بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (17)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عباس نیکو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، شیمی آلی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، شیمی آلی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی، شیمی کاربردی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (15)

1-M.A. Behroozlak، M. Daneshyar، P. Farhoomand and A. Nikoo، 2020، Broiler responses to ferrous sulfate at different time periods: a comprehensive research on qualitative parameters of breast meat،Journal of Food Science and Technology.

2-محمدعلی بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند و عباس نیکو، 1399، بررسي اثرات مكمل سولفات آهن و دوره مصرف بر عملكرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه هاي هماتولوژي جوجه هاي گوشتي،نشريه پژوهشهاي علوم دامي.

3-SAEED GHORBANNEJAD، KARIM AKBARI DILMAGHANI and ABBAS NIKOO، 2021، Synthesis and assessment of the cytotoxic effect of some of 1،4-dihydropyridine derivatives which contain azole moiety،J. Serb. Chem. Soc..

4-Reza Zargarzadeh، Karim Akbari Dilmaghani and Abbas Nikoo، 2021، One-pot synthesis of 1،4-dihydropyridine derivatives using the Fe2ZnAl2O7 catalyzed Hantzsch three-component reaction،J Chin Chem Soc.

5-M.A. Behroozlak، M. Daneshyar، P. Farhoomand and A. Nikoo، 2019، Effect of Replacing Dietary FeSO4 with FeHPO4 Nanoparticles on Growth Performance، Carcass Characteristics and Tissue Iron Content in Broilers،Iranian Journal of Applied Animal Science .

6-محمدعلی بهروزلک، محسن دانشیار، پرویز فرهومند و عباس نیکو، 2019، ارزیابی فراسنجههای عملکرد، وزن اندامهای داخلی و برخی پاسخهای ایمنی جوجههای گوشتی از طریق ‌ مکملسازی سولفاتآهن در دورههای مختلف تغذیهای،Iranian Journal of Animal Science.

7-Asghar Zamani، Ahmad Poursattar Marjani، Abbas Nikoo، Mojtaba Heidarpour and Ahmad Dehghan، 2018، Synthesis and characterization of copper nanoparticles on walnut shell for catalytic reduction and C-C coupling reaction،Inorganic and Nano-Metal Chemistry.

8-Nasim Movagharnegad، Peyman Najafi Moghadam، Abbas Nikoo and Zahra Shokri، 2018، Modification of Magnetite Cellulose Nanoparticles via Click Reaction for use in Controlled Drug Delivery،Polymer-Plastics Technology and Engineering.

9-Naser Samadi، Nasrin birang، Reza Emam Ali Sabzi، Abbas Nikoo، 2016، Synthesize and Investigation of Host- Guest Complexation of New Thiazole Derivetive with Copper (II) Ions in AN solution،Journal of Chemical، Biological and Physical Sciences.

10-Baharak Sehatnia، Reza Emamali Sabzi ، Farshad Kheiri and Abbas Nikoo، 2015، Sensitive determination of metronidazole based on Graphene‐TiO2 modified glassy carbon electrode in human serum and urine samples،European Journal of Chemistry.

11-Baharak Sehatnia, Reza E. Sabzi, Farshad Kheiri amd Abbas Nikoo, 2014, Sensitive molecular determination of polycyclic aromatic hydrocarbons based on thiolated Calix[4]arene and CdSe quantum dots (QDs),Journal of Applied Electrochemistry.

12-Morteza Bahram, Sayna Shahmoradi, Shahla Mozaffari, Abbas Nikoo, Karim Akbari Dilmaghani, 2013, Cloud-Point Extraction and Selective Spectrophotometric Determination of Pb(II) and Cu(II) using Synthesized N1,N2-Diphenylhydrazine-1,2-Dicarbothioamide and an Anionic Surfactant,Jordan Journal of Chemistry.

13-Abbas Nikoo and Karim Akbari Dilmaghani, 2012, Synthesis of 1,2,4,5-Tetrakis(1,2,4- Triazolyl) Benzene and 1,2,4,5- Tetrakis(1,3,4-Oxadiazolyl) Benzene Derivatives,Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.

14-Reza Emamali Sabzi, Abbas Nikoo, Yaser Nikzad, Morteza Bahram, Karim Akbari, Naser Samadi, 2012, Synthesis and Determination of Stability Constants of a New Bis-1,2,4-triazole Ligand for Complexation with Zinc(II), Copper(II) and Nickel(II) in Acetonitrile,American Journal of Analytical Chemistry.

