, Introducing the hybrid “K-means, RLS” learning for the RBF network in obstructive apnea disease detection using Dual-tree complex wavelet transform based features,Journal of Electrical Bioimpedance, 10(2), March 2020, pp.4-11.

3-Mohammad Amin Choukali, Morteza Valizadeh, Mehdi Chehel Amirani, 2020, An efficient contrast enhancement method using repulsive force of edges,Multidimensional Systems and Signal Processing, 31(1), pp.299–315.

4-Abdullah Jafari Chashmi, Mehdi Chehel Amirani, 2019, An efficient and automatic ECG arrhythmia diagnosis system using DWT and HOS features and entropy- based feature selection procedure,Journal of Electrical Bioimpedance, 10(2), August 2019, pp.47-54.

5-Amin Aliabadi, Mehdi Chehel Amirani ,Changiz Ghobadi, 2019, Theoretical Performance Analysis of Sparse System Identification Using Incremental and Diffusion Strategies Over Adaptive Networks,Wireless Personal Communications, 109(2), Nov 2019, pp. 1181–1193.

6-Amir Aminfar, Mehdi Chehel Amirani, Changiz Ghobadi, 2019, Convergence Analysis of Diffusion Adaptive Networks Working Through Free Space Optical Communication Channels,Wireless Personal Communications, 107(2), July2019, pp.1199–1218.

7-A. H. Poursoltan Mohammadi, M. Chehel Amirani, F. Faghihi, 2018, Comparison of Shielding Effectiveness in Complex Curved Structure with Different Numerical Methods, FDTD, MOM and Equivalent Circuit,Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 12(3), December 2018, pp. 1010-1019.

8-Amir Aminfar, M. Chehel Amirani, Ch. Ghobadi, 2018, Incremental adaptive networks implemented by free space optical (FSO) communication,Journal of Communication Engineering, 7(2), July-December 2018, pp. 12-28.

9-Ehsan Mostafapour, Changiz Ghobadi, Mehdi Chehel Amirani, 2018, Non-stationary Channel Estimation with Diffusion Adaptation Strategies Over Distributed Networks,Wireless Personal Communications, 99(3), April 2018, pp.1377–1390.

10-A. H. PoursoltanMohammadi, M. Chehel Amirani, F. Faghihi, 2018, Presentation of an Algorithm for Secure Data Transmission based on Optimal Route Selection during Electromagnetic Interference Occurrence,International Journal of Electrical and Computer Engineering, 8(1), February 2018, pp. 259-270.

11-Mehdi Shahrdad, Mehdi Chehel Amirani, 2018, Detection of preterm labor by partitioning and clustering the EHG signal,Biomedical Signal Processing and Control, 45(1), August2018, pp.109–116.

12-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, 2018, Two-dimensional strip spectral correlation algorithm to fast estimation of 2D-cyclic spectral function for texture analysis,Multidimensional Systems and Signal Processing, 29(3), July 2018,pp.1119–1134.

13-Vahid Houshyarifar, Mehdi Chehel Amirani, 2017, Early detection of sudden cardiac death using poincaré plot and recurrence plot-based features from HRV signal,TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 25(2), March 2017, pp.1541–1553.

14-Shervin Rahimzadeh Arashloo, Mehdi Chehel Amirani, Ardeshir Noroozi, 2017, Dynamic texture representation using a deep multi-scale convolutional network,Journal of Visual Communication and Image Representation, 43(1), February 2017, pp.89–97.

15-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, 2017, Cyclic spectral analysis of electrocardiogram signals based on GARCH model,Biomedical Signal Processing and Control, 31(1), January 2017, pp.79–88.

16-Ahmad Amirolad, Shervin Rahimzadeh Arashloo, Mehdi Chehel Amirani, 2016, Multi-layer local energy patterns for texture representation and classification,The Visual Computer, 32(12), December 2016, pp.1633–1644.

