• نام و نام خانوادگی
  • حسنقلی محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسنقلی محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 2010, the effect of fast neutron and gamma irradiation on thermalL structural and colorant properties of 2.6-diaminopyridine,applied radiation and isotopes.

2- 1389, Nuclear Radiations Induced Change in Thermal and Structural Properties of PAM Schiff Base,مجله علوم و فنون هسته ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1393, The Irradiation Effect on Carbon Nanotube Schottky transistors,MJIIT-JUC JOINT INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kuala Lumpur,MALAYSIA.

2- 1389، اثر تابش بتا بر خواص ساختاري و حرارتي مولكول 2و6-دي امينو پريدين،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.

3- 1392، توليد جفت فوتونهاي درهم تنيده در سيستم اتم- كاواك- ليزر با روش گذار بي دررو: بررسي اثر اتلاف كاواك،مهندسي و فناوريفوتونيك ايران، شيراز،ايران.

4- 1393، مطالعه اثر تابش پرتو بتا بر روي خواص اپتيكي غير خطي محلول آلومينيوم كلريد شش آبه،بيست و يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران، تهران،ايران.

5- 1390، مطالعه كوانتوم مكانيكي سد چرخشي مولكول هاي c2،كنفرانس فيزيك ايران، اروميه،ايران.

6- 1391، نظريه پيوند هيدروژوني از ديدگاه مكانيك كوانتومي،كنفرانس فيزيك ايران، همدان،ايران.
پایان نامه ها (7)

1-حمزه دليلي، 1391، برهم كنش هاي ضعيف و نقض CP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-امير موحدي فر، 1391، واپاشي بناي معكوس نوترون و تصحيحات زاويه كابيبو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سونيا ناصر، 1391، گذار بي دررو تحريكي رامان با پالس هاي زماني كوچك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رحمان نجفي، 1393، بررسي تأثير تابش بتا بر خواص اپتيك غير خطي مرتبهي سوم نانو نقطه هاي.....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سولماز محمدپور، 1393، تأثير پرتوهاي راديو اكتيو بر ترانزيستورهاي شاتكي نانو لوله كربني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-پريوش صفري كاجي، 1392، انتقال كنترل شده جمعيت حالت هاي هسته اي با استفاده از پالس هاي ليزريذپرتو x با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-روزيتا احمدي، 1392، ايجاد جفت فوتونهاي پلاريزه در هم تنيده در سيستم اتم كاواك با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.