بیوگرافی کوتاه           

وحید نجاتی

دکترای حرفه ای دامپزشکی 1374

دکترای تخصصی علوم تشریح (گرایش بافت شناسی و جنین شناسی)1384

زمینه های مورد علاقه :بیولوژی تولید مثل

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (80)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (77)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (54)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • وحید نجاتی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

وحید نجاتی

دکترای حرفه ای دامپزشکی 1374

دکترای تخصصی علوم تشریح (گرایش بافت شناسی و جنین شناسی)1384

زمینه های مورد علاقه :بیولوژی تولید مثل

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (80)

1-ژیلا خدابنده- وحيد نجاتي- غلامرضا نجفی - علی شالیزار جلالی - فاطمه رحمانی، 1397، ثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موشهای صحرایی ماده بالغ تحت تیمار با نیکوتین،مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور.

2-فرنام آزاد -وحيد نجاتي -علی شالیزار جلالی - غلامرضا نجفی - فاطمه رحمانی، 1397، اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین،مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل.

3-فاطمه رضازاده- وحيد نجاتي- علی شالیزار جلالی - غلامرضا نجفی - فاطمه رحمانی، 1397، اثر روغن جوانه گندم بر آسيب کبدي ناشي از تتراکلرید کربن در موش سوری نر بالغ،ارمغان دانش(مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

4-مهدی محمدزاده -سمیه شریف زاده -مینو ایلخانی پور-وحيد نجاتي - رضاحیدری، 1397، اثر عصاره آبي دارچين بر رفتار شبهاضطرابي رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین،ارمغان دانش(مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج).

5-وحيد نجاتي- ویدا رحیم پور، 1396، اثر توأم روغن جوانه گندم و کاربامازپین در بهبود یادگیری و حافظه فضایی، در مدل موش صرعی،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

6-سیران حسامی،وحید نجاتی، 1395، مطالعه تأثير آنتي بيوتيك افلوكساسين بر قطر لوله هاي اسپرماتوژنز در رت نر بالغ و اثر درمانی ژله رویال (شاه انگبین ) بر آن،مجله پژوهشهای جانوری.

7-مریم شاهی -وحيد نجاتي-غلامرضا نجفی، 1395، بررسی اثر امگا - 3 برروی بافت تخمدان وتشکیل بلاستوسیت در موشهای دیابتی در لقاح آزمایشگاهی،مجله علوم پزشکی مازندران.

8-ویدا رحیم پور،وحید نجاتی،غلامرضا نجفی،شیوا خضری، 1395، بررسی اثر روغن جوانه گندم بر پارامترهای اسپرمی ، هورمون تستوسترون و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال درمان با کاربامازپین در موشهای نر صرعی شده با پنتیلن تترازول،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوري.

9-فاطمه فرج الهی ، وحید نجاتی، 1395، اثر روغن جوانه گندم برفاکتورهای تولیدمثل در مدل موش سوری ماده بالغ،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

10-Azad F، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2018، Royal jelly protects male mice against nicotine-induced reproductive failure،Veterinary Research forum.

11-Soodabeh Iranpour، Vahid Nejati، Nowruz Delirezh، Pouria Biparva and Sadegh Shirian، 2016، enhanced stimulating of anti-breast cancerT cells responces by dentritic cells loaded with poly lactic-glcolic acid 9PLGA9nanoparticle encapsulated tumor antigens،journal of experimental and clinical resarch.

12-S. Moshari ، V. Nejati1 G. Najafi، M. Razi، 2017، Insight into curcumin nanomicelle-induced derangements in male reproduction potential: An experimental study،ANDROLOGIA.

13-Sana Mosharia، Vahid Nejatia، Gholamreza Najafib، Mazdak razi، 2017، Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue correlation between mitochondria deprndent and failed PCNA - related hemostasis،Acta Histochemica.

14-Mehdi Khavarimehr، Vahid Nejati، Mazdak Razi & Gholamreza Najafi، 2017، Ameliorative effect of omega‑3 on spermatogenesis، testicularantioxidant ststus and preimplanation embryo development in streptozotocin-induced diabetes in rats،International Urology and Nephrology.

15-Farzaneh Bonyadi، Vahid Nejati، Amir Tukmechi، Shapour Hasanzadeh، and Aram Mokarizadeh4، 2017، An investigation of the complex effects of a sacchromyces cerevistae cytoplasmic extract on apotosis in K562 cells،Iranian Red Cresent Medical Journal.

16-Parinaz Ahangar، Mohammad Reza Sam، Vahid Nejati، Reza Habibian، 2016، Treatment of undifferentiated colorectal cancer cells with fish oilderived docoshexaenoic acid triggers caspase-3 activation and apoptosis،Journal of Cancer Research and Therapeutics.

17-Mohammad Reza Sam & Parinaz Ahangar & Vahid Nejati & Reza Habibian، 2015، Treatment of LS174T colorectal cancer stem-like cells with n-3 PFUAs induces growth suppressin through inhibition of survivion experssion and induction of caspase-3 activation،cellular oncology.

18-Vahid Nejati and Ensieh Zahmatkesh and Mohammad Babaei، 2016، Protective Effects of Royal Jelly on Oxymetholone- Induced Liver Injury in Mice،Iranian Biomedical Journal.

