بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (29)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (26)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • منیر مجرد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 1386، پترولوژی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1382، پترولوژی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1380، زمین شناسی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (29)

1-منیر مجرد، 2019، Separation of the Mahabad young basalts، trachytes and trachy-andesites، geochemical and tectono-magmatic setting aspects necessity of the Mahabad 1:100000 sheet reform،Petrology of Esfahan .

2-منیر مجرد، Effect of Whole Rock Chemistry on the Crystal Size Distribution of Garnet in Metapelites، Comparison of Shahindezh Schist with Dorbeh Hornfelses،Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy .

3- 2019، Crystal Size Distribution Studies on the Leucite، Pyroxene and Olivine at the Eastern Urmia Lake Volcanic Rocks- Magma Mixing Possibility and Residence Time at the Chamber،Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy.

4-منیر مجرد، 2020، Garmichay metapelites، NW Iran: whole rock chemistry، mineral chemistry، provenance and metamorphic conditions،Geology of Iran Magazin .

5-منیر مجرد، 2020، Garmichay S-type granites (northwestern Iran): Whole rock geochemistry، tectonic setting، and generation mechanism،Petrology of Esfahan .

6-منیر مجرد، 2021، Bioavailability Assessment of Heavy Metals in the Soil of Angouran Mineral Processing Complex in Iran،Journal of Environmental Studies.

7-منیر مجرد، 2021، Health Risk Assessment of Heavy Metals in the Soil of Angouran Mineral Processing Complex in Iran،POLLUTION .

8-منیر مجرد، Serpentinites of Gysian Silvana ophiolites-South of Urmia petrography and geochemistry relationship with Neo-Tethys subduction at the Northwest border of Iran،Researches in Earth Sciences.

9-منیر مجرد، Crystal Size Distribution of garnet and geochemistry of the Hal Hal Chaldoran garnet amphibolites-Northwest corner of Iran،Advanced Applied Geology.

10-منیر مجرد، 2021، Petrology of the Maku - Poldasht young lavas: Attitude to the olivine and bubbles size distribution،Advanced Applied Geology.

11-.

12-منیر مجرد , 2015, Crystal Size Distribution of amphibole and plagioclase from Zanbil adakitic dacites, Urmia- Iran: Evidence for magma mixing and textural coarsening,Acta Geodynamica et Geomaterialia.

13-منیر مجرد, 2015, Crystal Size Distribution of amphiboles from Bezow dacites, Urmia, Iran,NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN.

14-منیر مجرد, 2014, Geochemistry and petrogenesis of leucogranitesin in the Sursat Metamorphic Core (SMC), NW,geochemistry journal, 2,1.

15-منیر مجرد, 2013, Geochemistry and tectonic setting of Maien Bolagh (Takab) alkali gabbros-NW Iran,journal of tethys.

16- 2008, P-T conditions of Pan-African orogeny in southeastern Nigeria,central european geology.

17-منیر مجرد ، 1395، توزیع اندازه پـورفیروبـلاست هـای کیانیت و استارولیت در متاپلیت-های حـمـزه قـاسم و خـزائی بالا (شاهیندژ)،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

18-منیر مجرد، 1394، بافت های واکنشی شاخص و تخمین دما در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه، آذربایجان غربی،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

19-منیر مجرد، 1394، بررسی زادگاه رسوبی و تعادل در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه (آذربایجان غربی)،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

20-منیر مجرد، 1394، ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه؛ ماگماتیسم آداکیتی در نوار ماگمایی ارومیه – دختر،پترولوژِی.

21-منیر مجرد آلمان آباد، 1393، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بزوداغی ارومیه، آذربایجانغربی؛ معرفی،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

22-منیر مجرد، 1393، تعادلات پاراژنزی، تخمین دما و XCO2 تشکیل سنگهای کالک- سیلیکات منطقه جلبر؛ جنوب ارومیه،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

23-منیر مجرد، 1392، شیمی کانیها و دما-فشارسنجی توده نفوذی اینچه (شرق هریس آذربایجان شرقی)،بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

24-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده، 1391، ژئوشیمی مجموعه پلوتونیک هشت سر کلیبر، شمالغرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

25-منیر مجرد، محسن موید، قادر حسین زاده، 1390، گابروی هشت سر کلیبر اثر متاسوماتیسم مرتبط با فرورانش،فصلنامه زمین شناسی ایران.

26- 1389، براورد دما - فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیتهای تازه کند کلیبر؛ با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانیهاا،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

27- 1389، شیمی سنگ کل متاپلیتهای شاهیندژ؛زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی،پترولوژی.

28- 0، P- T Conditions of Pan - African Orogeny in Southeastern Nigeria،Central European Geology.

29- 0، برآورد دما- فشار و گزیدگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیت های تازه کند کلیبر، با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی ها،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1- Crystallisation of garnet in igneous rocks and a report on occurrence of this mineral in alkaline rocks in the Kalaybar area،12 the symposium of Crystallography and Mineralogyof Iran، Ahwaz Un (1383).

