بیوگرافی کوتاه           

 

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
دروس تدریس شده (11)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رحیم نادرعلی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

 

کارشناسی:                 فیزیک دانشگاه ارومیه 1368

کارشناسی ارشد:         فیزیک اتمی و مولکی دانشگاه تبریز 1371

دکتری :                       فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ارومیه 1389

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (23)

1-a. esmaieli ....r.naderali، 2020، the nonlianear optical properties of graphene CdSe quantum dots،nano structure and nano objects.

2-v. markani...R.naderali، 2021، Effect of quantum correction of electron–ion collision frequency on ion temperature and expansion energy in laser-driven fusion،Indian Journal of Physics، ISSN: 0000020.

3-m. porbager ...r. naderali، 2021، Wideband circularly polarized antenna with metallic walls for L-band applications،Circuit World، ISSN: 0305-6120.

4-kh.mabhoty...,R.naderali, 2020, Measurement of nickel doped zinc oxide NPs resonance frequencies and electromagnetic properties in X-Band,Physica B: Condensed Matter.

5-m. maleky.....R. naderali, 2020, Implementation of a New and Modified Scheme of Butler Matrix for C-Band Applications with Enhanced Characteristics,RADIOENGINEERING.

6-P. nourozzadeh....R. naderali, 2020, Effect of Mn-substitution on impedance spectroscopy and magnetic properties of Al-doped ZnO nanoparticles,nanotechnology.

7-kh.mabhoty...,R.naderali, 2020, Measurement of Electric and Magnetic Properties of ZnO Nanoparticles in the X-Band Using ,Journal of Electronic Materials.

8-P. Nourozzdeh, M.M. golzan, Kh. mabhouti. R. naderali, 2020, Consequence of Mn and Ni doping on structural, optical and magnetic characteristics of ZnO nanopowders: the Williamson–Hall method, the Kramers–Kronig approach and magnetic interactions,Applied Physics A: Materials Science and Processing.

9-P. Norouzzadeh*, Kh. Mabhouti, M.M. Golzan, R. Naderali, 2020, Investigation of structural, morphological and optical characteristics of Mn substituted Al-doped ZnO NPs: A Urbach energy and Kramers-Kronig study ,Optik, 204.

10-R. Nasirzade, J. Nourinia , Ch. Ghobadi, M. Shokria and R. Naderalib, 2020, Broadband printed MIMO dipole antenna for 2.4 GHz WLAN applications,journal of instrumentation.

11-P. Norouzzadeh · Kh. Mabhouti · M. M. Golzan· R. Naderali, 2019, Comparative study on dielectric and structural properties of undoped, Mn‑doped, and Ni‑doped ZnO nanoparticles by impedance spectroscopy analysis,Journal of Materials Science: Materials in Electronics.

12-Farnaz Mirzamohammadi , Javad Nourinia , Changiz Ghobadi , Rahim Naderali, 2019, A dual-wideband bi-layered chiral metamaterial to develop crosspolarization conversion and asymmetric transmission functionalities for the inearly polarized electromagnetic waves,AEU - International Journal of Electronics and Communications.

13-N. Sepehri Javan, R. Naderali, M. Hosseinpour Azad, and M. N. Najafi, 2018, Theoretical study of artificial Kerr effect on the self-focusing of laser in a dissipative suspension of silver nanoparticles,PHYSICS OF PLASMAS.

14-N. Sepehri Javan, R. Naderali M. Hosseinpour Azad M. N. Najafi1, 2018, Semi-Analytical Solution for Solitary Waves in a Dissipative Suspension of Metallic Nanoparticles,plasmonics.

15-A.Jafari R.Naderali H.Motiei, 2017, The effect of doping acid on the third-order nonlinearity of carboxymethyl cellulose by the Z scan technique,Optical material.

16-A. Jafari1 R. Naderali1 S. Bakkeshizadeh، 2016، Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistabilityin a left-handed four-level atomic system"،،Optical And Quantum Electronic، 48.

17-H. Motiei، A. Jafari، R. Naderali، 2016، Third-order nonlinear optical properties of organic azo dyes by using strength of nonlinearity parameter and Z-scan technique،j . Optics and Laser Technology، 88.

18-R. Naderali1 · A. Jafari1 · H. Motiei، 2015 ، "Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Zscan technique using a Nd–YAG laser"،،Applied Physics B Lasers and Optics، 120.