17-Vahid Houshyarifar, Mehdi Chehel Amirani, 2016, An approach to predict Sudden Cardiac Death (SCD) using time domain and bispectrum features from HRV signal,Bio-Medical Materials and Engineering, 27(2-3), August 2016, pp.275–285.

18-Ehsan Mostafapour, C.Ghobadi, Javad Nourinia and M. Chehel Amirani, 2015, Tracking Performance of Incremental LMS Algorithm over Adaptive Distributed Sensor Networks,Journal of Communication Engineering, 4(1), Jan.-June 2015, pp. 55-66.

19-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, 2015, EEG signal analysis using spectral correlation function & GARCH model,Signal, Image and Video Processing(Springer), 9(6), September 2015, pp. 1461-1472.

20-Hamidreza Hamidi, Mehdi Chehel Amirani, Shervin Rahimzadeh Arashloo, 2015, Local selected features of dual-tree complex wavelet transform for single sample face recognition,IET Image Processing, 9(8), August 2015, pp. 716–723.

21-Vahid Houshyarifar, Mehdi Chehel Amirani, 2014, Wireless Sensor Networks-A Review,International Journal of Computer Applications, 85(2), January 2014, p.13-16.

22-Ali Younesi, Mehdi Chehel Amirani, 2014, Efficient Algorithms for Palmprint Identification Based on Non-linear Feature Extraction and Contourlet Transform,International Journal of Natural and Engineering Sciences.

23-Vahid Houshyarifar, Mehdi Chehel Amirani, 2013, Routing Techniques in Wireless Sensor Networks,International Journal of electronics & communication technology, 4(4), Oct.-Dec. 2013, p. 95-101.

24-Behrooz Zali-Vargahan, Mehdi Chehel Amirani, Hadi Seyedarabi, 2012, Contourlet Transform for Iris Image Segmentation,International Journal of Computer Applications, 60(10), December 2012, p.41-44.

25-Sadid Sahami, Mehdi Chehel Amirani, 2013, Matrix based cyclic spectral estimator for fast and robust texture classification,The Visual Computer(Springer), 29(12), December 2013, p.1245 – 1257.

26-Majid Fakheri, Tohid Sedghi, Mahrokh G. Shayesteh, Mehdi Chehel Amirani, 2013, Framework for image retrieval using machine learning and statistical similarity matching techniques,IET Image Processing, 7(1), February 2013, p. 1 – 11.

27-Mehdi Chehel Amirani, Mohsen Toorani, Sara Mihandoost, 2013, Feature-based Type Identification of File Fragments,Security and Communication Networks, 6(1), January 2013, p. 115–128.

28-S.Mihandoost, M.Amirani, M.Mazlaghani, A.Mihandoost, 2012, Automatic feature extraction using generalized auto regressive conditional heteroscedasticity model: an application to electroencephalogram classification,IET Signal Processing, 6(9), December 2012, p. 829 – 838.

29-Sahar Jafarpour, Zahra Sedghi, Mehdi Chehel Amirani, 2012, A Robust Brain MRI Classification with GLCM Features,International Journal of Computer Applications, Volume 37– No.12, January 2012.

30-Keramat DANESHIAN, Mehdi C. AMIRANI, 2011, Retrieval of Shapes Based on Transformed and Moment method Features,International Journal of Natural and Engineering Sciences.

31-M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, 2009, Evaluation of the Texture Analysis Using Spectral Correlation Function,Fundamenta Informaticae, vol. 95, No. 2-3, pp.245-262.

32-M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, 2009, A New Approach to Rotation Invariant Texture Analysis based on Radon Transform,IEICE Transactions on Information & Systems, vol. E92.D, No. 9, pp. 1736-1744.

33-M. Ch. Amirani, Z. Sadeghi, and A. A. Beheshti, 2008, A New Approach To Shape-based Image Retrieval,International Journal of Computing, vol. 7 , No. 3, pp. 99-106.

