• نام و نام خانوادگی
  • محمد حیدری زاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حیدری زاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-سطح چهار حوزه (دکتری)، 1390، فقه واصول،حوزه علمیه قم.

2-سطح سه حوزه علمیه قم، 1375، فقه واصول،حوزه علمیه قم.

3-کارشناسی ارشد، 1379، علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم.

4-کارشناسی، 1373، علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم.
مقالات ژورنال (1)

1-محمد حیدری زاد, 2013, Security from Quran perspective,AENSI Journals.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-محمد حیدری زاد، کارکرد آموزه های دینی در تأمین سلامت روانی -اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل.

2-محمد حیدری زاد، 1401، راهکارهای دینی بهتر زیستن در زندگی انسان معاصر،دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

3-محمد حیدری زاد، 1399، نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی اسلام،دانشگاه پیام نور استان فارس.

4-محمد حیدری زاد، 1399، سعادت در تاملات فلسفی حکمای اسلام وغرب،دانشگاه پیام نور استان فارس.

5-محمد حیدری زاد، 1399، سعادت در تاملات فلسفی حکمای اسلام وغرب،دانشگاه پیام نور استان فارس.

6-محمد حیدری زاد، 1400، اثرات دین بر کیفیّت زندگی با تأکید برمعنویت و بهداشت روان،جامعه المصطفی العالمیه مشهد.

7-محمد حیدری زاد، 1400، فقه سیاسی شیعه و ظرفیت های نظام سازی وتمدن سازی،جامعه المصطفی العالمیه.

8-محمد حیدری زاد ، 1400، فلسفه زندگی از منظر حکمت متعالیه،جامعه المصطفی العالمیه.

9-محمد حیدری زاد، 1400، انقلاب اسلامی و ظرفیت های نظام سازی وتمدن سازی،دانشگاه تبریز.

10- 1387، نماز و معنویت،همایش نماز.