15-Abbas Nikoo, Karim Akbari Dilmaghani, Ali Hassanzadeh and Behrouz Notash, 2011, 3-(2-Chlorophenyl)-4-(4-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione,Acta Crystallographica Section E.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 1394, A facile procedure for the one-pot synthesis,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

2- 1390, Application of model based analysis for,3rd iranian biennial seminar of chemometrics, تبريز,ايران.

3- 1390, Determination of stability constants of a new bis-1,2,4-triazole ligand for complexation with,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

4- 1390, Galactopyranosylation and Glycopyranosylation of,18th iranian seminar of organic chemistry, زاهدان,ايران.

5- 1390, Non-enzymatic Electrochemical Glucose Biosensor Based on Ag Nanoparticles and 3-Amino-5- Mercapto-1, 2, 4- triazole Modified Carbon Paste Electrode,4th international conference on nanostructures ICNS4, كيش,ايران.

6- 1390, spectroscopic study of,3rd iranian biennial seminar of chemometrics, تبريز,ايران.

7- 1390, spectroscopic study of some transition metal complexes with a novel triazole ligand,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

8- 1385, Synthesis and characterization a series of new Schiff bases containing thehantzsch pyridine skeleton and with interferon-inducing activitiy,13th iranian seminar of organic chemistry, همدان,ايران.

9- 1394, Synthesis and characterization of new bis,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

10- 1393, Synthesis and characterization of new N-B-D-galactoside with,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

11- 1393, Synthesis and characterization of new S-B-D-galactoside-4-arilideneamino-5-furyl-1,2,4-triazole derivatives,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

12- 1387, Synthesis and Characterization of some Schiff bases derivatives of ethyl-5-amino-3-(phenylamino) isoxazole-4-carboxylate,15th iranian seminar of organic chemistry, كرمانشاه,ايران.

13- 1393, Synthesis and phase transfer of GNPs from aqueous to organic solution containing FPTT,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

14- 1393, Synthesis and therma analysis of new bis-1,2,4-triazolesl,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

15- 1393, Synthesis and thermal analysis of some 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiones,20th Iranian seminar of organic chemistry, تبريز,ايران.

16- 1390, Synthesis of bis-o-(1,2,4-triazolyl,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

17- 1390, synthesis of bis-o-(thiosemicarbazone,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

18- 1394, Synthesis of bis-thiosemicarbazides and,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

19- 1390, synthesis of new 1,3,4-oxadiazole,18th iranian seminar of organic chemistry, زاهدان,ايران.

20- 1390, Synthesis of S-B-D-glucosides of 5-furyl-1,2,4-triazole-3-thione derivatives,20th iranian seminar of organic chemistry, همدان,ايران.

21- 1390, synthesis of some new 1,2,4-triazolo,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

22- 1390, synthesis of some new 1,3,4-oxadiazole derivatives,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

23- 1390, Synthesis of some new 4-(p-nitrophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thione derivatives and Their Thiol-Thione Tautomerism,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

24- 1390, synthesized and spectrophotometric study of,the 15th iranian chemistry congress, همدان,ايران.

25- 1394, Walnut shell-stabilized copper nanoparticles,The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, سنندج,ايران.

26- 1393، نقش آنتي اكسيداني و ضد انجماد پپتيد حاصل از ژلاتين پوست تاس ماهي آمور در عضله ماهي،اولين همايش روش هاي افزايش ماندگاري فرآورده هاي غذايي، تهران،ايران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-محمد علی بهروزی لک، محسن دانشیار، عباس نیکو، 1399، فرآیند تولید مکمل نانو ذرات هیدروژن فسفات آهن برای مصرف در خوراک طیور گوشتی،ایران.

2-عباس نیکو، محسن دانشیار و کاوه رحمانی فرح، 1397، فرایند تولید مکمل آلی عناصر کمیاب در خوراک طیور و آبزیان،ایران.
پایان نامه ها (21)

1-سعید قربان نژاد، 1400، سنتز و شناسایی مشتقات جدید 4،2،1-تری آزول ها و 4،3،1-اکسادی آزول های متصل شده به ساختار 4،1-دی هیدرو پیریدین ها.

2-رضا زرگرزاده، 1399، تهیه و شناسایی کاتالیزورهای جدید با استفاده از بستر سیلیکاژل و آلومینا و کاربرد آن ها در سنتز هتروسیکل ها.