19-Elham Ghanbari1M.S، Vahid Nejati، Mozafar Khazaei، 2016، Antioxidant and protective effects of Royal jelly on histopathological changes in testis of diabetic rats،Int J Reprod BioMed.

20-Zahra Eskandari، Rajab-Ali Sadrkhanlou2.، Vahid Nejati، ، 2016، PCOS women show significantly higher homocysteine level independentto glucoseand E2 level،Int J Reprod BioMed.

21-Elham Ghanbari، Vahid Nejati،، Mozafar Khazaei،، 2016، improvement in serumbiochemicalalterationsand oxidative stress of liver and pancreas followinguse of royal jelly in stereptozotocin-induced diabetic rats،CELL JOURNAL.

22-Ensieh Zahmatkesh، Gholamreza Najafi، Vahid Nejati، 2015، Protective Effect of Royal Jelly on In Vitro Fertilization (IVF) in Male Mice Treated with Oxymetholone،CELL JOURNAL.

23- 2016, Protective effect of methanolic extract of Berberis integerrima Bunge. root on carbon tetrachloride-induced testicular injury in Wistar rats,Int J Reprod BioMed.

24- 2015, Study on The Effect of Royal Jelly on ReproductiveParameters in Streptozotocin-InducedDiabetic Rats,International Journal of Fertility and Sterility.

25- 2015, Protective Effect of Royal Jelly against Renal Damage in Streptozotocin induced diabetic rats,Iranian Journal of Toxicology.

26- 2014, Hydro-Methanolic Extract of Cornus Mas L. and Blood Glucose, Lipid Profile and Hematological Parameters of Male Rats,iranian red crescent medical journal.

27- 2014, Effect of acute and chronic toxicity of paraquat onimmune system and growth performance in rainbowtrout, Oncorhynchus mykiss,aquculture research.

28- 2014, Protective effect of royal jelly on the sperm parameters and testosterone leveland lipid peroxidation in adult mice treated with oxymetholone,avicenna journal of phytomedicine.

29- 2014, Protective Role of Royal Jelly in Oxymetholone-induced OxidativeInjury in Mouse Testis,Iranian Journal of Toxicology.

30- 2014, The Protective Effect of Cell Wall and Cytoplasmic Fraction of SeleniumEnriched Yeast on 1, 2-Dimethylhydrazine-induced Damage in Liver,Research in Molecular Medicine.

31- 2014, Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Fruit Aqueous Extract of Berberis integerrima Bge. in Streptozotocin-induced,Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2014), 13 (4): 1313-1318.

32- 2014, ratsProtective effect of royal jelly on fertility andbiochemical parameters in bleomycin- induced male,Iran J Reprod Med.

33- 2013, Effects of Aqueous Extract of Berberis integerrima Root on Some Physiological Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats,Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

34- 2013, Histopathological effects of experimental paraquat on spleen and pronephros of rainbow trout (oncorhynchus mykiss),comp clin pathol.

35- 2012, Cardioprotective Effect of Cornus Mas Fruit Extract against Carbon Tetrachloride Induced-Cardiotoxicity in Albino Rats,Journal of Basic and Applied Scientific Research.

36- 2012, Fibroblast and T cells conditioned media induce maturation dendritic cell and promote T helper immune response,Veterinary Research Forum.

37- 2012, Histological and histochemical effects of Gly-phosate on testicular tissue and function,Iran J Reprod Med.

38- 2012, Aqueous extract of Berberis integerrima root improves renal dysfunction in streptozotocin induced diabetic rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

39- 2008, The potential Toxicity of Diazinon on Physiological Factors in Male Rat,Pakistan journal of Biological Sciences.

40- 2007, Effect of Equisetum Arvense L.(Equisetaceae) in Microalbuminuria and Creatinine Exceretion in Streptocin _ Induced Diabetes in Mmale Rats,International Jornal of Pharmacology.

41- 2007, Effect of Equisetum Arvense L.(Equisetaceae) in Microalbuminuria and Creatinine Excretion in Streptozotocin-Induced Diabetes in Male Rats,Pakistan Journal of Biological Sciences.

42- 2007, Physiological Effects of NO-cGMP Pathway on Ovarian Steroidogenesis in Rat,Pakistan Journal of Biological Sciences.

43- 2006, Histochemical Study of Estradiol Valerate - Induced Polycystic Ovary Syndrome in the Rat,Iranian Journal of Veterinary Research.

44- 1394، جداسازی سلولهای بنیادی فولیکول مو CD34 مثبت با استفاده از سیستم جداسازی سلولی در میدان آهن ربایی،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

45- 1394، اثر حفاظتی روغن جوانه گندم بر اختلالات هورمونهای جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

46- 1394، مطالعه اثر محافظتی دیواره سلولی مخمر ساکارومیسیس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae ) غنی شده با سلنیوم بر روی توان باروری آزمایشگاهی در رت های نر بالغ تحت استرس بی حرکتی مزمن،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

47- 1394، بررسی اثرات درمانی عصاره شیرین بیان بر بلوغ و توان باروری اووسیت ها در موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

48- 1393، اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت های بالغ ماده درسندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

49- 1393، بررسی اثر عصاره آبی سماق(rhus corirari L ) بر میزان گلوکز خون ولیپیدهای سرم در رت های دیابتی شده،دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

50- 1393، اثرات پیشگیرانه ی مخمر غنی شده با سلنیوم بر بافت شناسی کبد وفعالیت آنزیم های آن پس از القا ی سرطان کولورکتال در رت،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

51- 1393، اثر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ بر شکلبیضه، پارامترهای اسپرمی و سطح تستوسترموش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینون درموش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،فصل نامه افق دانش.