34-اکبر اصغر زاده بناب، مهدی چهل امیرانی، علاءالدین مهری، 1398، استفاده ازتحليل كشيدگي طيفي سيگنالECG براي شناسايي آريتمي قلبي،فصلنامه پرستاروپزشك دررزم، فصلنامه پرستار و پزشك در رزم، سال هفتم، شماره 2.

35-امیرحسین پورسلطان محمدی، مهدی چهل امیرانی، فرامرز فقیهی، پدافند غیرعامل در مواجهه با حملات سایبری جهت مقابله با آلودگی های عمدی محیط زیست و آفندهای بیولوژیکی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ( مطالعه موردی: تصفیه خانه شهر قدس)،فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست.

36-امین رضا نژاد اصل، علی عیسی زادگان، مهدی چهل امیرانی، جمشید باقرزاده، 1395، تاثیر دستکاری سیگنال دوپامین فازیک میان مغز روی نقص کنترل شناختی،فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره ششم، شماره دوم، بهار 1395 ، صفحه: 14– 1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1-Shabnam Hoseinzadeh, Mehdi Chehel Amirani, Use of electro histogram (EHG) signal to diagnose preterm birth,26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2018.

2-Amir Aminfar, Changiz Ghobadi, Mehdi Chehel Amirani, Diffusion adaptation through free space optical (FSO) wireless communication channels,4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI-2017), 2017.

3-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, Robust Texture Image Retrieval Based on Two Dimensional Cyclic Spectral Analysis,25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2017.

4-Akbar Asgharzadeh, Mehdi Chehel Amirani, Epileptic Seizure Detection in EEG Signals Based on Fractal Index,EMME(2016), 2016.

5-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, Automatic Modulation Classification Using Combination of Wavelet Transform and GARCH Model,8th International Symposium on Telecommunications (IST2016), 2016.

6-Hossein Seyfollahzadeh Bandi, Shervin Rahimzadeh Arashloo, Mehdi Chehel Amirani, Transfer Learning of Deep Nets for Histopathological Image Classification,International Conference on New perspective in Electrical& Computer Engineering, 2016.

7-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, Electrocardiogram Recognition Using Spectral Correlation Function,24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2016.

8-Nazila Panahi, Mehdi Amirani, Sohrab Behnia and Peyman Ayubi, A New Colour Image Watermarking Scheme Using Cellular Automata Transform and Schur Decomposition,21th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2013.

9-Ali Younesi, Mehdi Chehel Amirani, Palmprint Identification using Isometric Projection and Linear Discriminant Analysis,First International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications, ICCSPA2013, 2013.

10-Ali Younesi, Mehdi Chehel Amirani, Palmprint Identification via GLCM of Contourlet Transform,First International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications, ICCSPA2013, 2013.

11-Roghayeh Soleymani, Mehdi Chehel Amirani, A Hybrid Fingerprint Matching Algorithm Using Delaunay Triangulation and Voronoi Diagram,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2012.

12-Sadid Sahami, Mehdi Chehel Amirani, Texture Classification using Strip Spectral Correlation Analyzer,7th Iranian Machine Vision & Image Processing Conference(MVIP), 2011.

13-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, Epileptic Seizure Detection Using GARCH Model on EEG Signals,International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE, 2011.

14-Hashem Kalbkhani, Mehdi Chehel Amirani, An Efficient Algorithm for Lip Segmentation in Color Face Images Based on Local Information,4th Broadcast Engineering Conference, Tehran, IRIB University, 2011.

15-Amir Mahram, Mehdi Chehel Amirani, The Complexity as a Criterion for Blind Spectrum Sensing in Cognitive Radio,4’th international Conference on developments in eSystems engineering , DeSE2011, Dubai, United Arab Emirates, 2011.

16-Behrooz Zali Varghahan and Mehdi Chehel Amirani, Mihandoost, Enhancement and Cleaning of Handwritten Data by using Neural Networks and Threshold Technical,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, 2011.