3-محمد صالح زاده، 1399، تاثیر جایگزینی منابع معدنی با آلی مس بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی متابولیت های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی.

4-رقیه رضوانی یزدلی، 1397، مطالعه خواص اپتیک غیر خطی مشتقات 1،2،4-تری آزول و 4-نیتروفنیل.

5-حسن اسکندری طلاتپه، 1398، تاثیرات ضد میکروبی مشتقات 1،2،4-تری آزول و 1،3،4-اکسادی آزول بر رشد باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و مطالعه تاثیرات این مشتقات بر روی آنزیم CYP51 با استفاده از مدلینگ مولکولی .

6-سلطان علی سلطان گجین، 1397، ساخت و بررسی اثر یک منبع اوره آهسته رهش بر فراسنجه های تخمیری.

7-شیلان محمدی، 1396، بررسی تاثیرات نانو ذرات روی بر روتیفر آب شور Brachionus Plicatitis و تعیین آستانه سمیت آن.

8-زهرا امینی، 1396، مطالعه اثر غلظت بر روی ضریب شکست غیر خطی مواد خانواده کربوهیدرازید.

9-پریسا ایزد پناه، 1395، سنتز مشتقات 1،4-دی هیدروپیریدین متقارن در شرایط بدون حلال و در حضور آلومینیوم استات به عنوان کاتالیست.

10-رقیه محمدی، 1395، سنتز مشتقات 1،3،4-اکسادی آزول-2-تیون از اسید هیدرازید ها در حضور Al3+ و Zn2+ در شرایط بدون حلال و در آب.

11-هادی جوادی، 1396، سنتز مشتقات 3-استیل-1،3،4-اکسادی آزول در حضور آلومینیوم نیترات به عنوان کاتالیست.

12-محمد علی بهروزی لک، 1397، بررسی اثرات دوره مصرف و منابع مختلف آهن ( معدنی،آلی و نانو ) جیره بر میزان ذخیره سازی آهن گوشت، فراسنجه های خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و پارامترهای کیفی و کمی گوشت جوجه های گوشتی .

13-آيناز شفيع پور، 1394، مطالعه سنتز 2-(2-اكسو-2،4،5،6-تتراهيدرو...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مجتبي حيدرپور، 1394، تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بروي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در احياي نيتريل¬ها و آميدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-الهام شريفي، 1394، سنتز پلي استر دي ال بر پايه ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-الهام حسني، 1394، سنتز و شناسايي مشتقات جديد پيريدين با اتيل استواستات و آلدهيدهاي آروماتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد.

17-بهارک صحت نیا، 1393، ساخت حسگر و زيست حسگر الكتروشيميايي با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده و كاربرد آنها در اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي، پایان نامه دكتراي حرفه اي.

18-سارا پيامي فر، 1393، سنتز و شناسايي چالكون گليكوزيدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ناصر غفورزاده، 1393، سنتز و شناسايي گالاكتوزيدها با مشتقات 1،2،4-تري آزول- 5- تيون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-احمد الهي، 1393، سنتز و شناسايي تركيبات جديد گالاكتوزيد با مشتقات 5 -آريل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فاطمه باوفا، 1393، مطالعه‌ي رفتار حرارتي، سينتيك غيرهم‌دما و خواص ترموديناميكي برخي از مشتقات 4-آمينو-4،2،1-تري‌آزول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (17)

1-کارگاه آماده سازی، عمل آوری و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی.

2-آماده سازی، عمل آوری و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی.

3-آزمایشگاه آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات استحصال مواد موثره، کارشناسی.

4-آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات استحصال مواد موثره، کارشناسی.

5-کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ، کارشناسی.

6-آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ، کارشناسی.

7-جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ، کارشناسی.

8-شیمی آلی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

9-آزمایشگاه شیمی عمومی 2، کارشناسی.

10-آزمایشگاه شیمی عمومی 1، کارشناسی.

11-آزمایشگاه شیمی آلی 2 ، کارشناسی.

12-آزمایشگاه شیمی آلی 1 ، کارشناسی.

13-شیمی آلی 3، کارشناسی.

14-شیمی آلی 2، کارشناسی.

15-شیمی آلی 1، کارشناسی.

16-شیمی عمومی 2، کارشناسی.

17-شیمی عمومی 1، کارشناسی.