52- 1393، تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه خاکشیر بر تغییرات بافتی بیضه، پارامترهای اسپرمی و میزان،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

53- 1393، اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

54- 1393، تاثیر استرس بی حرکتی مزمن و ژل رویال بر میزان هورمون های استروئیدی وکورتیزول وتغییرات بافتی رحم در موش سوری ماده،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

55- 1392، ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسسK سرویسیه بر رده سرطانی 562،ارمغان دانش.

56- 1392, Sesame effects on testicular damage in streptozotocin-induced diabetes rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

57- 1392، اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،مجله علوم پزشکی قم.

58- 1392، ارزیابی میزان آسی بهای بافتی و تغییرات آنزیمی کبد متعاقب مسمومیت مزمن سرب در،دانشگاه علوم پزشکی قم.

59- 1392، بر سطح سرمی انسولین ،گلوکز و (Plantago major) تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ برهیستولوژی بافت پانکراس و کلیه در موش های دیابتی شده،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

60- 1392، بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بربررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال برموش های صحرایی نر،مجله علوم پزشکی مازندران.

61- 1392، مقایسه اثر دوکوزاهگزایینوییک اسید و ایکوزاپنتایینوییک اسید روغن ماهیبر تکثیر رده سلولی سرطان کولورکتال،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

62- 1391، القای بلوغ سلول های دندریتیک به وسیله مایع رویی سلول های اندوتلیال وریدفعال شده با فیتوهماگلوتینین T ناف انسان و لنفوسیت های،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.

63- 1391، اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در مو شهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

64- 1391، اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز و هیستوپاتولوژی کبد در رت های دیابت یشده با آلوکسان،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

65- 1391، اثر ملاتونین بر شاخصهای چاقی و تغییرات متابولیک ناشی از رژیم غذایی با فروکتوز بالا در موشصحرایی نر،مجله علوم پزشکی رازی.

66- 1391، بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی و القا آپوپتوز ترکیب شیف باز وانادیوم بر رده سلولی K562،مجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

67- 1391، بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی و آپوپتیتیک 1 و 3 دی آمینو پروپان وانادیوم (استیل استات) 3-متوکسی بر رده ی سلولی k562،دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

68- 1391، مقایسه تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمرهای ساکارومیسس سرویسیه و ساکارومیسس بولاری بر مهار رشد سرطان k562در شرایط آمایشگاهی،علوم دارویی.

69- 1390، تاثیر مایع رویی لنفوسیت Tدر القای بلوغ سلو لهای دندریتیک(DCI) در القای بلوغ سلو لهای دندریتیک،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

70- 1390، تاثیر مایع رویی سلولهای اپیتلیال پوست و اندوتلیال ورید ناف انسان، در القای بلوغ سلولهای درندرستسک نوع یک،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

71- 1390، تاثیر مایع رویی سلولهای فیبروبلاست و اندوتلیال بر فنوتیپ و عملکرد سلولهای دندریتیک و پاسخ پلاریزاسیون لنفوسیت T،مجله پزشکی ارومیه.

72- 1390، تمایز و بررسی سلول ها ی دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول ها ی اندوتلیال و عوامل بلوغ،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

73- 1390، اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

74- 1390، اثر ملاتونین در جلوگیری از تغییر در پروفایل چربی ها و تولید در بافت ها MDA،مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

75- 1390، مقایسهی اثر ضد میکروبی اجزای مختلف بلوط ایرانی علیه باکتری ایشرشیاکلی،افق دانش.

76- 1389، مهار رشد رده سرطانی k562 لوکمیای میلوییدی مزمن انسان با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتو باسیلوسهای جدا شده از روده ماهی کپور معمولی در شرایط ازمایشگاهی،مجله دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

77- 1388، بررسی عصاره اتانولی گیلاس در کاهش چربی های پلاسما در رت های دیابتی،فصلنامه گیاهان دارویی.

78- 1388، ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک،فصلنامه گیاهان دارویی.

79- 1383، مطالعه اولتراسونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل در مرغهای تخمگذار،مجله دانشکده دامپزشکی دانشکاه تهران.

80- 0، مهار رشد رده سرطانی K562 لوکمیای میلوییدی مزمن انسان با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی در شرایط آزمایشگاهی،مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (77)

1-Khodabandeh Gh، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، ، 2017، protective effect of royal jelly againest nicotine -inducedembryotoxicity in adult female rats،The 3rd international congress on reproduction.

2-Khodabandeh Gh، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، ، 2017، nicotine impaires rat follicculogenesis in dose-depended manner: histomorphological evidence،The 3rd international congress on reproduction.