19-R. Naderali ·H. Motiei A. Jafari ، 2013، "Creation of entangled W states of four two-level atoms in a cavity via quadrapod adiabatic passage"،، optical and quantum electronics، 45.

20-M. Amniat-Talab، M. Saadati-Niari S. Guerin،2 . R. Nader-Ali، 2012، Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems،physical review A، 83.

21-R. Nader-Ali، A. Jafari Dolama، and M. Amniat-Talab، 2012، Implementation of single-qutrit quantum gates via tripod adiabatic passage،j.optical and potonic، 3.

22-M. Amniat-Talab ، R. Nader-Ali ، S. Guérin b، M. Saadati Niari، 2010، Creation of atomic W state in a cavity by adiabatic passage،Optics Communications، 283.

23-رحیم نادرعلی ، مهدی امنیت طلب ، مقصود سعادتی نیاری ، محسن میرمهدی، 1389، ایجاد درگاه دوران تک کیوبیتی هولونومیک با روش گذار بی دررو،پژوهش فیزیک ایران، 10،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1-رحيم نادرعلي مهدي مختاري پر، 1400، طراحي و ساخت آنتن پلاسمايي با قابليت تغيير فركانس،كنفراس فوتونيك ايران، ISSN: 0000020.

2-m. maleky.....R. naderali، 2021، Dual Tapering Ultra-Wideband Vivaldi Antenna،29 امين كنفرانس برق ايران، ISSN: 0000020.

3-Mabhouti, Khosro Bakhsheshi, Fahimeh Naderali, Rahim, 1398, Study of the effect of detuning on a chaotic quantum cascade laser subject to phase-conjugate feedback,كارگاه بين المللي رايانش كوانتومي و اپتيك كوانتومي دانشگاه تبریز.

4-خسرو مبهوتی،رحیم نادرعلی، ندا صمدی، آرزو عمران زاده، امیر قمری, 1397, پیاده سازی نگاشت تصادفی به عنوان تابع مولد جریان برای کنترل ناپایداری لیزر,کنفرانس فیزک ریاضی ایران - دانشگاه قم .

5-سید محمد حسینی، رحیم نادرعلی, 1396, حالت بهینه تطبیق شبه فاز تولید هارمونیک دوم برای پرتوهای موازی با استفاده از محاسبات عددی,دهمین همایش ملی پژوهش های نوین درعلوم و فناوری -کرمان.

6-مهری؛ اسمعیلی؛ نادرعلی؛ مطیعی، ، 1396،، بررسی خواص اپتیکی غیر خطی نقطه کوانتوم Gr-CdSe با استفاده از روش روبش Z،کنفرانس فیزیک ایران .،کنفرانس فیزیک ایران ..

7-Nader Azizi ,Vali markani ,Mahdi Amniat-talab,Rahim Naderali, Shahram Azizi, 2016, Atmospheric Pressure Helium Plasma Jet Composed of Two Electrodes,International Conference on researches in Science and Engineering,Istanbul University, Turkey.

8-حمیده مطیعی، اکبر جعفری، رحیم نادرعلی، الهه احمد فخرالدین، 1395، بررسی کر غیر خطی مواد آلی با استفاده از روش جاروب Z،کنفرانس فیزیک ایران ..

9-مطیعی، جعفری، نادرعلی، 1395، بررسی خواص اپتیکی غیر خطی کبالت 6 آبه و نیترات کبالت 6 آبه،کنفرانس فیزیک ایران ..

10-حمیده مطیعی، اکبر جعفری و رحیم نادرعلی، 1394، بررسی خواص اپتیکی غیرخطی نانو کامپوزیت کربوکسی متیل سلولز،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

11-مطیعی، جعفری، نادرعلی، 1394، ررسی خواص نوری غیرخطی نانو کامپوزیت کربوکسیل متیل نشاسته توسط تکنیک جاروب z با استفاده از لیزر NeYAG،کنفرانس فیزیک ایران.

12-اکبر حعفری، رحیم نادرعلی، سید مجید حیدری سنوکش و امید عباسی،، 1394، بررسي ويژگيهاي غيركلاسيكي ميدان در برهمكنش با يك اتم سه ترازي گونه در يك كاواك اپتيكي با محيط شبه كر و حضور جفت شدگي وابسته به شدت،كنفرانس فيزيك ايران، .

13-هدی ارکیان، فرزانه میکائیلی، رحیم نادرعلی،، 1393، بررسي روابط ساختاري انگيزه مهارت طبقه بندي و استرتژي در حل مسئله بر توانايي حل مسائل فيزيك در دانشجويان 1393،نفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني - تهران.