17-Sara Mihandoost , Mehdi Chehel Amirani, Behrooz Zali Varghahan, A New Approach for Feature Extraction of EEG Signal Using GARCH Variance Series ,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, 2011.

18-Sara Mihandoost, Mehdi Chehel Amirani, Behrooz Zali Varghahan, Seizure Detection Using Wavelet Transform and a New Statistical Feature,5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, 2011.

19-Mahmood Shabanifard, Mehdi Chehel Amirani, A Modified Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization Algorithm for Image Segmentation,19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011.

20-Seyed Hossein Hosseini, Mahrokh G. Shayesteh, Mehdi Chehel Amirani, Demodulation of Sparse PPM Signals with Low Samples Using Trained RIP Matrix,19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011.

21-Shahla Najafi, Mehdi Chehel Amirani, and Zahra Sedghi, A New Approach to MRI Brain Images Classification,19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011.

22-M. Ch. Amirani, Z. Sadeghi, and A. A. Beheshti, Shape-based Image Retrieval Using a Neural Network,The Fifth International Conference on Neural Networks and Artificial intelligence, May 27-30, Minsk, Belarus, 2008.

23-M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, Robust Texture Image Retrieval Based on Cyclic Spectral Analysis,The Fifth International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence, May 27-30, Minsk, Belarus, 2008.

24-M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, Texture Classification Using Cyclic Spectral Function,2008 Congress on Image and Signal Processing, Sanya, Hainan, China, 2008.

25-توحید جالیزی، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی‌زاده، تشخيص تومور مغزي درتصاوير ام آر آي با استفاده از سيستمهاي فازي،چهارمين همايش بين المللي مهندسي برق، علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، 1398.

26-حمزه حسن نیا ،مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولیزاده، امین جاوید، تشخیص سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی،چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران(NCECBEI2018)، 1397.

27-امین جاوید، مرتضی ولیزاده، مهدی چهل امیرانی، حمزه حسن نیا، شناسایی اهداف نظامی در تصاویر SAR با ترکیب ویژگی های اهداف و سایه آنها،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (IC-EE2018)، 1397.

28-سینا فردی پور، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده، محاسبه شباهت براساس تشابه شکلی و هیستوگرام دو بعدی محلی جهت تایید امضای برخط،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مهندسی برق وکامپیوتر، 1395.

29-علی سلطانی شریف آبادی، مهدی چهل امیرانی، طراحی صفحه کلید مخصوص معلولین،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مگاترونیک، 1394.

30-علی سلطانی شریف آبادی، مهدی چهل امیرانی، بررسی و طراحی ربات پرنده امدادگر همه کاره،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مگاترونیک، 1394.

31-سینا فردی پور، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده، تایید امضای برخط برمبنای استخراج ویژگی توسط هیستوگرام محلی به روش تشابه شکل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، 1394.

32-مهدی چهل امیرانی، سدید سهامی، نمایش و آدرس دهی تصاویر شبکه ی پیکسلی کندویی به کمک بسط واندرموند،بیستمین كنفرانس مهندسي برق ايران، 1391.

33-شمزین ماملی ، مهدي چهل امیرانی ، بهزاد نورانی کلیجی، طراحی سیستم تشخیص ترکیب رنگ،چهارمين كنفرانس مهندسي رسانه ، دانشكده صدا و سيما، تهران، ايران، 1390.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تحلیل تصویر با استفاده از ساختار پیکسل های شش ضلعی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (52)

1-مجید تقی زاده، 1399، الگوریتم جدید پنهان نگاری تصاویر رمز شده براساس نگاشت های آشوبی با استفاده از DWT و روش بهینه سازی PSO ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

2-اکبر اصغرزاده بناب، 1398، بیماری های قلبی با تحلیل زمان – فرکانس سیگنال های ECG و شبکه های عمیق (رساله دکتری)، استاد راهنما.