3-Medivand N، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، 2017، the protective role of allium cepa on semen parameters in alchol-treated rat،The 3rd international congress on reproduction.

4-Azad F، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، the protective effect of royal jelly on the development in vitro of preimplatation embryos againest nicotine -induced embryo toxicity in male mice،The 3rd international congress on reproduction.

5-Azad F، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، antifertility activity of nicotine in male mice : the protective effect of royal jelly،The 3rd international congress on reproduction.

6-Azad F، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، the protective effect of allium cepa spermatogonia in alchol-treated : A sterological study،The 3rd international congress on reproduction.

7-Medivand N، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، the protective effect of royal jelly on embryo development against paternal heat stress induced embryo hazaard،reproduction The 3rd international congress on .

8-Medivand N، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، the protective effect of royal jelly on in vitro fertilization capacity of sperm in adult male rat aleration folliwing heat stress،The 3rd international congress on reproduction.

9-Azad F، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، royal jelly improves blastulation rate in nicotine-exposed mice،18th royan international congress on reproductive biomedicine.

10-Medivand N، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، effects of royal jelly on heat stress induced altratons in epidimal apoptosis and nuclear maturity in male rats،18th royan international congress on reproductive biomedicine.

11-Medivand N، Nejati V ،Najafi Gh.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، protective effects of royal jelly against heat stress evoked epidimal sperm impairments in rats،th congres on reproductive biomedicine 18th .

12-Medivand N،Najafi Gh، Nejati V.Shalizar jalali A، Rahmani F، 2017، royal jelly improves blatocyst hatching rat in heat stress exposed rats،th congres on reproductive biomedicine 18th .

13-sana moshari،vahid nejati،mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، Could nanocurcumin be cosiderd as safe supplementary: evidence for apoptosis at spermatogenesis level،، 17th Congress on Reproductive Biomedicine.

14-sana moshari،vahid nejati،mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، Dose the impact of nano-curcumin depend on clincal sperm parameters،The 2nd Intrnational Congress on Reproduction.

15-moona rashanfekr ra،vahid nejati،mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، Approiate dose of nano-curcumin for enhancing embryo development : an experimental study،، 17th Congress on Reproductive Biomedicine.

16-moona roshanfekr rad،vahid nejati، mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، Effect of nano-crcumin on ovarian antioxidant status in synchronized rats،The 2nd international congress on reproduction.

17-ronak kozadi،vahid nejati،mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، ، Ameliorative Effect of Nigella Sativa Hydro-Alcholic Extract on PCOS-Reduced Embryo Development،، 17th Congress on Reproductive Biomedicine.

18-ronak kozadi،vahid nejati،mazdak razi،gholamreza najafi، 2016، Hydro-alcoholic extract of Nigella sativa ameliorated PCOS-reduced fertilization rate،The 2nd Intrnational Congress on Reproduction.

19- 2011, a purine nucleoside analoge acyclovir impairs testicular functions in male rats,royan international congress on reproductive biomedicine, تهران,ايران.

20- 1392, Anti cancer properties of probiotics on leukemia,6th intrnational iranian congress labaratory and clinic, تهران,ايران.

21- 2008, Antibacterial Effect of Echium Amoenum as Medicinal Plant on Staphylococcus Auras and Staphylococcus Epidermis as Compared with Synthetic Antibiotics,اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي.

22- 1392, comparison anti properties of cytoplasmic extrction from two different yeast on cancer cells,6th international iranian congress labaratoryand ciinic, تهران,ايران.

23- 1391, efect experimenal testicular on fertilizationrate in IVF in adult male mice,هيجدهمين كنگره طب توليد مثل ايران, تبريز,ايران.

24- 2008, Effect of Anthocyanin Present in Tart Cherry of Diabetic Rats,15th National&3th International Conference of Biology.

25- 2008, Effect of ChIVPP Chemotherapeutic Protocol on the Spermatozoa Fertility Induices of Male Rates,Yakhteh(Medical Journal).

26- 1389, Effect of Chronic Lead Acetate Intoxication on Sperm Motility of Male Adult Rat,شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

27- 1392, effect of hydroalcolic extract of descurainia sophia seedon sperm morphology and fsh and lh leves in stereptozotocine (stz) induced diabetic rat,دومين كنگره گياهان دارويي, تهران,ايران.

28- 1392, effect of oxymetholone and royal jelly on some sperm parameters,نوزدهمين كنگره سراسري انجمن تخصصي باروري وناباروري ايران, تهران,ايران.

29- 1392, effect of roya jelly on oxidative stress marker in testes tissue in stereptocin induced diabetic rat,14th royan international congress on reproductive biomedicine, tehran,iran.

30- 1392, effect of royal jelly on malondialdehde levels in mice tratedwith oxy metolone,بيست ويكمين كنگره بين المللي فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران, تبريز,ايران.

31- 1392, effect of royal jelly on reproductive parameters in stereptozocine -nduced diabetic rats,بيست ويكمين كنگره بين المللي فيزيولوژي وفارما كولوژي ايران, تبريز,ايران.