14-نادرعلي، رحيم؛ كاركر، نسرين، 1391، گذار بي درروي رامان تحريكي چهارپايه 1391، يزد،ايران ،كنفرانس فيزيك ايران - یزد .

15-مهدی نور محمدی، رحیم نادرعلی، اکبر جعفری، 1391، اثر دوپايايي نوري در سيستم اتمي پنج ترازي M شكل با استفاده از القاي الكترومغناطيسي كنفرانس ،كنفرانس فيزيك ايران،.

16-ملیحه رحمتیان، رحیم نادرعلی، حمیده مطیعی، 1390، ایجاد ارتباطات امن با استفاده از تولید حالت¬های کوانتومی درهم¬تنیده، در یک سیستم سه اتمی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

17-نادرعلي، رحيم؛ امنيت طلب، مهدي؛ جعفري دولاما، اكبر، 1389- همدان، طراحي درگاههاي كوانتومي تك-كيوتريت وتك-كيوكوادريت با روش گذار بيدرروي چهارپايه،کنفرانس فیزیک ایران ..

18-رحیم نادرعلی ، حمیده مطیعی، رضا وحیدی اصل، 1390، بررسي تاثير فاز هندسي و فاز ديناميكي درانتقال جمعيت در سيستم هاي اتمي چند پايه،كنفرانس فيزيك ايران، اروميه،ايران.

19-مطيعي، حميده ؛ نادرعلي، رحيم ؛ رحمتيان، مليحه، 1390، ايجاد حالت كوانتومي در هم تنيدهGHZ در سيستم سه اتم چهار ترازي سه پايه با استفاده از اندر كنش با ميدانهاي قطبيده و كاواك،كنفرانس فيزيك ايران، اروميه،ايران.

20-جعفري دولاما، اكبر؛ مبهوتي، خسرو؛ امنيت طلب، مهدي؛ نادرعلي، رحيم، 1389، تاثير مقدار دمش بر ديناميك شدت خروجي يك ليزر نيمه رسانا با كاواك خارجي كوتاه،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.

21-رحیم نادرعلی ، مهدی امنیت طلب ، حمیده مطیعی، 1389، توليد حالت هاي اتمي در هم تنيده W در سيستم چهار اتم دو ترازي اندركنش كننده با كاواك با استفاده از گذار بي درروي چهار پايه،كنفرانس اپتيك و فوتونيك، كرمان - ماهان،ايران.

22-رحیم نادرعلی ، مهدی امنیت طلب ، 1389، توليد حالت هاي در هم تنيده ٌدر اتم هاي دو ترازي با روش گذار بي درروي كسري،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.

23-رحیم نادرعلی ، مهدی امنیت طلب ، حمیده مطیعی، 1389، توليد حالتهاي در هم تنيده W براي اتمهاي دو ترازي با روش گذار بي در روي كسري،كنفرانس فيزيك ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1391، ایجاد ارتباطات امن کوانتومی با استفاده از تولید حالت در هم تنیده اتمی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (25)

1-پويا نوروز زاده (دكتري)، 1399، تهیه نانو ذرات اکسید روی آلاییده با آلومینیوم وروی با روش سل -ژل و بررسی خواص ساختاری اپتیکی و مغناطیسی آن.

2-فريناز ميرزا محمدي ( دكتري)، 1399، طراحی و ساخت ساختارهار متا متریال کایرال جدید برای کنترل پلاریزاسیون امواج الکترومغناطیسی.

3-مینا حسین پور آزاد ( دکتری)، 1398، دینامیک غیر خطی انتشار لیزر در سوسپانسیون شامل نانو ذرات فلزی، استاد راهنمای اول(51%).

4-سمیه بک کشی زاده ( دکتری)، 1397، مطالعه ي خواص نوري خطی و غیرخطی و رفتار دوپایایی نوري درسیستم هاي مختلف، استاد راهنمای اول(50%).

5-حمیده مطبعی( دکتری)، 1396، مطالعه خواص نوری خطی و غیر خطی نانو مواد با استفاده از روش جاروبZZ، استاد راهنمای دوم (50%).

6-عليرضا مرادي( كارشناسي ارشد)، 1399، مطالعه خواص انتشار امواج الکترومغناطیسی از یک پلاسمای برخوردی مغناطیده تحت امواج الکترومغناطیسی مورب در پرنده های رادار گریز.

