• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (18)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل نجفی لنبران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1387-1391، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی،دانشگاه علم و صنعت ایران.

2-کارشناسی ارشد، 1385-1387، ریاضی کاربردی - آنالیز عددی،دانشگاه علم و صنعت ایران.

3-کارشناسی، 1381-1385، ریاضی کاربردی،دانشگاه پیام نور تبریز.
مقالات ژورنال (12)

1-Tohid Rezazadeh، Esmaeil Najafi، Jacobi collocation method and smoothing transformation for numerical solution of neutral nonlinear weakly singular Fredholm integro-differential equations،Applied Numerical Mathematics، Volume 181، November 2022، Pages 135-150.

2-Esmaeil Najafi، 2020، Smoothing transformation for numerical solution of nonlinear weakly singular Volterra integral equations using quasilinearization and product integration methods،Applied Numerical Mathematics، Volume 153، July 2020، Pages 540-557.

3-Esmaeil Najafi، 2020، Nyström-quasilinearization method and smoothing transformation for the numerical solution of nonlinear weakly singular Fredholm integral equations،Journal of Computational and Applied Mathematics، https://doi.org/10.1016/j.cam.2019.112538.

4-E. Najafi، K. Loukhaoukha، 2019، Hybrid secure and robust image watermarking scheme based on SVD and sharp frequency localized contourlet transform،Journal of Information Security and Applications، Volume 44، February 2019، Pages 144-156.

5-لیلا اللهیاری - سعید سهرابی - اسماعیل نجفی، 1398، روشی جدید برای نهان‌نگاری طیف گسترده تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت، مقادیرتکین و آشوب ،مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1398.

6-E. Najafi, 2018, N‎umerical ‎q‎uasilinearization scheme ‎for the integral equation form of the Blasius equation,Computational Methods for Differential Equations, 6.

7-E. Najafi, 2017, A robust embedding and blind extraction of image watermarking based on discrete wavelet transform,Mathematical Sciences, 11.

8-K. Maleknejad, E. Najafi, 2013, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations with Nonincreasing Kernel and an Application,Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, https://www.emis.de/journals/BMMSS/research.htm.

9-K. Maleknejad, E. Najafi, 2013, On the Error Analysis of Numerical Solution of Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind,International Journal of Computer Mathematics, 90.

10-K. Maleknejad, M. Nosrati, E. Najafi, 2012, Wavelet Galerkin Method for Solving Singular Integral Equations,Computational and Applied Mathematics, https://www.emis.de/journals/BMMSS/research.htm.

11-J. Rashidinia, E. Najafi, A. Arjang, 2012, An Iterative Scheme for Numerical Solution of Volterra Integral Equations Using Collocation Method and Chebyshev Polynomials,Mathematical Sciences, 6,60.

12-K. Maleknejad, E. Najafi, 2011, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations Using the Idea of Quasilinearization,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2010.04.002.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-Esmaeil Najafi, September 5-8 2022, Application of quasilinear technique to solve nonlinear weakly singular integral equations using Nystrom method,53rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Science & Technology of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

2-Atefeh Soleimanzadeh، Esmaeil Najafi، 2019، Numerical computations for the solution of time-fractional diffusion equation with a distributed-order Riemann-Liouville derivative،3rd International Conference on Soft Computing، Guilan University، Guilan، Iran.

3-Esmaeil Najafi، 2019، Robust and imperceptible image watermarking based on SFLCT،3rd International Conference on Soft Computing، Guilan University، Guilan، Iran.

4-E. Najafi, P. Abolghasemi, August 22-25, 2017, Numerical Solution of Weakly Singular Fractional Volterra integro-differential Equations by Legendre Polynomials,48th Annual Iranian Mathematics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

5-E. Najafi, November 18-19, 2015, Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan, Iran.

6-E. Najafi, November 18-19, 2015, An Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform,1st National Conference on Soft Computing, - University of Guilan, Faculty of Engineering and Technology East of Guilan, Iran.

7-E. Najafi, August 26-29, 2014, Integral Equation Formulation and Numerical Solution of Blasius Boundary Layer Problem,Proceedings of the 45th Annual Iranian Mathematics Conference –University of Semnan, Semnan, Iran .

8-K. Maleknejad, E. Najafi, July 18-21, 2011 (FECS11), An Iterative Scheme for Numerical Solution of Nonlinear Integro-differential Equations,Proceedings of the 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing – Las Vegas, Nevada, USA.

9-K. Maleknejad, M. Nosrati, E. Najafi, March 10-12, 2010, A General Convergence Analysis for Solving Nonlinear Integral Equations,Proceedings of the 4th Iranian Conference on Applied Mathematics - Zahedan, Iran .