32- 1392, effect of royal jellyon sperm viability and testostrone levels in micetreated with oxymetholone,بيست ويكمين كنگره بين المللي فيزيولوژِي وفارماكولوژي ايران, تبريز,ايران.

33- 1392, effect of sesame oil on sperm parameters in stereptozocine (stz) induced diabetic rat,دومين كنگره ملي گياهان دارويي, تهران,ايران.

34- 2008, Effect of the Aqueous Extract from Petals of Iranian Borago as a Popular Medicinal Plan on Blood Factors in Rat,اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي.

35- 1393, effect of wheat germ oil on estradiol and progestrone hormones in polycystic ovary syndrome induced mice,18th national and 6th international congressof biology in iran, كرج,ايران.

36- 1393, effect of wheat germ oil on in vitro maturation oocyte in mouse polycystic ovary syndrome induced,18th national and 6th international congress of biology in iran, كرج,ايران.

37- 1389, effects of chronic lead acetate intoxication on sperm motility of male adult rat,شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران, مشهد,ايران.

38- 1391, effects of licorice on invitro maturation and invitro fertilization in a mice model of polycystic ovarian syndrome,كنگره طب توليد مثل ايران, تبريز,ايران.

39- 1391, Encapsulation of gastric tumor lysate in PLGA nanoparticles as antigen delivery system for anti-tumor vaccines,سيزدهمين كنگره فارماكولوژي ايران, اصفهان,ايران.

40- 1392, evaluation hydroalcolic extract of platgo major leaf on sperm count and fsh and lh levels in stereptozocine (stz) induced diabetic rat,دومين كنگره ملي گياهان دارويي, تهران,ايران.

41- 1391, iduction of polycystic ovary syndrome (PCOS )in adult female rats and effects pollen on endometrial thickness,هيجدهمين كنگره طب توليد مثل ايران, تبريز,ايران.

42- 1391, in vitro induction of death in k562 cell line by cell wall and cytoplasmic fraction of saccharomyces boulardi,The 5th international congress of labarotary clinic, تهران,ايران.

43- 1391, induction of PCOS in adult female rats and effect of royal jelly on thickness on endometrium experimental PCOS rats,هيجدهمين كنگره طب توليد مثل ايران, تبريز,ايران.

44- 1391, Preparation of novel anti-breast cancer vaccine by nanoencapsulation technique from biopolymer (lactide-co-glycolic).,سيزدهمين كنگره فارماكولوژي ايران, اصفهان,ايران.

45- 1394, protective effects of selenium enerchied saccaromyces cerevisiae and cell wall on chronic in testis evidence for apoptosis,16th congress on reproductive biomedicine, تهران,ايران.

46- 1394, protective effects of selenium -eneriched saccharomyces service against chronic immoblization stress:evidence for parameters,اولين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي, كاشان,ايران.

47- 1392, study of protective effective of pollen in proportion to royal jelly on liver tissue in experimental polycystic ovary syndrome in adult female rats,دومين كنگره ملي گياهان دارويي, تهران,ايران.

48- 1391, the antifertillity effects of cornus mas in adult rats,سيزدهمين كنگره رويان وبيولوژي توليد مثل, تهران,ايران.

49- 1393, The effect of dose200 mg oflixacine on testestrone hormone,سومين سمپوزيوم نقش علوم پايه در ارتقاي سلامت, تهران,ايران.

50- 1389، اثر آنالژزيك عصاره آبي ميوه سماق (Rhus coriaria) در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان،همايش كشوري علوم اعصاب.

51- 1387، اثر ترميم زخم عصاره ي متانولي Pistacia Khinjukدر موشهاي رت،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

52- 1389، ارزيابي فعاليت باكتريايي عصاره ي ميوه ي كبر بلوط ايراني،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي.

53- 1389، ارزيابي فعاليت ضد باكتريايي عصاره ميوه بلوط ايراني،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي، قزوين،ايران.

54- 1387، ارزيابي فعاليت ضد باكتريايي عصاره هيدروالكلي ميوه بلوط ايراني،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

55- 1391، القاي تجربي سندروم تخمدان پلي كيستيك در رتهاي بالغ مادهو تاثير ژل رويال بر ميزان آترزي فوليكولي،هفدهمين كنفرانس سراسري وپنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

56- 1391، القاي سندرم تخمدان پلي كيستيك درموشهاي رت ماده بالغ ماده واثر دانه گرده بر فوليكولهاي كيستيك،هفدهمين كنفرانس سراسري وپنجميمن كنفرانس بين المللي ايران، كرمان،ايران.

57- 1394، آثار حفاظتي ديواره و سيتو پلاسم مخمر ساكاروميسس سرويسياي غني شده با سلنيوم بر روي آسيب ناشي از استرس بي حركتي مزمن در بيضه،كنگره بين المللي توليد مثل، تهران،ايران.

58- 2007، بررسي اثر اترزي استرديول ولرات بروي فوليكهاي تخمدان در موش رت،خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره باروري و ناباروري.

59- 1392، بررسي اثر ژل رويال بر روي نسبت وزن بيضه به وزن بدن در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين،كنگره ملي دانشجويي، اصفهان،ايران.

60- 1387، بررسي تأثير شيمي درماني با پروتكل ABVD بر شاخص هاي باروري اسپرم در موش رت نر،كنگره سراسري باروري، ناباروري و لاپاراسكوپي.