7-فریبا میرزایی روشتی، 1398، مطالعه¬ی تأثیر نانوذرات مغناطیسی در روش درمان هایپرترمیا، استاد راهنما .

8-محمد عثمانی(ارشد)، 1398، مطالعه خواص اپتیکی و دوپایایی نوری در سیستم جفتد شدگی اکسایتون - پلاسمون، استاد راهنما .

9-سید میثم موسوی بدربانی، 1396، مطالعه رادار گریزی در اجسام پرنده با استفاده از پوشش پلاسمایی، استاد راهنما اول.

10-مریم سمیعی نژاد( ارشد)، 1396، اثر همزمان میدان مغناطیسی خارجی و تابش لیزر بر روی خواص نوری اپتیکی خطی و غیر خطی HBN (مشتقات برم نیترات هگزان )، Fe3o4"، استاد راهنما اول.

11-ایوب رحیمی ( کارشناسی ارشد)، 1396، بررسی دو پایداری نوری در بلورهای فوتونی یک بعدی بالایه های معیوب، استاد راهنما.

12-سمیه قربانی ( کارشناسی ارشد)، 1396، کنترل اپتیکی سیستم های پلاسمونیکی با استفاده از روش گذار بی درروی تحریکی رامان، استاد راهنما اول.

13-محمد میرزایی مقدم، 1396، محاسبه میزان تولید انتشارگر گلوئون موثر در واپاشی g-ss در یک فرایند کوارک – گلوئون پلاسما، استادراهنمای اول.

14-سید محمد حسینی (کارشناسی ارشد)، 1396، مطالعه شرایط مختلف موثر بر تولید هارمونیک دوم در محیط های اپتیک غیر خطی با استفاده از محاسبات عددی، استاد راهنما اول.

15-سمیرا مهری ( کارشناسی ارشد)، 1396، بررسی اثر گرافن بر خواص اپتیکی غیر خطی نقاط کوانتومی، استاد راهنمای دوم (40%).

16-الهه احمد فخرالدین ، 1396، مطالعه مولفه های مرتبه سوم اپتیک غیر خطی چند نانو ذره، استادراهنمای اول (55%).

17-اباسلط محسن زاده، 1395، کنترل اپتیکی سیستم های پلاسمونیکی با استفاده از روش گذار بی درروی تحریکی رامان، استاد راهنما اول.

18-مجيد حيدري سنوكش، 1394، ويژگي غيز كلاسيكي حالتهاي مختلف ميدان دررهمكنش بايك اتم سه ترازي درحضور يك محيط غير خطي كر گونه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميه غني پور، 1394، مطالعه اثر خودكانوني و ديگر اثرات اپتيك غير خطي در پلاسما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما (100%).

20-رضا منظري، 1393، ناهمسان گردي پاره ها درشكافت پلوتونيوم 240با نوترون القائي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-هدي اركيان، 1393، بررسي مدل چند متغيري حل مسائل فيزيك در دانشجويان ماهر و مبتدي رشته فيزيك دانشگاه اروميه در سال تحصيلي (93-92)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه قاسم زاده، 1393، كاربرد هاي اپتيك غير خطي و اثر رشته اي شدن در اتمسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نسرين كارگر، 1391، مطالعه توليد نوترون در سيستم هاي پلاسماي كانوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مهدي نور محمدي، 1391، بررسي دوپايداري نوري در سيستم هاي مختلف كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رضا وحيدي اصل، 1390، توليد بي درو برهم نهي همدوس حالت ها در باريكه اتمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-.

2-لیزر پیشرفته 1، کارشناسی ارشد و دکتری،1398.

3-کوانتوم الکترونیک پیشرفته ، دکترا،از سال 1396.

4-فیزیک تخلیه های الکتریکی، دکترا،1394.

5-شبیه سازی مونت کارلو ، دکترا ،1391 الی 1396.

6-ریاضی فیزیک (1)، کارشناسی،از سال 1377 الی 1385هر ترم.

7-فیزیک پایه( 1)، کارشناسی ،از سال 1372 تا سال 1386 هر ترم.

8-فیزیک پایه (2)، کارشناسی ،از سال 1372 تا سال 1390 هر ترم.

9-فیزیک پایه (3) ، کارشناسی،از سال 1377 هر ترم.

10-مکانیک تحلیلی (1)، کارشناسی،از سال 1386 هر ترم.

11-فیزیک پلاسما، کارشناسی،از سال 1385هر ترم.