2- Estimation of metamorphic condition in northeast Obudu، Nigeria using mineral equilibria in basic and politic rocks،12 th symposium of Crystallography and Mineralogyof Iran، Ahwaz Un (1383).

3- Does physical zoning in the minerals always show polymetamorphism? Two examples from garnets in Birjand and Sirjan rocks،12 th symposium of Crystallography and Mineralogyof Iran، Ahwaz Un (1383).

4- Mineralogy and petrology of Misho Mountains S-type rhyolites (SW Marand، E-Azarbijan)،14 th symposium of Crystallography and Mineralogyof Iran، Birjand Un (1385).

5- MP/M-HT metamorphism at the Shahindezh metamorphic complex،11 th symposium of Geological Society of Iran، Ferdowsi Un (1386).

6- Genesis and partial melting rate of eastern Shahindezh alkaline gabbro،15 th symposium of Crystallography and Mineralogyof Iran، Ferdowsi Un (1386).

7- Contact metamorphic and CSD studies in the Shivar aureole، NW Iran،European Geosciences Union-Geophysical Research Abstracts 6: A-00951(2004).

8- پترولوژی سنگ های آتشفشانی پلیوکواترنر شرق مهاباد آذربایجان غربی،سی و ششمین گردهمایی علوم زمین.

9- ژئوشیمی سرپانتینیتهای منطقه گسیان زیوه، جنوب ارومیه،سی و ششمین گردهمایی علوم زمین.

10- بررسی پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید سوسن آباد زیوه – جنوب ارومیه،سی و ششمین گردهمایی علوم زمین.

11- بررسی پترولوژی نفوذی مافیک پروانه (اشنویه)،سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی علوم زمین.

12- ژئوشیمی و پتروژنز سنگ¬های تحت اشباع از سیلیس روستای آق گنبد جزیره اسلامی،سی و ششمین گردهمایی بین المللی علوم زمین.

13- بررسی الترامافیک های افیولیتی سیلوانا - جنوب ارومیه،بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

14- پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای دره بنار زیوه-جنوب ارومیه،بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

15- 1391، استارولیت؛ جمع کننده عنصر روی در سنگهای دگرگونی- راهنمای اکتشاف دخائر ماسیو سولفایدی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند،ایران.

16- 1393، استفاده از داده های عددی به منظور تخمین سرعت و نرخ هسته بندی پورفیروبلاست های کیانیت و استارولیت در متاپلیت های حمزه قاسم و خزائی بالا، جنوب شرق شاهین دژ،بیست و دمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شیراز،ایران.

17- 1392، بررسی پتروفابریک متاپلیتهای هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

18- 1391، پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه اللهیارلو (شمال شرق مشکین شهر)،بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، اهواز،ایران.

19- 1392، پترولوژی سنگهای آذرین منطقه مسکین و چیر (سرو)- شمال¬غرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

20- 1389، تعادلات فازی در کالک - سیلیکاتهای جلبر ارومیه؛ تخمین دما و X CO2،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین کشور، ارومیه،ایران.

21- 1393، تعیین تعداد فاز دگرشکلی با استفاده از روابط بافتی در متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا (جنوب شرقی شاهین دژ)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست و زمین شناسی، تهران،ایران.

22- 1390، جایگاه تکتونیکی گابروهای منطقه هشت سر کلیبر،نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه گلستان، گرگان،ایران.

23- 1391، ریزبافتها، شاهدی برای وقوع ذوب بخشی در هورنفلسهای دولانقیر، غرب تکاب - آذربایجان غربی،اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان،ایران.

24- 1390، زون بندی و واکنش های رخ داده در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

25- 1392، ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شرق ارومیه (بزو داغی) با تمرکز بر عناصر جزئی و نادر خاکی،اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دامغان،ایران.

26- 1393، ژئوشیمی سنگهای خروجی پلیوکواترنر در شمال غرب ایران؛ با مقایسه 7 مجموعه آتشفشانی،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

27- 1388، کانی شناسی ، ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه مافیک - اولترامافیک کوه های هشت سر (جنوب کلیبر-شمالغرب ایران)،هفدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی.

28- 1391، مسئله پایداری مجموعه بیوتیت کردیریت+استارولیت+مسکویت±گارنت در متاپلیتها،بیستمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، اهواز،ایران.

29- 1393، مطالعه میلونیت ها و مراحل دگرشکلی با استفاده از روابط ریزبافتی متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا(جنوب شرقی شاهین دژ)،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

30- 1392، مکانیزمهای تشکیل هرسینایت در هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-منیر مجرد، 1400، مطالعات عددی بافت سنگها،تألیف.