61- 1389، بررسي روش هاي جداسازي سلول هاي داراي ماركر CD14 (منوسيت ها) در خون محيطي،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي.

62- 1389، بررسي روش هاي جداسازي سلولهاي داراي ماركر cd14(منوسيت ها) از خون محيطي،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي، قزوين،ايران.

63- 1391، بررسي سرطان آندومتر رحم در رتهاي با سندروم تخدان پلي كيستيك واثر دانه گرده بر روي آندومتر،چهارمين كنگره سراسري سرطانهاي زنان ايران، تهران،ايران.

64- 1391، بررسي سرطان آندومتررحم در رتهاي با سندروم تخمدان پلي كيستيك وتاثير ژل رويالبر روي آندومتر رحم،چهارمين كنگره سراسري سرطانهاي زنان ايران، تهران،ايران.

65- 1387، تاثير آنتوسيانين موجود در عصاره آلبالو در رتهاي ديابتي،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

66- 1387، تاثير بلوط ايراني بر روند ترميم زخم پوستي در رت،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

67- 1389، تعيين الگوس پروتئين هاي سيتوپلاسمي و ديواره سلولي باكتري هاي لاكتو باسيلوس جداشده از روده ماهي كپور معمولي،شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، مشهد،ايران.

68- 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك از منوسيت هاي خون، تحت تاثير مايع رويي سلول هاي فيبروبلاست و اپيتليال،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي.

69- 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از مونوسيت بر روي لايه از سلولهاي اندوتليال به عنوان لايه تغذيه كننده،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي.

70- 1389، توليد سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت تحت تاثير مخلوط مايع رويي سلولهاي اندوتريال و فيبروبلاست و اپيتليال انسان،يازدهمين كنگره سراسري بيوشيمي، قزوين،ايران.

71- 1393، مطالعه تاثير آنتي بيوتيك اوفلوكساسين بر تغييرات هيستوشيميايي بافت بيضه (كربو هيدرات وچربي) در رت نر بالغ،سومين سمپوزيوم نقش علوم پايه در ارتقاي سلامت، تهران،ايران.

72- 1394، مطالعه تاثير آنتي بيوتيك اوفلوكساسين بر ضريب اسپرميوژنز MI واثر درماني ژله رويال برآن،كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي ومحيط زيست و گردشگري، تبريز،ايران.

73- 1394، مطالعه تاثير آنتي بيوتيك اوفلوكساسين بر فاصله لوله هاي مني ساز بافت بيضه و اثر درماني ژله رويال بر آن،سومين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار، هدان،ايران.

74- 1394، مطالعه تاثير دوز 200 ميلي گرمي آنتي بيوتيك اوفلوكساسين بر ضخامت اپي تليوم لوله هاي مني ساز در رت نر بالغ و اثر درماني ژله رويال بر آن،اولين كنگره بين المللي طب مكمل و جايگزين، مشهد،ايران.

75- 1387، مقايسه تاثير دو پروتكل شيمي درماني ABVDو ChIVPPمورد استفاده در درمان لنفوم هوچكين بر روي سيستم توليد مثلي موش رت نر،هشتمين كنگره سراسري هماتولوژي وانكولوژي ايران.

76- 1391، مهار رشد رده سرطاني k502 توسط ديواره سلولي و عصاره سيتوپلاسمي استخراج شده از مخمر ساكاروميسس سرويسيه در شرايط آزمايشگاهي،هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي، كرمان،ايران.

77- 1386، نقش مسير نيتريك اكسايد-GMP حلقوي در تعديل استروئيدوژنز در تخمدان موش صحرايي،هيجدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-وحید نجاتی، - 2.امیر توکمه چی 30%، 1393، ارزیابی اثرات پیشگیرانه مخمر ساکارومیس سرویزیای غنی شده با سلنیوم بر سرطان کولون القا شده توسط 1و2 دی متیل هیدرازین در رت،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (54)

1-ژیلا خدابنده، 1395، اثر محافظتی ژل رویال بر روی تغییرات بافتی تخمدان،بلوغ و توان باروری آزمایشگاهی در موش صحرایی ماده تحت درمان با نیکوتین ، وحید نجاتی.

2-نوشین مهدی وند، 1395، اثر ژله ی رویال بر روی تغییرات بافت بیضه،خصوصیات و توان باروری آزمایشگاهی (IVF)اسپرم های اپیددیمی متعاقب القای استرس حرارتی در بیضه موش صحرایی ، وحید نجاتی.

3-فاطمه رضازاده، 1395، مطالعه اثرات نامطلوب استرس اکسیداتیو ناشی از تتراکلرید کربن بر روی تغییرات سیستم تولید مثلی و توان باروری موش سوری نر و درمان آن با روغن جوانه گندم ، وحید نجاتی.

4-فرنام آزاد، 1395، ، مطالعه اثر محافظتی ژل رویال بر روی دستگاه تولید مثلی ،خصوصیات و توان باروری داخل آزمایشگاهی (IVF )اسپرمهای دم اپیدیدیمی در موش سوری نر تحت تیمار با نیکوتین ، وحید نجاتی.