10-K. Maleknejad, E. Najafi, September 12-15, 2010, Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral Equations Using a Quadratically Convergent Iterative Scheme ,Proceedings of the 41th Annual Iranian Mathematics Conference – Urmia University, Urmia, Iran .

11-K. Maleknejad, H. Beiglo, E. Najafi, October 06-10, 2010, Computational method and APQWs for Fredholmintegral equations in complex plane,Proceedings of the World Conference on Information Technology – Bahcesehir University, Istanbul, Turkey .

12-K. Maleknejad, E. Najafi, P. Torabi, July 12-15, 2010 (CSC 2010), Collocation and Numerical Quadrature Errors in the Numerical Solution of Linear Volterra Integral Equations of the Second Kind,Proceedings of the 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing –Las Vegas, Nevada, USA.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Esmaeil Najafi, 2021, Secure, robust and imperceptible image watermarking scheme based on sharp frequency localized contourlet transform (Book chapter),IOP Publishing, Bristol, UK.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اسماعیل نجفی، 1395، استفاده از دامنه تبديل كانتورلت براي نهان-نگاري تصاوير،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (18)

1-محمد سلماسی نژاد، 1400، حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا حاصل از مسائل مقدار مرزی منفرد، اسماعیل نجفی.

2-توحید رضازاده شبیلوی علیا، 1399، روش هموارسازی و هم محلی ژاکوبی برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم منفرد ضعیف غیر خطی خنثی، اسماعیل نجفی.

3-سجاد خورشیدی نرگی، 1398، روش های از نوع نیستروم برای حل عددی معادلات انتگرال فردهلم با هسته منفرد ضعیف، اسماعیل نجفی.

4-عاطفه سلیمان زاده، 1398، حل عددي معادله واكنش- انتشار از مرتبه توزيعي ریمان - لیوویل، اسماعیل نجفی.

5-معصومه اسماعیلی چناقلو، 1398، حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترای منفرد ضعیف غیر خطی با استفاده از روش های هم محلی طیفی.

6-سمیه احمدیه، 1398، روش عددی تکراری برای حل معادلات انتگرال کسری نوع دوم.

7-حمیدرضا علوی، 1397، حل عددی معادلات انتشار زمان-کسری مرتبه توزیعی با استفاده از روش هم محلس چبیشف، اسماعیل نجفی.

8-فاطمه بهکامی، 1397، تبدیلات هموارسازی و هم محلی اسپلاین برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترای منفرد ضعیف.

9-علی خذرلی، 1396، روشهای تحلیلی و محاسباتی برای یک نوع از معادلات انتگرال منفرد غیرخطی، اسماعیل نجفی.

10-زهرا حیدربیگی، 1396، حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با روش های هم محلی چندگامی.

11-لیلا غفاری، 1396، حل عددی معادله واکنش-انتشار از مرتبه توزیعی، اسماعیل نجفی.

12-داریوش کوهی، 1396، استفاده از روشهای نیمه صریح برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جبری، علی اصغر جدیری، اسماعیل نجفی.

13-پیمان ابوالقاسمی، 1396، روش هم محلی برای معادلات انتگرال – دیفرانسیل منفرد ضعیف کسری.

14-سکینه رقمی ینگی کند، 1395، یک روش عددی تکراری برای حل معادله انتگرال فردهلم-ولترای نوع دوم، اسماعیل نجفی.

15-ساحل فروردین کهنه شهری، 1395، روش نیستروم اصلاح یافته برای معادلات انتگرال با هسته از نوع ملین، اسماعیل نجفی.

16-سهیلا حسین وند، 1395، مقاومت و امنیت در نهان نگاری دیجیتال بر پایه تبدیل موجک صحیح و تجزیه مقدار منفرد، اسماعیل نجفی.

17-رقیه قلی زاده قوطور، 1395، موجک های لگاریتمی و کاربرد آن ها در فشرده سازی، تشخیص لبه و حذف نویز تصاویر، اسماعیل نجفی.

18-سید هادی کریمی، 1395، روش های هم محلی گسسته کامل برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی منفرد ضعیف.
دروس تدریس شده (10)

1-برنامه ریزی خطی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

2-آنالیز عددی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

3-حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی، کارشناسی ارشد.

4-نظریه تقریب، کارشناسی ارشد.

5-حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی، کارشناسی.

6-برنامه نویسی پیشرفته با ++C، کارشناسی.

7-مبانی آنالیز عددی، کارشناسی.

8-نرم افزارهای ریاضی، کارشناسی.

9-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی.

10-ریاضی عمومی، کارشناسی.