2-منیر مجرد، 1399، نگاهی به آداکیت های ایران،تدوین بصورت گردآوری.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای کالک، سیلیکات، مرمر منطقه جلبر، جنوب ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1392، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه بزو داغی ارومیه - شمالغرب ایران،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (26)

1-زهرا شیخی، رعايت اصول زيست محیطی در فعالیتهاي معدنکاري براساس آنومالیهاي ژئوژنیک و آنتروپوژنیک فلزات سنگین در خاک مجتمع سرب و روي انگوران .

2-امیر محامد، پترولوژی و ژئودینامیزم سنگهای دگرگونی و گرانیتوئیدهای منطقه گرمی¬چای، شمال شرق میانه.

3-سعید پوربابا، پتروژنز رگه کوارتز- کیانیت متاپلیت¬های همتافت شاهیندژ – آذربایجان¬غربی.

4-سپیده ایران نژاد، بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده نفوذی لولکان –گرانیتوئیدها شمال اشنویه.

5-نازیار عزیزی بانه، پترولوژی متاپلیت¬ها و متابازیت ¬های منطقه کچله زیوه – جنوب ارومیه.

6-فرزانه مولایی، کانی شناسی و ژﺋوشیمی گارنت منطقه هال هال، شمال غرب ایران.

7-بیری محمودی، کانی شناسی و ژئوشیمی گارنت اشنویه، آذربایجان غربی ،ایران.

8-نسرین گیلانی، بررسی پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید سوسن آباد زیوه – جنوب ارومیه.

9-کوثر عبداله، ژئوشیمی و بررسی خاستگاه سرپانتینیت¬های منطقه گسیان زیوه – جنوب ارومیه.

10-آسیه بابایی، پترولوژي و ژئوشیمی سنگهاي مافیک دره بنار زيوه – ارومیه.

11-علی رضایی موسی درق، ژئوشیمی و پتروژنز پريدوتیت هاي منطقه ي گسیان سیلوانا (شمال غرب ايران).

12-مونا اسمعیلی، بررسی پترولوژی نفوذی های مافیک شمال اشنویه – آذربایجان غربی.

13-جعفر باقرزاده، پترولوژی خروجی های جوان شرق ماکو تا پلدشت.

14-رؤیا نوکام، پترولوژی سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنر کوه بادام شرق مهاباد - آذربایجان غربی.

15-فاروق محمودی، پترولوژی سنگهای آتشفشانی کوه سلطان شرق مهاباد - آذربایجان غربی.

16-ثمین صالحی، ژئوشیمی و پتروزنز ولکانیک های تحت اشباع از سیلیس حاشیه غربی جزیره اسلامی (شرق دریاچه ارومیه).

17-شیرین سعیدی، بررسی نقش ترکیب سنگ کل بر روی توزیع اندازه بلورها CSD در سنگهای آتشفشانی- مطالعه بر روی فنوکریست های سنگهای تحت اشباع از سیلیس شرق دریاچه ارومیه.

18-.

19-پرويز قادري، 1395، پترولوژي بازالت¬هاي جوان مناطق كوه سياه و طهمورث، جنوب بيجار- كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم كوهنورد، 1393، بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني شمال شرق اروميه(كوه زنبيل)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-وحيده موسوي، 1393، بررسي خاستگاه پترولوژيكي آداكيتهاي شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-صابر شيخ بگلو، 1393، پترولوژي و پتروفابريك متاپليت هاي منطقه خزائي بالا و حمزه قاسم شاهين دژ –، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-حميد صيادي مطلق، 1392، پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال چالدران – شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-امير محامد گول، 1390، بررسي پديده هاي دگرگوني مجاورتي منطقه اسلاملو، اشنويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مهدي اصغري شيوه، 1391، پترولوژي سنگهاي دگرگوني منطقه اللهيارلو – لاهرود، آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-ارشاد صامت زاده، 1392، پترولوژي سنگهاي آذرين منطقه مسكين و چير (سرو) شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (12)

1-گوهرسنگها، کارشناسی ارشد.

2-گرانیتوییدها، کارشناسی ارشد.

3-کانی ها و سنگهای صنعتی، کارشناسی ارشد.

4-ذخایر معدنی ایران، کارشناسی ارشد.

5-آتشفشان شناسی، کارشناسی.

6-بلورشناسی، کارشناسی.

7-سنگ شناسی آذرین، کارشناسی.

8-ماگماتیسم و متاموفیسم ایران، کارشناسی ارشد.

9-ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار، کارشناسی ارشد.

10-پترولوژی دگرگونی، کارشناسی ارشد.

11-ترمودینامیک، کارشناسی ارشد.

12-ماگما ها و سنگ های ماگمایی، کارشناسی ارشد.
جوایز و افتخارات (5)

1- 1385، استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.

2- 1386، رتبه اول دوره دکترا،دانشگاه تبریز.

3- 1382، رتبه اول دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز.

4- 1380، رتبه اول دوره کارشناسی.

5- 1395، استاد نمونه دانشگاه ارومیه.