5-مونا روشنفکر راد، 1395، تاثیر نانودره ی کورکومین بر تغییرات بافتی تخمدان ،بلوغ (IVM) و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در رتهای ماده بالغ ، وحید نجاتی.

6-ثنا مشاری، 1395، تاثیر نانوذره ی کورکومین بر روی تغییرات بفتی بیضه ، فاکتورهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در رت های نر بالغ ، وحید نجاتی.

7-مریم شاهی، 1395، ، بررسی نتایج حاصل از تاثیر مصرف اسیدهای چرب اشباع امگا-3 بر روی بافت تخمدان موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ، پایان نامه کارشناسی ارش، وحید نجاتی.

8-زهرا ربیعی فر، 1394، بررسی اثر استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر فاکتورهای اسپرمی و تغییرات بافتی دستگاه تناسلی موش رت نر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، وحید نجاتی.

9-روناک کهزادی، 1395، القاء تجربی سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت های بالغ ماده و درمان آنها با عصاره هیدروالکلی سیاهدانه، وحید نجاتی.

10-مهدی خاوری مهر، 1395، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی امگا3 بر بافت بیضه و فاکتورهای اسپرمی رت های نر القا شده دیابتی با استرپتوزوتوسین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، وحید نجاتی.

11-جمیله عابدی، 1392، ارزیابی اثرات پیشگیرانه مخمر Saccharomyces cerevisiae غنی شده با سلنیوم بر روی سرطان القا شده توسط 1و2 دی متیل هیدرازین در رت صحرایی ماده ، وحید نجاتی.

12-الهام احمدی، 1393، بررسی اثر روغن جوانه گندم بر عوارض تولید مثلی ناشی از داروی کاربامازپین روی موش های ماده سوری صرعی شده با پنتیلن تترازول ، وحید نجاتی.

13-.

14-ویدا رحیم پور، 1393، بررسی اثر روغن جوانه گندم بر عوارض تولید مثلی ناشی از داروی کاربامازپین روی موش های سوری نر صرعی شده با پنتیلن تترازول .

15-ساناز يوسفي، 1394، مطالعه اثرات نا مطلوب استرس بي حركتي بر روي تغييرات سيستم توليد مثلي و توان باروري رت نر و درمان آن با عصاره سيتو پلاسمي و ديواره مخمر saccaromyces cervisiae غني شده با سلنيوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ميترا دادرس، 1392، مطالعه اثر درماني عصاره سيتوپلاسمي وديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae غني شده با عنصر سلنيوم به عنوان يك پروبيوتيك برسرطان كولون القا شده توسط دي متيل هيدرازين در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرشته رفيعي، 1392، اثر حفاظتي عصاره متانولي ميوه ريشه ي زرشك زر افشاني بر آسب هاي كبدي و كليوي وبررسي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم در موش هاي صحرايي مسموم شده با تتركليد كربن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-الهام قنبري، 1392، مطالعه اثر ژل رويال بر پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر دبابتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميرا حبيبي، 1392، مقايسه ي تاثير سيتوپلاسمي وديواره ي سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae غني شده با سلنيوم بر رده ي سرطاني HT29، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-اسيه زحمت كش، 1392، مطالعه اثر اكسي متولون وژل رويال بر روي تغييرات بافتي بيضه وكيفيت اسپرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سيده معصومه سيدي بنابي، 1392، تاثير آسپرين و كمپلكس -فسفاتيديل كولين بر روي برخي از فاكتورهاي بيوشيميايي و رفتاري در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