3-شهرام صمدی، 1398، شناسایی اهداف راداری با استفاده از حسگری فشرده، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-امین علی آبادی، 1398، تخمین طیف اسپارس در فن‌آوری رادیوی شناختگر با استفاده از شبکه های وفقی توزیعی (رساله دکتری)، استاد راهنما.

5-رضا قاسمی تبار ، 1397، بهبود ریزنمایی تصاویر متنی با استفاده از ویژگی های ساختاری متن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-فهیم حنیفه نرگی، 1397، شناسایی بیماران دارای اختلال کمبود توجه – بیش فعالی با استفاده از سیگنال تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-گلاله پور محمدی، 1397، طبقه بندی سلسله مراتبی گونه های گیاهی بر اساس ویژگی های و بافت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-مصطفی احمدپور ، 1397، طبقه بندی تصور حرکات دست چپ و راست با استفاده از اطلاعات سیستم های مرتبط مغز با کامپیوتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-محمد امین چوکلی، 1397، تخمین هیستوگرام مطلوب جهت بهبود تباین تصویر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

10-حمزه حسن نیا، 1397، تشخیص تومور سینه در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

11-امیر امین فر، 1397، بررسی و بهبود عملکرد شبکه های توزیع وفقی در کانال های مخابرات نوری فضای آزاد (رساله دکتری)، استاد راهنما.

12-امیر حسین پورسلطان محمدی، 1397، انتقال اطلاعات امن در مواجهه با حملات سایبری مبتنی بر مسیریابی بهینه، شلدینگ، کدینگ و توابع در هم ساز (رساله دکتری)، استاد راهنما.

13-رضا سلیمانی، 1397، تشخیص بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از داده های FMRI مبتنی بر یادگیری عمیق، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

14-امین جاوید میاوقی، 1397، بازشناخت پیکربندی اهداف در تصاویر SAR با استفاده از ترکیب ویژگی های محلی و هندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

15-شبنم حسین زاده، 1397، تشخیص تولد زودرس با استفاده از آنالیز سیگنال های الکتریکی رحم ( EHG ) بر پایه تبدیل موجک، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

16-پیمان اصلانی، 1397، واترمارکینگ سیگنال های صوتی مبتنی بر تکنیک درون یابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

17-مهسا سلطانیه، 1397، تشخیص سرطان ریه در تصاویر سی تی اسکن با ترکیب ویژگی های هندسی و آماری، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

18-سرلی مقدس قولیان، 1397، طبقه بندی و تشخیص ندول های تیروئید با ترکیب ویژگی های بافت و جمعیت شناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

19-مهدی شهرداد، 1397، تشخیص زایمان زودرس با تحلیل سیگنال های EHG (رساله دکتری)، استاد راهنما.

20-علی رستمی داش اغول، 1396، بخش بندی بطن قلب با استفاده از تصاویر MRI ( به روش ترکیبی آستانه گذاری وفقی و تابع سطح هم تراز محلی )، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

21-مصطفی مشگی، 1395، طراحی و ساخت تقویت کننده توان کلاس F در فرکانس 7/3 گیگاهرتز و با توان بیش از 9 وات، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

22-حسین سیف اله زاده بندی، 1395، آنالیز سیگنال های پزشکی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنی عمیق، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

23-سارا میهن دوست، 1395، استخراج ویژگی های موثر از تحلیل ایستان دوری سیگنال های یک بعدی و دو بعدی پزشکی، به منظور طبقه بندی (رساله دکتری)، استاد راهنما.

24-رضا نجفی، 1395، طبقه بندی اتوماتیک سنگهای تراورتن براساس تکنیکهای پردازش تصویر و بازشناخت الگو ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

25-احسان اختر، 1395، طراحی و ساخت دستگاه تشخیص خودکار مدولاسیون دیجیتال، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

26-وحید هوشیاری فر، 1395، استفاده از ویژگی های خطی و غیرخطی برای تشخیص زود هنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب (رساله دکتری)، استاد راهنما.

