• نام و نام خانوادگی
  • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-حسن حیدری, 2014, Test reference year for study of energy,case study:Urmia,Bars.

2-حسن حیدری - سمیه نادری، 1932، بررسی روند تغییرات زمانی حداکثر سرعت باد در استان آذربایجانغربی به روش من -کندال،فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای.

3-حسین حدادی-حسن حیدری، 1394، آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر رواناب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 26،3.

4-حسن حیدری، 1392، ارزیابی و کالیبراسیون داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران،فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).

5-حسن حیدری، 1391، ارزیابی توانمندی انرژی باد در ایستگاههای شاخص استان آذربایجانغربی به منظور تولید برق بادی،فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).

6-حسن حیدری - خدیجه جوان، 1391، ارزیابی شرایط اقلیمی شمالغرب ایران برای توسعه گردشگری،فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده.

7-دکتر رشید سعید آبادی - دکتر حسن حیدری، 1391، تحلیل رژیم بارندگی غرب دریاچه ارومیه،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای (دانشگاه ارومیه).

8-دکتر رشد سعیدآبادی -دکترحسن حیدری، 1391، تغییرات درازمدت در میانگین دمای متوسط،حداکثر و حداقل غرب دریاچه ارومیه،مطالعه موردی :ایستگاه ارومیه،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای (دانشگاه ارومیه).

9-حسن حیدری، 1391، بررسی میزان تاثیر اعتبارات خرد بنیاد مسکن بر بهسازی و پایداری جمعیت سکونتگاهی روستایی(مطالعه موردی دهستان معجزات شهرستان زنجان)،فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای).

10-حسن حیدری، 1390، بررسی نقش سرمایه گذاری اجتماعی در نوسازی و بهسازی محلات بافتهای فرسوده (مطالعه موردی :شهر سردشت)،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای.

11-حسن حیدری، 1389، اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران/.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 1390, An Empirical Investigation of the Effects of Exchange Rate Uncertainty on,icbfp2011 international conference on banking and finace perspectives, famagusta,قبرس.

2- 1391، ارزیابی شرایط اقلیمی شمالغرب ایران برای توسعه گردشگری،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

3- 1393، بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی و گرد و غبارها بر میزان بستری و بروز بیماریهای قلبی (مطالعه موردی شهر ایلام ، شش ماهه اول سالهای 89-1388)،سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، سنندج،ایران.

4- 1393، بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من - کندال،اوین کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری،منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

5- 1389، تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای استان آذربایجانغربی و تاثیر آن بر روندهای مهاجرتی روستا - شهری،اولین همایش مهاجرت - نظم و امنیت، تهران،ایران.

6- 1392، تعیین اقلیم گردشگری در ایستگاههای شلخص استان اردبیل با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI)،نخستین همایش علمی - پژوهشی گردشگری، تهران،ایران.

7- 1390، طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص اقلیمی کاملوت(CCI)،یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران،ایران.

8- 1393، کاربرد مدل ریاضی گامبل در تجزیه و تحلیل فراوانی بادهای حداکثر در پراکنش ریزگردهای دریاچه ارومیه،دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

9- 1392، مدل سازی پیش بینی بارش تابستانه حوضه آبریز زاب با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MPL)،دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران،ایران.

10- 1394، معیار سال پایه جهت مطالعه انرژی،اولین کنگره ملی سالیانه جهان و بحران انرژی، شیراز،ایران.
پایان نامه ها (6)

1-علي واحدي، 1390، پهنه بندي آگروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجانغربي به روش AHPدر محيط GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

2-امير نوريجاني، 1390، ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان(مطالعه موردي آذربايجانغربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

3-كامل عبدالله زاده، 1392، مكان يابي استقرار ايستگاههاي راهداري در استان آذربايجانغربي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

4-سعيده مهديزاده قزلعاشق، 1394، ارائه مدلي براي پيش بيني رابطه بين عناصر اقليمي و آلودگي هوا با بيماريهاي تنفسي شايع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-هوشنگ مرادي، 1394، بررسي اثرات ريزگردها بر بروز بيماريهاي شايع تنفسي در استان ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فاطمه محمدزاده، 1394، بررسي تاثير عوامل محيطي بر بروز بيماريهاي مشترك انسان و دام در استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.