22-سولماز سيف الهي، 1392، مطالعه اثر ايبوپروفن وكمپلكس ايبوپروفن-فسفاتيديل كولين برروي برخي پارامترهاي بيوشيميايي ورفتاري در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-سودابه ايران پور، 1391، بررسي PLGA به عنوان يك نانو ذره حاوي عصاره تومور پستان به منظور استفاده در ايمونوتراپي سرطان مبتني بر سلولهاي دندريتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-پريناز آهنگر، 1393، مطالعه مقايسه اي اثر دو كوزاهگزانوئيك اسيد وايكوزاپنتانوئيك اسيد بدست آمده از روغن ماهي بر بيان ژن سوروايوين و القا آپوپتوز وتكثير رده سلولي سرطان كولوركتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فاطمه نهاوندي، 1393، بررسي اثر استرس بي حركتي بر تغييرات بافتي تخمدان وباروري موش سوري ماده ودرمان آن با ژل رويال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-شيرين حيدري تجدد، 1392، تمايز نوروني سلولهاي بنيادين فوليكولي موي CD34 مثبت با استفاده از چندين روش القاگر نوروني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-بهاره عزيزي، 1392، بررسي اثر ژل آلوئه ورا برروي فاتورهاي اسپرمي وتغييرات هيتوشيميايي بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه فرج اللهي، 1393، مطالعه اثر روغن جوانه گندم بر سندرو تخمدان پلي كيستيك وتوان باروري آزمايشگاهي وتغييرات بافتي در موش هاي سوري ماده بالغ القا شده شده با استفاده از استراديول والرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-امير دلاور، 1392، بررسي اثر تراتوژنيك عصاره متانولي ريشه وبخش هوايي گياه گل ماهور (verbascum cheirantifolium) بر جنين موش سوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-چيا كهنه پوشي، 1391، بررسي PLGA به عنوان يك نانو ذره حاوي عصاره تومور به منظور استفاده در ايمونوتراپي سرطان مبتني برسلولهاي دندريتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-زهرا قلي پور، 1391، القا تجربي سندرم تخمدان پلي كيستيك در رت هاي بالغ ماده ودرمان آن با ژل رويال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-مريم شمسي، 1391، القاي تجربي سندروم پلي كيستيك تخمدان ودرمان واثر حفاظتي عصاره شيرين بيان بر روي تغييرات هيستولوژي تخمدان و توان باروري با روش هاي IVM و IVF در موش سوري ماده بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-مينا مصفي، 1391، اثر ژله رويال بر روي تغييرات بافت بيضه تغييرات dna اسپرم و توان باروري آزمايشگاهي در پيچش بيضه تجربي القا شده توسط روش جراحي در موش سفيد كوچك آزمايشگاهي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-بيتا عبداللهي دهخوارقاني، 1391، بررسي تاثير عصاره ي الكلي زغال اخته روي عملكرد توليد مثلي و هورمون ها و تغييرات بافتي بيضه در رت نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-زهرا كريم پور، 1391، القاي تجربي ستدروم تخمدان پلي كيستيك در موش هاي صحرايي ماده بالغ و درمان ان با دانه گرده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-ثانيه صالح زاده، 1391، مقايسه اثر متفورمين و عصاره ي دانه شنبليله بر اختلالات متابوليكي و هيستولوژيكي و بيان ژن در رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

37-فرزانه بنيادي، 1391، مقايسه تاثير عصاره ي سيتوپلاسمي و ديواره سلولي saccharomyces cervisiae ه عنوان يك پروبيوتيك بر رده سرطاني k562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-سيران حسامي، 1391، تاثير انتيبيوتيك افلوكساسين بركيفيت اسپرم و تغييرات هيستوشيميايي بافت بيضه و اثر درماني ژله رويال بر آن در رت نر بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-سودابه ايران پور، 1391، بررسي plga به عنوان يك نانو ذره حاوي عصاره تومور پستان به منظور استفاده در ايمونوتراپي سرطان ميتني بر سلولهاي دندرتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-حسين اشرف، 1391، بررسي اثر عصاره ريشه و ميوه زرشك بر روي برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم و تغييرات هيستولوزيك كليه و كبد در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-راحله شهركي، 1391، اثر تغذيه از مخمر (saccharomyces cervisiae) غني شده با سلنيوم بر بافت شناسي روده كبد كليه و عضله در ماهي قزل الاي رنگينن كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-زهرا اسكندري، 1390، ارزيابي غلظت هموسيستئين و استراديول در مايع فوليكولي افراد pcos و ارتياط آن با كيفيت اووسيت و جنين در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-روناك محمدي، 1389، مظالعه اثرات مسمويت استات سرب بر دستگاه توليد مثلي موش صحرايي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-مريم فخرايي، 1389، بررسي تاثير برخي تركيبات شيف باز اكسوواناديوم بر چرخه سلولي و القا اپوپتوز بر رده سلولي سرطاني خون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-كيكاوس غلامي، 1389، تمايز سلولهاي دندرتيك مشتق از منوسيت بر روي لايه اي از سلولهاي اندوتريال به عنوان لايه تغذيه كننده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-زهرا سليمي، 1389، اثر عصاره ابي ميوه سماق بر اختلالات متابوليكي و هيستولوژيكي در رت هاي ديابتي شده با الوكسان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-لاله سالاري، 1389، اثرات تعديل كننده ملاتونيم بر برخي اختلالات بيوشيميايي ناشي از سندروم متابوليك القا شده با رژيم حاوي مقادير بالاي فروكيتوز بر موش سحرايي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-فهيمه كبيري، 1389، مقايسه تاثير عصاره سيتوپلاسمي و ديواره يلولي باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا شده از روده كپور معمولي روي رده سلولي سرطاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-ميثم گنجي بخش، 1389، تمايز سلولهاي دندرتيك مشتق از منوسيت. تحت تاثير مخلوط مايع رويي سلولهاي اندوتليال و فيبروبلاست و اكتليال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-داود اسلامي، 1389، مطالعه اثراسترس حرارتي روي تغييرات هيستوشيمي وهيستوپاتولوژيك بيضه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مينا قرباني، 1390، تاثير مراحل مختلف رش جنيني بر روند انجماد شيشه اي جنين هاي موش سوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-مريم رحمتي احمد ابادي، 1390، جداسازي و كشت طولاني مدت سلول هاي بنيادين اسپرماتوگوني در بز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-جعفر رضايي، 1390، مطالعه تاثير سمي دزهاي حاد و مزمن علف كش پاراكوات بر بافت سيستم لنفاوي و سيستم ايمني ماهي قزل الاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-الهام موحد، 1390، مطالعه اثر آسيكلووير بر روي ساختار بافت بيضه ، كيفيت اسپرم و توان بارور ي جنس نر در مدل تجربي رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.