27-اردشير نوروزي، 1394، دسته بندي تصاوير با استفاده از يك شبكه كانولوشني عميق چند مقياسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-سينا فردي پور، 1394، تاييد امضاي بر خط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سعيد ميرزايي، 1394، پياده سازي يك الگوريتم تشخيص لبه بر پايه تبديل موجك RCWF در تصاوير سار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-رضا مجرد حمزه اي، 1394، جستجوي برنامه براي طبقه بندي باينري با استفاده از تبريد شبيه سازي شده وكاربرد آن در تشخيص لبه براي تصاوير ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-احمد اميراولاد، 1394، طبقه بندي بافت با استفاده از الگوهاي انرژي محلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-الميرا خليلي پير مراد، 1394، طراحي و اجراي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-شلير سعادتي، 1393، تشخيص دستكاري تصاوير ديجيتال به روش copy-move با استفاده از تبديل ويولت dyadic، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-معصومه يوسفي، 1393، طبقه بندي سرطان بر اساس فناوري ريزآرايه با استفاده از انتخاب ژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-ابوذر احمدي، 1392، استفاده از تبديل ويولت چرخشي براي استخراج ويژگي در طبقه بندي و تشخيص سرطان سينه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-جمال الدين زارعي، 1392، تركيب تبديل هاي متعامد كرنل، موجك و كرولت براي تشخيص سرطان سينه در تصاوير ماموگرام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-فرزاد نصيري، 1392، ارائه يك الگوريتم به منظور تشخيص تغيير تصوير ديجيتال در اثر copy-move، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-حميد غفاري، 1392، شناسايي چهره با استفاده از ويژگيهاي LBP بر اساس LDA خاص هر كلاس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-حمید رضا حمیدی ، 1391، بازشناخت چهره ناوردا نسبت به روشنایی با استفاده از تبدیل ویولت، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

40-زهرا صدقي گمچي، 1391، تركيب ويژگيهاي شكلي و آماري حاصل از تابع همبستگي طيفي براي آناليز بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-علي يونسي، 1391، شناسايي اثر كف دست با استفاده از فيلترهاي جهتي و چند دقتي و طرح مساوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-بهروز زالي ورگهان، 1391، بازشناخت عنبيه چشم بر پايه فيلترهاي چند جهتي و چند دقتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-حميد لطف زاد پاك، 1391، شناسايي مدولاسيونهاي ديجيتال به كمك خواص آماري با استفاده از گشتاورهاي مراتب بالا و كومولانها با بهره گيري از ساختارهاي سلسله مراتبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-نازيلا پناهي، 1391، واترماركينگ تصاوير ديجيتال در حوزه تبديل با استفاده از نظريه آشوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-رقيه سليماني ثمرين، 1391، تطبيق اثر انگشت با استفاده از تصوير فركانسي و ساختارهاي محلي مثلثي ساخته شده از مينوشيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-سديد سهامي، 1390، تحليل سيگنالهاي دو بعدي با استفاده از تابع همبستگي طيفي و كاربرد آن در تحليل بافت تصوير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سارا ميهن دوست، 1390، بررسي وجود ناهمساني در سيگنالهاي مغز و قلب و كاربرد آن در طبقه بندي با مدل تعميم يافته خود رگرسيون واريانس شرطي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-محمد قنبريان، 1390، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس ويژگيهاي منتجه از تبديل كانتورلت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-كرامت دانشيان، 1390، بازيابي تصاوير شكلي با استفاده از تركيب ويژگي مبتني بر ممانهاي هيو و ويژگيهاي تركيبي رادون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-مير مجيد فاخري، 1390، بازيابي تصاوير رنگي مبتني بر محتوا با استفاده از دانش رنگ و بافت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مهدي زركوب، 1389، بازيابي تصاوير بافتي بر اساس تركيب ويژگي هاي منتجه از تبديل ويولت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-توحيد صدقي، 1389، تركيب ويژ گيهاي بافت و شكل در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.